ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Скачати 124.84 Kb.
НазваПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Дата08.05.2013
Розмір124.84 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
 Лісун Ольга Іванівна

Навчально-методичний центр

професійно-технічної освіти

у Сумській області
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО

СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Здоров’я – ще не все, але все без здоров’я – ніщо

Сократ
Постановка проблеми. У відповідності до Національної доктрини розвитку освіти мета державної політики щодо освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя. Стрімкий розвиток суспільства, науки і техніки вимагає від системи професійно-технічної освіти використання нових, прогресивних методів навчання і виховання учнівської молоді.

Системні зміни в професійно-технічній освіті, які відбуваються на фоні інформатизації суспільства, потреба в оперативному і масовому впровадженні актуальної для суб’єктів сфери освіти інформації, потреба в методичному супроводі інноваційних процесів задають одну з рамок необхідності зміни якості діяльності методичної служби. У центрі уваги Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області і професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) області знаходяться питання удосконалення і поглиблення виховної роботи, психолого-педагогічної служби щодо пошуку і впровадження сучасних виховних технологій, зокрема, з напрямку формування ціннісного ставлення до власного здоров’я і культури здоров’я учнів ПТНЗ.

Аналіз актуальних досліджень. “Здоровою може вважатися людина, – писав ще у 1941 році американський теоретик медицини Г. Сегерист, – яка відзначається гармонійним фізичним та розумовим розвитком і добре адаптована до оточуючого й фізичного та соціального середовища. Вона повністю реалізує свої фізичні і розумові здібності, може пристосовуватися до змін в оточуючому середовищі, якщо вони не виходять за межі норм і внести свій вклад у добробут суспільства, відповідно до її здібностей. Здоров’я тому не означає просто відсутність хвороб: це дещо позитивне, це життєрадісне й охоче виконання обов’язків, які життя покладає на людину”.

Сучасний підхід розуміє під здоров’ям людини феномен, що інтегрує чотири основні складові здоров’я. Фізичне здоров’я визначається такими чинниками, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, фізіологічні функції організму в різних умовах довкілля, під час спокою та руху, рівень фізичного розвитку органів і систем організму.

До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні характеристики психічних процесів і властивостей людини – особливості мислення, характеру, психоемоційного типу (зокрема збудженість, емоційність, чутливість), які зумовлюють силу і швидкість реакцій на подразники та життєві ситуації, рівень стресу, вірогідність афектів, уяви, почуття, тощо. Психічне здоров’я також значною мірою зумовлює потреби людини, мотивацію, психологічні установки, життєві цілі.

Духовне здоров’я тісно пов’язане із багатством духовного світу особистості, знанням і сприйняттям духовної культури (цінностей освіти, науки, мистецтва, релігій, моралі, етики та ін.), включає рівень свідомості особливості світогляду, життєвої самоідентифікації, ставлення до сенсу життя, оцінку власних здібностей і можливостей їх реалізації відповідно до усвідомлених ідеалів, особливості життєвих цілей, загалом ментальність людини.

Соціальне здоров’я характеризується рівнем соціалізації особистості, ставленням до норм і правил, прийнятих у суспільстві, соціальними зв’язками з людьми і соціальними інститутами, набутими соціальним статусом та прагненням до його підвищення у межах діючих законів і моральних традицій.

На сучасному етапі стан фізичного та психічного здоров’я учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів, поширеність вживання психоактивних речовин, проблеми спілкування у молодіжному середовищі викликають необхідність посилення виховної діяльності, спрямованої на формування позитивної мотивації здорового способу життя, ціннісного ставлення до власного здоров’я та культури здоров’я учнів.

Сьогодні проблема загрози здоров’ю людини розглядається світовою спільнотою як загроза планетарного масштабу. Ця загроза стала сьомою і поповнила перелік раніше визначених планетарних загроз, таких, як загроза світової війни, екологічні катаклізми, контрасти в економічних рівнях країн планети, демографічна загроза, нестача ресурсів планети, наслідки науково-технічної революції. [ 4, 24-26].

За даними сучасних досліджень, проведених найбільш авторитетними науковими центрами різних країн, здоров’я людини приблизно на 8-10% залежить від медицини, на 15-20% від стану довкілля (екологічного фактору), на 18-20% - від біологічних факторів (спадковості), вирішальним же чинником є спосіб життя людини (близько 50-58%). Відтак, саме спосіб життя є найбільш потужним фактором, що визначає здоров’я людини. [ 6, 12].
Мета статті: узагальнити і систематизувати результати діяльності методичної служби та впровадження в практику професійно-технічних начальних закладів питань щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, збереження власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх років (2006-2011 рр.) Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області (НМЦ ПТО) досягнуто вагомих результатів у науково-методичному супроводі навчально-виховного процесу, впровадженні новітніх педагогічних технологій, підвищенні фахового та методичного рівня керівних і педагогічних працівників, зокрема через діяльність обласних шкіл передового педагогічного досвіду. Так, школа виховних інноваційних технологій включає роботу творчих груп бібліотекарів, вихователів гуртожитку, керівників гуртків художньої самодіяльності, голів методоб’єднання класних керівників, заступників директорів з навчально-виховної роботи.

Головними досягненнями у здоров’яспрямованій діяльності НМЦ ПТО у Сумській області вважаємо такі. У 2009 р. – це розробка методичного посібника “Формування позитивної мотивації здорового способу життя” (автори О. Лісун, А. Растроста) та його схвалення до розповсюдження Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, опублікування посібника на сторінках веб-журналу №3 ( 2010 рік) «Виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах» [7, 3]. Проведення 27–28 жовтня 2009 р. на базі ДПТНЗ “Хотінський професійний аграрний ліцей” обласного семінару-практикуму для голів методичного об’єднання класних керівників ПТНЗ з теми “Формування позитивної мотивації здорового способу життя серед учнівської молоді”, на якому обговорювалися питання методологічної складової, підходів, принципів формування позитивної мотивації здорового способу життя, сучасні вимоги до організації превентивної роботи у ПТНЗ. [1, 5-6].

Також з метою підвищення якості матеріалів для педагогічних працівників з питань формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в учнів ПТНЗ і здоров’я оточуючих протягом останніх п’яти років методистами НМЦ ПТО у Сумській області налагоджена тісна співпраця з науковцями Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, зокрема О. Єжовою. Завдяки цьому в усіх ПТНЗ Сумської області апробовані різні складові педагогічної системи формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів. Так, викладачі ПТНЗ широко використовують методики оцінювання педагогічних умов здоров’яспрямованої діяльності на визначення рівнів сформованості ціннісного ставлення до здоров’я, науково-методичне забезпечення спецкурсу “Здоровий спосіб життя”, комплекс виховних годин, спрямованих на формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів ПТНЗ [4, 24-26].

З метою створення ефективних педагогічних методик з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді, розвитку молодіжної ініціативи щодо ціннісного ставлення до власного здоров’я у грудні 2010 р. НМЦ ПТО у Сумській області підготував наказ №11“Про проведення апробації і впровадження дослідно-експериментальної програми ”Здоров’я – у твоїх руках””, відповідно до якого керівником експерименту призначено методиста НМЦ ПТО у Сумській області О. Лісун, а науковим керівником – О. Єжову. У рамках цієї програми проведено дев’ять методичних семінарів для викладачів ПТНЗ, вихователів гуртожитку, майстрів виробничого навчання, лідерів учнівського самоврядування, голів методичного об єднання класних керівників, що дозволило підвищити їх рівень науково-методичної підготовки до здоров’яспрямованої діяльності у закладах профтехосвіти.

Для лідерів учнівського самоврядування та обдарованої молоді професійно-технічних навчальних закладів області проведено тренінги “Здоров’я – у твоїх руках”, “Створи власний проект”, “Я обираю здоров’я”. Проведення вищезазначених тренінгів сприяло активізації діяльності рад учнівського самоврядування, спрямованої на формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів ПТНЗ.

Традиційними заходами у професійно-технічних навчальних закладах є:

бесіди “Перша сходинка до щастя – “здоров’я”, “Здоровий спосіб життя і моє майбутнє”, “У здоровому тілі – здоровий дух”, години спілкування “Що таке здоров’я”, “Здоровий спосіб життя – запорука життєвого успіху”, “Як зміцнити своє здоров’я”, акції “Міняю сигарету на цукерку”, заняття з елементами тренінгу щодо формування життєвих навичок, що сприяють збереженню, зміцненню і формуванню здоров’я, години психолога “Здоровим бути модно”, випуски стінгазети “Наш орієнтир – здоровий спосіб життя”, ділова гра “Суд над шкідливими звичками”, тижні здоров’я, керований перегляд фільмів “Обійми мене”, “Профілактика ВІЛ, СНІДу”, круглі столи з використанням мультимедійного проектора “Толерантність врятує світ”, виставка інформаційних плакатів (ВІЛ, СНІД), виготовлення буклетів щодо здорового способу життя, лекції фахівців з центру Сумського обласного відділення ВБО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ та СНІД”.[3, 284].

Проблему формування навичок здорового способу життя допомагають вирішувати органи учнівського самоврядування. При Раді гуртожитку діють центри здорового способу життя, одним із напрямків роботи яких є: особиста гігієна, пропаганда фізкультури, робота спортивних секцій, організація змагань і спартакіад, туристичні походи, екскурсії на природу, укомплектування спортзалів, спортмайданчиків.

Конкурсанти обласних змагань серед педагогів-новаторів, з номінації «вихователь гуртожитку», в 2011 р. представили практико орієнтовані проекти “Ми за здоровий спосіб життя” та практичні заняття з елементами тренінгу “Життя людини - найвища цінність”, метою яких було підвищення мотивації учнів до усвідомленого і дбайливого ставлення до свого здоров’я як життєво необхідної найвищої цінності людини. Завдяки цьому проекту були досягнуті такі результати:

 • накопичено і систематизовано методичні матеріали щодо використання інноваційних технологій у виховній роботі;

 • розроблено і апробовано цикл виховних заходів щодо формування позитивної мотивації здорового способу життя;

 • підвищилась професійна та методична компетентність вихователів гуртожитку;

 • ознайомлення з передовим педагогічним досвідом щодо використання інноваційних технологій у виховній роботі;

 • систематизовані та проаналізовані відгуки колег щодо актуальності та результативності проекту з метою корегування здоров’яспрямованої діяльності у ПТНЗ;

 • запропоновано і схвалено схему взаємодії учасників проекту (розробка вихователя гуртожитку ДПТНЗ “Міжрегіональний центр ПТО інноваційних технологій м. Суми” Н. Шастун “Ми за здоровий спосіб життя” (рис.).


Вихователь

гуртожитку


Викладачі


Бібліотекар

Класні

керівники

Практичний психолог


Керівники

гуртків


Фельдшер

Самоврядування

учнів

Соціальний

педагог


Рис. Схема взаємодії учасників проекту

У 16 експериментальних державних професійно-технічних навчальних закладах (Міжрегіональний центр ПТО інноваційних технологій м. Суми, Сумський центр ПТО харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу, Сумський професійний хіміко-технологічний ліцей, Конотопське вище професійне училище, Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну, Путивльський професійний ліцей, Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту, Роменське вище професійне училище, Глухівський професійний ліцей, Шосткинське вище професійне училище, Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг, Лебединське вище професійне училище лісового господарства, Охтирський професійний ліцей, Синівський професійний аграрний ліцей, Хотінський професійний аграрний ліцей, Недригайлівське вище професійне училище) протягом 2010/2011 навчального року впроваджено педагогічну систему формування ціннісного ставлення до здоров’я (концепція, підходи, принципи, педагогічні умови, зміст, форми та методи, засоби тощо).

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області надає методичну допомогу педагогічним працівникам державних професійно-технічних навчальних закладів у запровадженні нових педагогічних технологій через систему семінарів, тренінгів, консультацій. У грудні 2010 року на засіданні школи передового педагогічного досвіду для керівників гуртків художньої самодіяльності ПТНЗ області було розглянуто питання сучасних вимог у проведенні заходів з превентивного напрямку. З цією метою методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи А. Растроста провела заняття з теми “Сучасні підходи до організації роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життя”, в якому розкрила поняття здоров’я, життєвих цінностей, здорового способу життя, відповідального відношення до власного здоров’я. Методист акцентувала увагу на основних вимогах до показового виступу агітбригади: розкриття мети виступу, відображення у сценарії концептуальних засад формування позитивної мотивації здорового способу життя відповідно до сучасних вимог проведення превентивної роботи, логічності виступу, відповідності костюмів загальній ідеї сценарію, використанню засобів активізації аудиторії: позитивні лозунги “Молодь вибирає здоров’я”, “Здоровим будь!” Достатньо широко була висвітлена відповідність сучасним вимогам у проведенні превентивної роботи: науковість, позитивність (формуємо навички здорового способу життя, а не профілактику шкідливих звичок); відповідність віку (на яку вікову групу розрахована інформація); коректність (ВІЛ-позитивний, СІН (споживач інфекційних наркотиків), діти із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.[2, 200].

Розвиток творчого потенціалу учнівської молоді закладів професійно-технічної освіти щодо практичного впровадження навичок здорового способу життя багатогранно відкрився для журі 22 березня 2011 р. в обласному конкурсі “Таланти профтехосвіти – 2011” у виступі агітбригад за темою “Здоров’я – у твоїх руках!”, в якому взяли участь 18 агітбригад. За креативний підхід у представленні програми Гран-прі отримала агітбригада “Дизайнер” Сумського центру ПТО з дизайну та сфери послуг, І місце розділили агітбригади Конотопського вищого професійного училища “Тусовка” і Сумського вищого професійного училища будівництва і дизайну “Веселка”.

У листопаді 2011 р. проведено заняття школи позитивного педагогічного досвіду для голів методоб’єднання класних керівників професійно-технічних навчальних закладів з теми “Використання інноваційних систем виховання учнівської молоді в роботі класного керівника”, де акцентовано увагу щодо участі професійно-технічних навчальних закладів області у Всеукраїнському конкурсі – захист сучасної моделі навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю” на виконання відповідного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.07.2011 № 828.

Також удосконалюється робота щодо розробки педагогами ПТНЗ методичних посібників, зокрема, з напрямку формування ціннісного ставлення до здорового способу життя. Методичні напрацювання творчих груп школи передового педагогічного досвіду виховних інноваційних технологій поповнилися у 2010 році наступними матеріалами: “Здоровий спосіб життя” - методичні рекомендації Л. Руденко, заступника директора з навчально-виховної роботи Охтирського професійного ліцею, методичні рекомендації “Формування цінності здорового способу життя” І. Липової, викладача біології Лебединського вищого професійного училища лісового господарства, методичні рекомендації “Елементи козацько-лицарської педагогіки в навчально-виховному процесі” І. Ткаченко,заступника директора з навчально-виховної роботи та викладача фізичного виховання В. Курило Лебединського вищого професійного училища лісового господарства. У 2011 р. методичні матеріали доповнені методичним посібником “Рухливі ігри – як запорука здорового способу життя” викладача фізичної культури Охтирського професійного ліцею А. Самсоненко, методичною розробкою військово-спортивного свята “Козацькі розваги” О. Остапчука, заступника директора з навчально-виховної роботи Недригайлівського вищого професійного училища тощо.

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У процесі впровадження зазначеної системи доведено ефективність педагогічної технології формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів. Як відзначають у педагогічних колективах ПТНЗ, результатом впровадження системи формування ціннісного ставлення до здоров’я є підвищення рівнів сформованості ціннісного ставлення до здоров’я в учнів, зокрема, оволодіння ними сучасними знаннями щодо здоров’я і здорового способу життя, зменшення проявів ризикованої для здоров’я поведінки.[5, 14-16].

Вважаємо, що результати, досягнуті ПТНЗ Сумської області у здоров’яспрямованій діяльності свідчать про можливість їх широкого застосування у навчально-виховному процесі професійно-технічних навчальних закладів України.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гаврильчук. А. Здоровий спосіб життя, його принципи і складові / А.Гаврильчук // Основи безпеки життя. – 2001. – № 5. – С. 5-6.

 2. Єфімова В.М., Гавриленко Ю.М. Сучасні технології формування навичок захищеної поведінки. – Сімферополь: Таврія, 2002. – 200 с.

 3. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків: За проектом "Діалог": Навч.-метод. посібн. / О.В. Вінда, О.П. Коструб, І.М. Сомова, Н.О. Березіна, М.М. Галябарник, С.В. Кириленко. – 3-є вид., переробл. і допов. – К., 2003. – 284 с.

 4. Єжова О. О. Здоровий спосіб життя//-Суми. : Видавництво «Університетська книга», 2010. – С. 24-26.

 5. Оржеховська В. М., Єжова О. О. Здоровий спосіб життя. – Суми. – 2010.- С. 14-16.

 6. Міхеєнко О.І. Валеологія: основи індивідуального здоров’я: навчальний посібник //– С.: Видавництво «Університетська книга», 2009. – 12 с.

 7. Веб-журнал «Виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах», №3, липень 2010.

Схожі:

Психолого-педагогічні аспекти формування громадянського самовизначення...
Сахневич Ірина Дем’янівна, навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Житомирській області
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина
Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Міністерства освіти і науки України від 07. 08. 2008р. №737 «Про проведення огляду-конкурсу психологічних кабінетів професійно-технічних...
Наказ Міністерства освіти
Екософт (далі чемпіонат) щорічне відкрите індивідуально-командне змагання учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...
Або т/ф (044)486-20-37 про орієнтовний рівень працевлаштування випускників...
Просимо терміново до 12 червня 2009 року надати інформацію за електронною адресою d або т/ф (044)486-20-37 про орієнтовний рівень...
Перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань
Учні 3-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів
Закону України
...
НАКА З
Х Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика” серед учнів 3-11 класів, студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка