8 ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ


Скачати 92.26 Kb.
Назва8 ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ
Дата20.03.2013
Розмір92.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Тема 8

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ
Основні поняття та категорії

Дефіцит — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг попиту на товар перевищує обсяг його пропозиції.

Еластичність — здатність однієї змінної величини реагувати на зміни іншої.

Еластичність попиту за доходом — чутливість зміни попиту на товар до зміни доходу споживача. Коефіцієнт еластичності по­питу за доходом () обчислюється як відношення відсоткової зміни обсягу попиту на товар до процентної зміни обсягу доходу споживача, тобто:де — обсяг попиту до його зміни;

— зміна обсягу попиту;

— зміна обсягу доходу;

— обсяг доходу до його зміни.

Еластичність попиту за ціною — чутливість обсягу попиту на товар до зміни його ціни. Коефіцієнт еластичності попиту за ці­ною () обчислюється як відношення відсоткової зміни обсягу попиту на товар до відсоткової зміни ціни цього товару:де — коефіцієнт еластичності попиту за ціною;

— обсяг попиту до його зміни;

—зміна обсягу попиту;

Р— початкова ціна товару;

— зміна ціни товару.

Чинники цінової еластичності попиту: значимість товару для споживача; наявність і доступність товарів-субститутів; значи­мість товарів-комплементів у загальній структурі споживання, фактор часу.

Еластичність попиту перехресна — чутливість обсягу попиту на певний товар до зміни ціни спорідненого товару. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту ( ) обчислюється як відно­шення відсоткової зміни попиту на товар А до відсоткової зміни ціни товару В:де — коефіцієнт перехресної еластичності попиту;

— зміна обсягу попиту на товар А;

— обсяг попиту на товар А до зміни ціни товару В;

— зміна ціни товару В;

— початкова ціна товару В.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною для неспоріднених товарів дорівнює нулю, для товарів-комплементів — менше нуля, для товарів-субститутів — більше нуля.

Еластичність пропозиції за ціною — чутливість обсягу пропо­зиції до змін, що відбуваються в ціні товару, який підприємець готовий постачати на ринок. Коефіцієнт еластичності пропози­ції за ціною () обчислюється як відношення відсоткової зміни обсягу пропозиції товару до відсоткової зміни ціни цього товару:де — зміна обсягу пропозиції;

— обсяг пропозиції;

Р початкова ціна товару;

— зміна ціни на товар.

Ефект доходу — ефект, пов'язаний зі зміною обсягу попиту внаслідок зміни величини реального доходу споживачів після зміни ціни товару.

Ефект заміщення — ефект, пов'язаний зі зміною обсягу попи­ту внаслідок заміщення споживачами дорожчих товарів дешев­шими.

Закон попиту — стійкий зворотний причинно-наслідковий зв'язок між ціною і величиною попиту на товар.

Закон пропозиції — стійкий прямий причинно-наслідковий зв'язок між ціною товару і величиною його пропозиції.

Зміни обсягу попиту — зміни обсягу попиту на товар залежно від зміни ціни цього товару за інших незмінних обставин; графіч­но зображуються рухом по кривій попиту.

Зміни обсягу пропозиції — зміни обсягу пропозиції товару за­лежно від змін ціни цього товару за інших незмінних обставин; графічно зображуються рухом по кривій пропозиції.

Зміни попиту — зміни, зумовлені неціновими чинниками по­питу (зміни кількості, сподівань та смаків покупців, величини їхніх доходів, цін споріднених товарів тощо); графічно зображу­ються зміщенням кривої попиту.

Зміни пропозиції — зміни, зумовлені неціновими чинниками пропозиції (зміни технології, цін на ресурси, кількості та очіку­вань продавців тощо); графічно зображуються зміщенням кривої пропозиції.

Крива попиту (D, від англ. demand) — графік, що показує, яку кількість товару покупець готовий придбати за різними цінами в певний проміжок часу.

Крива пропозиції (S, від англ. supply) — графік, що показує, яку кількість товару продавець готовий продати за різними ціна­ми в певний проміжок часу.

Надлишкова пропозиція — ситуація, що виникає на ринку, коли за певної ціни обсяг пропозиції товару перевищує обсяг по­питу на нього.

Нецінові чинники попиту — всі чинники попиту на товар, окрім його ціни (чисельність, смаки та уподобання, доходи, очі­кування споживачів, зміни в цінах інших товарів; місткість рин­ку; кліматичні умови тощо).

Нецінові чинники пропозиції — всі чинники пропозиції това­ру, окрім його ціни (технологічний прогрес, зміна цін на ресурси, зміна цін на споріднені товари, очікувань товаровиробників тощо).

Попит абсолютно еластичний — попит, за якого нескінченно мала зміна ціни призводить до нескінченного зростання обсягу попиту ().

Попит абсолютно нееластичний — попит, за якого ціна не впливає на зміну обсягу попиту (= 0).

Попит еластичний — попит, за якого зменшення ціни на 1 % спричиняє приріст попиту більше 1 % .

Попит індивідуальний — платоспроможна потреба окремого суб'єкта, задоволення якої він готовий оплатити.

Попит нееластичний — попит, за якого зменшення ціни на 1% спричиняє приріст попиту менше, ніж на 1 % .

Попит одиничної еластичності — попит, за якого зміна ціни на 1 % змінює обсяг попиту на 1 % .

Попит ринковий — сума індивідуальних попитів на окремий товар при різних цінах за певний проміжок часу.

Пропозиція ринкова — сума індивідуальних пропозицій окре­мого товару при різних цінах за певний проміжок часу.

Пропозиція індивідуальна — обсяг товарів і послуг, який ви­робник хоче і може постачати на ринок за різною ціною в певний проміжок часу.

Пропозиція одиничної еластичності — пропозиція, за якої зміна ціни на 1 % змінює обсяг пропозиції на 1 %.

Товари взаємодоповнюючі (комплементи) — товари, спожи­вання одного з яких обов'язково потребує споживання інших.

Товари взаємозамінні (субститути) — товари, здатні задоволь­няти одну й ту саму потребу незалежно один від одного.

Товари нейтральні — товари, попит на які не залежить від змі­ни доходу.

Товари нижчі — товари, попит на які зменшується зі зростан­ням доходів споживачів.

Товари нормальні — товари, попит на які зростає зі збільшен­ням доходів споживачів, і, навпаки, скорочується зі зменшенням їхніх доходів.

Товари споріднені — товари, зміна в попиті на один із яких спричиняє зміни в попиті на інші; поділяються на товари-субститути (взаємозамінні) та товари-комплементи (взаємодопов­нюючі).

Ціна ринкової рівноваги (рівноважна ціна) — ринкова ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції ().

Часткова ринкова рівновага — рівновага на окремому ринку.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Тестові завдання

1. Закон попиту відображає:

2. Закон пропозиції відображає:

3. Ефект заміщення має місце, коли відбувається зміна обсягу попиту внаслідок:

4. Ефект доходу має місце, коли відбувається зміна обсягу попиту внаслідок:

5. Зміни попиту, спричинені неціновими чинниками:

6. Неціновим чинником попиту на товар А не є:

7. Зміна обсягу попиту на товар внаслідок зміни ціни цього товару графічно ілюструється:

8. Крива пропозиції зміщується праворуч за умов:

9. Якщо товари А та В є комплементами, то підвищення ціни товару В, за інших незмінних обставин, зумовить зміни, які графічно ілюструються:

10. Якщо зміна ціни товару на 1 % спричиняє меншу зміну обігу попиту на нього, тобто < 1, то попит на цей товар:

11. Абсолютно нееластичний попит на товар має місце коли:12. Загальний дохід від реалізації певного товару буде збільшуватися зі зростанням його ціни, якщо за інших незмінних обставин попит на цей товар буде:

13. Крива попиту для товарів Гіффена має:

14. Взаємозамінні товари (субститути) — це товари:

а) споживання одного з яких обов'язково потребує споживання іншого;

15. Взаємодоповнюючі товари (комплементи) — це товари:

16. Зростання ціни одного товару зумовлює зростання обсягу попиту на інший, коли йдеться про:

17. Зростання ціни одного товару супроводжується падіннямпопиту на інший, коли йдеться про:

18. Перехресна еластичність попиту — це чутливість попиту на товар А до зміни:

19. Товари, попит на які зростає зі зростанням доходів споживачів, є:

20. Чутливість попиту на товар до зміни величини доходу споживача відображає:

21. Еластичність пропозиції за ціною обчислюється за формулою:

22. Лауреатом Нобелівської премії з економіки, науковою за­слугою якого став розвиток теорії попиту й "очищення" її від за­лишків психологізму, пов'язаних із поняттям граничної корис­ності, є:

Схожі:

План Попит. Закон попиту. Еластичність попиту. Пропозиція. Закон...
Одним з економічних законів товарного виробництва є закон попиту і пропозиції, який полягає в єдності попиту і пропозиції і їх об'єктивному...
Ринковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту і пропозиції
Ефект заміщення, ефект доходу, ефект перерозподілу ресурсів, «товари Гіффена», «ефект Веблена», ажіотажний попит
Ринковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту і пропозиції
Ефект заміщення, ефект доходу, ефект перерозподілу ресурсів, «товари Гіффена», «ефект Веблена», ажіотажний попит
Рівноважна ціна та її роль у ринковому саморегулюванні
Мета: Сформувати вміння виявляти, яким чином попит і пропозиція впливають на формування ціни в межах ринкової економічної системи;...
1. Закон попиту передбачає, що
Припустимо, що пропозиція товару X є абсолютно нееластичною. Якщо попит на цей товар зросте, то рівноважна ціна
Адреса Телефон Факс E-mail Web-сторінка Контактна особа Попит/пропозиція
Український інститут розвитку Instituto Hispano – ucraniano de desarrollo Glorieta Embajadores, 7, 3o A; 28012
Тема: Практична робота №2 «Визначення ціни ринкової рівноваги з урахуванням...
Навчитися знаходити рівноважну ринкову ціну та обсяг продаж алгебраїчним і табличним методом
Готельне господарство як об’єкт дослідження в умовах ринкової економіки
При цьому, на відміну від інших послуг, готельні послуги вимагають значних капіталовкладень, визначення яких залежить від факторів,...
1. Предмет і метод мікроекономіки Мікроекономіка в системі економічних...
У центрі уваги мікроекономіки перебуває поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, відносні...
План заняття Економічна теорія добробуту. Модель економічної рівноваги
Для цього він виводить власний оптимум, який можна охарактеризувати як певний рівноважний стан, за якого ніякий перерозподіл ресурсів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка