Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваНавчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка2/4
Дата30.05.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4


Для забезпечення профілю поглибленого вивчення інформатики необхідні такі про­грамні засоби:

  1. Клавіатурний тренажер ― для оволодіння клавіатурою комп’ютера.

  2. Операційна система ― для засвоєння правил роботи з системою вве­дення-виведення інформації та її зберігання на зовнішніх носіях.

  3. Редактор текстів ― для засвоєння правил введення, зберігання та редагування текстів за допомогою комп’ютера.

  4. Графічний редактор ― для засвоєння правил побудови малюнків, схем, креслень, анімацій тощо за допомогою комп’ютера.

  5. Електронні таблиці ― для засвоєння правил виконання значних за обсягом розрахунків та ознайомлення з діловою графікою.

  6. Системи управління базами даних ― для засвоєння правил структурування, редагування, впорядкування, пошуку та зберігання ін­формації в базах даних.

  7. Набір програм для роботи в глобальній мережі Інтернет ― для перег­ляду та створення Web-сторінок, роботи з електронною поштою та те­леконференціями, файловими архівами, пошуковими системами тощо.

  8. Діалоговий інтерпретатор (компілятор) однієї з мов програму­вання (Turbo Pascal, Free Pascal, С++, Visual Basic, Turbo Delphi, Visual Studio.NET тощо) ― для реалізації та на­лагодження програм на комп’ютері.

Програма поглибленого вивчення інформатики

(8-9 класи)


8 клас (105 годин (96+9 рез.), 3 год. на тиждень, 9 год. резервного часу)

Інформаційно-комунікаційні технології

І семестр 2 год. на тиждень (30+3 рез.час)

ІІ семестр 1 год. на тиждень (16+3 рез.час)

Всього 52 год. (46+6 рез.час)

Алгоритмізація та програмування

І семестр 1 год. на тиждень (16)

ІІ семестр 2 год. на тиждень (34+3 рез.час)

Всього 53 год. (50+3 рез.час)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

І семестр (33 год. (30+3 рез.), 2 год. на тиждень )

І семестр (16 год. ,1 год. на тиждень )

Розділ «Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера», 46 годин

Розділ «Основи алгоритмізації та програмування»,

50 годин

Тема: «Вступ. Інформація та інформаційні процеси», 8 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

інформатика – як наука; поняття інформації, повідомлення і шуму; види та властивості інформації; інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, по­дання, передавання, використання, захист інформації; етапи розвитку обчислювальної техніки, по­коління комп’ютерів; одиниці виміру кількості інформації; кодування інформації; поняття системи числення; позиційні та непозиційні системи числення; розгорнута форма запису числа; арифметичні дії в позиційних системах числення; правила переведення цілих чисел з десяткової системи числення в двійкову
Практичні роботи:

«Кодування інформації»

«Переведення чисел з десяткової системи числення в двійкову та навпаки»

«Виконання арифметичних дій у двійковій системі числення»називає: основні поняття інформатики як науки, поняття інформації, повідомлення і шуму, числа у різних системах числення

наводить: приклади інформації різних типів та властивостей, приклади чисел у різних системах числення, арифметичних дій у позиційних системах числення

розпізнає: види та властивості інформації, числа у різних системах числення, виконання арифметичних дій у позиційних системах числення, правила переведення з десяткової системи числення в двійкову

характеризує: інформаційні процеси пошуку, збирання, зберігання, опрацювання, по­дання, передавання, використання, захисту інформації, особливості запису чисел у різних системах числення, арифметичних дій у позиційних системах числення

описує: етапи розвитку обчислювальної техніки, покоління комп’ютерів, послідовність виконання арифметичних дій у різних позиційних системах числення, послідовність виконання дій при переведенні чисел з десяткової системи в двійкову

пояснює: сутність поняття інформатики як науки, сутність поняття інформації, повідомлення і шуму, відмінність між позиційними та непозиційними системами числення

формулює: поняття кодування інформації, поняття системи числення, позиційних та непозиційних систем числення

обґрунтовує: наявність в оточуючому середовищі таких інформаційних процесів як пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації, належність заданих чисел до відповідних систем числення, коректність переведення заданих десяткових чисел в двійкову систему числення та навпаки

порівнює: кількість інформації у різних випадках, числа у різних системах числення, виконання арифметичних дій у різних позиційних системах числення, послідовність виконання дій при переведенні чисел із десяткової системи числення у двійкову та навпаки

класифікує: етапи розвитку обчислювальної техніки, по­коління комп’ютерів, числа за системами числення

аналізує: види та властивості інформації, виконання арифметичних дій над заданими числами у різних позиційних системах числення, виконання дій під час переведення чисел із десяткової системи числення в двійкову та навпаки

оцінює: складність виконуваних завдань, коректність власних відповідей та відповідей інших учнів

висловлює судження: щодо існування різних систем числення, раціональності використання двійкової системи числення для представлення інформації у комп’ютері, логічної обґрунтованості правил переведення чисел з десяткової системи числення у двійкову та навпаки

розв’язує: завдання на кодування інформації, виміру кількості інформації, завдання по виконанню арифметичних дій над заданими числами у різних системах числення, переведенню заданих чисел з десяткової системи числення в двійкову та навпаки

спостерігає: за виконанням завдань іншими учнями, аналізуючи їх відповіді

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил:

правил запису у різних системах числення, переведенню заданих чисел з десяткової системи числення в двійкову та навпаки


Тема: «Основні поняття алгоритмізації», 3 години

Зміст навчального матеріалу теми:

алгоритм та основні поняття алгоритмізації; властивості алгоритмів; способи представлення алгоритмів; базові алгоритмічні структури; типи алгоритмів; виконавець та система команд виконавця; формальне виконання алгоритму; аргументи, результати, проміжні величини
Практична робота:

«Способи представлення алгоритмів. Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів»називає: основні поняття алгоритмізації, властивості алгоритмів, способи представлення алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, аргументи, результати, проміжні величини

наводить: власні приклади алгоритмів та виконавців алгоритмів, аргументів, результатів, проміжних величин

розпізнає: відмінність між різними базовими алгоритмічними структурами та типами алгоритмів, аргументами, результатами, проміжними величинами

характеризує: задані алгоритми за типами, способами представлення

описує: задані алгоритми різними способами

пояснює: сутність поняття виконавця алгоритму та системи команд виконавця, сутність поняття формального виконання алгоритму, виконання дій заданого алгоритму, поняття аргументу, результату та проміжної величини

формулює: означення алгоритму, базових алгоритмічних структур, характерні ознаки різних типів алгоритмів, аргументів, результатів та проміжних величин

обґрунтовує: наявність тих чи інших базових алгоритмічних структур у заданому алгоритмі, належність конкретного алгоритму до відповідного типу, коректність дій при виконанні заданого алгоритму, наявність у заданому алгоритмі аргументів, результатів та проміжних величин

порівнює: різні способи представлення алгоритмів, різні алгоритми за типами, змінні як аргументи, результати та проміжні величини

класифікує: алгоритми за способами представлення та за типами, змінні як аргументи, результати та проміжні величини

аналізує: належність заданих алгоритмів до тих чи інших типів, визначення змінних як аргументів, результатів або проміжних величин, власні помилки і помилки інших учнів при виконанні завдань та під час відповідей на запитання учителя

оцінює: складність виконуваних завдань, коректність власних відповідей та відповідей інших учнів

висловлює судження: щодо належності заданої послідовності дій поняттю алгоритму та наявності у ній всіх його властивостей, наявності у заданих алгоритмах тих чи інших базових алгоритмічних структур, належності заданих алгоритмів тим чи іншим типам, належності змінних заданого алгоритму до аргументів, результатів або проміжних величин

розв’язує: завдання по представленню заданих алгоритмів різними способами, визначенню у заданих алгоритмах аргументів, результатів та проміжних величині

спостерігає: за виконанням завдань іншими учнями, аналізуючи їх відповіді

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: опису алгоритмів різними способами з використанням відповідних базових структур


Тема: «Апаратна та програмна складові інформаційної системи», 4 години

Зміст навчального матеріалу теми:

структура інформаційної системи; апаратна та програмна складові інформаційної системи (ІС); основні при­строї апаратної складової ІС, їх функції та взаємодія: процесор, пам’ять комп’ютера (внутрішня та зовнішня), монітори, клавіатура, „мишка”, принтер, сканер, мережеві пристрої; процес завантаження комп’ютера; правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером; програмна складова ІС; види програмного забезпечення: системне, сервісне, прикладне, інструментальне; поняття дистрибутиву; процес інсталяції; версія програмного продукту
Практична робота:

«Робота з клавіатурним тренажером»називає: правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером, основні елементи структури ІС, основні пристрої апаратної складової ІС

наводить: приклади видів програмного забезпечення

розпізнає: основні при­строї апаратної складової ІС, їх функції та взаємодію

характеризує : процес завантаження комп’ютера

описує: основні пристрої апаратної складової

пояснює: процес інсталяції програмного продукту

формулює: поняття дистрибутиву

обґрунтовує: структуру інформаційної системи

порівнює: різні типи апаратної складової ІС

класифікує: види програмного забезпечення

аналізує: апаратну та програмну складові ІС

оцінює: складність виконуваних завдань, коректність власних відповідей та відповідей інших учнів

висловлює судження: щодо існування різних типів апаратної складової ІС

спостерігає: за виконанням завдань іншими учнями, аналізуючи їх відповіді

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: правил техніки безпеки під час роботи з комп’ютером

показує на комп’ютері: основні при­строї апаратної складової ІС, та їх функції


Тема: «Моделі та моделювання», 3 години

Зміст навчального матеріалу теми:

поняття моделі та моделювання; класифікація моделей; інформаційна модель; етапи розв’язування задач на комп’ютері
Практична робота:

«Побудова математичної та інформаційної моделі»називає: класи моделей, етапи розв’язування задач на комп’ютері

наводить: приклади моделей

розпізнає: класи моделей

характеризує: класи моделей, окремі етапи розв’язування задач на комп’ютері

описує: моделі за класами, інформаційну модель запропонованих задач

пояснює: смисл моделювання та його прикладне значення

формулює: поняття моделі, моделювання, інформаційної моделі

обґрунтовує: належність конкретних моделей до відповідних класів, послідовність етапів розв’язування задач на комп’ютері, необхідність створення інформаційної моделі задачі

порівнює: різні класи моделей

класифікує: конкретні приклади моделей

аналізує: належність конкретних моделей до відповідних класів, необхідність створення інформаційної моделі задачі для наступного її розв’язування, доцільність певних етапів розв’язування задачі на комп’ютері для кожного конкретного прикладу

оцінює: складність запитань вчителя, повноту відповідей як власних так і інших учнів класу

висловлює судження: щодо місця і ролі моделей та моделювання у різних сферах діяльності людини, доцільності розбиття моделей на класи, логічної послідовності поетапного розв’язування задач на комп’ютері

розв’язує: запропоновані вчителем завдання щодо визначення класу заданої моделі, створення інформаційної моделі

спостерігає: за логікою послідовності викладення матеріалу, за коректністю відповідей учнів

використовує: набуті знання і навички для виконання поставлених вчителем завдань як на уроках інформатики, так і на уроках з інших предметів

дотримується правил: створення інформаційної моделі, визначення етапів розв’язування задач на комп’ютері

Тема: «Операційні системи», 18 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

поняття операційної системи; функції та склад операційної систе­ми;

класифікація операційних систем; огляд сучасних операційних систем (MS DOS, WINDOWS, UNIX (LINUX)); файлова структура ОС: поняття файла, каталогу (папки), ієрархічної структури, шляху до файла; інтерфейс ОС; основні об’єкти ОС та робота з ними; принципи роботи користувача з ОС; основні операції для роботи з дисками; довідкова система; пошук інформації; стандартне програмне забезпечення ОС Windows (Блокнот, WordPad, калькулятор); оболонки операційних систем (Far, Total Commander); поняття про комп’ютерні віруси; класифікація комп’ютерних вірусів, спектр дії та методи розповсюдження; антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи; ознайомлення з ро­ботою антивірусних програм; способи захисту інформації;

створення власної бібліотеки навчальних завдань
Практичні роботи:

«Елементи вікон у Windows»

«Створення папок та операції з ними стандартними засобами Windows»

«Оболонка FAR (Total Commander). Операції з файлами»

«Різні види обчислень за допомогою калькулятора»
Лабораторні роботи:

«Створення документів у середовищах Блокнот, WordPad. Порівняльна характеристика цих програм»

«Порівняльний аналіз антивірусних програм»називає: сучасні операційні системи, функції операційної системи наводить: приклади основних операцій для роботи дисками

розпізнає: основні об’єкти ОС

характеризує: особливості роботи в оболонках ОС ((Far, Total Commander).)

описує: Файлову структура ОС, послідовність пошуку інформації

пояснює: роботу антивірусних програм

формулює: поняття операційної системи, функції ОС, правила запуску на виконання програм, які працюють під управлінням ОС, основні операції для роботи дисками

обґрунтовує: необхідність використання операційних оболонок

порівнює: різні сучасні операційні системи

класифікує: операційні системи, комп’ютерні віруси, антивірусні програми,

аналізує: стандартне програмне забезпечення ОС Windows (Блокнот, WordPad, калькулятор).

оцінює: складність виконуваних завдань, коректність власних відповідей та відповідей інших учнів

висловлює судження:

щодо способів захисту інформації

спостерігає: за виконанням завдань іншими учнями, аналізуючи їх відповіді

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: проведення операцій для роботи с дисками.

показує на комп’ютері: операції для роботи с дисками, пошук інформації, основні об’єкти ОС

Тема: «Мови програмування», 4 години

Зміст навчального матеріалу теми:

мова програмування як один із способів представлення алгоритму; класифікація мов програмування; середовище програмування та його основні елементи (робота у режимі консольного додатку); елементи мови програмування; структура програми;

створення власної бібліотеки навчальних завдань
Практична робота:

«Робота у середовищі програмування»називає: різні мови програмування, класи мов програмування, структуру програми, основні опції та елементи середовища програмування

наводить: приклади мов програмування, перелік класів мов програмування, перелік частин та розділів програми;

елементів мови програмування; основні елементів середовища програмування

розпізнає: різні мови програмування та їх призначення, до якого класу відноситься конкретна мова програмування; елементи мови програмування; основні елементи середовища програмування

характеризує: мову програмування як один із способів представлення алгоритму, особливості різних класів мов програмування, особливості мови програмування, що вивчається; особливості частин та окремих розділів програми, особливості окремих опцій та основних елементів середовища програмування, що вивчається

описує: призначення мов програмування, ознаки різних класів мов програмування, структуру програми

пояснює: призначення окремих мов програмування, ознаки окремих класів мов програмування, призначення окремих частин та розділів програми, призначення середовища програмування та окремих опцій

формулює: поняття класів мов програмування, назви окремих частин та розділів програми; принципи використання та особливості мови програмування, що вивчається

обґрунтовує: наявність великої кількості різних мов програмування, ознаки окремих класів мов програмування, послідовність частин та розділів програми, необхідність розробки різних середовищ програмування, призначення середовищ програмування, доцільність і переваги використання мови програмування, що вивчається

порівнює: особливості різних мов програмування

класифікує: мови програмування

аналізує: значення коректного вибору мови програмування для розв’язання поставленої задачі

оцінює: ефективність вибору мови програмування при розв’язуванні поставленої задачі

висловлює судження: щодо необхідності створення різних мов програмування, необхідності та раціональності поділу мов програмування на класи

розв’язує: завдання щодо роботи у середовищі програмування із запропонованою програмою

спостерігає: за послідовністю виконання задач на комп’ютері

використовує: можливості середовища програмування для виконання задач на комп’ютері

дотримується правил: роботи за комп’ютером, виконання задач на комп’ютері

показує на комп’ютері: послідовність виконання задачі у середовищі програмування
1   2   3   4

Схожі:

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6...
Укладач: Казанцева Ольга Павлівна вчитель інформатики Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської міської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка