Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Скачати 399.84 Kb.
НазваПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сторінка1/4
Дата15.12.2013
Розмір399.84 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4


Додаток № 11

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 03.12.2013 р. № 1689

Програма зовнішнього незалежного оцінювання

з всесвітньої історії
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

Пропоновану Програму зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії (далі програмам ЗНО)складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі зі всесвітньої історії для 11-річної школи.

Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів всесвітньої історії: від найдавніших часів до сьогодення та складається з 41теми.

Програма ЗНО передбачає перевірку сформованих в учнів знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованість в учнів загальнопредметних умінь з історії.

Програма ЗНО укладена у вигляді таблиці, яка складається з двох колонок. У першій колонці викладено зміст історичного матеріалу, де виокремлено факти, дати, персоналії, поняття та терміни.

Якщо про якийсь факт згадано у колонці таблиці, то це означає, що він може бути використаний розробниками тесту ЗНО для перевірки знань і умінь. Якщо у програмі вказано дату, то це означає, що учень має знати її, встановлювати відповідність між датою та історичною епохою чи процесами суспільного життя минулого, діяльністю історичної постаті.

Названі в програмі ЗНО історичні персоналії учень повинен вміти характеризувати, встановлювати відповідність між ними та певними політичними силами чи обставинами, історичною епохою, оцінювати їх вплив на хід історичних подій. Кожна з персоналій названа в програмі лише один раз, проте, якщо людина впливала на перебіг історичного процесу довгий час, завдання, пов'язані з її діяльністю можуть повторюватися в кількох темах.

Поняття та терміни, зазначені у програмі ЗНО, учні повинні називати, визначати, оперувати ними, встановлювати відповідність з епохою, діяльністю певних політичних сил чи історичних діячів тощо. Кожне поняття чи термін, згадані в програмі лише один раз, можуть бути конкретизовані й під час перевірки інших тем (окрім тієї, де вони безпосередньо вивчаються).

У другій колонці програми вказані предметні вміння і навички, у яких конкретизовано загальні уміння.


Зміст навчального матеріалу

Предметні вміння та способи навчальної діяльності

Факти:

періодизація історії людства. Епоха стародавнього світу як перший період в історії людства. Історичні джерела.

Поняття і терміни:

«стародавній світ»; «цивілізація»; «духовна культура», «мистецтво», «релігія», «матеріальна культура», «археологічна культура»; «історичне джерело».

Визначати:

хронологічні межі історії стародавнього світу, основні види історичних джерел, відлік часу до н.е. та н.е.

Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Факти:

походження людини.

Форми господарювання первісної людини. Суспільна організація та організація влади за первісних часів.

Духовна культура і вірування людей за первісних часів.

Поняття і терміни:

«кам’яний вік», «залізний вік»; «збиральництво», «полювання», «рільництво», «скотарство», «ремесло»; «рід», «плем’я»; «родова община», «сусідська община»; «вождь»; «анімізм», «тотемізм», «фетишизм», «магія»; «наскальний живопис».

Знати:

етапи антропогенезу; привласнювальні та відтворювальні форми господарства; характерні риси духовного життя найдавніших людей; первісні форми релігії; основні пам’ятки первісного мистецтва.


Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Факти:

утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Посилення Єгипту в ІІІ тис. до н.е. Будівництво пірамід. Розквіт та занепад Єгипту у ІІ тис. до н.е. за часів Середнього та Нового царств.

Культура Давнього Єгипту. Наукові знання. Писемність і освіта. Архітектура та мистецтво.

Дати:

IV тис. до н.е. об’єднання Верхнього і Нижнього Єгипту;

ХІ ст. до н.е. – завершення періоду Нового царства.

Персоналії:

Ехнатон IV, Тутмос ІІІ.

Поняття і терміни:

«бюрократичний апарат», «держава» «ієрогліф», «папірус»; «іригаційне землеробство».

Знати:

природно-географічні умови Єгипту, їх вплив на розвиток єгипетської цивілізації; основні засади організації влади та господарського життя в Єгипті; найважливіші досягнення давньоєгипетської духовної культури.

Пояснювати:

вплив природних умов на розвиток єгипетської цивілізації.


Тема 3. ПЕРЕДНЯ АЗІЯ

Факти:

Вавилон за часів Хаммурапі.

Фінікійські міста-держави та Ізраїльсько-Іудейське царство.

Нововавилонське царства у першій половині І тис. до н.е.

Перська держава Ахеменідів.

Дати:

1794 - 1750 рр. до н.е. царювання Хаммурапі;

ХІ ст. до н.е. утворення Ізраїльсько-Іудейського царства.

VІІ ст. до н.е. - утворення Нововавілонського (Халдейське царство)

550 р. до н.е. - виникнення Перської держави.

Персоналії:

Хаммурапі, Давид, Соломон, Мойсей, Навуходоносор ІІ, Кір ІІ.

Поняття і терміни:

«Біблія», «епос», «клинопис», «місто-держава», «імперія», «іудаїзм», «колонізація».

Знати:

наслідки походів Дарія І; найзначніші пам’ятки культури народів Передньої Азії та Месопотамії; внесок держав Передньої Азії та Месопотамії у світову культуру.

Пояснювати:

вплив природних умов на життя людей у Месопотамії.

Тема 4. ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ

Факти:

давня Індія.

Індська цивілізація. Прихід аріїв (Ведійська цивілізація). Культура Давньої Індії.

Давній Китай.

Імперії Цінь. Культура Давнього Китаю.

Дати:

сер. ІІ тис. до н.е. - прихід аріїв на землі Індії;

221-206 рр. до н.е. - династія Цінь.

Персоналії:

Будда-Гаутама, Конфуцій, Цінь Шіхуанді.

Поняття і терміни:

«Веди», «варни», «касти», «індуїзм», «буддизм», «легізм», «конфуціанство».


Знати:

час і обставини виникнення цивілізації в Індії та Китаї; розквіт Індії за царя Ашоки, появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді; характерні риси господарського та суспільного життя Індії, Китаю; внесок Давніх Індії і Китаю у скарбницю світової культури

Пояснювати:

особливості господарського, суспільного та соціального устрою в Індії.

Тема 5. ДАВНЯ ГРЕЦІЯ

Факти:

мінойсько-ахейська палацова цивілізація у ІІ тис. до н.е.

Велика грецька колонізація. Греко-перські війни. Афінська демократія за часів Перікла. Підкорення Греції Філіпом ІІ і походи Александра Македонського.

Елліністичний етап в історії Греції. Культура Давньої Греції. Давньогрецька міфологія і релігія. Виникнення науки. Театр. Архітектура і скульптура. Олімпійські ігри.

Дати:

ІІ тис. до н.е. Мінойсько-ахейська палацова цивілізація;

VIII-VІ ст. до н.е. - Велика грецька колонізація;

500-449 рр. до н.е. - Греко-перські війни.

Персоналії:

Перікл, Гомер, Геродот, Фідій, Сократ, Платон, Арістотель.

Поняття і терміни:

«античність», «еллінізм»; «поліс», «тиранія», «аристократія», «олігархія», «демократія», «метрополія та колонії», «акрополь», «філософія».Знати:

основні напрямки та результати грецької колонізації, реформи Солона, основні риси Критської та Мікенської цивілiзацій; характерні риси полiтичного устрою Афін, Спарти;

Пояснювати:

вплив природних умов на розвиток грецької цивілізації; особливості устрою Афін та Спарти; наслідки греко-перських війн; внесок грецької цивілізації у світову культуру.Тема 6. ДАВНІЙ РИМ

Факти:

Рим царської доби.

Римська республіка V-І ст. до н.е. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї. Становлення імперії.

Римська імперія доби принципату та домінату. Виникнення християнства і християнізація Римської імперії.

Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію).

Падіння Західної Римської імперії. Культура Риму. Наука і мистецтво. Основні архітектурні пам’ятки.

Дати:

753-509 рр. до н.е. виникнення Риму. Царський етап в історії Давнього Риму;

509-30 рр. до н.е. Римська республіка;

450 р. до н.е. «Закони ХІІ таблиць» – початок кодифікації римського права;

49-30 рр. до н.е. громадянські війни в Римі;

30 р. до н.е. – 476 р. н.е. Римська імперія;

1 р. н.е. з часів Середньовіччя дата народження Ісуса Христа і початок нової ери.

313 р. - Міланський едикт;

325 р. - Нікейський собор;

395 р. - поділ Римської імперії;

476 р. - падіння Західної Римської імперії.

Персоналії:

Ганнібал брати Гракхи, Спартак, Гай Юлій Цезар, Ціцерон, Октавіан Август, Нерон, Константин.

Поняття і терміни:

«республіка», «вето», «патриції», «плебеї», «сенат», «форум», «тріумф», «провінція», «християнство», «церква».

Знати:

зміст та перебіг боротьби плебеїв з патриціями, причини та наслідки виникнення християнства, основні віхи християнізації Римської імперії.

Пояснювати:

причини кризи Римської республіки і утворення імперії; особливості римської системи державного правління часів республіки та імперії, господарство та побут римлян; зміни ставлення держави до християнської церкви; внесок римської культури у світову цивілізацію; місце історії стародавнього світу в історії людства.

Факти:

поняття «історія Середніх віків». Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків.

Дати:

V – ІХ ст. – раннє Середньовіччя;

Х – ХІІІ ст. – зріле або високе Середньовіччя;

ХІV – ХV ст. – пізнє Середньовіччя.

Знати:

хронологічні межі та періодизацію Середніх віків.

Тема 7. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Факти:

велике переселення народів. Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого та її поділ.

Франція.

Правління Фiліппа IV Красивого. Столітня війна та об’єднання Франції.

Англія.

Нормандське завоювання Англії. Велика хартія вольностей. Виникнення парламенту.

Священна Римська імперія.

Утворення Священної Римської імперії. Німецький «наступ на Схід». Закріплення територіальної роздробленості.

Країни Середземномор’я.

Італійські міські республіки. Мусульманська Іспанія. Реконкіста та утворення Іспанського королівства.

Дати:

ІV – VІІ – Велике переселення народів;

800 р. утворення Франкської імперії;

843 р. укладення Верденського договору.

Х ст. – утворення Священної Римської імперії;

1215 р. – підписання «Великої хартії вольностей»;

1265 р. скликання англійського парламенту;

1302 р. скликання Генеральних штатів у Франції;

1337 – 1453 – Столітня війна.

Персоналії:

Карл Великий, Вільгельм Завойовник, Жанна Д’Арк, Генріх ІІ Плантагенет, Оттон І, Фердинанд, Ізабелла.

Поняття:

«парламент», «Реконкіста».

Знати:

держави, що утворилися після поділу Франкської імперії.

Пояснювати:

характерні риси розвитку європейських держав; значення виникнення станово-представницьких органів.

Тема 8 СЕРЕДНЬОВІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО

Факти:

структура суспільства і теорія трьох станів. Виникнення станової монархії.

Середньовічне місто. Боротьба городян із сеньйорами. Міські комуни. Ремесло й торгівля.

Поняття:

«феодал», «стани», «станово-представницька монархія», «ремесло», «цех», «гільдія».

Знати:

структуру середньовічного суспільства.

Характеризувати:

середньовічне місто; взаємодію людини і природи в Середні віки; особливості світогляду середньовічних городян.

Тема 9. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Факти:

християнізація Європи. Хрестові походи. Боротьба церкви з єретиками.

Дати:

ХІ – ХІІІ ст. – час Хрестових походів;

1054 р. церковний розкол.

Поняття:

«єретик», «інквізиція».

Знати:

Перший і Четвертий Хрестові походи; боротьбу церкви з єретиками.

Пояснювати:

причини і наслідки християнізації Європи, Хрестових походів.

  1   2   3   4

Схожі:

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України Програма...
Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінити знання і уміння випускників
ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики
...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики Мета зовнішнього...
...
БІОЛОГІЯ програма зовнішнього незалежного оцінювання
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2012 розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА про підсумки проведенная зовнішнього незалежного...
ГУОН від 24. 11. 2006р. №236 «Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2007 році»...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
ЗНО) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6611...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
ЗНО) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6611...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка