ПАМЯТКА ПАМЯТНИК. Розрізняються значенням


Скачати 82.31 Kb.
НазваПАМЯТКА ПАМЯТНИК. Розрізняються значенням
Дата25.03.2013
Розмір82.31 Kb.
ТипПамятка
bibl.com.ua > Культура > Памятка
На допомогу учню 8 класу


 1. Ознаки тексту1:

 • пов’язаність речень за змістом;

 • наявність головної думки, її розвиток;

 • певна послідовність речень;

 • зв’язок речень між собою за допомогою займенників, синонімів, повторів, спільнокореневих слів, сполучників.
 1. Особливості опису місцевості2


Складовими частинами опису місцевості є опис місця та опис предметів, що на цьому місці розташовані.

В описі місця “відомим” є вказівки на місце розташування предметів (посередині, праворуч, на обрії, трохи віддаль). “Новим” є назви предметів та об’єктів на місцевості (водойм, насаджень, будівель тощо).

Наприклад:

В Н

На березі річки росте осока.

В Н

Біля самої води похилилися верби.

В описі предметів “відомим” є назви предметів та їх частин. “Новим” є ознаки.

Наприклад:

В Н Н

Галявина невелика, заросла травою.

Н В

Навколо галявина – густий чагарник.

Таким чином, опис місцевості і складають за такою схемою:

ДЕ? – ЩО? – і ЯКЕ це ЩО?

Опис місцевості може бути складений у науковому, діловому та художньому стиля.

Художні описи місцевості передають ставлення автора до описуваного. Інколи автор оцінку прямо, проте здебільшого робить це за допомогою відповідно дібраних художніх засобів.

У художній текстах опис місцевості часто поєднується з розповіддю (хто потрапив у місцевість, за яких обставин) та з роздумом (висновками з побаченого).

У художніх текстах опис місцевості здебільшого органічно поєднується з описом природи. Розмежовувати такі описи було б неприродним, оскільки навколишнє довкілля людина сприймає цілісно.

Проте складаючи опис місцевості, слід пам’ятати: в основу такого тексту мають бути покладені речення, в яких “відоме” – це вказівка на місце розташування (ДЕ?), а “нове” – назви предметів, які ми в цій місцевості бачимо (ЩО?).

Ці предмети також потрібно описати (ЯКИМ є це ЩО?).


 1. Особливості опису пам’ятки історії та культури3


ПАМЯТКА – ПАМЯТНИК. Розрізняються значенням.

Пам’ятка, –и, мн. –тки, –ток, але дві пам’ятки. Предмет матеріальної культури минулого, який зберігся.

Пам’ятник, –а. Архітектурна або скульптурна споруда в пам’ять чи на честь кого-, чого-небудь.

Пам’ятка – це предмет матеріальної культури минулого, що зберігся. У реченнях опису пам’ятки (предмета) “відомим” є назва предмета чи його частин, “новим” є ознаки.

Опис пам’ятки може бути складений у науковому, діловому та художньому стилях.

Якщо пам’ятка історії та культури є архітектурним комплексом, її опис є органічним поєднанням опису окремих будівель (дзвіниці, каплиці, церкви, муру, трапезної тощо) та опису місцевості, де ці споруди розташовані.


 1. Особливості побудови роздуму4

Текст-міркування включає роздум-доведення і роздум-пояснення.

Роздум-доведення складається з таких частин: тези (положення, що потребує доведення), доказів (часом їх підкріплюють ще й прикладами) та висновку.

Роздум-доведення, в якому наявні всі три частини, називається розгорнутим роздумом. У стягненому роздумі-доведені відсутній висновок.

Роздум-доведення відповідає на запитання: ЧОМУ?

У роздумі-поясненні доводити або спростовувати істинність тези немає потреби, оскільки вона сприймається як правильна. Головне завдання роздуму-пояснення – витлумачити зміст тези.

Роздум-пояснення відповідає на запитання: ЩО ЦЕ ТАКЕ?

Текст-міркування вміщує в собі не одну, а кілька тез. Це ланцюг, система роздумів-доведень і роздумів-пояснень, що логічно зумовлюють і доповнюють одне одного.

Здебільшого текст-міркування будують за такою схемою:

 1. вступ (підведення до проблеми: що спонукало до роздумів);

 2. ланцюг доведень і пояснень;

 3. висновки.
 1. Офіційно-діловий стиль мовлення5

Офіційно-діловий стиль – різновид літературної мови, що обслуговує сферу ділових відносин.

Офіційно-діловий стиль реалізується в офіційних документах (закон, устав, указ, акт), канцелярському листуванні (розпорядження, наказ), ділових паперах (заява, розписка, доручення, автобіографія, характеристика, протокол).

У діловому мовленні поєднуються дві функції: інформативна (повідомлення) та волюнтативна (наказ, спонукання).

Офіційно-діловому стилеві властиві такі ознаки: точність (однозначність), ясність (доступність), лаконічність, конкретність, чіткість, змістова повнота та об’єктивність (безсторонність) викладу.

У діловому мовлення використовують стійкі словосполучення, так звані “кліше” (беручи до уваги; ми, що нижче підписалися; відповідальність покласти на…; з метою забезпечення… і т.ін.).

Обов’язковими для ділових паперів є реквізити (назва організації чи установи, її адреса, телефон, назва документа). Особливе значення мають абзаци, рубрики (поділ за розділами або графами в таблиці).

У ділових паперах використовують різні типи мовлення: розповідь (звіт, автобіографія), опис (постанова, акт, наказ), роздум (службовий лист).

За Ф. Гужвою

 1. Протокол6


“Розглянути й прийняти рішення” – таке завдання стоїть перед різними колегіальними органами (педрада, рада школи, правління підприємства тощо). Політичні, економічні, організаційні питання розглядають на численних нарадах, конференціях, зборах, які теж приймають рішення. Вкрай необхідна ця робота часом була б безрезультатною, якби рішення не фіксувалися у відповідних документах.

Офіційним документом, н підставі якого від працівників можна вимагати виконання доручених їм колективними органами завдань, є протокол. Протокол – важливий діловий папір, в якому записують:

 1. хід зборів;

 2. питання, що розглядалися;

 3. прийняті рішення.

Як і всі ділові папери, протокол має визначені структуру й форму. Традиційний заголовок такий:
Протокол № 3

02 грудня 2004 року

Засідання ради середньої школи № 19 м. Києва
Далі іде текст протоколу, що складається із вступної та основної частини. У вступі зазначають прізвища та ініціали голови і секретаря зборів, кількість присутніх. Інколи складають окремий список присутніх як додаток для протоколу. У протоколі фіксують кількість відсутніх на зборах із зазначенням причин відсутності.

У вступній частині записують порядок денний засідання:

Усього членів ради школи 75.

Присутні 71 (список додається)

Відсутні 4 (через хворобу)

Голова засідання – Скоробагатько Ф.М.

Секретар – Чавун В.З.

Порядок денний:


 1. Підготовка до Свята останнього дзвоника.

 2. Підготовка приміщення школи до ремонту.


Розгляду кожного питання порядку денного у протоколі відводять розділ. Розділи складаються з рубрик “Слухали” й “Ухвалили”.
Слухали:

Інформацію голови ради школи, який сказав…

Виступили:

 1. Староста 11 класу Головатюк С.Р., який зазначив…

 2. Голова батьківського комітету школи Петренко К.І., яка запропонувала…

 3. Класний керівник 11 класу Луговський А.А., який звернув увагу на…

Ухвалили:

 1. План проведення шкільного Свята останнього дзвоника затвердити.

 2. Класоводу Васильченко В.С. підготувати привітання випускників групою вихованців дитсадка, які наступного року стануть першокласниками.

 3. Запросити на свято випускників школи минулих років (доручити учням 11 класу Семенченкові І.Л. та Варгатюку С.І.).


Слухали:

_________________________________________________________

_________________________________________________________
Ухвалили:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Голова засідання Підпис
Секретар Підпис 1. Розповідь. Опис. Роздум. Повторення7


Розповідь – найпоширеніший тип мовлення. Це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. Схема в розповіді така: початок події, розвиток події, кінець події.

У змістовому плані розповідь становить собою відповідь на запитання: що відбулося? “Відомим” у реченнях тексту-розповіді є назва (або назви) особи чи предмета, що виконує певні дії. “Новим” є назви цих дій (або подій).

Опис – це зв’язне висловлювання, в якому подається перелік ознак і властивостей описуваного об’єкта. Такий перелік дає змогу одержати про об’єкт чітке уявлення і відрізнити його від інших.

Об’єкт опису можуть бути одиничні предмети (рослина, тварина, людина, споруда) або поєднання предметів (куточок природи; усе, що є в приміщенні), явище. Автор відтворює зовнішній вигляд об’єкта та його складових частин, зображує найпомітніші деталі, виявляє власне ставлення до описуваного. Важливою особливістю опису є одномоментність сприймання об’єкта.

У змістовому плані становить собою відповідь на запитання: який? (яка? яке? які?). “Відомим” у речення опису є назва предмета (об’єкта) чи його частин. “Новим” є ознаки.

Роздум-доведення являє собою утвердження або спростування певної думки (тези). Як докази (аргументи) наводять факти та явища, що перебувають між собою у причинно-наслідкових зв’язках. Роздум-доведення становить відповідь на запитання: чому?

В основу роздуму-пояснення покладено таку тезу (твердження), правильність якої не викликає сумнівів. Тому докази в такому типі роздуму відсутні. Роздум-пояснення відповідає на запитання: що це таке?

З посібника

Словник.

Об’єкт – предмет пізнання і практичного впливу з боку людини.


 1. Ситуація спілкування8


Перед тим, як вступити в спілкування, слід ВЗЯТИ ДО УВАГИ:

В офіційній

ДЕ спілкуємося? обстановці

У невимушеній обстановці

Ситуація спілкування ХТО адресат?

повідомлення

Яка МЕТА спілкування? з’ясування

спонукання
Залежно від цього треба ВИЗНАЧИТИ:
ТЕМУ

ОСНОВНУ ДУМКУ висловлювання

ФОРМУ

(діалог чи монолог)

Щоб здійснити акт мовлення, “реалізувати” свій задум, мовець має дібрати засоби мови (лексику, граматичні форми, синтаксичні варіанти), які відповідають умовам, змістові та меті спілкування. Важливе значення має правильний вибір типу і стилю мовлення.

Мети спілкування досягнуто, якщо мовця зрозуміли, і він одержав бажаний результат.


1 Глазова О. Рідне слово: посібник з розвитку зв’язного мовлення: 8 клас. К.: Магістр-S, 1999, 56 с. – С. 5.

2 Глазова О. Рідне слово: посібник з розвитку зв’язного мовлення: 8 клас. К.: Магістр-S, 1999, 56 с. – С. 15, 17.

3 Глазова О. Рідне слово: посібник з розвитку зв’язного мовлення: 8 клас. К.: Магістр-S, 1999, 56 с. – С. 26, 27, 28.

4 Глазова О. Рідне слово: посібник з розвитку зв’язного мовлення: 8 клас. К.: Магістр-S, 1999, 56 с. – С. 40.

5 Глазова О. Рідне слово: посібник з розвитку зв’язного мовлення: 8 клас. К.: Магістр-S, 1999, 56 с. – С. 49-50.

6 Глазова О. Рідне слово: посібник з розвитку зв’язного мовлення: 8 клас. К.: Магістр-S, 1999, 56 с. – С. 50-51 (внесено зміни).

7 Глазова О. Рідне слово: посібник з розвитку зв’язного мовлення: 8 клас. К.: Магістр-S, 1999, 56 с. – С. 12-13.


8 Глазова О. Рідне слово: посібник з розвитку зв’язного мовлення: 8 клас. К.: Магістр-S, 1999, 56 с. – С. 6-7.

Схожі:

Памятка по составлению пояснений к протоколу об административном...
Памятка по составлению пояснений к протоколу об административном правонарушении о превышении скорости
Тема уроку
Продовжити формування понять: функція, аргумент функції, значення функції. Ввести і сформувати поняття графіка функції. Навчити учнів...
Уроку
Доповідь є дуже важливим елементом системи зв'язків із громадськістю (приміром, повідомлення своєї точки зору на проблему, наукової...
ПАМЯТКА про вивчення стану роботи щодо поліпшення превентивного виховання...
Методичні матеріали, постанови Уряду, Укази Президента, обласні програми, районні заходи з даного питання
ПАМЯТКА ЩОДО ВИДАЧІ ВАУЧЕРІВ
Закону України “Про зайнятість населення” та Постанови КМУ від 20. 03. 13 №207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання...
Реферат на тему: «Широкосмуговий доступ до Internet за допомогою технології DSL»
Багато технологій хDSL дозволяють поєднувати високошвидкісну передачу даних і передачу голосу по одній і тій же мідній парі. Існуючі...
Прикметник має 3 розряди за значенням
Відносні (ознаки предмета за його відношенням до інших предметів, дій, обставин)
Б ібліотечний урок, 4 клас
Мета. Ознайомити учнів із видами довідкової літератури, з її значенням у житті людини; навчити користува
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Ці технології підтримують передачу голосу, високошвидкісну передачу даних і відеосигналів, створюючи при цьому значні переваги як...
1. Вишукування і вихідні дані для розробки проекту дороги
Державні автодороги загального користування за народногосподарським і адміністративним значенням бувають?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка