ПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Скачати 56.49 Kb.
НазваПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Дата19.03.2013
Розмір56.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


 1. Аналіз змісту і структури програми з української мови /5-12 кл./.

 2. Види робіт з розвитку писемного мовлення, їх значення й методика проведення.

 3. Види та зміст роботи з розвитку зв’язного усного мовлення, його місце в системі мовної підготовки учнів.

 4. Застосування загальнодидактичних принципів у процесі викладання української мови. Питання про власне методичні принципи навчання мови і розвитку мовлення.

 5. Зміст і будова курсу методики навчання української мови. Короткий огляд історії розвитку методики навчання української мови.

 6. Зміст і форми роботи методичного об'єднання вчителів української мови.

 7. Значення і завдання роботи з розвитку вмінь і навичок усного та писемного мовлення.

 8. Значення і завдання роботи з розвитку вмінь і навичок усного та писемного мовлення. Місце занять із розвитку мовлення у шкільному курсі мови.

 9. Значення, місце, завдання позакласної роботи з української мови.

 10. Критерії та норми оцінювання творчих робіт учнів. Робота над мовними та мовленнєвими помилками.

 11. Мета й завдання факультативних занять з української мови, їх місце у навчально-виховному процесі.

 12. Метод бесіди. Можливості евристичної бесіди для реалізації елементів проблемного навчання української мови.

 13. Метод вправ у навчанні української мови. Призначення вправ різних типів, методика їх проведення.

 14. Метод програмованого навчання. Алгоритмування мовного матеріалу. Способи, методика використання алгоритмів.

 15. Метод роботи з підручником на уроках української мови. Умови ефективності його використання.

 16. Метод спостереження учнів над мовою, його функції, шляхи використання.

 17. Методи та прийоми навчання української мови як другої.

 18. Методика написання творів.

 19. Методика ознайомлення учнів із стилями мовлення, стилістичними ресурсами лексики, фразеології, морфології, синтаксису, формування стилістичних умінь і навичок.

 20. Методика проведення переказу.

 21. Методика роботи над переказами (докладними, стислими, вибірковими, переказами – перекладами, творчими).

 22. Мовний аналіз тексту в шкільному курсі української мови. Критерії добору художньої словесності для мовного аналізу..

 23. Наочність і технічні засоби навчання, їх види та методика використання.

 24. Наступність і перспективність у вивченні стилістики.

 25. Наукові засади методики вивчення стилістики у школі. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення мовних явищ.

 26. Наукові засади методики вивчення стилістики. Функціонально-стилістичне спрямування у вивченні мовних явищ.

 27. Нетрадиційні уроки української мови.

 28. Освітньо-виховні цілі та завдання вивчення української мови в школах з українською та рідною мовами навчання.

 29. Основні напрями та принципи роботи над писемним мовленням учнів.

 30. Основні напрями формування риторичних умінь і навичок.

 31. Основні принципи методики розвитку мовлення.

 32. Основні форми позакласної роботи: заняття мовного гуртка, проведення мовних тижнів, тематичних вечорів, читацьких конференцій тощо.

 33. Особливості організації й планування роботи факультативних груп, зв`язок з основним курсом. Специфіка роботи на факультативних заняттях.

 34. Перевірка творчих робіт. Прийоми виправлення, обліку і класифі­кації помилок. Критерії й норми оцінювання.

 35. Перевірка творчих робіт. Прийоми виправлення, обліку і класифікації помилок.

 36. Предмет і завдання методики навчання української мови. Зв’язок методики з іншими науковими дисциплінами.

 37. Призначення методу розповіді вчителя. Засоби активізації мислення учнів у процесі використання цього методу.

 38. Принципи організації позакласної роботи. Взаємозв`язок позакласної роботи з класними заняттями. Зміст позакласної роботи.

 39. Принципи побудови й зміст чинних програм з української мови. Змістові лінії програми, їх суть і принципи реалізації.

 40. Принципи, методи та прийоми вивчення стилістики в загальноосвітніх навчальних закладах.

 41. Проблема типології уроків: загальнодидактична типологія і типи уроків з мови з урахуванням специфіки предмета. Типи уроків за метою проведення.

 42. Проблемне навчання: способи створення проблемних ситуацій, постановка проблемних питань, керування пізнавальною діяльністю учнів.

 43. Програмування. Алгоритмізація та комп'ютеризація на уроках української мови.

 44. Рідна мова – основа духовного та інтелекту­ального розвитку особистості. Державна мова – засіб консолідації громадян України.

 45. Різні підходи до класифікації методів навчання: за джерелами знань, характе­ром пізнавальної діяльності учнів, характером навчального матеріалу тощо.

 46. Робота над лексичними, стилістичними та іншими помилками.

 47. Словникові диктанти з української мови, методика їх проведення.

 48. Стилістичний аналіз тексту. Розвиток стилістичних умінь і навичок на основі аналізу тексту.

 49. Структура уроку мови, основні її компоненти. Методичні вимоги до окремих компонентів уроків різних типів.

 50. Сучасний урок української мови, його структурні елементи.

 51. Технології навчання мови: технології повного засвоєння навчального матеріалу; технології розвивального навчання; модульно-розвивальна технологія навчання.

 52. Удосконалення методичної майстерності вчителя-словесника. Основні шляхи збагачення знань і підвищення професійної кваліфікації учителів-словесників.

 53. Українська мова як навчальний предмет у школі. Концепція мовної освіти про зміст навчання української мови у школах України.

 54. Урок як основна форма організації навчання. Основні вимоги до уроку української мови на сучасному етапі.

 55. Формування в учнів навичок різних видів читання у процесі навчання української мови.

 56. Формування комунікативних умінь школярів у процесі роботи над творами.

 57. Формування стилістичних умінь і навичок.

 58. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення мовних явищ.

 59. Шкільний кабінет української мови – осередок позакласної роботи.

 60. Шляхи попередження мовних і мовленнєвих помилок.


Практичні завдання

 1. Розробіть фрагмент уроку (етап актуалізації опорних знань) з теми «Тексти різних типів – розповідь, опис, міркування» у 5 класі.

 2. Визначити завдання уроку вивчення нового матеріалу з теми „Іменник” (6 клас).

 3. Визначити мету уроку вивчення нового матеріалу з української мови на тему: „Стилі мовлення” (5 клас).

 4. Визначте мету уроку розвитку мовлення на тему: „Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль” у 6 класі.

 5. Доберіть матеріал для ознайомлення учнів з поняттям „художній стиль” у 5 класі.

 6. Наведіть приклади 2-3 завдань пошукового характеру під час вивчення фонетики у 5 класі.

 7. Під час вивчення теми „Прикметник” у 6 класі вчитель запропонував учням зіставити і порівняти 2 тексти, в одному з яких вилучено прикметники. Дайте методичну оцінку такого завдання. Які узагальнення мають зробити учні?

 8. Підготуйте запитання вчителя й очікувані відповіді учнів для евристичної бесіди з теми «Іменник» (6 клас).

 9. Розробіть альтернативний алгоритм вивчення орфографічного матеріалу. Опишіть методику застосування таких алгоритмів (клас і тему оберіть самостійно).

 10. Розробіть методику ознайомлення учнів із суттю поняття „мовленнєва ситуація”.

 11. Розробіть методику формування в учнів поняття про текст і його структуру в 5 класі.

 12. Розробіть фрагмент уроку з елементами практичної риторики, під час якого формуються в учнів 10 класу знання про будову виступу, особливості та завдання кожної з його композиційних частин.

 13. Розробіть фрагмент уроку, де формується в учнів 5 класу поглиблене поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний стилі мовлення.

 14. Складіть алгоритм застосування правила „н і нн у прикметниках”. Як Ви організуєте використання цього алгоритму?

 15. Сформулюйте запитання і завдання для аналізу мовного матеріалу з теми «Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку» в 10 класі.

Схожі:

Перелік питань до семестрового екзамену з МФВ
Предмет теорії та методики фізичного виховання. Характеристика основних понять теорії та методики фізичного виховання
1. Орфоепічні норми української  та методика формування орфоепічних...
ПЛАНИ-ВІДПОВІДІ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПОЧАТКОВА ШКОЛА) – для іспиту  «Педагогіка з частковими методиками»
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО...
...
Уроку
Анотація. Урок української мови у 10 класі «Прислівник як частина мови» відповідає чинній програмі з української мови для профільного...
ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ «ПОЛІТОЛОГІЯ»
Соціальна політика української держави в сфері освіти і науки та напрями її здійснення
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
Охарактеризуйте форми і способи безготівкових розрахунків, сферу використання та порядок проведення розрахункових операцій
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2015/2016 навчальному році, з метою підвищення якості знань з української...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка