МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Скачати 63.98 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Дата08.04.2013
Розмір63.98 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Фізика > Задача


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49 ministry@mon.gov.ua
від 08.02.06 1/9 - 80

від на №
Міністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освітиМіністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання завдання для проведення державної підсумкової атестації у 2005/2006 навчальному році в 9-х та 11(12)-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.
Заступник

Міністра В.О.Огнев’юк
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
з фізики
Білет 1


 1. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Атмосферний тиск.

 2. Послідовне та паралельне з’єднання провідників в електричному колі.

 3. Експериментальне завдання. Виготовлення нитяного маятника з певним періодом коливання та перевірка його дослідним шляхом.

Білет 2


 1. Архімедова сила. Плавання тіл. Практичне застосування закону Архімеда.

 2. Взаємодія струмів. Магнітне поле струму. Магнітна індукція. Сила Ампера. Сила Лоренца.

 3. Задача на застосування законів і понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9).

Білет 3

 1. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Шлях і переміщення. Додавання швидкостей.

 2. Випаровування рідин. Насичуюча і ненасичуюча пара. Тиск насичуючої пари. Вологість повітря, її вимірювання

 3. Задача на застосування законів і понять про електромагнітну індукцію (розділ 11).

Білет 4


 1. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення, швидкість і переміщення для рівноприскореного руху. Графіки залежності кінематичних величин для рівноприскореного прямолінійного руху.

 2. Електромагнітні хвилі, їх випромінювання. Принципи сучасного радіозв’язку. Розвиток засобів зв’язку в Україні.

 3. Експериментальне завдання. Підтвердження одного з газових законів.

Білет 5

 1. Рівномірний рух по колу. Період, частота, швидкість та прискорення при рівномірному русі по колу.

 2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Хімічна дія світла.

 3. Задача на застосування понять і законів термодинаміки (розділ 5).

Білет 6

 1. Перший закон динаміки Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності у класичній механіці.

 2. Закони відбивання та заломлення світла.

 3. Експериментальне завдання. Визначення внутрішнього опору та ККД джерела струму.

Білет 7


 1. Маса, її вимірювання. Сила. Другий закон динаміки Ньютона.

 2. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання.

 3. Задача на застосування понять про електричне поле (розділ 6).

Білет 8


 1. Третій закон Ньютона. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Значення робіт К. Ціолковського, Ю. Кондратюка, С.Корольова у розвитку космонавтики.

 2. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

 3. Лабораторна робота. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

Білет 9

 1. Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників Землі. Розрахунок першої космічної швидкості.

 2. Неперервний та лінійчастий спектри. Спектри поглинання та випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.

 3. Задача на використання законів постійного струму (розділ 7).

Білет 10


 1. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. Роль тертя в природі, врахування тертя в техніці.

 2. Дифракція світла. Дифракційна решітка та її застосування.

 3. Задача на застосування понять про електромагнітні коливання (розділ 12).

Білет 11

 1. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.

 2. Генератор змінного струму. Трансформатор. Передавання енергії на відстань. Проблеми енергозбереження в Україні.

 3. Експериментальна задача. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря в кімнаті.

Білет 12


 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Пояснення агрегатних станів речовини на основі МКТ. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро.

 2. Коливальний рух. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота, фаза коливань.

 3. Задача на застосування понять про магнітне поле (розділ 8).

Білет 13

 1. Внутрішня енергія, способи її зміни. Кількість теплоти та робота. Перший закон термодинаміки.

 2. Вільні електромагнітні коливання у контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі

 3. Лабораторна робота. Визначення питомого опору провідника.

Білет 14


 1. Температура, її фізичний зміст. Вимірювання температури. Температурні шкали.

 2. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.

 3. Задача на застосування понять про механічні коливання і хвилі (розділ 10) .

Білет 15

 1. Несамостійний і самостійний розряди у газах. Плазма, її використання.

 2. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.

 3. Лабораторна робота. Визначення показника заломлення скла.

Білет 16


 1. Електризація тіл. Електричний заряд, його дискретність. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.

 2. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Акустичний резонанс.

 3. Задача на застосування понять кінематики (розділ 1).

Білет 17


 1. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості.

 2. Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту, їх пояснення на основі квантових уявлень. Рівняння Ейнштейна.

 3. Експериментальне завдання. Дослідження умови рівноваги тіла, що має вісь обертання.

Білет 18

 1. Робота при переміщенні заряджених тіл в електричному полі. Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга.

 2. Експериментальні методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Поглинена доза випромінювання., її біологічна дія. Способи захисту від випромінювання.

 3. Задача на застосування законів збереження (розділ 3).

Білет 19


 1. Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля конденсатора (без виведення). Застосування конденсаторів у техніці.

 2. Деформації. Види деформацій. Сила пружності. Закон Гука.

 3. Задача на застосування понять про електромагнітні хвилі (розділ 13).

Білет 20


 1. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Опір.

 2. Кристалічні та аморфні тіла. Поняття про рідкі кристали.

 3. Задача на застосування понять про світлові кванти (розділ 15).

Білет 21

 1. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність струму.

 2. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

 3. Задача на застосування понять і законів термодинаміки (розділ 5).Білет 22

 1. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

 2. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Проблеми захисту навколишнього середовища від забруднення.

 3. Задача на застосування законів і понять про світлові явища (розділ 14).

Білет 23

 1. Електромагнітне поле, його матеріальність. Електромагнітні хвилі, їх властивості. Радіолокація, її застосування.

 2. Поверхневий натяг. Капілярні явища. Явища змочування і капілярності у природі і техніці.

 3. Лабораторна робота. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.Білет 24

 1. Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія. Електронно-променева трубка.

 2. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу.

 3. Задача на застосування знань про атом і атомне ядро (розділ 16).Білет 25

 1. Електричний струм в електролітах. Закони електролізу. Застосування електролізу.

 2. Шкала електромагнітних хвиль. Застосування інфрачервоного, ультрафіолетового та рентгенівського випромінювань.

 3. Задача на застосування законів і понять молекулярно-кінетичної теорії (розділ 4).

Білет 26

 1. Електричний струм у напівпровідниках. Залежність опору напівпровідників від температури та освітленості. Застосування напівпровідників.

 2. Когерентність. Інтерференція, її застосування в техніці. Дисперсія світла.

 3. Задача на використання законів і понять з основ динаміки (розділ 2).

Схожі:

ПОСТАНОВА від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ Про затвердження Положення...
Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Департамент професійно-технічної освіти
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
Міністерство освіти і науки України       Національна академія наук України
Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 N 773 (773/2000),...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 N 802 ( z0892-08 ) Про
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 N 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка