Концепція баз даних


Скачати 66.03 Kb.
НазваКонцепція баз даних
Дата08.02.2014
Розмір66.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Тема: "Концепція баз даних. Визначення бази даних як автоматизованої системи"

Мета: засвоєння учнями поняття "база даних".

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення уроку: лекція.

      План заняття  

-  поняття даних;

-  фіксація даних;

-  інтерпретація даних;

-  поняття бази даних.

-  поняття про інформаційну систему;

-  поняття банку даних;

-  функції бази даних у складі інформаційної системи;

-  поняття системи управління базами даних;

-  основні етапи створення інформаційної системи.

Структура уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

 • перевірка присутності учнів

 • перевірка готовності до уроку

2. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Сприйняття реального світу можна співвіднести з послідовністю різних, хоча іноді і взаємозалежних, явищ. З давніх часів люди намагалися описати ці явища (навіть тоді, коли не могли їх зрозуміти). Такий опис називають даними.

 Дані - це опис явищ навколишнього світу

Потреба в даних у людини виникає в процесі спілкування внаслідок необхідності передавання інформації про об’єкти та явища іншим людям. Звичайно, що для передачі даних потрібно їх запам’ятати, іншими словами зафіксувати.

Традиційно фіксація даних здійснюється за допомогою певного засобу спілкування (наприклад, за допомогою природної мови чи зображень) на певному носії (наприклад, камені чи папері).

Дані не можуть бути зафіксовані самі по собі, наприклад, 121, через те, що буде незрозуміло, що ж вони означають. Чи це рейс літака, чи вартість квитка, чи будь що інше. Тому дані подаються з їхніми поясненнями, іншими словами з інтерпретацією, або семантикою.

Інтерпретація (семантика) - це пояснення до даних

Зазвичай дані (факти, явища, події, ідеї чи предмети) та їхня інтерпретація (семантика) фіксуються спільно, тому що природна мова досить гнучка для представлення і даних, і їхніх інтерпретацій.

Прикладом може служити твердження: "Вартість авіаквитка 121 гривня". Тут "121" – дане, а "Вартість авіаквитка" – його семантика.

Нерідко дані та їхні інтерпретації розділені. Наприклад, "Розклад руху літаків" може бути представлений у вигляді таблиці, у верхній частині якої (окремо від даних) наводиться їхня інтерпретація. Такий розподіл ускладнює роботу з даними (спробуйте швидко знайти відомості з нижньої частини таблиці, особливо, якщо вона досить велика).

Застосування електронно-обчислювальних машин для обробки даних зазвичай приводить до ще більшого розподілу даних та інтерпретацій. Машина має справу, в основному, з самими даними. Значна частина інтерпретуючої інформації взагалі не фіксується в явній формі (машина не "знає", чи є "21.50" вартістю авіаквитка чи часом вильоту).

Жорстка залежність між даними і програмами, що  їх використовують, створює серйозні проблеми в уведенні даних і робить використання їх менш гнучкими. Нерідкі випадки, коли користувачі однієї і тієї самої електронно-обчислювальної машини створюють і використовують у своїх програмах різні набори даних, що містять подібну інформацію. Іноді це пов'язано з тим, що користувач не знає (або не захотів довідатися), що в сусідній кімнаті чи за сусіднім столом сидить співробітник, що вже давно ввів потрібні дані. Частіше тому, що під час спільного використання тих самих даних виникає маса проблем.

Більшість додатків, що призначені для виконання будь-якої корисної роботи, в той чи інший спосіб використовують структуровану інформацію, іншими словами, упорядковані дані. Такими даними можуть бути, наприклад, списки замовлень на той або інший товар, списки пред'явлених і оплачених рахунків, список телефонних номерів ваших знайомих. Звичайний розклад руху автобусів у вашому місті - це теж приклад упорядкованих даних.

Активна діяльність з відшукання прийнятних способів усуспільнення безупинно зростаючого обсягу інформації призвела до створення на початку 60-х років спеціальних програмних комплексів, названих "Системами управління базами даних" (СУБД).

Під час комп'ютерної обробки впорядковані дані прийнято зберігати в базах даних - особливих файлах, використання яких разом зі спеціальними програмними засобами дозволяє користувачу як переглядати необхідну інформацію, так і, за необхідністю, маніпулювати нею, наприклад, додавати, змінювати, копіювати, вилучати, сортувати тощо.

Отже, дати просте визначення бази даних можна так.

База даних - це набір інформації, організованої в той чи інший спосіб

Одним із самих простих прикладів баз даних може бути записна книжка з номерами телефонів ваших знайомих. Цей список прізвищ власників телефонів та їхніх телефонних номерів, представлений у вашому записникові за абеткою, є проіндексованою базою даних. Використання індексу - в даному випадку прізвища (чи імені) дозволяє вам досить швидко відшукати необхідний номер телефону.

Однією з найважливіших умов забезпечення ефективного функціонування будь-якої організації є наявність розвиненої інформаційної системи.

Інформаційна система - це система, що реалізує автоматизований збір, обробку і маніпулювання даними і  включає технічні засоби обробки даних, програмне забезпечення та обслуговуючий персонал 

 

Сучасною формою інформаційних систем є банки даних. Банки даних у своєму складі мають:

 • обчислювальну систему;

 • одну чи кілька баз даних (БД);

 • систему управління базами даних (СУБД);

 • набір прикладних програм (ПП).

Банки даних виконують такі основні функції:

 • збереження даних та їхній захист;

 • зміна (відновлення, додавання і вилучення) даних, що зберігаються;

 • пошук даних з запитами користувачів;

 • обробка даних і виведення результатів.

База даних у складі інформаційної системи забезпечує збереження інформації і є пойменованою сукупністю даних, організованих за певними правилами, що включають загальні принципи опису, збереження і маніпулювання даними.

Система управління базами даних - це пакет прикладних програм і сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження і використання баз даних

Прикладні програми (додатки) у складі банків даних служать для обробки даних, обчислень і формування вихідних документів за заданою формою.

Процес створення інформаційної системи зазвичай включає такі основні етапи:

 • проектування бази даних;

 • створення файлу проекту бази даних;

 • створення бази даних (формування і зв'язування таблиць, введення даних);

 • створення меню додатку;

 • створення запитів;

 • створення екранних форм, звітів;

 • створення виконуючого модулю додатку.

Наведений перелік етапів не є строгим у своїй послідовності та обов'язковості. Зокрема, етап створення файлу проекту бази даних підтримується не всіма системами управління базами даних і  не є обов'язковим.

Додаток - це програма або комплекс програм, що використовують базу даних і забезпечують автоматизацію обробки інформації з деякої предметної області. Додатки можуть створюватися як у середовищі системи управління базами даних, так і поза неї - за допомогою системи програмування (наприклад Delphi, C++ Builder, Visual Basic - використовують засоби доступу до бази даних).

Для роботи з базою даних у багатьох випадках можна обійтися лише засобами системи управління базами даних, наприклад, під час створення запитів та звітів. Додатки розробляють найчастіше тоді, коли потрібно забезпечити зручність роботи з базою даних некваліфікованим користувачам або коли інтерфейс системи управління базами даних не влаштовує користувача.

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.     Що розуміють під даними?

2.      Коли виникає потреба в даних?

3.     Як зазвичай здійснюється фіксація даних?

4.     Що розуміють під інтерпретацією даних?

5.     Як фіксуються дані та їхні інтерпретації в природній мові?

6.     Як фіксуються дані та їхні інтерпретації під час машинної обробки даних?

7.     Що розуміють під базою даних?

8.     Що Ви розумієте під інформаційною системою?

9.     Що Ви розумієте під банком даних?

10.     З чого складається банк даних?

11.     Які функції виконує банк даних?

12.     Які функції в складі інформаційної системи покладені на базу даних?

13.     Що Ви розумієте під системою управління базами даних?

14.     З яких етапів складається процес проектування інформаційної системи?

4. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

КонспектСхожі:

Концепція баз даних. Визначення бази даних як автоматизованої системи
Система управління базами даних це пакет прикладних програм і сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження...
Тематика бакалаврської роботи, денної форми навчання, спеціальності 051501
Розробка елементів мультимедійного дидактичного комплексу по дисципліні «Проектування баз даних та баз знань»
Моделі баз даних
База даних – це сукупність відомостей про об’єкти реального світу певної предметної області. Для того, щоб забезпечити швидкість...
Тема: Лінійні бази даних. Створення баз засобом введення даних в таблицю та з використанням форм

Моделі даних. Поняття бази даних. Моделі бази даних (ієрархічна,...
Бази даних. Моделі даних. Поняття бази даних. Моделі бази даних (ієрархічна, мережева та реляційна). Проектування баз даних. Модель...
Тема: "Системи управління базами даних" Мета: 
Система управління базами даних (СУБД) - це пакет прикладних програм і сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження...
УРОКУ Тема: Лінійні бази даних. Створення баз засобом введення даних...
Тема: Лінійні бази даних. Створення баз засобом введення даних в таблицю та з використанням форм
УРОКУ   Тема:  
Організувавши табличні дані у формі списку, користувач одержує можливість виконання в Excel дій, аналогічних процедурам обробки баз...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Прошу зареєструвати базу персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних
ЗАТВЕРДЖЕНО
Прошу зареєструвати базу персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка