Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


НазваНавчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сторінка3/4
Дата24.02.2016
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
1   2   3   4

Економічна і соціальна географія світу


(поглиблене вивчення)
(104 години, 3 години на тиждень)з/п

Кількість годин

Зміст теми


Навчальні досягнення учнів

1.

3

ВСТУП (3 год)1.

1.

1.

Об’єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об’єкт вивчення географії.

Методи географічних досліджень (експедиційний, картографічний, описовий, моделювання, територіальна матриця статистичних даних, районування), геоінформаційні системи. Фактор географічного положення, абсолютні та відносні просторові ресурси.

Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії у територіальній організації суспільства.

Дослідження.

Джерела географічної інформації.

Проект (за вибором).  «Географічне положення і місце розташування мого міста (села)».

«Навігація у великому місті».

Учень:

називає: об’єкти вивчення суспільної географії світу; методи географічних досліджень;

наводить приклади: тенденцій розвитку сучасного світу: посилення міжнародних ринкових відносин, глобалізації, інтеграційних політичних та соціально-економічних процесів; методів дослідження суспільної географії;

ідентифікує: джерела географічної інформації: атласи світу, тематичні карти світу, статистичні джерела, довідники, інформаційні системи і ресурси Інтернету;

характеризує: роль географії в територіальній організації життя і діяльності людства; комплекс карт в навчальному атласі;

пояснює: сутність порівняльного, описового, картографічного, історичного, математичного методів та методу моделювання, що застосовуються в суспільній географії світу;

оцінює: роль географії у вивченні політичних та соціально-економічних аспектів суспільства; значення географічного положення економічних об’єктів.

2.

25

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ ( 40 год)


2.11

1


1
1

1


Тема 1. Природа і людина в сучасному світі (5 год)

Географічне середовище. Взаємодії суспільства і природи в географічному середовищі в минулому і сьогодні. Світові природні ресурси, їх класифікація. Поняття про природно-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та в окремих регіонах.

Карти світових природних ресурсів: паливно-енергетичних, мінерально-сировинних, земельних, лісових, водних, рекреаційних. Природокористування на сучасному етапі, його наслідки. Геоекологічні

проблеми регіонів різних типів природокористування. Шляхи збереження навколишнього середовища.

Практична робота.

  1. Оцінка ресурсозабезпеченості окремих регіонів і країн світу.

  2. Обговорення проблеми «Середземномор'я в минулому, сьогоденні і майбутньому. Ресурси і екологія» та шляхів її вирішення.

Практичне заняття.

Зіставлення географічних карт різної тематики для визначення тенденцій і закономірностей розвитку географічних явищ і процесів.


Учень:

називає: суттєві ознаки понять «географічне середовище», «природно-ресурсний потенціал», «природокористування», наслідки взаємодії суспільства і природи;

наводить приклади: різних видів природних ресурсів; складових світового земельного фонду, лісових поясів Землі;

характеризує: особливості територіального поєднання природних ресурсів для потреб розвитку господарства;

аналізує: карти світових природних ресурсів;

пояснює: проблеми і перспективи використання природних ресурсів на сучасному етапі розвитку суспільства;

оцінює: ресурсозабезпеченість регіонів і країн світу на основі аналізу статистичних даних; наслідки і перспективи природокористування;

визначає: тенденції та закономірності розвитку географічних явищ і процесів у ході порівняльного аналізу карт різної тематики.


2.21

1
1

1

1

1
1


1

1
1

Тема 2. Населення світу ( 10 год)

Динаміка чисельності населення світу, його відтворення (гіпотеза Т. Мальтуса, модель демографічного переходу).

Механічний рух населення. Вікова і статева структури населення

Розміщення населення. Найбільш заселені регіони і країни світу

Міське і сільське населення світу.

Міське населення, найбільш урбанізовані регіони і країни світу. Взаємозв'язок урбанізації та рівня соціально-економічного розвитку країни. Сільське населення, регіони і країни світу з переважанням сільського населення

Мовний та етнічний склад населення.

Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Історико-культурні райони світу. Світові та національні релігії. Вплив релігій на господарське життя.

Зайнятість населення за основними сферами діяльності. Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень і якість життя населення.
Практичні роботи

2. Аналіз типу відтворення населення та статевовікових пірамід окремих країн світу.

3. Порівняння показників середньої тривалості життя в регіонах і країнах світу.

4. Оцінка особливостей рівня і якості життя населення в різних країнах і регіонах світу.
Проект (за вибором).

Палестина – батьківщина християнства та іудаїзму.


Учень:

називає: кількість населення світу та окремих країн, типи відтворення населення, причини міграцій, найгустіше заселені регіони і країни світу; історико-культурні райони світу;

наводить приклади і показує на карті: ареали поширення найбільш численних народів та найпоширеніших мов світу, світових та окремих національних (іудаїзм, індуїзм) релігій;

характеризує: темпи зростання чисельності населення світу на сучасному етапі. особливості вікового та статевого складу населення; напрями основних міграційних потоків; кількісний та якісний склад економічно активного населення, структуру його зайнятості, наслідки безробіття та рівень життя населення в окремих регіонах і країнах світу в порівнянні з Україно;

аналізує: статевовікові піраміди населення окремих країн, статистичні дані щодо динаміки кількості населення, карти густоти населення, тривалості життя;

пояснює: поняття «демографічна політика», «демографічний вибух», «субурбанізація», причини нерівномірності розміщення населення світу, сучасні тенденції міжнародної міграції, проблеми сучасної урбанізації; взаємозв'язок урбанізації та рівня соціально-економічного розвитку країни;

порівнює: темпи зростання кількості населення та рівні урбанізації в різних регіонах і країнах; розподіл економічно активного населення за регіонами і країнами світу;

позначає: на контурній карті найбільші за кількістю населення країни світу, агломерації та мегаполіси;

оцінює: роль населення в економічному розвитку суспільства, соціально-економічні умови, тривалість, рівень і якість життя населення в регіонах і країнах світу.


2.3

13

Тема 3. Сучасне світове господарство (20 год)
2.3.1

1

1

1

Світове господарство (3 год) Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства. Міжнародний поділ праці і міжнародна господарська спеціалізація. Економічна інтеграція. Структура світового господарства.

Практичне заняття.

Аналіз чинники розміщення виробництва в умовах НТП.

Практична робота.

5. НТП його економічні і соціальні наслідки.

Учень:

називає: суттєві ознаки поняття «світове господарство», «міжнародний поділ праці», «міжнародна спеціалізація», «НТП», «глобалізація», «економічна інтеграція»;

наводить приклади: галузей світового господарства;

характеризує: тенденції розвитку світового господарства в епоху НТП і глобалізації: зміщення технологій виробництва від традиційних до наукоємних, технологій створення науково-промислових комплексів, транснаціональних компаній, розширення обміну послугами, інформацією, науково-технічною документацією;

пояснює: вплив НТП на структуру світового господарства та темпи його розвитку;

оцінює: вплив сучасних процесів у світовому господарстві на рівень життя кожної людини.

2.3.2


1
1
1

1
1

1

Географія промисловості світу (6 год)

Значення промисловості у сучасному світовому господарстві, обсяги промислового виробництва і тенденції розвитку

Географія паливно-енергетичного комплексу світу.

Географія машинобудування, металургії, хімічної та лісохімічної, легка і харчова промисловості світу. Основні промислові регіони і центри світу.

Практичні роботи.

6. Виявлення за статистичними даними країн-лідерів з виробництва окремих видів промислової продукції.

7. Аналіз напрямків переміщення основних вантажопотоків паливних та мінерально-сировинних ресурсів у світі з використанням карт.

8. Побудова картодіаграми «Географія алюмінієвої промисловості світу».

Учень:

називає: види світового промислового виробництва, країни-лідери з виробництва окремих видів промислової продукції;

наводить приклади і показує на карті: основні центри і райони розміщення традиційних, нових і новітніх галузей промисловості світу;

характеризує: тенденції і показники розвитку промисловості світу;

пояснює: особливості розміщення важкої, харчової і легкої промисловості у світі;

порівнює: частки окремих галузей промисловості у світовому виробництві промислової продукції;

оцінює: роль промисловості у світовому господарстві.


2.3.32


1
1

Географія сільського господарства світу (4 год)

Соціально-економічне значення сільського господарства на сучасному етапі розвитку суспільства Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва, тенденції розвитку.

Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу.

Дослідження.

Сучасне сільськогосподарське виробництво та його роль у забезпечення населення продуктами харчування.

Практична робота.

9.Аналіз особливостей виробництва чаю, кави, какао. Експорт і імпорт тонізуючих культур.

10. Визначення країн - експортерів основних видів

сільськогосподарської продукції, видів сировини.

Учень:

називає: країни-лідери з виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції;

наводить приклади і показує на карті: основні світові центри і райони розміщення сільського господарства;

характеризує: тенденції і показники розвитку сільського господарства у світі;

пояснює: чинники та особливості розміщення рослинництва і тваринництва;

порівнює: обсяги виробництво сільськогосподарської продукції у світі та в Україні;

оцінює: соціально-економічну роль сільського господарства у світі, проблеми і перспективи його розвитку на сучасному етапі.


2.3.43


1
1

1
1


1
1


Географія галузей сфери послуг (9 год)

Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства. Географія основних видів транспорту у світі. Країни-лідери у внутрішніх та зовнішніх перевезеннях. Транспортна інфраструктура. Міжнародні транспортні коридори.

Географія зовнішньої торгівлі. Торговельний оборот. Провідні країни-експортери товарів і послуг у світі.

Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу.

Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу.

Поняття про постіндустріальне суспільство, його особливості. Світові міста - головні споживачі і розподільники інформації.

Практичне заняття.

Світові інформаційні мережі.

Практичні роботи.

11. Порівняльна характеристика двох світових видів транспорту.

12.Визначення основних напрямків міжнародної торгівлі; факторів, які визначають міжнародну спеціалізацію країн і регіонів світу.

Дослідження.

Міжнародний туризм як чинник інтеграції країн світу.

Учень:

називає: галузі сфери послуг; країни-лідери у внутрішніх та зовнішніх перевезеннях, види транспорту, що посідають перше місце за вантажо- і пасажирообігом у світі;

наводить приклади і показує на карті: основні шляхи переміщення вантажів та пасажирів у світі; країни-лідери у зовнішній торгівлі, основні фінансові центри світу, туристичні райони;

характеризує: сучасні тенденції та показники розвитку галузей сфери послуг світового транспорту, зовнішньої торгівлі, фінансово-кредитної сфери та міжнародного туризму;

порівнює: розвиток окремих видів транспорту в регіонах і країнах світу; особливості торгівлі товарами і послугами; розміщення світових центрів міжнародного туризму;

пояснює: сучасні чинники та риси розвитку світової транспортної системи, підвищення ролі сфери послуг у світовому господарстві, тенденції розвитку міжнародного транспорту, зовнішньої торгівлі, міжнародного туризму;

аналізує чинники, які визначають міжнародну спеціалізацію країн і регіонів світу;

оцінює: роль сфери послуг у розвитку світового господарства.


2.3.5

2


1

Міжнародні економічні організації (3 год)

Інтеграційні галузеві та регіональні економічні організації: (СОТ, ОПЕК, ОЧЕС, МАГАТЕ, ФАО, Велика вісімка, ЄС, НАФТА, АСЕАН). Економічна інтеграція та Україна.
Дослідження.

Міжнародні економічні організації та Україна.
Практична робота.

13. Повідомлення на тему: «Економічна інтеграція та Україна».

Учень:

називає: суттєві ознаки понять «міжнародна інтеграція», «міжнародні економічні організації»;

наводить приклади і показує на карті: країни, що входять до галузевих і регіональних міжнародних економічних організацій;

характеризує: функції та основні види діяльності міжнародних галузевих і регіональних організацій;

порівнює: діяльність галузевих міжнародних організацій;

пояснює: участь України в міжнародних економічних організаціях;

оцінює: міжнародні галузеві і регіональні організації в розвитку світового господарства і відносин між країнами.

1   2   3   4

Схожі:

Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних...
України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка