Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах району у 2012-2013 навчальному році


Скачати 193.3 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах району у 2012-2013 навчальному році
Дата30.03.2013
Розмір193.3 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації


Методичні рекомендації
щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах району


у 2012-2013 навчальному році

Стан виховної діяльності в начальних закладах України на сьогодні зумовлює потребу докорінного переосмислення стратегій виховання, що полягає у подоланні стереотипів педагогічного мислення шляхом переходу від окремих напрямів виховання до створення єдиного комплексу моделей виховних систем на різних рівнях освіти з метою розбудови цілісної безперервної української системи виховання.

Виховна робота в загальноосвітніх навчальних закладах повинна плануватися за принципами системності, враховувати інтереси, запити різних категорій педагогів, учнів та батьків. Плани та зміст роботи методичних об’єднань класних керівників, батьківських всеобучів, учнівського самоврядування треба спрямовувати на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки учасників навчально-виховного процесу, досконалого володіння ними інноваційними технологіями, активними та інтерактивними методами вивчення та аналізу рівнів вихованості дітей і молоді.

З метою підвищення компетентної діяльності класних керівників у навчальних закладах необхідно створити тематичні кейси, інформаційні банки даних про дітей із неповних та неблагополучних сімей, дітей груп ризику, відслідковувати чинники, які знижують рівень вихованості учнів та які впливають на підвищення культури поведінки, особистісного становлення дітей. У кабінетах заступників директорів з виховної роботи мають бути створені паперові, електронні картотеки передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, керівників гуртків.

Необхідно на належному рівні забезпечувати психологічний супровід діяльності класних керівників щодо диференціації діяльнісного, знаннєвого, культурологічного та компетентнісного підходу в формуванні в учнів ціннісних ставлень.

Як показала практика найвищий рейтинг отримують інтерактивні форми методичної роботи з класними керівниками: тренінги, рольові ігри, практикуми, моделювання, тому саме такі форми мають широко використовуватись у системі виховної роботи.

Класним керівникам обов’язково треба надати допомогу в оволодінні новими виховними технологіями, організації виховної роботи з учнями, підвищенні творчого рівня з урахуванням їхніх індивідуальних запитів. Крім того, класних керівників необхідно озброїти інструментарієм щодо діагностики і моніторингу виховного процесу, визначення рівня вихованості школярів та ін.

Нормативно-правове забезпечення виховної роботи у навчальних закладах

 • Закони України «Про освіту», «Про середню загальну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства»

 • Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

 • Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163 «Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні»

 • Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 785

 • Концепція Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1911-р

 • Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2009 № 41

 • Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18.10.2001 №992

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2010 № 1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 3754/981/538/49 від 27.10.2009 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2012 № 136 «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах»

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 12 «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.01.2012 № 1/9-43 «Щодо посилення профілактичної роботи в навчальних закладах та організації змістовного дозвілля дітей»

Планування виховної роботи у навчальних закладах

Планування значною мірою зумовлює результати та ефективність системи виховної роботи. Як свідчить педагогічна практика, до плану нерідко відносяться лише як до адміністративної вимоги, а процес планування, на жаль, обмежується рамками складання та написання плану. При такому підході план, безсумнівно, носить формальний характер і не може бути орієнтиром у діяльності. Ефективність результатів, що досягаються, і успіх будь-якої діяльності багато в чому залежать від того, наскільки грамотно ця діяльність планується.

Призначення плану - впорядкувати педагогічну діяльність, забезпечити виконання таких вимог до педагогічного процесу, як планомірність і систематичність, керованість і наступність результатів. У самому загальному уявленні план - це документ, який вказує змістовні орієнтири діяльності, визначає її порядок, обсяг, часові межі.

План виконує наступні функції:

 • Спрямовуючу, визначальну, тобто конкретні напрямки і види діяльності;

 • Прогнозуючу, тобто повністю відображає задум, представляє результати через конкретні дії;

 • Координуючу, організаторську, тобто, з одного боку, відображає те, яким чином, якими засобами діяльність організується і хто є її суб'єктом і об'єктом, з іншого боку, вказує порядок діяльності, її взаємозв'язок з іншими видами, а також відображає взаємодію суб'єктів діяльності, визначає її місце і час, відповідає на питання: хто, що, коли і де має робити;

 • Контрольну: по-перше, сам педагог, користуючись планом, може контролювати реалізацію поставлених цілей, по-друге, за планом легко перевірити, наскільки він відповідає дійсності, більше того, рівень і якість плану в певній мірі свідчать про професійну компетентність педагога;

 • Репродуктивну (відтворюючу), тобто через будь-який проміжок часу за планом можна відновити зміст і обсяг виконаної роботи.

При грамотній організації планування план стане не формальної папером, а документом, здатним захистити педагога від не обгрунтованих вимог і претензій, що доводить системний підхід до організації педагогічного процесу. Тому перш за все необхідно ставитися до плану як до свого робочого документу, який потрібен самому педагогу, а не адміністрації, щоб діяти не хаотично, а у відповідності зі своїм задумом, цілями, можливостями та вимогами до педагогічного процесу.

План є помічником у побудові виховної роботи, якщо відповідає ряду вимог.

Вимоги щодо плану виховної роботи:

1) Цілеспрямованість плану, тобто сплановані зміст і форми роботи, передбачає реалізацію конкретних цілей і завдань. Кожна справа, дія повинна сприяти вирішенню поставлених завдань. Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку в її використанні.

2) План орієнтований на реалізацію потреб та інтересів дітей, на їх розвиток, що передбачає врахування пропозицій школярів і батьків при плануванні, вивчення їх ціннісних орієнтації.

3) План - це результат спільної творчості педагогів, учнів, батьків.

4) План роботи передбачає зв'язок виховного процесу з життям суспільства, практичною діяльністю дітей, що означає:

а) створення умов для застосування школярами на практиці знань, отриманих на уроці, в позаурочний час;

б) відображення основних подій країни в житті колективу;

в) включення дітей в активну діяльність, перетворення навколишнього середовища;

5) Орієнтація на комплексний характер планів, що передбачає:

а) різноманітність змісту і форм роботи, спрямованих на розвиток різноманітних інтересів і здібностей дітей;

б) позитивний вплив на різні сторони, властивості особистості;

в) включення школярів у різні види діяльності;

г) цілісність впливу на свідомість, почуття і поведінку дітей.

6) План передбачає створення умов для вибору учнями різних видів, форм діяльності, своєї позиції у планованій роботі.

7) При плануванні необхідно забезпечити наступність змісту та форм діяльності: виключити невиправдане дублювання, враховувати попередній досвід, бачити перспективи в роботі.

8) Конкретність і доцільність плану, обґрунтованість планованої роботи, що передбачає врахування особливостей кожного учнівського та педагогічного колективу, рівня їх розвитку, традицій, що склалися, педагогічну обґрунтованість планованої роботи відповідно до завдань колективу.

9) Реальність і розумна насиченість плану.

Етапи планування :

І етап: складання педагогами проекту плану (його контурів);

ІІ етап: колективне планування (апробація, коректування, перевірка задумів педагога, збір пропозицій, ідей учнів, батьків);

ІІІ етап: внесення педагогом корективів у початкові задуми, проект плану з урахуванням результатів колективного планування; остаточне оформлення плану виховної роботи.

При плануванні виховної роботи необхідно враховувати:

- результати виховної роботи та висновки, отримані в ході аналізу;

- виховні та організаційно-педагогічні завдання;

- матеріали, поради та рекомендації педагогічної та методичної літератури з виховної роботи;

- передовий досвід країни, району, школи;

- можливості батьків, громадськості;

- виховний потенціал соціального оточення школи, підприємств, культурних установ;

- традиційні свята навчального року;

- події, факти, пов'язані з життям країни, району, села;

- події, дати, пов'язані з життям і діяльністю видатних людей;

- традиції школи;

- пропозиції педагогів, учнів, батьків.

Вивчення практичного досвіду показало, що в шкільному колективі складаються такі плани з виховної роботи:

 • Перспективний план, розділ річного плану роботи школи «Виховна позаурочна робота з учнівським колективом» (основний офіційний документ, яким керуються класні колективи, всі об'єднання учнів: гуртки, секції, клуби, об’єднання тощо);

 • Календарні плани виховної роботи з учнівським колективом на місяць або декаду (плани-сітки, зручні для роботи і коригування);

 • План методичної роботи з класними керівниками, вихователями з питань виховання школярів;

 • План контролю за організацією та результатами виховної роботи;

 • Плани клубів, рад, музеїв та інших шкільних об'єднань;

 • Перспективні плани роботи за напрямками виховання на кілька років (3, 5,10), наприклад по естетичному вихованню;

 • Плани підготовки і проведення загальношкільних справ.

У класному колективі найчастіше складають:

 • План роботи класного керівника з учнівським колективом (на півріччя, рік);

 • План учнівського колективу;

 • План роботи колективу з найважливішого напрямку на певний період (місяць, рік, кілька років), наприклад пошукова робота, робота з молодшими;

 • План роботи творчих об'єднань, груп.


Перелік документації та інформаційно-методичних матеріалів, необхідних для діяльності навчального закладу щодо організації виховної роботи
1. Управління виховним процесом навчального закладу:

– нормативно-правові документи про освіту;

– інструктивно-нормативні документи і матеріали з проблем виховної роботи (накази, методичні рекомендації, заходи тощо);

– програми виховання, затверджені МОНМС України;

– положення: про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, батьківську раду (комітет);

– річний та календарний плани та циклограми виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу;

– плани загальношкільних заходів;

– методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання;

– матеріали педагогічних рад та інструктивно-методичних нарад;

– книга внутрішкільного контролю заступника директора з виховної роботи;

– соціальний паспорт школи;

– матеріали ради профілактики (положення, наказ про створення, план роботи, протоколи засідань, аналітичні накази, банк даних про стан правопорушень та учнів групи ризику, індивідуальні картки на учнів, які стоять на обліку тощо)

– моніторинг рівнів вихованості учнів за ціннісними ставленнями;

– посадова інструкції: заступника директора з виховної роботи, педагога-організатора, класного керівника ;

– портфоліо заступника директора з виховної роботи, педагога-організатора;

– матеріали перспективного педагогічного досвіду класних керівників, керівників гуртків, клубів тощо;

– картотека передового педагогічного досвіду з питань виховної діяльності;

– щоденний план роботи заступника директора з виховної роботи;

– розклад проведення виховних годин, роботи гуртків, секцій;

– матеріали про роботу керівників гуртків (журнали гурткової роботи, програми).

2. Робота з учнівським колективом:

– положення про шкільне учнівське самоврядування;

– наказ про створення та діяльність учнівського самоврядування в школі;

– план та матеріали роботи органів учнівського самоврядування;

– матеріали про роботу учнівського самоврядування, навчання активу, лідерів учнівського самоврядування.
3. Діяльність класного керівника:

– посадова інструкція класного керівника;

– матеріали шкільного методичного об’єднання класних керівників (положення, план роботи, протоколи засідань, список, графік відкритих виховних годин, інші матеріали) ;

– орієнтовна програма діяльності класного керівника;

– психолого-педагогічна карта вивчення особистості учня;

– план виховної роботи з учнівським колективом;

– щоденник класного первинка (робоча книга класного керівника);

– матеріали про проведену виховну роботу класного керівника;

– портфоліо класного керівника.
4. Робота з батьківською громадськістю:

– навчально-тематичний план батьківського всеобучу;

– журнал педагогічного всеобучу батьків;

– список рекомендованої літератури для батьків з проблем виховання учнівської;

– пам’ятки та поради батькам, розроблені психологами, педагогами;

– матеріали перспективного педагогічного досвіду з проблем родинно-сімейного виховання;

– матеріали періодики з проблем сімейного виховання.
Перелік питань щодо вивчення стану виховної роботи в навчальному закладі

1. Планування виховної роботи школи:

 • річний план,

 • плани роботи класних керівників, педагога-організатора

 • розклад виховних заходів
 1. Аналіз посадових обов'язків педагогічних кадрів з питань виховної роботи

 2. Накази з питань виховної роботи, матеріали педагогічних рад
 1. Організація контролю за станом виховної роботи в закладі, наявність графіка проведення виховних годин

 2. Організація роботи органів учнівського самоврядування, батьківського комітету, «трикутника»

 3. Робота гуртків та секцій, розклад їх роботи, ведення документації

 4. Організація виховних заходів, участь у районних та міських заходах, результативність

 5. Організація методичної роботи з класними керівниками

 6. Наявність куточків державної символіки

 7. Наявність інформаційних куточків для класних керівників, батьків та учнів, періодичність оновлення змісту

 8. Матеріали по профілактиці правопорушень (протоколи, матеріали профілактичної роботи з учнями, що стоять на внутрішньокільному обліку, інше);

 9. Організація роботи з формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ в учнівському середовищі

 10. Матеріали по основних напрямках виховної роботи

13. Співпраця з культурно-освітніми, соціальними установами,
громадськими організаціями тощо

14. Організація роботи з міжнародного партнерства в галузі освіти.

Пам’ятка щодо вивчення стану роботи з питань превентивного виховання

№ з/п

Напрямок

Документація

1.

Відображення профілактичної роботи в планах навчального закладу

Річний план роботи ЗНЗ (розділ «виховна робота»), плани місячників правових знань, тематичних тижнів

2.

Аналіз якості обліку щоденного відвідування занять

 • ведення обліку в класних журналах; причини розходження на сторінках зведеного обліку і сторінках, які ведуть вчителі-предметники;

 • наявність копій інформацій про дітей,які тривалий час не відвідують школу;

 • яка робота проводилась з учнями, які систематично не відвідують школу; її результативністьЖурнали обліку

Копії інформації
Документація Ради профілактики

3.

Робота Ради профілактики

Положення про Раду профілактики, план роботи ради, наказ про створення, протоколи засідань)

4.

Наявність аналітичних наказів за наслідками вивчення стану правовиховної роботи в окремих класах

План контролю за станом виховної роботи, книга наказів

5.

Статистичні данні про стан правопорушень та учнів групи ризику, кількість дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на території мікрорайону школи,

Інформації, звіти

6.

Банк даних на дітей-сиріт,

напівсиріт, із багатодітних сімей, із неповних сімей, із сімей, які перебувають у складних сімейних обставинах, дітей-чорнобильців, дітей-інвалідів тощо

Соціальний паспорт школи, інформації

7.

Банк даних на учнів, схильних до правопорушень (шкільний облік, облік у ССН, КМСН)


Списки учнів, які перебувають на обліку; психолого-педагогічні характеристики ;

індивідуальні картки вивчення підлітків, схильних до правопорушень

8.

Переписка з відповідними органами (відділами, управліннями освіти; ССН, КМСН, прокуратурою тощо)

Інформації

9.

Облік зайнятості учнів у гуртках, секціях, клубах тощо

Класний журнал, журнал зайнятості учнів у гуртках, секціях, клубах тощо

10.

Виконання доручень учнями

Робочі щоденники класних керівників

11.

Скоординованість спільної діяльності з відділом КМСН, співпраця з соціальною службою, ССН, спеціалістами медичних установ, громадськими організаціями з питань превентивного виховання

Плани роботи закладу, договори про співпрацю

12.

Робота комісії( міністерства, ініціативної групи) дисципліни і порядку органу дитячого самоврядування закладу

Плани роботи органів дитячого самоврядування закладу

13.

Впровадження програм «рівний-рівному», «Школа проти СНІДу» тощо


Плани, журнали гурткової роботи; списки дітей

14.

Проведення педагогічних рад, нарад при директорі, заступнику директора з виховної роботи з даного питання

Плани роботи закладу, протоколи засідань

15.

Засідання методичного об’єднання класних керівників з питань превентивного виховання

Плани роботи методичного об’єднання, протоколи засідань

16.

Методичні матеріали на допомогу класному керівнику з правовиховної діяльності

Папки з розробками виховних годин, методичні рекомендації, відеоматеріали, інформаційні куточки.

17.

Робота з батьківською громадськістю

(батьківська рада, батьківські збори, батьківський всеобуч з правових питань, батьківські клуби тощо) з питань превентивного виховання

Плани роботи закладу, протоколи засідань

18.

Робота шкільної бібліотеки

Тематичні виставки з превентивного виховання у бібліотеці, наявність літератури та підписних виданьОрганізація діяльності кімнати дитячого самоврядування (кімнати школяра) в навчальному закладі

Кімната дитячого самоврядування (кімната школяра) є організуючим центром виховної роботи з школярами різних вікових категорій, які навчаються в даному закладі; членами первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань, які діють на базі закладу; класними керівниками, керівниками гуртків, об’єднань за інтересами, організаторами дозвіллєвої та виховуючої діяльності з дітьми.

1. Кімнату виховної роботи рекомендується створювати в закладах освіти за наявності приміщень, придатних для:

– організації малих форм ігрової діяльності з дітьми;

– засідань органів учнівського самоврядування та первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань;

– консультативної роботи з учасниками навчально-виховного процесу;

– творчої роботи педагогічних працівників.
2. У відповідних кімнатах можуть зосереджуватися такі матеріали:

а) нормативно-правове забезпечення виховного процесу:

– Декларація прав дитини, Конституція України, Закон України про освіту, Закон України «Про загальну середню освіту», нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та освітніх установ, накази і розпорядження державних органів з проблем виховання.

– Методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання школярів.

– Матеріали що готувалися до нарад, педагогічних рад тощо.
б) планування та розробки основних напрямів роботи:

– плани роботи учнівського самоврядування, загальношкільний план виховної роботи на рік, календарний (за окремими тижнями місяця) або план-сітка, особистий щоденно-тижневий;

– єдиний режим позаурочної виховної діяльності (зайнятість дітей в позаурочний час в гуртках, клубах, громадських організаціях тощо);

– матеріали щодо діяльності органів учнівського самоврядування;

– плани різних категорій навчання учнівського активу;

– плани роботи на канікулах;

– графік випуску шкільної преси;

– розклад та плани позаурочної роботи (гурткової (клубної)) з учнями;

– структурна модель організації діяльності учнів школи;

– плани заходи з пріоритетних напрямів виховної діяльності.
в) матеріали організаційно-педагогічного змісту виховного процесу:

– картотека колективної творчої, соціально-комунікативної, пізнавальної, доброчинної, морально-етичної, художньої, ціннісно-орієнтаційної, спортивно-оздоровчої діяльності;

– картотека колективних творчих справ щодо збереження народних звичаїв, традицій, обрядів, свят;

– матеріали загально шкільних заходів;

– методика проведення пізнавальних та інтелектуальних ігор, творчих та рольових, рухливих та спортивних;

– зміст та структура інтерактивних видів діяльності.
3. Рекомендації щодо оформлення кімнат учнівського самоврядування

(Стенди (куточки) та їх рубрики можуть бути змінені або доповнені)

а) Куточок державної символіки:

- «Що необхідно знати про національну символіку», «Я – громадянин України», «Символи моєї держави», «Конституція України – основний закон нашої держави», «Національні символи України», «Держава – Україна – державні символи»;

Конституція України;

Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладів України» (07.09.2000, 43);

Макети Прапора, малого Державного Герба України, текст Державного Гімну України;

Текст статті 20 Конституції України;

Правила використання Державного Прапора, Державного Гімну України.
б) Стенди: «Шкільний кур’єр» («Голос школи», «Інформує рада учнівського самоврядування», «Шкільний вісник», «Інформаційний вісник»):

Організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування.

Склад ради органу учнівського самоврядування.

Єдиний режим виховної роботи.

Циклограма діяльності на місяць.

Вісті з класів.

Шкільні новини.

«Колючка» («Блискавка», «Сатиричне перо» тощо).

Графік проведення засідань учнівського самоврядування.

Програма передач шкільного радіомовлення.
в) Аналіз роботи класних колективів («Голос чергового»):

«За кращий клас».

«Пам’ятка черговому школи».

Обов’язки чергових класів.

г). Куточок шкільної символіки:

Гімн школи.

Герб (емблема) закладу.

Закони школяра.

д) Правила поведінки учнів у школі.

є) Волонтерська діяльність: «Вони потребують твоєї допомоги»:

Структурна модель (карта-схема) організації діяльності учнів школи за місцем проживання: груп милосердя, постів взаємодопомоги, членів волонтерського руху тощо.

Списки людей, які потребують особливого піклування.Схожі:

Деякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2012-2013н р. Навчання хімії в 2012-2013
Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх...

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка