НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Скачати 87.48 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Дата05.07.2013
Розмір87.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


В.І.Хрипун, старший викладач

кафедри педагогіки ЧОІПОПП
ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ ТА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Анотація. У статті проаналізовано досвід використання ІКТ та мережі інтернет у процесі професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу. Розглядаються види і форми організаційно-методичного супроводу процесу професійного саморозвитку педагога у системі післядипломної освіти.

Ключові слова: професійний саморозвиток педагогічного працівника, організаційно-методичний супровід процесу професійного саморозвитку, інформаційно-комунікаційні технолії, післядипломна педагогічна освіта.

Постановка та актуальність проблеми. Освоєння і використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та мережі інтернет у системі післядипломної педагогічної освіти є однією із важливих характеристик її осучаснення. Можливості використання (ІКТ) та мережі інтернет у процесі неперервної освіти педагога з одного боку розширили спектр освітніх послуг, а з іншого - дозволяють забезпечити індивідуалізацію післядипломної педагогічної освіти. Саме тому створюються умови для реалізації інформаційно-комунікативного та організаційно-методичного супроводу процесу професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу.

Розробка, апробація і впровадження різних видів комп’ютерних телекомунікацій дозволяють цілеспрямовано конструювати процес професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного закладу у системі післядипломної педагогічної освіти, динамічно отримувати й коригувати результати професійного розвитку педагогів.

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій та мережі інтернет у процесі професійного саморозвитку педагогів набуває все більшої актуальності у системі післядипломної педагогічної освіти.

Аналіз останніх досліджень. Фундаментальні та експериментальні дослідження, які є основою розробки концепції професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу та реалізації організаційно-методичного супроводу професійного саморозвитку розкрито у працях, присвячених особливостям професійного розвитку і саморозвитку педагога (О. С. Васильєва, О.В. Волошенко, Е.І. Головаха, В.Г.Маралов, А.К.Маркова, Л. А. Регуш, С.Л. Рубінштейн, С.О. Сисоєва, В.О. Семиченко, С.Ю. Степанова, Э.Фром та інші).

Проблемам використання ІКТ, мережі інтерент, комп’ютерної комунікації у процесі післядипломної педагогічної освіти приділялась увага такими науковцями, як А. Ахаян, М. Бухаркіна, Ф. Єкович, О. Крюкова, Н.В. Морзе , М. Моїсєєва, Є. Полат, Е.К. Хеннер та інші. У науково-педагогічній літературі за останні роки з’явилось багато публікацій, присвячених проблемам розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (Акуленко В.Л., Врадій К.М., Василенко Н., Васильченко Л., Лапшина І. та ін.). Разом з тим у сучасних дослідженнях (Е.Ф.Зеер, Н.В.Кузьміна, Л.М.Кустов, С.Г.Молчанов, Е.М.Нікітін, І.Д.Чечель, Ю.В.Шмаріон та інші) зазначається, що традиційна система підвищення кваліфікації педагогів сьогодні вже не повною мірою задовольняє вимогам їх як безперервного професійного розвитку, так і саморозвитку. Таким чином, використання ІКТ, мережі інтернет, комп’ютерних комунікацій у процесі післядипломної педагогічної освіти є важливим компонентом професійного саморозвитку педагогічного працівника.

Мета статті − проаналізувати досвід використання ІКТ та мережі інтернет у процесі професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу. Узагальнити основні види і форми організаційно-методичного супроводу процесу професійного саморозвитку педагога у системі післядипломної освіти.

Виклад основного матеріалу.

Створення у системі післядипломної педагогічної освіти умов для актуалізації у педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів потреби у неперервному професійному саморозвитку, професійно-творчій самореалізації та забезпечення організаційно-методичного супроводу їх саморуху за індивідуальною освітньою траєкторією – є однією із найважливіших задач освіти дорослих. Її реалізація забезпечує неперервність професійного саморозвитку педагога, що, у свою чергу, оптимізує реалізацію професійних задач, життєдіяльність педагогічного працівника і функціонування навчального закладу.

Професійний розвиток педагогічного працівника дошкільного навчального закладу – це свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня своєї професійної компетентності й розвитку професійно значущих якостей у відповідності до зовнішніх соціальних вимог, умов професійної діяльності та власних цілей і програм розвитку. Саме професійний розвиток і саморозвиток забезпечують імовірність професійно-творчої самореалізації педагогічного працівника дошкільного навчального закладу в освітньому просторі.

Професійний саморозвиток педагогічного працівника дошкільного навчального закладу є життєтворчою компетенцією працівників освіти, оскільки він забезпечує процеси:

 • професійного становлення (творення), наслідком яких є формування нових професійних якостей, найважливішими з яких є педагогічна свобода, відповідальність, цілеспрямованість, активність, самостійність, діалогічність, динамічність, збалансованість, конструктивність, цілісність;

 • творення соціально-психологічного мікроклімату;

 • творення своєї професійної долі та кар’єри;

 • спільне творення разом із іншими учасниками освітнього процесу, мікросоціуму навчального закладу, світу навколо себе.

Наявність таких компетенцій дозволяє педагогу не лише реалізувати свій особистісний потенціал і свою професійну місію, а й розкрити здібності та нахили іншим учасникам освітнього простору, самореалізуватись у процесі власної життєдіяльності.

Під професійним саморозвитком педагогічного працівника дошкільного навчального закладу ми розуміємо свідому роботу щодо вдосконалення своєї особистості, яка реалізується в житті як професіонал, спрямовану на розвиток своїх професійних знань, умінь і навичок, які забезпечують зростання професійної компетентності; неперервний особистісний розвиток і успішну професійно-творчу реалізацію.

Рушійною силою, відправною точкою і джерелом саморозвитку педагога ДНЗ є його усвідомлення потреби у професійному саморозвитку. Ця потреба базується на протиріччі між досягнутим рівнем професійного розвитку і появою нових професійно-особистісних цілей і задач, реалізація яких неможлива без подальшого професійного саморозвитку. Усвідомлення такої потреби педагогом, в залежності від рівня професійного розвитку, важливо забезпечувати організаційно-методичним супроводом, який спрямовано на створення програми (системи) професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу.

Під організаційно-методичним супроводом професійного саморозвитку педагога ДНЗ у системі післядипломної освіти ми розуміємо систему роботи працівників закладів післядипломної освіти, методичної і психологічної служб, адміністрації навчального закладу спрямовану на:

 1. Формування у педагогічного працівника дошкільного навчального закладу мотивації щодо потреби у професійному саморозвитку.

 2. Забезпечення умов для орієнтації педагога у стратегіях, напрямках, формах і методах професійного саморозвитку.

 3. Забезпечення адекватної підтримки педагога ДНЗ на всіх стадіях професійного саморозвитку на інформаційно-методичному, психологічному рівнях тощо.

 4. Реалізацію навігаційних функцій системи післядипломної освіти щодо забезпечення процесу професійного саморозвитку освітян та функціонального підходу у процесі моделювання, втілення та корекції системи професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу.

 5. Застосування організаційно-методичних, психолого-педагогічних та індивідуальних засобів стабілізації професійного саморозвитку педагога. Впровадження системи формування психолого-педагогічної спрямованості на розвиток і саморозвиток суб’єктів освітнього простору (методики, стратегії і тактики, способи дій відповідно до персональних освітніх траєкторій та завдань освіти).

 6. Надання допомоги (при потребі) щодо рефлексії, систематизації та узагальнення власного досвіду у контексті професійно-творчої самореалізації та результатів цього досвіду; виявлення ефективних стратегій, напрямків, способів, видів, форм, методів професійного саморозвитку педагога закладу освіти.

Професійний саморозвиток педагогічного працівника дошкільного навчального закладу ми розглядаємо не як сталий процес, а в динаміці його розвитку. Використання ІКТ, мережі інтернет, комп’ютерних телекомунікацій дозволяють забезпечити позитивну динаміку професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу у системі післядипломної педагогічної освіти.

Під динамікою професійного саморозвитку педагогічного працівника ДНЗ ми розуміємо систему цілеспрямованих конструктивних змін щодо забезпечення руху і розвитку педагогічного працівника ДНЗ по шляху самореалізації в результаті власного вмотивованого саморозвитку через успішне досягнення певних рівнів професіоналізму та професійної компетентності.

Динаміка професійного саморозвитку та її функції визначаються вмотивованою потребою у самого педагогічного працівника ДНЗ, яка виникає і носить як внутрішній так і зовнішній характер. Щодо внутрішнього характеру - то це власне прагнення педагогічного працівника ДНЗ до систематичної, послідовної, цілісної роботи над собою; що стосується зовнішнього характеру – то це забезпечення певної системи стимулів та мотивацій на рівні держави, обласного управління освіти, міських (сільських) органів управління та,особливо, конкретного закладу освіти, в якому працює педагогічний працівник ДНЗ.

На наш погляд, джерелами професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу можуть стати відеопрезентації результатів професійного саморозвитку, скайп-коучінг, веб-конференції, вебінари, створення портфоліо професійного саморозвитку, використання інтернет-ресурсів, інших комп’ютерних телекомунікацій.

Окрім того, нами встановлено що організаційно-методичний супровід професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу набуває ефективності, якщо поєднується із використанням ІКТ-технологій та інтернет мережі. Основними напрямками такого організаційно-методичного супроводу професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу є:

 • Спонукально-мотиваційний, при реалізації якого ефективними формами є презентації і відеопрезентації.

 • Інформаційно-роз’яснювальний, де широко застосовується використання інтернет-ресурсів і можливостей інтернет мережі, комп’ютерних телекомунікацій.

 • Інформаційно-формуючий, при реалізації якого доцільно якомога ширше використовувати можливості інтернет-ресурсів, веб-конференцій, інтернет-семінарів.

 • Заохочувально-стимулюючий ефективно і дієво реалізується за допомогою інформаційної і оперативної функції, яку виконує Інтернет мережа.

Висновки. Використання ІКТ, мережі інтернет, телекомунікаційних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти створює особливе навчально-пізнавальне середовище, яке сприяє індивідуалізації процесу професійного саморозвитку педагогічного працівника, оскільки створюються умови для:

 • взаємодії педагогів один з одним, з мережевими інформаційними ресурсами, із тьютерами як на технічному, так і на змістовому рівні.

 • Насичення освітнього середовища інформацією, організація користування інформаційним середовищем з допомогою спеціальних технологічних прийомів і засобів ІКТ, які оптимізують процес професійного саморозвитку педагога;

 • забезпечення високою швидкістю обміну інформацією, можливістю здійснювати організаційно-методичний супровід процесу професійного саморозвитку, одержувати зворотний зв’язок із педагогами.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Всесвітня доповідь ЮНЕСКО про комунікацію та інформацію в 1999-2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/www.poipred.com/free/unecko/2.htm.

 2. Волошенко О.В., Хрипун В.І. Творчість як складова професійної самореалізації педагога. - Черкаси: ЧОІПОПП.- 2009.- 34с.

 3. Морзе Н. В. Методичні особливості вебінарів як інноваційна технологія навчання / Н. В. Морзе, О. В. Ігнатенко // Інформаційні технології навчання. – 2010. – № 5. – С. 31-41.

 4. Хеннер Е.К. Формирование ИКТ-компетентности учащихся и преподавателей в системе непрерывного образования / Е.К. Хеннер. – М. : БИНОМ, 2008. – 188 с.Annotation. The article analyzes the experience of using ICT and the Internet in the process of professional self-teaching kindergarten employee. The types and forms of organizational and methodological support to the process of teachers professional self-development in post-graduate education are considered.
Keywords: professional self-teaching employee, organizational and methodological support for the process of professional self-development, information and communication technology, postgraduate teacher education.

Аннотация. В статье проанализирован опыт использования ИКТ та сети интернет в процессе профессионального саморазвития педработников дошкольных учреждений. Рассматриваются виды и формы организационно-методического сопровождения процесса профессионального саморазвития педагога в системе последипломного образования.

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие педагога, организационно-методическое сопровождение процесса профессионального саморазвития, информационно-коммуникационные технологии, последипломное педагогическое образование.

Схожі:

ПЛАН РОБОТИ дошкільного навчального закладу «Пролісок» Цвітоського...
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2010 – 2011 навчальний рік
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» у 2013 році
Інноваційн і технологі ї в практи ці виховної роботи школи
Нещодавно на базі нашого навчального закладу відбувся семінар-практикум класних керівників «Запровадження інноваційних та інтерактивних...
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки професійно-технічного навчального закладу (далі – Бібліотека)
ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосередньо директору
План роботи керівника навчального закладу
План роботи керівника навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності на (серпень-вересень ) 2012—2013н р
ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТИ, ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО...
Влінських проблем на основі впровадження сучасних принципів та інноваційних технологій, розглянуто стан і шляхи розвитку навчального...
«Макіївський політехнічний коледж»
Тва України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених у МОНмолодьспорту і зареєстрованих у Міністерстві юстиції...
ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА : І Загальні положення
Діяльність класного керівника професійно-технічного навчального закладу регламентується Положенням про класного керівника навчального...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка