ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА : І Загальні положення


Скачати 131.92 Kb.
НазваПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА : І Загальні положення
Дата18.03.2013
Розмір131.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
До права і обов’язки класного керівника

"УЖГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова профспілки училища Директор ВПУ – 4

Діденко О. В. Дмитрик О. Д.

–––––––––––––––––

–––––––––––––––– 2005р.

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА:

І Загальні положення:

1.1.Класний керівник –– це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність із колективом навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їхніми батьками; організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи; сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їхнього соціального захисту.

1.2. Діяльність класного керівника професійно-технічного навчального закладу регламентується Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти і науки України від 06.09.2000р №434, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2000р. №659/4880

1.3.Обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника, який має педагогічну світу.

1.4.Класний керівник підзвітний у своїй роботі директорові навчального закладу, а у вирішені питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з виховної роботи

1.5У своїй діяльності,у визначенні змісту роботи Класний керівник керується Законом України "Про освіту", Державною національною програмою "Освіта" (Україна ХХІ століття), затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 03.11.93р. №896, законом "Про професійно-технічну світу", указами Президента України, постановами Уряду України, органами місцевого управління всіх рівнів з питань з питань освіти і виховання учнівської молоді, нормативно-правовими актами України; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також статутом училища, локальними правовими актами закладу, зокрема правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, трудовою угодою (контрактом). Класний керівник дотримується Конвенції ООН про права дитини, Конвенції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, ухваленою рішенням колегії Міносвіти України від 28.02.96р. за №2/4-8; основних напрямків діяльності класного керівника, викладених у листі Міносвіти від 30.10.92р. за №1/ 9-163

ІІ.Завдання, функції та зміст роботи класного керівника.

Класний керівник групи:

2.1.Надає допомогу учням у засвоєнні рівня та обсягу освіти, розвитку їхніх здібностей. Веде облік успішності та відвідування учнями занять, щомісяця готує звітність. Інформує про стан навчально-виховного процесу та рівень досягнень в групі адміністрацію навчального закладу, педагогічну раду, батьків тощо.

2.2.Здійснює педагогічний контроль за додержанням учнями статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу.

2.3.Веде документацію групи: журнал теоретичного навчання, журнал обліку, реєстрації підсумків організації та проведення виховної роботи з учнями (Ф-3, Ф-4, Ф-5); облік залікових книжок; складає разом з майстром виробничого навчання, план виховної роботи на місяць, який затверджується заступником директора з виховної роботи; готує та розробляє виховні заходи.

2.4.Раз на тиждень проводить виховну годину (виховний захід, інформаційні вісники), а в кінці місяця робить підсумок успішності учнів, відвідування занять, участь групи в громадському житті навчального закладу в формі учнівських зборів, які готують актив групи під керівництвом класного керівника у співробітництві з майстром виробничого навчання.

2.5.Підтримує постійний зв’язок з батьками учнів або особами, які їх замінюють, консультує їх з питань виховання, навчання дітей,залучає їх до роботи з колективом групи, проводить батьківські збори (один раз в квартал).

2.6.Звіти про виконану роботу з групою подаються адміністрації у встановленому порядку.

2.7.Забезпечує додержання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів.

2.8.Оперативно інформує адміністрацію навчального закладу про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо подання першої долікарської допомоги.

2.9.Проводить інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних заходів.

2.10.На виховних годинах організовує вивчення учнями правил безпечної поведінки в педагогічному процесі та побуті з усіх можливих видів ушкодження.

2.11.Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, загальну культуру, бере участь у роботі методичних комісій, шкіл фахової майстерності, передового досвіду, інших формах методичної роботи.

2.12.Співпрацює з викладачами, майстрами виробничого навчання, психологом навчального закладу, методичними працівниками, вихователями, органами учнівського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з питань виконання завдань навчання та виховання в колективі групи, соціального захисту учнів.

2.13.Поважає гідність учня, захищає його від будь-яких форм психічного та фізичного насильства, своєю діяльністю стверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: дотримується етичних норм поведінки в навчальному закладі, побуті, у громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

ІІІ. Класний керівник має право на:

3.1.Відвідування уроків, занять з теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних занять в своїй групі, присутність на заходах, що проводять для учнів навчальні, культурно-просвітні заклади, інші фізичні або юридичні особи.

3.2.Внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів.

3.3.Внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів (батьківського комітету) щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів, ремонту класу у порядку визначеному законодавством.

3.4.Відвідування учнів за місцем їхнього проживання (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), в тому числі і учнів, що мешкають в гуртожитку, вивчення умов їхнього побуту та виховання.

3.5.Вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання; вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів і засобів роботи з учнями.

3.6.Захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства.

3.7.Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, дату відповідних пояснень.

3.8.На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

3.9.Давати учням під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому статутом і правилами внутрішнього розпорядку.

3.10.На матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

06.09.2000 N 434
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 вересня 2000 року

за N 659/4880


Положення

про класного керівника навчального закладу

системи загальної середньої освіти
1. Загальні положення
1.1. Це положення регламентує діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу (далі - класний керівник).

1.2. Класний керівник - це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.

1.3. Класний керівник у визначенні змісту роботи керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

1.4. Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

- виховання громадянина України;

- формування особистості учня (вихованця), його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдаровань;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" та постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N1135 "Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти", підготовку учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

- реалізацію права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

- формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи.
2. Організація діяльності класного керівника
2.1. Обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту, або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки.

2.2. Обов'язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника або на досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою, і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) та їх батьків зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

2.3. На класного керівника покладається керівництво одним класом, навчальною групою.

У професійно-технічному навчальному закладі класне керівництво здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту або навчаються на основі базової загальної середньої освіти без отримання повної.

Функціональні обов'язки класного керівника розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та завдань навчально-виховного, навчально-виробничого процесів і затверджуються директором навчального закладу

2.4. Класний керівник як організатор учнівського колективу:

- сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей;

- створює умови для організації змістовного дозвілля, у тому числі організовує та проводить відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій, заходи з охорони природи;відповідає за профілактику бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи (особливо для учнів, з числа незахищеної та пільгової категорії населення);

- сприяє підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

- співпрацює з вчителями, викладачами, майстрами виробничого навчання, психологом, медичними працівниками, органами учнівського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в учнівському колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців).

Класний керівник професійно-технічного навчального закладу спрямовує роботу батьківського колективу навчальної групи та органів учнівського самоврядування на покращення навчання та виховання учнів.

Класний керівник професійно-технічного навчального закладу спільно з майстром виробничого навчання навчальної групи:

- систематично аналізує рівень навчальних досягнень та поведінку учнів, організовує навчальну допомогу;

- створює в навчальній групі необхідні умови для оволодіння професією, творчого відношення до праці, для засвоєння передових, прогресивних методів та прийомів роботи;

- проводить тематичні класні години, що спрямовані на виховання моральних цінностей, зацікавленості у питанні належності до обраної професії;

- забезпечує дотримання в навчальній групі встановленого порядку та дисципліни;

- проводить цілеспрямовану індивідуальну роботу з учнями групи; - здійснює заходи щодо професійно - орієнтаційної роботи учнів шкіл;

- заохочує учнів до занять в гуртках художньої і технічної творчості, предметних гуртках та спортивних секціях;

- залучає учнів до участі в конкурсах професійної майстерності, олімпіадах з навчальних предметів.
2.5. Класний керівник має право на:

- відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних заходів, семестрових, річних атестацій та заліків у закріпленому класі (групі), бути присутнім на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи;

- внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);

- ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);

- внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу (групи) щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством;

- відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання або в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та виховання, а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах щодо притягнення до відповідальності батьків, які ведуть аморальний спосіб життя, грубо поводяться зі своїми дітьми, завдають їм моральної та фізичної шкоди;

- вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання;

- вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихованцями);

- захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;

- матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.
2.6. Класний керівник зобов'язаний:

- вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів (вихованців);

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

- інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;

- дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- пропагувати здоровий спосіб життя;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);

- регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори учнівського активу класу (групи) (не менше 2 разів на семестр) та збори органів учнівського самоврядування.

2.7. Класний керівник складає план роботи з учнівським колективом у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу. 2.8. Класний керівник підзвітний у своїй роботі директору навчального закладу, а у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з навчально-виховної роботи.

2.9. Класний керівник може бути заохочений (відзначений) за досягнення високих результатів у виховній роботі з учнями(вихованцями).Форми і види заохочення регулюються законодавством України.
Начальник головного управління нормативного забезпечення та

взаємодії з регіонами Я.П.Корнієнко

Схожі:

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
ШКОЛА МОЛОДОГО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
Організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження
Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки бухгалтерські...
Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки бухгалтерські служби (далі бухгалтерська служба) Дрогобицького державного...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна практика займає провідне місце у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» на етапі здобуття...
Зі спеціальної підготовки з водійським складом Жовтневого ЗМПО
Т 1: Загальні положення, основні поняття Правил дорожнього руху. Обов’язки та права водіїв механічних транспортних засобів
ФОРМУВАННЯ КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ
ФОРМУВАННЯ КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ ПЕРВИННЕ ЗАВДАННЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА НА ПОЧАТКУ АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ В ЖИТТІ П'ЯТИКЛАСНИКА
ПЛАН КОНСПЕКТ на проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським складом СДПЧ-3
ТЕМА: Загальні положення, основні поняття Правил дорожнього руху. Обов’язки та права водіїв механічних транспортних засобів
Структура плану виховної роботи класного керівника
Робота з колективом учнів: а підвищення ролі учнівського колективу, розвиток класного самоврядування
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 СІМ'Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН...
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка