ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології


Скачати 309.2 Kb.
НазваПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Сторінка2/3
Дата25.02.2016
Розмір309.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   310 клас

Зміст модуля


Кільок.

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

3


2

ВСТУП. Узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання в основній школі. Зміст та завдання предмету на навчальний рік.

Розділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини

Тема.1.1 Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів.

Виробництво як перетворювальна діяльність людини. Створення матеріальних і життєвих благ у процесі виробництва.

Проектна технологія як складова виробничої діяльності людини. Сутність проектування та проекту. Основні ознаки проектної діяльності. Виробниче проектування. Види проектів.

Практична робота

 1. Аналіз проектів, виконаних учнями в попередні роки: доцільність обґрунтування, дотримання етапів тощо.Називає найбільш поширеніші трудові процеси і професії регіону; вплив виробництва на створення інноваційного середовища; види проектів;

Пояснює сутність та мету проекту, проектування;

Обґрунтовує основні ознаки проектної діяльності;

Характеризує вплив проектної діяльності на розвиток виробництва.
Тема 1.2 Етапи та стадії виробничого та навчального проектування.

Завдання проектно-конструкторської підготовки виробництва. Поняття про етапи виробничого проектування: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, розробка робочої документації тощо. Показники функціонального призначення та виготовлення у процесі проектування на виробництві. Критерії оцінювання нової продукції. Поняття про етапи навчального проектування: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний. Різні підходи до визначення етапів проектування. Стадія як елемент етапу проектування.

Практична робота

 1. Аналіз та встановлення відмінностей між виробничим та навчальним проектом.Називає основні завдання проектно-конструкторської підготовки; критерії оцінювання нової продукції;

Характеризує етапи виробничого та навчального проектування, короткий зміст роботи на кожному етапі;

Наводить приклади виробничих та навчальних проектів;

Визначає відмінності між виробничим та навчальним проектами.

4Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 2.1 Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернет.

Повторення основних понять про інформаційні джерела. Інформаційні джерела як засіб проектної технології. Класифікація джерел інформації. Пошук необхідної інформації в довідниках та журналах. Інтернет – світова інформаційна система. Використання в проектній діяльності засобів Інтернету. Пошукові системи Інтернет. Пошукові каталоги. Технологія пошуку інформації в Інтернеті. Ключові слова в пошуковій системі. Зв'язок між ключовими словами. Пошук за одним словом. Пошук за групою ключових слів. Web-сторінка, Web-каталог. Способи збереження інформації.

Практична робота

 1. Пошук інформаційних ресурсів в Інтернеті

 2. Пошук необхідної інформації для проекту

 3. Створення списку інформаційних джерел


Називає основні види інформаційних джерел;

Визначає вид джерела для реалізації проекту;

Розпізнає основні технології пошуку інформації в інтернеті;

Здійснює пошук необхідної інформації: в друкованих джерелах, в Інтернеті;

Складає бібліографію для теми проекту

Виконує збереження ресурсів, навігацію за гіперсилками.

Тема 2.2 Технологія створення банку ідей

Накопичення інформації та її аналіз в дослідно-пошуковій діяльності людини. Формування ідей на основі зібраної інформації. Банк ідей та пропозицій як інформаційна база проекту. Призначення та структура банку. Використання клаузури для створення банку ідей та пропозицій.

Практична робота

 1. Складання банку ідей та пропозицій з використанням клаузури.

 2. Виконання ескізних замальовок майбутнього виробу.

Пояснює призначення банку ідей та пропозицій, створення і використання клаузури під час формування ідей.

Характеризує структуру банку ідей.

Формує ідеї для проекту на основі зібраної інформації, використовуючи клаузуру, ескізування тощо.


Тема 2.3. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту

Еволюція об’єктів технологічної діяльності як необхідна передумова для проведення їхнього аналізу. Поняття аналізу, його види. Класифікація об’єктів за певними ознаками (дитохомія). Основні напрямки за якими здійснюють аналіз об’єкту проектування. Особливості аналізу об’єкту проектування. Визначення завдань на основі проведеного аналізу.

Практична робота

 1. Аналіз конструкції майбутнього виробу

 2. Визначення завдань та орієнтовного плану роботи над проектом.

Характеризує поняття аналізу та його особливості для роботи над виробом.

Називає основні напрямки, за якими можна здійснювати аналіз об’єкту проектування.

Визначає завдання для роботи над проектом відповідно до проведеного аналізу зібраної інформації
Тема 2.4. Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Презентації майбутнього проекту

Аналіз типів інформації. Технологія опрацювання інформації друкованих та електронних інформаційних джерел. Способи занотовування проаналізованої інформації: план, тези, резюме, конспект. Електронний спосіб аналізу та компонування інформації для проекту. Алгоритм роботи методом компоновки матеріалів в одному файлі. Сутність написання рефератів. Типи рефератів: навчальні, контрольні, службові, творчі. Техналогія написання навчальних, контрольних, службових та творчих рефератів. Структура реферату. Складання бібліографії за темою проекту. Збереження ресурсів і адрес Інтернету.

Практична робота

 1. Розробка рефератів з теми проекту

 2. Аналіз інформації (план, тези, резюме, конспект)


Називає типи інформації;

Характеризує технологію опрацювання інформації.

Розпізнає способи занотування інформації;

Визначає типи рефератів;

Аналізує способи опрацювання інформації

Виконує розробку творчого реферату.

4

Розділ 3 ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 3.1. Загальні відомості про дизайн

Мета, завдання і значення дизайну як сучасного методу проектування. Професійні обов’язки дизайнера. Художнє конструювання як практика дизайну.

Основні вимоги дизайну щодо формоутворення предметного середовища. Види, категорії, засоби, властивості та якості композиції. Методи складання композиції. Колір як елемент композиційної організації форм. Поняття про кольорові гармонії, кольорове коло. Основні закони кольорознавства. Психофізіологічні фактори впливу кольорів на людину. Принципи функціонального застосування кольорів.

Практична робота

 1. Складання ритмічної композиції з стилізованих біоформ.

 2. Складання контрастних або нюансних композиції з геометричних фігур.

 3. Виконання симетричної або асиметричної композиції.

 4. Виконання кольорового кола з трьох основних кольорів (синього, жовтого, червоного).

 5. Виконання схем кольорових гармоній.

 6. Виконання рядів відступаючих або наступаючих кольорів.


Характеризує поняття дизайн, художнє конструювання, композиція, колір

Розпізнає категорії, види та засоби композиції

Виконує завдання з складання різних видів композиції, вправи з кольорознавства

Дотримується основних вимог дизайну щодо формоутворення предметного середовища


Тема 3.2. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності

Основні принципи художнього конструювання. Мета художньо-конструкторського аналізу виробів. Послідовність художньо-конструкторського аналізу об’єкту проектування. Поняття аналоги та прототипи. Функціональні вимоги до промислових виробів. Положення про конструкційні, технологічні та композиційні відповідності виробів.

Послідовність художнього конструювання об’єктів технологічної діяльності. Поняття проектна пропозиція. Основні складові частини дизайн-проекту. Поняття робочій проект. Мета виконання дослідного зразка.

Практична роботи

 1. Виконання аналізу запропонованого об’єкту з точки зору виконання основних вимог дизайну. Розробка пропозицій більш досконалого рішення.

 2. Провести аналіз пропорціювання конструктивних елементів лицьової панелі запропонованого побутового приладу. Виконати ескіз власного варіанту конструктивного рішення.

Називає принципи художнього конструювання. Послідовність художнього конструкторського аналізу та художнього конструювання об’єктів технологічної діяльності

Розпізнає поняття аналоги та прототипи

Виконує аналіз об’єктів проектування

Застосовує функціональні вимоги до промислових виробів в процесі аналізу об’єктів проектування

Тема 3.3. Технологія створення дизайн проекту

Технологія виконання проектної пропозиції: попередні дослідження на основі даних соціології та ергономіки; вивчення конструкційних матеріалів і технологій їх виготовлення; визначення основних вимог, що ставляться до об’єкту проектування; варіанти попередніх компоновок; виконання ескізного варіанту; аналіз та відбір ескізних варіантів.

Основні етапи розробки дизайн-проекту: виконання кінцевого варіанту конструктивного рішення об’єкту його моделювання або макетування; відбір конструкційних та оздоблювальних матеріалів; економічне обґрунтування; оформлення проекту.

Поняття експертиза виробу. Мета та алгоритм проведення експертизи об’єкту проектування.

Практичні роботи

 1. Виконання декількох варіантів проектних пропозиції запропонованого об’єкту .

 2. Виконання дизайн-проекту об’єкту технологічної діяльності у техніці графіки, у вигляді макету або моделі.

 3. Розробити анкету для проведення експертизи нескладного побутового виробу.

Називає основні складові алгоритму дизайну.

Характеризує проектна пропозиція, дизайн проекту, поняття експертизи виробу

Розпізнає поняття проектна пропозиція та робочий проект

Складає дизайн-проект на виготовлення об’єкту проектування, обґрунтовує основні ідеї проекту.

Дотримується алгоритму в процесі експертизи об’єкту

Тема 3.4. Складання проектно-технологічної документації

Поняття проектно-технологічна документація. Структура проектно-технологічної документації.. Поняття про складальне креслення, технічний малюнок, аксонометричне зображення, робочі креслення, специфікацію, технологічні картки. Вимоги ЕДСКД та ЕДСТД щодо оформлення документації. Послідовність складання проектно-технологічної документації.

Практичні роботи

 1. Виконання складального креслення на об’єкт проектування.

 2. Виконання аксонометричного зображення об’єкту проектування.

 3. Виконання робочих креслень.

 4. Виконання специфікації.

 5. Оформлення технологічних карток.

Характеризує поняття проектно-технологічна документації

Називає зміст та послідовність складання проектно-технологічної документації

Виконує складальні та робочі креслення об’єкту проектування Оформлює специфікацію та технологічні картки

Дотримується вимог ЕДСКД та ЕДСТД щодо оформлення документації на об’єкт проектування

2

Розділ 5. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

Тема 5.1 Економічне обґрунтування проекту

Загальне поняття про економічну систему, продуктивні сили, засоби виробництва, три основних питання економіки; продуктивність праці та основні її показники (норма часу, норма продуктивності). Поняття прибутку та послідовності його розподілу. Прибуток і рентабельність сучасного виробництва.

Поняття собівартості. Визначення собівартості проекту. Шляхи зниження собівартості. Формування ринкової ціни кінцевого продукту даного проекту (матеріального чи інтелектуального).

Шляхи економії матеріальних ресурсів проекту (підвищення якості об’єктів проектування, зменшення ваги, багаторазове використання деяких матеріалів тощо).

Практична робота

 1. Первинний розрахунок собівартості проекту

 2. Створення макету майбутнього виробу

 3. Остаточний розрахунок собівартсості проекту.Хараткеризує сутність економічного обґрунтування проекту, основні його компоненти.

Пояснює основні економічні поняття; характеризує поняття прибутку стосовно теми проекту; процес формування ринкової ціни;

Називає шляхи економії матеріальних ресурсів даного проекту;

Визначає собівартість майбутнього виробу

Тема 5.2 Маркетингові дослідження проекту.

Поняття маркетингу як дослідження ринку певного регіону. Дослідження потреб ринку. Прямі продажі. Анкетування як метод дослідження потреб ринку.

Практична робота

 1. Розробка анкети для вивчення купівельної спроможності об’єкту проектування.

 2. Аналіз проведеного анкетування та внесення змін до проекту

Характеризує поняття маркетингу для виробничої діяльності;

Називає шляхи використання маркетингу для теми проекту.

1   2   3

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів В її основу покладено вимоги Закону...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Дана програма з історії України призначається для 10-12 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. В її основу...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка