Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


НазваНавчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сторінка1/4
Дата24.02.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
  1   2   3   4


ГЕОГРаФІЯ
(ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ)


Навчальна програма

для учнів 8-9 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма поглибленого вивчення географії у 8-му класі (Географія України: природа, населення, господарство) спрямована на формування цілісної науково-географічної картини своєї держави на основі комплексного її вивчення. Цей географічний курс допомагає учневі усвідомити себе громадянином і патріотом України, сформувати знання про природу та господарство країни, свого регіону та області, повагу до українського народу, його культури. Основна змістова частина даного курсу у цілому повторює програму для класів із вивченням географії на рівні стандарту, проте в ньому ширше представлені досягнення вчених щодо комплексних і галузевих географічних досліджень території країни, змістові лінії про різноманітність рівнинних, гірських та шквальних ландшафтів, територіальну структуру господарства України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів.

Важливим принципом побудови програми курсу є інтеграція, яка реалізується через поєднання фізико-географічних та соціально-економічних складових при вивчення своєї області та окремих природних комплексів і галузей господарства України. Особлива роль географії у 8-му класі визначається значним світоглядним потенціалом і тісними взаємозв’язками змісту з сучасністю та особистісним досвідом учнів.

Для досягнення окресленої мети, вивчення географії у 8-му класі спрямоване на розв’язання наступних завдань:

 • сформувати в учнів знання та уявлення про Україну які цілісний географічний регіон, в якому відбуваються різноманітні глобальні та регіональні природні, соціально-економічні та екологічні процеси;

 • сформувати нові поняття і закономірності та поглибити й узагальнити вже сформовані теоретичні знання з фізичної географії;

 • сформувати уявлення та окремі поняття соціально-економічного змісту;

 • продовжити розвиток практичних умінь та навичок самостійної роботи, що сприятимуть активній і соціально-відповідальній поведінці в географічному просторі країни.

Основними змістовими блоками програми, на вивчення яких планується 105 годин (3 години на тиждень) є блоки «Природа», «Населення», «Господарство», які розділені на окремі теми.

Програма передбачає виконання 20-ти практичних робіт підсумкового характеру, що оцінюються учителем. Вони спрямовані на відпрацювання умінь та навичок роботи з картами та іншими джерелами географічної інформації, на виявлення зв'язків природи і суспільства в межах України, їх взаємний вплив, чим значно підсилюється навчально-пізнавальна компетенція і формується ціннісно-смислова та соціально-професійна компетенції. Пропонується також кілька дослідницьких робіт творчого характеру, які оцінюються вибірково.

Курс «Соціально-економічна географія світу» (9 клас, поглиблене вивчення) покликаний сформувати в учнів цілісне уявлення про навколишній світ, показати глибокий взаємозв'язок природи, населення і господарства земної кулі, навчити просторовому мисленню, виховати повагу і любов не тільки до своєї Батьківщини, але й до історії та культури інших країн і народів. Учні ознайомляться зі змінами, які відбуваються у світі, викликані збільшенням кількості населення, розширенням економічних зв'язків країн, мереж глобальних комунікацій тощо. У цих умовах даний курс набуває колосального значення. У ньому посилюється культурно-гуманістична направленість предмета, збільшується час на вивчення географії народів, релігій, мов, культур і т. д.

Курс «Економічна і соціальна географія світу» (9 клас, поглиблене вивчення) поєднує економіко-географічне країнознавство з загальною економічною і соціальною географією.

Значна увага приділяється проблемі взаємодії суспільства і природного середовища у зв'язку екологізацією шкільної освіти, спрямованої на формування в учнів природоохоронної свідомості.

На вивчення географії у 9-му класі відводиться 104 години (3 години на тиждень).

Основна мета курсу - продовжити формування знань про географічну картину світу, які базуються на розумінні теорії взаємодії суспільства і природи, відтворення і розміщення населення, світового господарства та географічного поділу праці, економічного районування, на розкритті глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах та їх районах.

Зазначена мета передбачає реалізацію таких завдань:

 • сформувати базові знання про економічні та соціальні особливості розвитку сучасного світу для цілісного усвідомлення єдності природи та суспільства;

 • навчити виявляти та аналізувати природні, соціальні, економічні та екологічні процеси та явища на глобальному, регіональному і локальному рівні;

 • ознайомити з економічною типізацією держав і країн світу, сучасними тенденціями їх соціально-економічного розвитку, найважливішими географічними проблемами світу;

 • показати місце України в системі міжнародних зв’язків – політичних, економічних, культурних;

 • розвивати в учнів пізнавальний інтерес, інтелектуальні та творчі здібності, самостійну навчальну діяльність шляхом пошуку та обробки географічної інформації з різних, у тому числі геоінформаційних, джерел;

 • формувати географічну культуру, духовні й моральні принципи школярів, толерантне ставлення та повагу до інших народів і культур;

 • формування розуміння суспільної потреби у географічних знаннях, а також ставлення до географії як можливої галузі майбутньої практичної діяльності;

 • формування навиків і вмінь безпечної і екологічної цілеспрямованої поведінки в навколишньому світі.

Структура і зміст навчальної програми «Економічна і соціальна географія світу» (9 кл.) ґрунтується на принципах неперервності й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, урахування вікових можливостей учнів, практичної спрямованості.

Програма складається зі вступу і трьох розділів («Загальна характеристика сучасного світу», «Типізація країн світу», «Міжнародні відносини»), включає вивчення принципів, закономірностей і моделей розміщення, а також методів просторового аналізу. Такий підхід допоможе вибудувати знання про сучасний світ у логічну схему, сформувати просторове мислення, а отже, дозволить краще орієнтуватися в сучасному світі.

Зміст курсу передбачає роботу з різними джерелами інформації: картографічними, текстовими, статистичними, графічними тощо.

Значна увага приділяється практикуму, який включає самостійні дослідження, практичні заняття, практичні роботи та проектну діяльність учнів. Реалізуючи ці види діяльності, учні мають продемонструвати вміння та навички, пов’язані з такими головними аспектами процесу наукового дослідження, як виділення проблемних питань та гіпотез, планування дослідження, представлення, аналіз і тлумачення даних, встановлення причинно-наслідкових зв’язків та формулювання висновків. При організації занять доцільно створювати ситуацію, у якій кожен учень міг би виконувати індивідуальну роботу і долучитися до роботи у малій групі співробітництва. Для презентацій власних досліджень варто пропонувати учням використовувати інформаційно-комунікаційні технології, а результати робіт представляти у вигляді схем, картосхем, діаграм, картодіаграм, розрахунків, есе, постерів, плакатів, колажу фотографій, відеофільмів тощо.

«Практичні роботи» і «Практичні заняття» проводяться і реалізуються на уроці. «Дослідницький практикум» – це самостійна робота учнів у позаурочний час. Його мета – формування дослідницьких умінь у процесі розв’язування задач практичного спрямування. Підготовка «Проектів» здійснюється як на уроці, так і в позаурочний час, так само відбувається їхня презентація. Впровадження проектної технології спрямоване на стимулювання інтересу учнів до самостійного здобуття нових знань і застосування їх шляхом розв’язування проблем у конкретній практичній діяльності. Усі запропоновані проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст.

Тематику завдань для дослідницького практикуму і міні-проектів учитель може змінювати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, бажання учнів тощо.

Виконуючи завдання, учні виступатимуть у ролі дослідників та експертів, зможуть пов'язати свої теоретичні знання про навколишній світ з аналізом найгостріших проблем сучасності – демографічних, політичних, економічних, екологічних. Для виконання окремих завдань потрібна робота з ресурсами Інтернету, статистика з показниками соціально-економічного розвитку країн і територій. Набуті навички допоможуть зрозуміти особливості сучасної економіки. Знання курсу допоможуть учням визначитися з вибором майбутньої професії і дізнатися, де конкретно можуть стати в нагоді досліджувані проблеми.

У правій частині програми до кожного курсу зазначено вимоги до рівня засвоєння учнями ключових географічних та загальнонавчальних компетенцій – знань, умінь, навичок і ставлень. Крім того, наведено базовий мінімум географічної номенклатури.

У процесі вивчення країн світу в 9-му класі важливо спиратися на типологічний та диференційований підходи. Наведений у програмі перелік країн є орієнтовним. Учителю надається право обирати для детальнішого вивчення ті країни, які відповідають пріоритетам зовнішньої політики України, з урахуванням сучасної політико-економічної ситуації у світі (з кожної групи країн по три).

Курс має чітко визначену практичну спрямованість, яка реалізується в ході виконання двадцяти практичних робіт та аналітичних завдань, досліджень, проектної діяльності. Завдання творчого характеру учитель оцінює за власним вибором і за бажанням учнів.

Запропонований розподіл годин за розділами і темами у програмі є орієнтовним. Резервну частину навчального часу учитель може використати на власний розсуд для глибшого вивчення або повторення певного навчального матеріалу з урахуванням здібностей та навчальних можливостей учнів конкретного класу, проведення круглих столів, віртуальних екскурсій, подорожей, презентацій тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з географії здійснюється з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і передбачає диференційований підхід щодо його організації. Критерієм оцінки роботи учнів є не стільки володіння обсягом навчального матеріалу, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, використовувати у знайомих і нових життєвих ситуаціях, самостійно здобувати знання.
8 клас
  1   2   3   4

Схожі:

Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних...
України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка