Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


НазваНавчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сторінка4/4
Дата24.02.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
1   2   3   4

3

15

РОЗДІЛ ІІ. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ (39 год)

3.1


1


1
1

Тема 1. Політичне облаштування світу (3 год)

Політична карта світу, основні зміни на ній у ХХ та ХХІ ст. Класифікація країн за державним устроєм (унітарні та федеративні держави) та формою правління (республіки та монархії).

Політико-географічне (геополітичне) становище країн і регіонів як історична категорія. Концепції геополітики.

Міжнародні політичні організації. Роль ООН, Ради Європи та інших організацій у розвитку міжнародних відносинах між державами світу.


Учень:

називає: основні форми державного устрою та правління країн світу; міжнародні політичні організації, в яких бере участь Україна, суттєві ознаки поняття «геополітика»;

наводить приклади і показує: на карті держави та їх столиці;

характеризує: особливості сучасних змін на політичній карті світу, діяльність міжнародних організацій щодо урегулювання міжнародних відносин;

пояснює: відмінність між поняттями «країна», «держава», «залежна країна», «колонія»;

складає: узагальнюючі таблиці щодо типізації країн за формою правління й державним устроєм;

збирає: з допомогою членів родини дані про конкретну політичну ситуацію у світі;

оцінює: політико-географічне положення країн та геополітичну обстановку в світі, роль міжнародних організацій в розв’язанні різних геополітичних проблем.

3.2


1

1

1

Тема 2. Економічна типізація країн світу (3 год)

Класифікація країн за типом господарської системи (країни з ринковою економікою, плановою економікою, перехідною економікою) та рівнем соціально-економічного розвитку (високорозвинуті, середньорозвинуті, країни, що розвиваються, найменш розвинуті країни світу).

Показники рівня розвитку країн: ВВП та його структура, ВНП, обсяг і структура зовнішньої торгівлі, індекс людського розвитку, рівень безробіття, інвестиційна привабливість. Основні відмінності між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються.

14. Практична робота.

Аналіз структури ВВП і економічно активного населення країн світу.

Учень:

називає: підходи до економічної типізації країн світу;

наводить приклади: країн з різним типом господарських систем і рівнем соціально-економічного розвитку;

характеризує: показники соціально-економічного розвитку країн світу;

порівнює: країни за показником ВВП, рівнем безробіття, індексом людського розвитку;

пояснює: відмінності між країнами з різним рівнем соціально-економічного розвитку;

оцінює: економічні взаємовідносини між країнами в умовах глобалізації

аналізує показники ВВП країн світу, робить висновки.

3.3


1

1
1


1


1


1
1

1

1

1

Тема 3. Розвинуті країни світу ( 10 год)

Загальна характеристика країн з розвинутою економікою. Сучасні риси господарства. Проблеми і перспективи розвитку країн з розвинутою економікою.

Розвинуті країни Європи. Загальна характеристика.

Федеративна республіка Німеччини. Географічне положення, природні умови і ресурси, їх вплив на розвиток господарства. Населення, особливості культури і традиції. Сучасна структура господарства країни. Внутрішні відмінності та міста Німеччини. Зовнішні економічні зв’язки.

Франція. Особливості ЕГП. Природно-ресурсний потенціал. Населення і найбільші міста країни. Особливості культури і традицій. Провідні галузі господарства Франції. Зовнішні економічні зв’язки країни. 

Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії. ЕГП, господарська оцінка природних умов і ресурсів. Населення. Британія – країна традицій. Особливості розвитку господарства. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Італія – країна контрастів. Особливості географічного положення, природних умов і природних ресурсів. Населення, особливості культури і традиції. Галузі спеціалізації.

Порівняльна характеристика Швейцарії і Норвегії. Роль країн у світовій економіці.

Японія - розвинута країна Азії. Розвиток наукоємних виробництв та сфери послуг у кінці ХХ ст. і високих технологій та науково - технічного потенціалу на межі ХХ і XXI ст. Особливості розміщення населення і господарства: провідна роль Тихоокеанського промислового пояса, регіони Японії; домінуюче становище Центру та його трьох економічних районів (Канто, Кінкі і Токай).

Країни Америки. XIX в. - активне засвоєння внутрішніх територій в США і Канаді («внутрішня колонізація»); розвиток фермерського сільського господарства в Північній Америці. Нове населення Америки. «Америка – симбіоз культур».

Формування єдиного господарського комплексу США і Канади. Міжнародні (американо-канадські) виробництва: сільськогосподарське машинобудування, автомобільна промисловість, військове виробництво; їх географія. Роль США і Канади у світовій економіці.

Практична робота.

15. Порівняльна характеристика двох розвинутих країн світу (за вибором учителя) на основі різних джерел інформації.

Учень:

називає: суттєві ознаки країн з розвинутою економікою;

наводить приклади і показує на карті: країни з розвинутою економікою в різних регіонах світу, їх столиці;

характеризує: сучасні риси господарства розвинутих країн світу, галузі міжнародної спеціалізації цих країн;

аналізує: відмінності між розвинутими країнами світу; схеми і статистичні матеріали;

порівнює: розвинуті країни за основними показниками соціально-економічного розвитку;

визначає особливості розвитку країн світу;

пояснює: сучасні проблеми у господарстві розвинутих країн;

оцінює: місце розвинутих країн у сучасному світовому господарстві; позитивні і негативні сторони географічного положення країн;

встановлює характер впливу географічного положення на природу, життя людей і господарську діяльність;

користується різноманітними джерелами географічної інформації;

формулює висновки;

вирішує практичні і пізнавальні задачі;

працює у малій групі співробітництва

3.4


1


3

5
1
1

1

Тема 4. Країни, що розвиваються (12 год)

Диференціація країн, що розвиваються за рівнем соціально-економічного розвитку. Сучасні риси господарства країн Регіональні відміни. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються.

Гіганти Третього світу (Китай, Індія, Бразилія).

Нові індустріальні країни (Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Мексика, Ірландія).

Нафтодобувні країни (Саудівська Аравія, Оман, Бахрейн, ОАЕ, Бруней та ін.).

Малі острівні країни (Кіпр, Ямайка та ін.). Найменш розвинуті країни (Бангладеш, Чад, Ефіопія, Гаїті та ін.

Дослідження.

На основі аналізу різних країнознавчих джерел інформації (енциклопедія, туристичний путівник, довідник «Країни світу», Інтернетсайт www / ihnravy.ru) з'ясуйте відмінності і особливості подачі країнознавчого матеріалу. Написати коротку аналітичну довідку.

Практична робота.

16. Визначення тенденцій змін галузевої структури господарства країн, що розвиваються в різних регіонах світу.


Учень:

називає: суттєві ознаки країн, що розвиваються, їхню географічну специфіку;

наводить приклади і показує на карті: країни, що розвиваються в різних регіонах світу, їх столиці;

характеризує: сучасні риси господарства, країн що розвиваються їхню міжнародну спеціалізацію;

аналізує: відмінності між країнами, що розвиваються;

порівнює: гіганти Третього світу, нові індустріальні країни та нафтодобувні країни за основними показниками соціально-економічного розвитку;

пояснює: сучасні проблеми у господарстві країн, що розвиваються;

оцінює: перспективи розвитку країн, що розвиваються

працює з різними країнознавчними джерелами інформації, з’ясовує основні відмінності у їх змісті, формі подачі;

користується Інтернет-ресурсами для підготовки виступів, повідомлень, виконання практичних робіт.

3.5


1


1

1

1


1

1

1

1

1


1

Тема 5. Країни з перехідною економікою (11 год)

Загальна характеристика країн з перехідною економікою. Сучасні риси господарства країн. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку країн з перехідною економікою

Країни Центральної Європи. Соціально-економічний розвиток країн після входження до ЄС, НАТО і Шенгенської угоди. Країни СНД.

Географія Українського порубіжжя. Росія. Основні риси її економіко-географічного положення, державного устрою, природи, населення та господарства. Територіальна структура господарства. Регіональна політика.

Республіка Білорусь. Умови і чинники територіальної організації господарської діяльності. Галузі спеціалізації. Географія зовнішньоекономічних зв’язків Республіки Білорусь.

Молдова. Особливості географічного положення, природних умов і ресурсів. Населення країни, господарство, зовнішньоекономічні зв’язки.

Польща. Фізико-географічні умови та природні ресурси Польщі. Населення і трудові ресурси. Господарство Польщі. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Словацька Республіка - держава в Центральній Європі. Особливості природних умов і ресурсів країни. Галузі спеціалізації країни. Географія зовнішньоекономічних зв’язків.

Румунія. Природні умови і ресурси країни. Населення, найбільші міста. Галузева і територіальна структура господарства. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Республіка Угорщина – країна європейських перспектив. Особливості географічного положення, природних умов і ресурсів, їх вплив на розвиток господарства. Галузі спеціалізації. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Дослідження

Можливі моделі розвитку господарства країни з перехідною економікою (за вибором учня)

Практична робота.

17. Порівняння господарської спеціалізації країн-сусідів України. Оформлення результатів роботи в табличній формі (або комп’ютерної презентації).

Учень:

називає: ознаки країн з перехідною економікою;

наводить приклади і показує на карті: країни з перехідною економікою та їх столиці;

характеризує: географічну специфіку та сучасні риси господарства країн з перехідною економікою та їхню міжнародну спеціалізацію;

аналізує: структурні зміни в господарстві країн з перехідною економікою;

порівнює: країни-сусіди України за основними показниками соціально-економічного розвитку;

пояснює: сучасні трансформації і проблеми реформування господарського комплексу в країнах з перехідною економікою;

оцінює: роль країн з перехідною економікою у світовому господарстві; за статистичними даними і картами місце і роль України у міжнародному поділі праці і окремих сферах діяльності;

аналізує та оцінює: різні території з точки зору взаємозв'язків природних, соціально-економічних, техногенних об'єктів і процесів в умовах планування їх розвитку;

застосовує: основні положення географічної науки для опису й аналізу сучасного світу як складної,суперечливої і динамічної природно-суспільної територіальної системи;

характеризує різні типи країн і районів, складає комплексні географічні характеристики різних територій;

готує комп’ютерні презентації країн-сусідів України.

4

7

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (15 год)


4.1

1

1

Тема 1. Форми міжнародних відносин (3 год)

Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації. Форми міжнародних відносин за сферами суспільного життя: економічні, політичні, культурні відносин. Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні відносини.
Практична робота.

18. Виступ на тему «Ефективні міжнародні (зовнішні) зв'язки України - запорука цілісності та незалежності національного господарського комплексу країни».

Учень:

називає: галузі міжнародної спеціалізації окремих країн, основні форми міжнародних відносин між державами, найбільш відомі у світі транснаціональні корпорації, суттєві ознаки поняття «геополітика»;

наводить приклади: економічних, політичних культурних відносин різних географічних рівнів;

характеризує: тенденції міжнародних політичних, економічних та культурних відносин в умовах глобалізації;

аналізує: міжнародне співробітництво між країнами світу;

оцінює: роль міжнародних відносин у розвитку сучасного світу;

готує додаткову інформацію про окремі об’єкти Всесвітньої спадщини, має досвід публічного виступу.

4.2


1

1

1

1

Тема 2. Україна у світі (4 год)

Місце України у світі. Участь Україна у світовій торгівлі, кредитуванні, інвестуванні, спільному підприємництві, міжнародному туризмі

Міжнародне співробітництво з країнами сусідами та країнами-членами ЄС. Культурні зв’язки України з країнами світу. Перспективи розвитку міжнародних відносин України з країнами світу. Об’єкти світової природної і культурної спадщини в Україні.

Практична робота.

19. Порівняльний аналіз показників зовнішньої торгівлі України з країнами світу.

Дослідження.

Галузі економіки України, що сприяють її інтеграції у світове господарство.

Проект.

 Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні.

Учень:

називає: основні форми політичних, економічних, культурних та інших зв’язків України з державами світу, місце, що посідає Україна у світі за основними показниками соціально-економічного розвитку; об’єкти світової природної і культурної спадщини в Україні;

наводить приклади і показує на карті: центри діючих в Україні спільних підприємств, провідні країни-партнери у зовнішній торгівлі України (Росія, країни-члени ЄС ) та інвесторів (МВФ, ЄБРР);

характеризує: сучасні тенденції розвитку взаємовідносин між Україною та окремими країнами Європи, Америки, Азії, Австралії, Африки;

аналізує: показники зовнішньої торгівлі, інвестування та фінансування, міжнародного туризму України;

пояснює: особливості сучасного геополітичного положення України, її роль у міжнародному географічному поділі праці;

складає: з родиною перелік товарів іноземного походження, які придбані в Україні, у своєму населеному пункті;

оцінює: перспективні напрямки співробітництва України з країнами світу та перспективи входження України у світовий економічний простір.

4.4


1
2

1
1
1


1


1

Тема 3. Глобальні проблеми людства (8 год)

Поняття про глобальні проблеми людства; геоглобалістика. Роль світової громадськості у їх розв’язанні.

Проблема війни і миру: нові аспекти. Екологічна проблема як пріоритетних проблема виживання людства.

Демографічна проблема та шляхи її вирішення. Продовольча проблема, її географічні аспекти та шляхи вирішення. Енергетична і сировинна проблема, їх географічні аспекти та шляхи вирішення. Проблема використання Світового океану. Проблема освоєння космосу.

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються як найбільша загальносвітова проблема. Інші проблеми глобального характеру. Взаємозв’язок глобальних проблем.

Практична робота

20. Аналіз карти «Глобальні проблеми людства»: визначення регіонів і країн з найбільшою концентрацією глобальних проблем; визначення за картами «гарячих точок планети», обговорення причин їх виникнення.

Проект.

Взаємозв’язок і взаємозалежність глобальних проблем людства.

Учень:

називає: глобальні проблеми людства;

наводить приклади: шляхів розв’язання глобальних проблем;

характеризує: географію глобальних проблем;

пояснює: суттєві ознаки поняття «глобальні проблеми людства»;

аналізує: сутність, причини виникнення, особливості прояву сучасних глобальних проблем;

позначає на карті: регіони і країни найбільшого прояву глобальних проблем;

оцінює: наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів і країн світу;

вирішує: соціально значущі географічні задачі на основі проведення геоекологічної і геоекономічної експертизи;

розуміє: місце і роль географічної науки в сучасному світі, в різних сферах життя суспільства.РЕЗЕРВ ЧАСУ – 6 годин


1   2   3   4

Схожі:

Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних...
України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка