ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


Скачати 262.71 Kb.
НазваВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Сторінка1/2
Дата08.04.2013
Розмір262.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА І МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

_________________ ­­­­„______” 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

«МУНІЦИПАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО»Луцьк 2009
УДК 930.25: 371.214.115
ББК 79.3 р 30-2

П 30

Робоча навчальна програма курсу «Муніципальне діловодство» для студентів спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» / Розробник: Петрович В.В. – с.


Рецензенти: Гаврилюк С.В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства і музейної справи Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Бондаренко Г.В., кандидат історичних наук, професор кафедри археології та спеціальних історичних дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Програма містить плани лекційних та семінарських занять, розгорнуту бібліографію, питання підсумкового контролю.

Для викладачів, студентів спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність», аспірантів і пошукачів, для всіх хто вивчає документознавство.
Затверджено Методичною радою Волинського національного університету імені Лесі Українки

Протокол № від 2009 р.
Затверджено методичною комісією історичного факультету Волинського національного університетиу імені Лесі Українки.

Протокол № від 2009 р.
Затверджено на засіданні кафедри документознавства і музейної справи

Протокол № від 2009 р.


УДК 930.25: 371.214.115

ББК 79.3 р 30-2

П 30

Волинський національний університет імені Лесі Українки

© Петрович В.В., 2009


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

МУНІЦИПАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО”

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Напрям: 0201 „Культура
Спеціальність: 6.020 100

Документознавство

та інформаційна діяльність
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Кількість кредитів, відповідних до ЕСТS:

2 кредити

Загальна кількість годин: 72 годин

Тип курсу: дисципліна спеціалізації

Рік підготовки: 4

Семестр: 8

Лекції: 16 годин

Семінари: 16 годин

Самостійна робота: 22 годин

Індивідуальна робота: індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ).

20 годин

Модулів: 2

Змістових модулів: 1

Вид контролю: залік


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Серед чинників, що суттєво впливають на якість та ефективність функціонування апарату управління, важливе значення має діловодство. Це пояснюється насамперед великою кількістю документів, що створюються в процесі управління, зокрема такі їх групи, як організаційно-розпорядчі, довідково-інформаційні, документи з кадрових питань, питань документування діяльності колегіальних органів управління та роботи зі зверненнями громадян тощо. Для роботи з документами – їх складання та оформлення, зберігання та організації документообігу – кожному працівникові необхідні певні теоретичні знання та практичні навики оформлення управлінської документації.

Мета навчального курсу „Муніципальне діловодство” – ознайомити студентів:

– з нормативно-методичною базою, що регламентує діловодство на сучасному етапі;

– з основними видами документів, вимогами, що висуваються до оформлення документів;

– з веденням документообігу в організації та здійсненням контролю за виконанням документів;

 • із забезпеченням зберігання документів та користування ними;

 • технологіями, пов’язаними з організацією документообігу, порядком підготовки і передавання справ для архівного зберігання.

Після вивчення курсу „Муніципальне діловодство” студенти повинні вміти орієнтуватися у системах документації, складати документи відповідно до сучасних вимог, раціонально організовувати процеси проходження, виконання та зберігання документів, використовувати в роботу сучасні інформаційні технології.

Основні завдання: формування у студентів системи знань, щодо розуміння основ управлінської діяльності, як елементу складної організаційної структури, яка взаємодіє з іншими процесами управління та спрямована на досягнення глобальних цілей забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади.

Вимоги до знань й умінь студентів

Знати: – види документів, їх роль та місце в муніципальному управлінні;

– нормативно-методичну базу діловодства;

– основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів;

– документи з особового скоалу;

– сутність завернення громадян до органів державного управління;

– структуру та обсяг документообігу в організації;

– документацій не забезпечення управління організацією;

– основні принципи організації канцелярської роботи;

– методики й технології захисту документів.

Уміти: – оформляти організаційно-розпорядчу документацію;

 • планувати роботу місцевих органів влади;

 • застосовувати комп'ютерну техніку та новітні інформаційні технології для опрацювання документальних матеріалів;

 • оформляти звітність канцелярії про виконану роботу;

 • реєструвати звернення громадян у місцеві державні адміністрації;

 • інформувати населення про діяльність місцевої державної адміністрації;

 • організовувати роботу з документами

Програма містить тематику та плани курсу лекцій, питання для контролю, список рекомендованої літератури. Список обов’язкової для опрацювання та додаткової літератури для лекційних занять, складено з урахуванням наявності їх у бібліотеках м. Луцька.

3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінари

Самостійну

роботу

Індивідуальну

роботу

Змістовий модуль 1. Основні засади організації діловодства в муніципальному управлінні

Тема 1. Роль та місце документа в муніципальному управлінні.

2
2

20 год. ІНДЗ

Тема 2. Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів.

2
2

ТТема 3. Оформлення організаційно-розпорядчої документації.
2

2

Тема: 4-5. Документаційне забезпечення управлінської діяльності.

4
4

Тема 6-7. Документи з особового складу.
4

2

Тема 8. Документування діяльності колегіальних органів державного управління та місцевого самоврядування.

2
1

Тема 9-10. Звернення громадян до органів державного управління та місцевого самоврядування.
4

4

Тема 11. Організація документообігу.

2
1

Тема 12. Мета, завдання та функції служби документаційного забезпечення управління.
2

1

Тема 13. Захист документів.


2
1

Тема 14. Інформаційні технології підтримки документообігу.


2
1

Тема 15-16: Методика розроблення та впровадження документаційних систем у керуванні документацією: міжнародний досвід.
4

3

ВСЬОГО ГОДИН

16

16

22

20

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В МУНІЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ.

Лекція 1. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДОКУМЕНТА В МУНІЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ. (2 год.)

План:

1. Поняття „документ”, його ознаки, функції, види.

2. Нормативно-методична база діловодства.

3. Класифікація документів у діловодстві.

4. Управлінська документація та особливості управлінських документів.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Стандартизація, уніфікація та трафаретизація управлінських документів”.

Література:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003.

 2. Ділова українська мова / О.Д. Горбул, Л. Галузинська, Т.І. Ситник, С.А. Яременко. – К.: Т-во „Знання”, 2000.

 3. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004.

 4. Кулешів С.Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи. – К., 2000.

 5. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності: Навч. посіб. – К., 1997.

 6. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон Ук­раїни від 13 грудня 2001 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №11. – С.81.; Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 6.

 7. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик та ін. – К., 1997.

Лекція 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ. (2 год.)

План:

1. Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика.

2. Бланк документа, вимоги, що пред’являються до нього.

3. Загальні вимоги до оформлення тексту документів.
Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Охарактеризуйте реквізит адресування та способи його написання”.

Література:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003.

 2. Ділова українська мова / О.Д. Горбул, Л. Галузинська, Т.І. Ситник, С.А. Яременко. – К.: Т-во „Знання”, 2000.

 3. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004.

 4. Кулешів С.Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи. – К., 2000.

 5. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності: Навч. посіб. – К., 1997.

 6. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.Т. Складання ділових паперів: Практикум. – К., 2002.

 7. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик та ін. – К., 1997.Семінарське заняття 1. ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. (2 год.)

План:

  1. Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою.

  2. Складання та оформлення організаційних документів.

  3. Розпорядчі документи: особливості складання та оформлення.

  4. Особливості підготовки довідково-інформаційних документів та їх оформлення.

Опрацювати поняття і категорії: організаційно-розпорядча документація, організаційні документи, розпорядчі документи, довідково-інформаційні документи.

Теми рефератів:

1. Управлінські документи та органи управління, що їх створюють.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Акти, їх види та порядок оформлення”.

Література:


 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003.

 2. Ділова українська мова / О.Д. Горбул, Л. Галузинська, Т.І. Ситник, С.А. Яременко. – К.: Т-во „Знання”, 2000.

 3. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004.

 4. Кулешів С.Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи. – К., 2000.

 5. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності: Навч. посіб. – К., 1997.

 6. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.Т. Складання ділових паперів: Практикум. – К., 2002.

 7. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик та ін. – К., 1997.Лекція 3-4. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. (4 год.)

План:

 1. Документообіг у системі управління.

 2. Загальна структура документаційного забезпечення управління.

 3. Документальні потоки у системі управління:

а) переведення документа в електронну форму;

б) логіка організації документообігу.

 1. Організаційна структура документаційного забезпечення управління:

а) розвиток організаційної структури служби документаційного забезпечення;

б) функції основних підрозділів служби документаційного забезпечення управління.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Організації електронного документообігу”.

Література:

 1. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство. Навчальний посібник. – К., 2006. – 208 с.

 2. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

 3. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи організації електронного документообігу. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 112 с.

 4. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К.: МАУП, 1997. – 343 с.


Семінарське заняття 2-3. ДОКУМЕНТИ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ.

(4 год.)

Заняття 1.

План:

 1. Поняття та класифікація документів з особового складу.

 2. Документи з контрактної системи наймання працівників.

 3. Порядок документального оформлення прийняття, переведення, звільнення з роботи.

 4. Особливості документального оформлення організації роботи з кадрами в місцевій державній адміністрації.

Заняття 2.

План:

 1. Накази з особового складу.

 2. Трудові книжки, порядок їх ведення, обліку, зберігання та видачі під час звільнення працівників.

 3. Складання особистих офіційних документів.

Опрацювати поняття і категорії: трудовий договір, трудова угода, трудовий контракт, наказ, розпорядження, листок з обліку кадрів, автобіографія, заява, довідка з роботи, штатний розклад, штатно-посадова книжка, графік відпусток.

Теми рефератів:

1. Особова справа: склад, правила ведення, використання ат зберігання.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Складіть особисті офіційні документи: автобіографію, резюме, характеристику, заяву”.

Література:

 1. Виноградський М.Д. Менеджмент персоналу: у 2-х ч. – К., 1994.

 2. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004.

 3. Кодекс Законів про працю України. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 4. Корж Л.В. Документація праводілової сфери. – К., 2002.

 5. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навч.-метод. розробка. – 2-ге вид., перероб. – К.: МАУП, 2000.

 6. Мурашко М.І. Довідник для підприємців, роботодавців та працівників відділів кадрів підприємств, установ, організацій. Практичні питання реалізації положень законодавчих та нормативних актів, що пов’язані з трудовим законодавством. – К., 1995.

 7. Палеха Ю.І. Організація загального та кадрового діловодства: У 2-х ч. – К., 2003.

 8. Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби. – К., 2004.

 9. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.Т. Складання ділових паперів: Практикум. – К., 2002.

 10. Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади // Офіц. вісник України. – 1997. – № 43. – С. 50-103.

 11. Рожнов В.С. Загальне та кадрове діловодство. – К., 1996.

 12. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик та ін. – К., 1997.


Лекція 5. ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. (2 год.)

План:

 1. Планування роботи місцевих органів влади.

 2. Порядок підготовки, проведення та документального оформлення апаратних нарад, засідань, зборів, конференцій, колегій.

 3. Документування діяльності виборчих комісій і комісій з референдумів.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Складіть протокол засідань колегіального органу”.

Література:


 1. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004.

 2. Кодекс Законів про працю України. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 3. Корж Л.В. Документація праводілової сфери. – К., 2002.

 4. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навч.-метод. розробка. – 2-ге вид., перероб. – К.: МАУП, 2000.

 5. Мурашко М.І. Довідник для підприємців, роботодавців та працівників відділів кадрів підприємств, установ, організацій. Практичні питання реалізації положень законодавчих та нормативних актів, що пов’язані з трудовим законодавством. – К., 1995.

 6. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.Т. Складання ділових паперів: Практикум. – К., 2002.

 7. Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади // Офіц. вісник України. – 1997. – № 43. – С. 50-103.

 8. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик та ін. – К., 1997.


Семінарське заняття 4-5. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (4 год.)

Заняття 1.

План:

 1. Сутність звернення громадян до органів державного управління.

 2. Особливості складання окремих документів.

 3. Терміни розгляду звернень і відповідальність за їх порушення.

Заняття 2.

План:

 1. Організація прийому громадян у місцевій державні адміністрації.

 2. Інформування населення про діяльність місцевої державної адміністрації.

 3. Звернення громадян в інші органи державної влади.

Опрацювати поняття і категорії: звернення громадян, заява, клопотання, пропозиція, скарга, реєстраційно-контрольна картка, заповіт, реквізити

Теми рефератів:

1. Реєстрація звернень громадян до державних органів управління.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Опишіть процес організації та особливості прийому громадян у міській державній адміністрації”.

Література:


 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003.

 2. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004.

 3. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в масових засобах інформації. – К., 1997.

 4. Корж Л.В. Документація праводілової сфери. – К., 2002.

 5. Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади // Офіц. вісник України. – 1997. – № 43. – С. 50-103.


Лекція 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ. (2 год.)

План:

 1. Організація роботи з документами.

 2. Структура та обсяг документообігу і організації.

 3. Основні принципи організації канцелярської роботи.

 4. Організація процесу руху документів.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Особливості централізованої та децентралізованої організації діловодства”.

Література:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003.

 2. Ділова українська мова / О.Д. Горбул, Л. Галузинська, Т.І. Ситник, С.А. Яременко. – К.: Т-во „Знання”, 2000.

 3. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004.

 4. Кулешів С.Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи. – К., 2000.

 5. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності: Навч. посіб. – К., 1997.

 1. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон Ук­раїни від 13 грудня 2001 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №11. – С.81.; Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 6.

 2. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в масових засобах інформації. – К., 1997.

 3. Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади // Офіц. вісник України. – 1997. – № 43. – С. 50-103.

 4. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик та ін. – К., 1997.


Семінарське заняття 6. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ. (2 год.)

План:

 1. Служба документаційного забезпечення управління організацією.

 2. Функції діловодної служби.

 3. Функції керівника діловодної служби.

 4. Звітність канцелярії про виконану роботу.

Опрацювати поняття і категорії: документацій не забезпечення управління, управління справами, загальний відділ, канцелярія, секретаріат, документацій ний поток, оперативні звіти, аналітичні звіти,

Теми рефератів:

1. Особливості організації служби документаційного забезпечення управління в місцевих державних адміністраціях України.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Охарактеризуйте особливості організації діловодства в районній державній адміністрації України”.

Література:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003.

 2. Ділова українська мова / О.Д. Горбул, Л. Галузинська, Т.І. Ситник, С.А. Яременко. – К.: Т-во „Знання”, 2000.

 3. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004.

 4. Кулешів С.Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи. – К., 2000.

 5. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності: Навч. посіб. – К., 1997.

 6. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон Ук­раїни від 13 грудня 2001 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №11. – С.81.; Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 6.

 7. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в масових засобах інформації. – К., 1997.

 8. Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади // Офіц. вісник України. – 1997. – № 43. – С. 50-103.

 9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик та ін. – К., 1997.


Лекція 7. ЗАХИСТ ДОКУМЕНТІВ. (2 год.)

План:

 1. Правова охорона документів.

 2. Комерційна таємниця та її зберігання.

 3. Захист документальної інформації за допомогою технічних засобів.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Забезпечення фізичного збереження документів”.

Література:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003.

 2. Ділова українська мова / О.Д. Горбул, Л. Галузинська, Т.І. Ситник, С.А. Яременко. – К.: Т-во „Знання”, 2000.

 3. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004.

 4. Кулешів С.Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи. – К., 2000.

 5. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності: Навч. посіб. – К., 1997.

 6. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон Ук­раїни від 13 грудня 2001 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №11. – С.81.; Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 6.

 7. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави. – К., 1998.

 8. Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади // Офіц. вісник України. – 1997. – № 43. – С. 50-103.

 9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик та ін. – К., 1997.Лекція 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ДОКУМЕНТООБІГУ. (2 год.)

План:

 1. Тенденції розвитку інформаційних технологій.

 2. Системи електронного документообігу.

 3. Програмні системи автоматизації діловодства й документообігу.


Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Дайте характеристику критеріїв оцінки інформаційних систем”.

Література:

 1. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004.

 2. Кулешів С.Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи. – К., 2000.

 3. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності: Навч. посіб. – К., 1997.

 4. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К., 1997.


Семінарське заняття 7-8. МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИХ СИСТЕМ У КЕРУВАННІ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. (4 год.)

План:


 1. Впровадженням прогресивних інформаційних технологій у процеси підготовки службових документів та організацію діловодства.

 2. Методики розроблення та впровадження документаційної системи.

 3. Характерика етапів розроблення та впровадження документаційної системи.

а) етап А: Попереднє дослідження;

б) етап В: Аналіз напрямків діяльності;

в) етап С: Встановлення вимог до службових документів;

г) етап Д: Оцінка існуючих систем;

д) етап Е: Визначення стратегії дій, що забезпечують виконання вимог до службових документів;

е) етап G: Впровадження документаційної системи;

ж) етап Н: Аналіз після впровадження системи.
Опрацювати поняття і категорії: інформаційні технології, службові документи, документаційні системи.

Теми рефератів:

1. Використання Інтернет-технологій для автоматизації документообігу.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: „Дайте стислий аналіз програмних систем автоматизації діловодства й документообігу”.

Література:

 1. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11 черв. 1998 р. // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 24. - Ст. 870.

 2. Антоненко І. До історії розроблення міжнародного стандарту ISO 15489-2001 "Інформація та документація. - Управління документацією" // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. - К. 2003. - Вип. 6. - С. 73-83.

 3. Антоненко І. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ISO 15489-2001 "Інформація та документація. - Управління документацією" // Студії з арх. справи та документознавства. - К., 2004. - Т. 11. - С. 172-177.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

  1   2

Схожі:

I. Актуальність дослідження
Кафедра прикладної лінгвістики, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна, м. Луцьк, пр. Волі, 13, E-mail
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ...
Дійсно ціни на носії інформації впали до якихось непристойних значень. Умістити на мініатюрну флешку улюблені фільми, музичні кліпи,...
Завідувач сектору реєстрації нормативно – правових актів, правоосвітньої...
Ярема Тетяна Володимирівна, освіта вища юридична, у 2002 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, в управлінні...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ...
Оксана Бартків – доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Оксана Дурманенко– аспірантка Східноєвропейського...
Тема. Творчість Лесі Українки Мета
Мета. Розширювати знання дітей про життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Формувати вміння аналізувати віршовані твори, удосконалювати...
«Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає (...
Обладнання: портрет Лесі Українки, ілюстрації до твору, грамзапис, комп'ютерні технології
Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ...
ПН України, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Східноукраїнський національний університет імені...
До 140 – річчя від Дня народження Лесі Українки І читець
Легендарна поетеса Маруся Чурай, Марко Вовчок, Олена Пчілка, Ольга Кобилянська, Ліна Костенко та ін. У цьому сузір’ї незгасною зорею...
Пед н., доцент СЄНУ імені Лесі Українки Л. В. Заремба
ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ, ЩО МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка