Професійна орієнтація учнівської молоді Призначення


НазваПрофесійна орієнтація учнівської молоді Призначення
Сторінка1/13
Дата07.09.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Професійна орієнтація учнівської молоді

Призначення: конспективний виклад інформації про систему професійної орієнтації учнівської молоді призначений для:

  • вивчення даної проблеми на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, класних керівників, керівників закладів освіти;

  • планування та організації профорієнтаційної роботи в закладах освіти на основі комплексного, системного підходу;

  • інформаційного забезпечення методичної роботи з питань професійної орієнтації учнівської молоді.
Професійна
орієнтація– це комплексна науково-практична система надання допомоги особистості у вільному, активному і свідомому виборі професії, що задовольняє потреби особистості в професійному самовизначенні і відповідає потребам суспільства в поновленні соціально-професійної структури.

На що
спрямована
професійна
орієнтація?


Профорієнтація спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності.

Що забезпечує
професійна
орієнтація?


 1. Профорієнтація забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, сприяє підвищенню її соціальної та професійної мобільності, відіграє значну роль у профілактиці вимушеного безробіття. Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук людиною найефективніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової мобільності.

 2. Професійна орієнтація сприяє також раціональній структурній перебудові народного господарства з урахуванням реальної потреби в професіях (спеціальностях), є засобом запобігання стресовій поведінці людей, яким загрожує безробіття.

 3. В цілому профорієнтаційна діяльність покликана:

  • адекватно відтворювати запити економіки;

  • враховувати соціально-демографічні і національні особливості населення;

  • сприяти формуванню адекватної структури зайнятості;

  • узгоджувати особисті інтереси і суспільні потреби;

  • розвивати творчі здібності і соціальну активність населення; підвищувати задоволеність особистості власною працею; бути складовою частиною державної системи управління трудовими ресурсами;

  • сприяти ефективності всієї кадрової політики суспільства.

Загальні
функції
професійної
орієнтації:


 1. Сприяти розвитку таких якостей робітника, як здатність вдосконалюватися в професії, готовність переключатися на інший вид діяльності, бети професійно мобільним.

 2. Розвивати в майбутніх працівників економічну мобільність, трудову та інтелектуальну незалежність, підприємливість.

 3. Допомагати людині знайти своє місце в системі суспільних відносин.

Функції
системи
профорієнтації
у галузі
профорієнтаційних послуг та
психологічної
підтримки
населення:


 • забезпечення безкоштовного надання гарантованого обсягу профорієнтаційних послуг молоді, яка навчається, незайнятому і зайнятому населенню, особам з обмеженою працездатністю;

 • здійснення професійного інформування населення про професії та спеціальності, що мають попит на регіональному ринку праці;

 • ознайомлення населення з правилами вибору професії, виховання у громадян спрямування на самопізнання і особисту активність як основи реального плану оволодіння професією;

 • організація та проведення групових професійних консультацій серед молоді, яка навчається, незайнятого і зайнятого населення, осіб з обмеженою працездатністю;

 • створення умов для розвитку професійно важливих якостей особистості;

 • забезпечення поглибленого профдіагностичного обстеження громадян з метою професійного добору і професійного відбору;

 • надання психологічної підтримки та здійснення корекції професійного самовизначення населення;

 • визначення професійної придатності осіб при комплектуванні навчальних груп загальноосвітніх шкіл, спеціальних шкіл, професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладів, направленні незайнятого населення на професійне навчання, працевлаштування громадян тощо;

 • здійснення заходів щодо сприяння професійній адаптації осіб, направлених на професійне навчання, психологічного супроводження навчальних груп;

 • сприяння професійної адаптації працівників, які вперше працевлаштувались та громадян, що змінили професію.

Функції
системи
профорієнтації
у галузі
інформаційно-методичної
роботи з


професійної
орієнтації
населення:


 • підготовка нормативних актів, що регулюють роботу з професійної орієнтації населення та забезпечення ними відповідних підрозділів професійної орієнтації, здійснення консультацій щодо їх використання;

 • розробка методичних матеріалів (рекомендацій, посібників, підручників) та забезпечення ними профорієнтаційних підрозділів установ, організацій, підприємств тощо;

 • створення банку професіографічних матеріалів з професійної орієнтації населення, стандартизованих психодіагностичних методик, пакетів прикладних програм і встановлення порядку їх використання;

 • здійснення апробації методичних матеріалів профдіагностичного характеру, профінформаційних та інших розробок з професійної орієнтації населення, узагальнення результатів їх використання;

 • надання методичних консультацій з питань професійної орієнтації і психологічної підтримки населення фахівцям територіальної служби зайнятості, кадрових служб підприємств, педагогічним працівникам закладів освіти, практичним психологам, соціологам та ін.;

 • організація семінарів та конференцій з проблем професійної орієнтації населення;

 • розробка і впровадження у практику профорієнтаційної роботи з професійної орієнтації населення сучасних методів профдіагностики, в тому числі з використанням профдіагностичного обладнання та комп’ютерної техніки;

 • вивчення та поширення вітчизняного і зарубіжного досвіду профорієнтаційної роботи з населенням, організація обміну досвідом в межах держави і територіальних системах професійної орієнтації;

 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

Функції
системи
професійної
орієнтації
у галузі
координації і
науково-дослідної діяльності
з професійної
орієнтації
населення:


 • розробка із залученням установ та організацій, які належать до територіальної системи професійної орієнтації на відповідній території, розгляд цих заходів територіальною міжгалузевою радою з професійної орієнтації населення і професійного навчання незайнятих громадян;

 • визначення пріоритетних напрямів роботи з професійної орієнтації населення, обґрунтування пропозицій щодо забезпечення гарантованих обсягів профорієнтаційних послуг різними категоріям населення;

 • здійснення розробки розділів з професійної орієнтації населення регіональних програм зайнятості, соціальних програм, програм соціального становлення і розвитку молоді, охорони здоров’я, розвитку освіти, охорони праці та інших;

 • вивчення стану профорієнтаційної роботи з населенням у регіоні і розробка пропозицій щодо її удосконалення, підвищення соціальної та економічної ефективності;

 • забезпечення взаємодії з профорієнтаційною роботою з молоддю, яка навчається, незайнятим і зайнятим дорослим населенням, особами з обмеженою працездатністю;

 • створення сприятливих умов для розвитку розгалуженої мережі профорієнтаційних підрозділів, зокрема недержавних, діяльність яких не суперечить чинному законодавству;

 • підготовка єдиного плану профорієнтаційної діяльності територіальної міжгалузевої ради з професійної орієнтації населення і професійного навчання незайнятих громадян відповідного регіону;

 • проведення координаційних нарад і семінарів з удосконалення спільної роботи щодо організації професійної орієнтації населення в регіоні територіальної служби зайнятості з професійними навчально-виховними та вищими навчальними закладами, соціальними службами для молоді, установами соціального захисту населення, військовими комісаріатами й охорони здоров’я, кадровими та іншими службами підприємств тощо;

 • атестація і допуск спеціалістів з професійної орієнтації населення до профдіагностичного обстеження та індивідуального професійного консультування з елементами психологічної підтримки громадян;

 • здійснення теоретичних і прикладних професіографічних досліджень у галузі професійної орієнтації населення;

 • проведення прикладних економічних, соціологічних та інших досліджень з питань професійної орієнтації населення;

 • організація впровадження результатів теоретичних та прикладних досліджень у практику роботи підрозділів і спеціалістів територіальної системи професійної орієнтації населення.

Формуюча
функція
професійної
орієнтації:


Професійна орієнтація повинна сприяти розвитку професійно-важливих якостей особистості працівника:

 • здатність до постійного вдосконалення професійної майстерності;

 • готовність виконувати різні види діяльності;

 • професійна мобільність;

 • трудова та інтелектуальна незалежність;

 • економічна мобільність, підприємливість;

 • задоволеність власним соціально-професійним статусом.

Головна мета
профорієнтаційної роботи:


Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння специфічними методами посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці та досягнення ефективної зайнятості населення.

Позитивний ефекти від
запровадження
профорієнтаційних заходів:


Професійна орієнтація впливає на збільшення продуктивності праці залежно від галузі на 10-30 відсотків, скорочення плинності кадрів на 20-25 відсотків, зниження аварійності та травматизму на 35-45 відсотків, продовження періоду працездатності на 8-10 відсотків, сприяє зниженню відчислення учнів з професійних навчальних закладів у 3-4 рази.

Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвиткові здібностей і талантів людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров'я і виступає одним з найважливіших елементів державної політики в сфері соціального захисту та зайнятості населення.

Основні
завдання
в галузі
організації
системи
професійної
орієнтації:


 • забезпечення гарантованих Конституцією та законодавством України прав громадян на працю, конкурентноздатність особи на ринку праці, вільного вибору або зміни трудової діяльності, професії та місця роботи у відповідності з професійними інтересами, нахилами, здібностями, професійною підготовкою, станом здоров’я та з урахуванням потреб ринку праці;

 • підвищення соціальної та професійної мобільності особи;

 • збереження її здоров’я і працездатності;

 • сприяння гармонійному розвитку особи, оптимізації процесу її соціально-професійного становлення;

 • стимулювання розвитку соціальної та економічної ініціативи особи, її інтелектуального та трудового потенціалу;

 • забезпечення комплексного підходу до роботи у сфері професійної орієнтації, посилення її соціально-економічної спрямованості;

 • формування правових, соціально-економічних, інформаційно-методичних, матеріально-технічних, кадрових і фінансових засад розвитку професійної орієнтації населення, організація науково-методичного та нормативного забезпечення її функціонування;

 • оновлення форм і методів профорієнтаційної роботи з населенням, визначення її нормативів та стандартів на рівні сучасних вимог;

 • розробка пакету відповідних нормативно-правових документів, необхідних для організації роботи з професійної орієнтації населення, та внесення змін до чинних законодавчих актів;

 • вдосконалення структури управління професійною орієнтацією молоді, яка навчається, незайнятого і зайнятого населення, осіб з обмеженою працездатністю;

 • створення, розширення та удосконалення існуючих профорієнтаційних підрозділів у системі освіти, соціальних службах для молоді, державній службі зайнятості, на підприємствах, організаціях, установах соціального захисту населення та охорони здоров’я;

 • створення сприятливих умов для розвитку мережі недержавних установ і об’єднань, що надають профорієнтаційні послуги;

 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері професійної орієнтації населення;

 • підвищення ефективності праці зайнятих професійною орієнтацією населення фахівців, запровадження дійових форм їх матеріального і морального заохочення;

 • організація міжнародного співробітництва в сфері професійної орієнтації населення з метою обміну досвідом роботи.

Завдання
професійної
орієнтації
молоді, яка
навчається:


 • ознайомлення учнів і вихованців з професіями та правилами вибору професії, рекомендованими Міносвіти України;

 • виховання в молоді спрямованості на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення;

 • формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії, складати план оволодіння професією;

 • забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

Багатоаспектність
професійної
орієнтації


Професійна орієнтація є соціально-економічною категорією за походженням, сутністю й показниками оцінки ефективності. За методами вирішення професійна орієнтація − це соціально-економічна, медико-фізіологічна та психолого-педагогічна проблема.

Сутнісний зміст
соціально-економічного
аспекту професійної орієнтації молоді:


Як соціально-економічна проблема професійна орієнтація повинна забезпечити неперервний процес відновлення робочої сили, тобто забезпечити економіку кадрами необхідних професій, в достатній кількості та певного рівня кваліфікації з розрахунку на сучасний стан та на перспективу.

Соціально-економічні
завдання
професійної
орієнтації:


Соціально-економічні завдання профорієнтації полягають у здійсненні підготовки школярів до вибору професії на основі таких проявів економічних законів, як переміна, поділ праці, структурні зміни в економіці, що ведуть до скорочення потреб в трудових ресурсах в окремих галузях, перевищення пропозиції робочої сили над попитом в умовах ринкової економіки, що ведуть до безробіття.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Професійна орієнтація учнівської молоді Призначення
Призначення: конспективний виклад інформації про систему професійної орієнтації учнівської молоді призначений для
Професійна орієнтація один з основних напрямів виховної роботи з учнями випускних класів

НАКАЗ
Миколаївським обласним Центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді проведено перший (обласний) етап Чемпіонату України...
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» НАКА З
Всеукраїнського конкурсу учнівської молоді «Мій рідний край – моя земля» за номінаціями: «на кращу навчально-дослідну земельну ділянку»,...
НАКАЗ
Хмельницького обласного центру науко-технічної творчості учнівської молоді на 2011 рік та з метою виявлення і підтримки обдарованої...
ТЕРМІН ДІЇ: 01. 09. 2011-01. 09. 2014
Але це не дає підстав для їх ототожнювання. Професійна орієнтація є одним із самостійних аспектів, має свої специфічні завдання,...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Хмельницького обласного центру науко-технічної творчості учнівської молоді на 2011 рік та з метою виявлення і підтримки обдарованої...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2011 рік з метою виявлення та підтримки обдарованої...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2011 рік з метою виявлення та підтримки творчо обдарованої...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2011 рік та з метою виявлення та підтримки обдарованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка