2. Інформаційні процеси


Скачати 65.73 Kb.
Назва2. Інформаційні процеси
Дата02.04.2013
Розмір65.73 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
2. Інформаційні процеси.
Поняття про інформаційні процеси. Носії повідомлень. Форми та засоби передавання повідомлень. Опрацювання повідомлень. Кодування повідомлень. Кодування повідомлень у двійковому алфавіті. Універсальність двійкового кодування. Інформаційна діяльність людини. Інформаційні ресурси. Захист даних.

Поняття про інформаційні процеси
Інформаційні процеси — це будь-які дії, що виконуються з інформацією. Серед різноманітних інформаційних проце­сів є три основних типи: збереження, передавання та опрацювання інформації. Вони завжди присутні в інших, більш складних інформаційних процесах.Основні методи одержання і використання інформації:

  1. емпіричні: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент;

2)теоретичні: шлях від абстрактного до конкретного, ідеалізація, формалі­зація (математичний формульний опис), 3) емпірично-теоретичні (мішані, напівемпіричні).
Носій інформації— це фізичне середовище, на якому (чи всередині якого) можна зафіксувати інформацію. Інформація, зафіксована якимось чином на носіях, називається даними. У сучасних умовах для збереження інформації використовують різноманіт­ні технічні засоби. Серед них особливе місце займають комп'ютери, оскільки дозволяють компактно зберігати величезні обсяги даних та здійснювати до них швидкий доступ. Збереження інформації — це спосіб розповсюдження її у про­сторі та часі.
Форми та засоби передавання повідомлень

Інформація передається від джерела до споживача и мітгеріилміо-енергетич-ній формі (у вигляді електричних, світлових, звукових пі інших сигналів).

Загальна структурна схема передавання інформації були запропонована

американським вченим Клодом Шеноном в 1949 році
Джерело- передавач - канал звязку(надходить джерело шуму) -> Приймач -> Адресат

Передавач — це об'єкт, що перетворює повідомлення в сигнал.

Дмсерело повідомлень — об'єкт, що створює повідомлення.

Результатом перетворення повідомлень передавачем є сигнали.

Сигнал — це матеріальний носій інформації, за допомогою якого здійсню­ється зв'язок (наприклад, сигналами в нервовій системі є імпульси нервових клітин).

Канал зв'язку — це середовище, по якому передається сигнал.

Адресат — це об'єкт, для якого призначено повідомлення.

За схемою Шенона реалізуються всі засоби дистанційної передачі інфор­мації (телекомунікації в широкому розумінні): радіо, телебачення, телефон, телеграф, телетайп, телекс, телефакс, а також комп'ютерні телекомунікації. Телекомунікація (від грецького tele — відстань, далеко і латинського communicatio) — це обмін інформацією на відстані. Опрацювання повідомлень.
Опрацювання повідомлень.

Опрацювання інформації— це процес перетворення інформації з одного виду в інший (чи той самий), що виконується за строгими формальними правилами.

Є два основних типи опрацювання інформації:

  1. Опрацювання, пов'язане з одержанням нової інформації, певного змісту знань. До цього типу належить розв'язування математичних та інших задач шляхом застосування логічних міркувань.

2.Опрацювання інформації, пов'язане зі зміною її форми, але не змісту. Сюди належать такі види опрацювання інформації, як пошук, структурування та кодування

Пошук інформації здійснюється в деякому сховищі інформації — інформа­ційному масиві. Прикладами таких масивів є словник, телефонний довідник, каталог книг
Структурування інформаційного масиву полягає в тому, щоб перетворити цей масив у структуру наперед заданої форми. Наприклад, упорядкувати список студентів груп,
Кодування — це перетворення інформації з однієї форми в іншу зі збере­женням її змісту.

Опрацювання інформації виконується за строго визначеними правилами — алгоритмами. Того, хто реалізує процес опрацювання інформації, називають процесором у широкому розумінні. Процесор опрацьовує вхідну інформацію (вхідні дані) за відповідною програмою. Програма — це алгоритм розв'язування задачі, записаний мовою процесора. Результатом тако­го опрацювання інформації є вихідна інформація (вихідні дані) —результати.
Кодування повідомлень
Кодування —' це відображення, яке перетворює повідомлення у комбінації і дискретних сигналів (чи набори певних знаків). Зміст інформації при цьому не змінюється. Сукупність правил, за якими виконується кодування, називається кодом. Завдяки кодуванню комп'ютер може обробляти різноманітну інформацію: числову, текстову, графічну, звукову, відео. Всім цим видам інформації після кодування надається вигляд послідовності електричних імпульсів, у якій наявність імпульсу позначається одиницею, а його відсутність - нулем. Через те що комп'ютер оперує з двійковими числами, будь-яку введену до нього інформацію потрібно подавати у вигляді двійкового коду. Наприклад, коли користувач уводить із клавіатури десяткові числа, вони відразу перетворюються на двійкові числа (це процес кодування). З цими числами комп'ютер виконує необхідні арифметичні. Отриманий результат комп'ютер може вивести на екран монітора або на принтер. Щоб користувач зміг зрозуміти виведену інформацію, числа мають бути знову подані в десятковій системі (процес декодування)

Кодування повідомлень у двійковому алфавіті.

Важливим є твердження, що двійковий код універсальний: в ньому можна подати кількісну, текстову, графічну, звукову та керуючу інформацію.

Всім цим видам інформації після кодування надається вигляд послідовності електричних імпульсів, у якій наявність імпульсу позначається одиницею, а його відсутність - нулем. Через те що комп'ютер оперує з двійковими числами, будь-яку введену до нього інформацію потрібно подавати у вигляді двійкового коду. З цими числами комп'ютер виконує необхідні арифметичні операції. Отриманий результат комп'ютер може вивести на екран монітора або на принтер. Щоб користувач зміг зрозуміти виведену інформацію, числа мають бути знову подані в десятковій системі (процес декодування) Існують різні методи перетворення чисел з однієї системи в іншу. Розглянемо найпростіший, що називається ділення на основу. Нехай потрібно перевести в двійкову систему число 47. Виконаємо послідовні ділення на 2, а остачу запишемо в круглих дужках:

47:2=23+(1) 23:2=11+(1) 11:2=5+.(1) Тепер випишемо отриману остачу послідовно знизу вгору (адже кожне ділення означає перехід до старшого розряду). У результаті 'одержимо двійкове число 101111. Можете перевірити, що воно справді дорівнює 47.

Зробимо тепер за описаною схемою зворотне перетворення числа 101111 у десяткову систему, пам'ятаючи, що основа «нової» системи дорівнює 10 = (1010)2:

101111 : 1010 = 100 +(111) 100 : 1010 = 0 + (100)

Щоб одержати десяткове зображення числа 47, виразимо остачу в десяткових числах: 100 = 4 і 111 =7.

Інформаційна діяльність людини.

Основними компонентами інформаційної функції людини є одержання (сприймання) і запам'ятовування інформації, процес мислення, передавання інформації.Інформація надходить до людини через декілька каналів. Перший — органи ві^утлів: зір, смак. Саме через них людина сприймає візуа­льну, аудільну, тактильну, нюхову і смакову інформацію. При цьому більше 90% інформації людина сприймає органами зору. За допомогою органів зору та слуху людина сприймає символьну (знакову) інформацію. Особливістю лк)дціїи є її здатність сприймати, зберігати, опрацьовувати і передавати іншим ліодям інформацію Є інформація, яка сприймається людиною за допомогою

органів зору та слу-ху> ал^ не зводиться до мови (живопис, картини природи, музика, спів птахів, шелест листя і трави, шум дощу чи вітру

Ефективна інформаційна діяльність людини в наш час зумовлена широким використанням комп'ютерів, комп'ютерних інформаційних технологій.

Сучасні комп'ютерні технології дають можливість людині повернути дару­
нок енциклопедизму «знати про все», дають доступ до нетрадиційних джерел
інформації (бази даних, бази знань), забезпечують оперативне одержання ін­
формації з різних куточків нашої планети. СІТ дають можливість ефективно
створювати і використовувати інформаційні ресурси для покращення матері­

ального та духовного рівня життя суспільства
Захист даних

Під захистом інформації розуміють:

а) попередження доступу до інформації особам, що не мають відповідного
дозволу (несанкціонований, нелегальний доступ);

б) попередження незумисного або недозволеного використання, зміни чи
руйнування інформації.

Руйнування чи зміна інформації можуть мати місце в результаті збоїв або нестабільності роботи технічних пристроїв, які використовуються для збе­рігання інформації (техногенний фактор), а також у результаті несвідомої чи свідомої діяльності людини (людський фактор). Часто інформація втрачається (особливо в комп'ютерних мережах) внаслі­док дії комп'ютерних вірусів.

Для запобігання несанкціонованому доступу до інформації та збереження її цілості вживають певні адміністративні та організаційні заходи, створюють

і исгему захисту інформації: видають дозвіл на користування певним категорі-м м користувачів спеціально виділеними лише для них інформаційними ресур­сами, захищають інформацію системою паролів (кодів); встановлюють різно-ршневі права доступу до інформаційних ресурсів (в режимі тільки читання або ионного доступу); здійснюють резервну архівацію (копіювання) даних.

Схожі:

Символ
Мета: Розглянути основні поняття інформації. З’ясувати предмет вивчення інформатики, її мету і завдання. Сформувати поняття "Інформація",...
70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)
ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання...
35. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
Урок №1. Тема: Інформатика наука ХХ століття. Інформація та інформаційні процеси
Мета: ознайомити учнів з визначенням інформатики як науки; поняттям інформації та повідомлення; видами інформації
«Вступ. Інформація та інформаційні процеси»
Недостатня ознайомленість з інформацією, невміння її вчасно опрацювати та правильно подати може обернутися марними витратами часу...
16. Методики навчання понять «інформація» ті «інформаційні процеси»
З'ясування питань про оцінювання і вимірювання інформації, про шум та взаємоперетворення інформації і шуму
Пояснювальна записка
Дані. Різновиди обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове...
Тема: Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання...
Мета: формувати в учнів уявлення про інформацію; розширити уявлення про інформаційну картину світу;ознайомити зі способами передачі...
Календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
Календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани
ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка