Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування навчального процесу з курсу інформатики. Профільне навчання інформатики. Проаналізуємо програму з інформатики для загальноосвітньої школи, яка була затверджена МОіН України в 2001 р


Скачати 42.83 Kb.
НазваПрограми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування навчального процесу з курсу інформатики. Профільне навчання інформатики. Проаналізуємо програму з інформатики для загальноосвітньої школи, яка була затверджена МОіН України в 2001 р
Дата12.04.2013
Розмір42.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
3. Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування навчального процесу з курсу інформатики. Профільне навчання інформатики.

Проаналізуємо програму з інформатики для загальноосвітньої школи, яка була затверджена МОіН України в 2001 р.

Метою курсу є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформа-тики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів.

До теоретичної бази знань належать: уявлення про інформацію, її власти-вості, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера при викорис­танні програм загального та прикладного забезпечення, формулювання проблем і постановка задач, побудова відповідних інформаційних (зо­крема, математичних) моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії комп'ютера, уявлення про можливості використання-глобальної мережі Інтернет, пошук потрібної інформації.

До практичних навичок належать: навички роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального й цільового призначення: редакторами текстів, ГР, табличними процесорами, СУБД, інформаційно-пошуковими системами, педагогічними програмними засобами для комп'ютерної підтримки навчання різних навчальних дисциплін, програмами-броузерами для перегляду гіпертекстових сторінок; програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями; пошук інформації в глобальній мережі Інтернет; навички складання, описування засобів т а реалізації деяких алгоритмів і програм з використанням засобів навчальної алгоритмічної мови та реальних мов програмування й ОС.

Залежно від варіанту навчального плану, за яким працює школа, курс інформатики може вивчатись у 8-9 класах або в 10-11.

Залежно від типу комп'ютерної техніки, складу наявного науково-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи вирішення освітніх завдань курсу, вносити необхідні корективи в порядок вивчення тем програми, а також змінцнювати кількість годин, необхідних для засвоєння навчального матеріалу з окремих тем програми.

Залежно від рівня оснащеності комп'ютерною технікою в програмі пропонується два варіанти розподілу основних тем курсу:

• Перший варіант тематичного планування розраховано на використання операційної системи Windows, в ньому також пропонується два варіанти орієнтовного планування теми «Основи алгоритмізації та програмування» — один варіант орієнтовано на вивчена процедурного програмування (мови Basic чи Pascal), другий - на об'єктне програмування (Visual Basic чи Delphi (меншою мірою)).

• Другий варіант планування пропонується для навчання інформатики на базі комп'ютерів, які працюють під управлінням операційної системи МS-DOS. Тому основні складові курсу поділяться за програмою так (табл.1):
Під впливом докорінної перебудови навчального плану школи місце і зміст шкільного курсу інформатики в найближчі роки істотно зміню­ватиметься. У зв'язку з цим стає актуальною задача визначення змісту і структури курсу інформатики для середнього ступеня школи (7-9 класи нового навчального плану).

Планується така структура навчання інформатики в 12-річній загальноосвітній школі:

Базовий курс (7-9 класи) забезпечує засвоєння основних теоре­тичних положень інформатики, опанування науковими основами, методами і засобами інформаційних технологій, тобто забезпечує обов'язковий рівень підготовки учнів з цього предмета.

Професійно спрямоване (10-12 класи) диференційоване за обсягом і змістом навчання інформатики залежно від інтересів і спрямованості допрофесійної підготовки школярів. Обов'язковість навчання на цьому етапі пояснюється постійно зростаючою питомою вагою інформаційної складової по відношенню до інших видів професійної діяльності.

Залежно від наявності досту. пу до використання комп'ютерів обсяг та зміст курсу диференційоване на 3 варіанти:

1) Машинний курс. Усі уроки інформатики проводились безпосередньо у комп'ютерному класі. Комп'ютери використовувались на уроці в міру необхідності. При машинному варіанті на всіх уроках інформатики передбачалось подання та вивчення теоретичних відомостей і напрацюва-ння практичних навичок роботи з комп'ютером.

2) Напівмашинний курс. Регулярний доступ до ЕОМ за межами школи. В цьому випадку уроки подання теоретичних відомостей та вироблення практичних навичок роботи з комп'ютером від окремлювались один від одного. Клас ділився на підгрупи лише для проведення практичних занять.

3) Безмашинний курс. Доступ до ЕОМ епізодичний або зовсім від­сутній.

У 1985-1993рр. школи України працювали за програмами, за­твердженими Міністерством освіти СРСР. Це був безмашинний варі­ант навчання. Шкільним навчальним планом на вивчення інформатики відводилось 68 навчальних годин. У пояснювальній записці сформу­льовано цілі і завдання навчання інформатики, поради щодо організації навчально-виховного процесу, названо мету вивчення курсу.

Зміст навчання складався на основі фундаментальних компонентів алгоритмічної культури і подальшої комп'ютерної грамотності учнів і визначався через задачі нового шкільного курсу таким чином:

  • систематизація і завершення алгоритмічної лінії курсу алгебри восьмирічної школи;

  • опанування основними вміннями алгоритмізації;

  • формування уявлень про можливості автоматизації виконання алгоритмів;

  • підсилення прикладної і політехнічної спрямованості алгорит­мічної лінії, яке полягає в конкретній реалізації алгоритмів роз­в'язування задач за допомогою комп'ютера;

  • ознайомлення з основами сучасної обчислювальної техніки на прикладі розгляду загальних принципів роботи комп'ютера.

Програма складалася з трьох розділів. Перший розділ визначав рівень і обсяг умінь та навичок, обов'язкових для учнів. Це орієнтувало вчителя на кінцеву мету. Другий розділ «Зміст освіти» містив перелік і обсяг матеріалу, обов'язкового для вивчення у школі відповідно до змістових ліній. У третьому розділі «Тематичне планування навчаль­ного матеріалу» пропонувався можливий розподіл матеріалу по класах і орієнтовні вказівки щодо кількості годин на вивчення теми.

Схожі:

Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна...
Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ). Особливості ШКІ. Цілі навчання...
Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна...
Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ). Особливості ШКІ. Цілі навчання...
2Стандарти шкільної освіти з інформатики. Освітній стандарт з інформатики...
Освітній стандарт з інформатики становить основу для розробки пакету навчальних програм з інформатики для різних типів і профілів...
Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя...
Розвивальних завдань, добір конкретного навчального матеріалу, досягнення конкретних поставлених цілей шляхом добору відповідних...
15. Позакласна робот з інформатики. Позакласні форми навчання інформатики....
Позакласна робот з інформатики. Позакласні форми навчання інформатики. Олімпіада з інформатики. Технологія підготовки учнів до участі...
РОЗДІЛ МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
Методична система навчання інформатики в загальноосвітній школі і педагогічному університеті
ІНФОРМАТИКИ
...
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
До текстів комплексної контрольної роботи з основ інформатики включені питання, які вимагають від студентів систематизованих знань...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю 2015
Вона є продовженням програми вивчення інформатики у 9-му класі, базується на знаннях учнів, отриманих при вивченні інформатики у...
Проект Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році
Розвиток інформаційного суспільства зумовлює потребу у нових підходах до навчання інформатики учнів загальноосвітніх закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка