ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення занять з функціональної підготовки з командирами відділень на НП УПБ та АРР МНС України в Миколаївській області. Тема: 9


Скачати 134.23 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення занять з функціональної підготовки з командирами відділень на НП УПБ та АРР МНС України в Миколаївській області. Тема: 9
Дата08.07.2013
Розмір134.23 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Фізика > План-конспект


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник УПБ та АРР

МНС України

в Миколаївській області

полковник вн. сл.

М.І.Поступальський

_____” листопада 2003 року.

ПЛАН-КОНСПЕКТ
проведення занять з функціональної підготовки з командирами відділень на НП УПБ та АРР МНС України в Миколаївській області.
Тема: 9 Вимоги наказу N 840 від 05.12.00р. "Правила безпеки праці в ДПО МВС України" щодо забезпечення безпеки особового складу ПО під час несення служби, гасінні пожеж, вимоги ПБП при проведенні занять навчань
Навчальна мета: Забезпечення якості навчання i підвищення

професійного рівня начальницького складу.
Час: 60 хв.
Місце проведення: учбовий клас
Література: Правила безпеки праці в Державній пожежній охороні МВС

України.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:
І. Організаційний момент - 5 хв.

- перевiрка присутнiх ;

- оголошення теми i мети занять, питань якi вивчатимуться;
ІІ. Контроль знань - 10 хв.

- перевiрка засвоєного ранiше викладеного матерiалу;
ІІІ. Викладення матерiалу теми - 45 хв.

Питання якi будуть вивчатися :

1. Загальнi положення.

2. БП при несеннi служби .

3. БП при гасiннi пожеж.

4. БП при проведенні занять, навчань.

Питання та їх короткий змiст


1

ВСТУП

Задач забезпечення пожежної охорони життя та здоров'я людей , нацiонального багатства i навколишнього природного середовища вимагають тех-нiчного забезпечення пожежної охорони .В частинах i

пiдроздiлах пожежної охорони збiльшується кiлькiсть нової пожежної технiки та агрегатів, бойові розрахунки укомплектовуються механiзованими i електрифікованим iнструментом, в розрахунки вiддiлень вводяться iзолюючi протигази та iншi захиснi засоби.

Забезпеченiсть пiдроздiлiв технiкою покращує умови працi працiвникiв пожежної охорони, забезпечує швидке прибуття пiдроздiлiв на пожежу i в той же час вимагають пiдвищеної уваги особового складу до охорони та безпеки працi.

Гасiння пожеж - вiдповiдальний i самий складний етап в бойовiй роботi. Вiн вимагає великих фiзичних i моральних зусиль i ризику.

Вiдповiдальнiсть за дотримання особовим складом вимог БП i створення безпечних умов працi на пожежi несуть: КГП, начальники штабу пожежогасiння i начальники тилу, начальники бойових дiльниць i начальницький склад в межах виконання своїх обов'язкiв на пожежi.

Роботи по гасiнню пожеж проходять нерiдко в складних по плануванню будiвлях, при наявностi вибухонебезпечних i токсичних газiв, в рiзний час доби i при рiзних метереологічних умовах. Все це створює певнi складностi, а iнодi небезпеку для життя i здоров'я пожежних. Нещасні випадки з особовим складом відбуваються, як правило, при грубих порушеннях працюючими елементарних правил БП. Щоб їх не допустити i забезпечити безпечну роботу при гасiннi пожеж кожний зобов'язаний:

- знати особливостi горiння i способи гасiння речовин i матерiалiв, якi знаходяться в палаючих приміщеннях ;

- вибирати найбiльш небезпечне мiсце роботи, безпечні прийоми i способи;

- знати назву мiсця, де працює сам, хто його сусiди зверху, знизу, по бокам i пiдтримувати з ними зв'язок ;

- слiдкувати за змiною обставин, станом будiвельних конструкцій, технологічного обладнання i у випадках виникнення небезпеки терміново попередити про це працюючих;

- бути постiйно готовим до дiй при неочікуваних змінах обставин i виникненнi необхiдностi надання допомоги товаришам;

- знати встановленi сигналом для вiдходу i шляхи по яким необхідно вiдходити;

КГП зобов'язаний визначити шлях безпечного вiдходу при змiнi обставин i встановити на випадок вiдходу єдиний для всiх сигнал. При наявностi загрози для життя працюючих до мiсця пожежi викликають швидку медичну допомогу.

1. Загальнi положення.

Гасiння пожеж, проведення занять та навчань у підрозділі, органiзується та здiйснюються в суворiй вiдповiдностi з вимогами Бойового статуту пожежної охорони.

Забезпечення проведення робiт.

З метою забезпечення умов для безпечної роботи о/с при несеннi служби, проведення занять та гасiння пожеж /лiквiдацiї аварiй/, стихiйного лиха начальники гарнiзонiв пожежної охорони, загонiв та частин, керiвники гасiння пожеж, працiвники штабiв пожежогасiння зобов'язанi:

1. Приймати мiри до максимального забезпечення умов працi та механiзацiї трудомiстких процесiв .

2. Інструктувати всiх хто проходить навчання, працюючих на пожежi /аварiї, ліквідації наслідків стихiйного лиха / правилам роботи в складних умовах.

3. Вести спостереження особисто або через начальників караулів, начальникiв бойових дiльниць та командирiв вiддiлень за дiями особового складу, приймаючи заходи виключаючи нещасні випадки.

4. При затяжних пожежах своєчасно органiзовувати замiну працюючих, забезпечення їх їжею, питною водою та вiдпочинок.

5. Надавати невiдкладну допомогу.

Примiтка: о/с працюючий на пожежi /аварiї, лікв. насл стихiйного лиха/ бiльше п'яти годин, забезпечуються їжею адмiнiстрацiєю об'єкта на якому проводяться роботи.

2. Правила безпеки праці при несеннi служби .

При несеннi служби у внутрiшньому нарядi особовий склад повинен знати та виконувати вимоги дiючих правил.

Забороняється в примiщеннях пожежної частини:

1. Встановлювати iнвентар та обладнання на площадках сходинкових клiтин, поблизу спускних стовпів та дверних пройомiв.

2. Застилати килимами, доріжками та т.п. пiдлогу в караульному примiщеннi, учбовому класi, гаражi та на шляхах руху о/с за сигналом тривоги.

Начальник караулу при заступаннi на чергування повинен перевiрити стан ущiльнювачiв дверей та вiдсутнiсть перешкод на шляхах руху о/с чергового караулу за сигналом тривоги. Палiння в пожежнiй частинi дозволяється тiльки у встановленому мiсцi.

При несеннi служби на постах, в дозорi та в години проведення профiлактичних робiт на об'єктах народного господарства працiвники пожежної охорони повиннi суворо дотримуватись загальнооб'єктових , а

також цехових /в лабораторiях, установках та iн./ правил безпеки праці та виробничої санiтарiї .

Особовий склад чергового караулу, вперше направлений для несення служби на об'єктi, проходить iнструктаж з питань безпеки праці i виробничiй санiтарiї на дiльницях постiв та дозорних маршрутах. Iнструктаж проводиться особисто начальником караулу, про що робиться вiдповiдний запис в журналi залiкiв та iнструктажiв.

3. Безпека праці при гасiннi пожеж.

На пожежi /аварiї, ліквідації наслідків стихiйного лиха/ в непридатному для дихання середовищi особовий склад пожежної охорони повинен виконувати роботи в iзолюючих протигазах по дотриманню вимог безпеки встановлених Настановою по ГДЗС. В приміщеннях та дільницях де застосовуються або можуть видiлятися сильнодiючi отруйнi речовини, робота о/с здійснюється тільки в спецiальних захисних комплектах типу Л-1, iзолюючих /фiльтруючих, якi застосовуються для спiвробiтникiв та службовцiв даного об'єкту/ протигазах та спецiальному гумовому взуттю.

Для пониження концентрацiї парiв, газiв необхiдно зрошувати об'єми примiщень, дiльниць розпиленою водою. Груповий захист о/с та технiки працюючих на дiльницях сильної теплової радiацiї забезпечується водяними завісами створеними з допомогою розпилювачів турбінного /НРТ/ або веєрного /РВ-12/ типу, а iндивiдуальна – стволами розпилювачами .

Не допустимо використання для робiт безпосередньо в зонi пожежi /на позицiях ствольщикiв / та в задимлених примiщеннях о/с пожежних частин, членiв ДПД та ПСО, якi перебувають на мiсцi пожежi без бойового одягу та знарядь для гасiння пожежi.

При гасiннi пожеж кожен працюючий повинен слідкувати за зміною обставин, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологiчного обладнання, i в випадку виникнення небезпеки:

- термiново повiдомити всiх працюючих на небезпечнiй дiльницi та КГП. Забороняється при гасiннi пожежi використовувати вантажнi та пасажирськi лiфти для пiдняття о/с, ПТВ та обладнання .

Для уникнення утворення вибухонебезпечних концентрацiй в серединi примiщення забороняється гасiння полум'я палаючих газiв або парiв, горючих або легко запалюючих рідин, якi виходять /витiкають/ пiд тиском з апаратури та трубопроводiв без узгодження з адмiнiстрацiєю об'єкта. В необхiдних випадках та під безпосереднім контролем зі сторони адміністрації приймаються мiри для зупинки витiкання та парiв /закрити засувки на живлячих лiнiях, пустити газ на факел та т.iн./, та забезпечується охолодження виробничого обладнання та конструкцiй будiвель, якi знаходяться в зонi дiї полум'я.

Особи якi приймають участь в гасiннi пожежi, повиннi знати види та типи речовин матерiалiв при гасiннi яких небезпечно застосовувати воду або iншi вогнегасячi засоби .

При роботi на висотi потрiбно застосовувати відображаючи пристрої, якi виключають можливiсть падiння працюючих.

При цьому:

1. Робота на драбинi зi стволом дозволяється тiльки пiсля закрiплення пожежника карабiном .

2. Для роботи зi стволом на висотi видiляється не менше двох пожежних.

3. Забороняється залишати ствол без нагляду i пiсля зупинки подачi води, а також знаходження о/с на обледенiлих дахах, обвислих перекриттях i на дiльницях перекриття з ознаками горiння.

При перестановцi пожежних драбин потрiбно попередити пожежних, якi піднялись по них, вказати нове мiсце їх встановлення, або iншi шляхи спуску .

Працюючi з спец iнструментами i прожекторами зобов'язанi :

1. Приймати та переносити iнструменти i прилади тiльки в прогумованих або гумових рукавицях.

2. Перед пуском електроiнструмента надiти захиснi окуляри.

3. Встановлювати прожектори та прилади на мiцну та стiйку основу в тих мiсцях де немає загрози попадання на них води.

4. Виключати електроiнструменти при перервi подачi струму i при перемiщеннi на нове мiсце роботи.

5. Вимикати струмоприймачi при наданнi напруги на корпус електроiнструменту або прилади а також при знаходженнi iнших пошкоджень. Забороняється передавати електроiнструмент непiдготовленим i не миючим допуск особам.

Особовий склад на пожежi повинен постiйно слiдкувати за наявною звисаючих /обірваних, обгорiлих/ електричних дротiв в мiсцях де працюють ствольщики при розбиранні конструкцій будівель, встановленні драбин, прокладцi рукавних лiнiй i своєчасно доповiдати про них КГП, а також термiново попереджувати осiб працюючих в небезпечнiй зонi.

Вiдключення електродротiв шляхом рiзки дозволяється при напрузi в мережі не вище 220В, i тiльки тодi коли iншим способом неможливо знеструмити мережу. Ця робота повинна виконуватись пiд наглядом начальника караулу /ком. вiддiлення/, особами, якi пройшли ранiше практичне навчання i якi мають ножицi для рiзки електродротiв озброєні гумовими діелектричними рукавицями i ботами. При цьому необхідно :

1. Визначити дiльницю мережi, де рiзка дротiв найбiльш доступна, безпечна i забезпечує вiдключення електроенергiї на необхiднiй площi.

2. Обрiзати живлячі потужності дроти, тільки у iзоляторiв зi сторони споживача електроенергiї з розрахунком щоб падаючi, звисаючi дроти не залишались пiд напругою. Рiзку дротiв проводити починаючи з нижнього ряду i закiнчуючи верхнiм.

3. Обрiзати кожен дрiт окремо вiд iнших, забороняється обрiзувати багатожильнi дроти та кабелi укладенi групами в iзоляцiйних трубах i металевих рукавах. При наявностi на об'єктi прихованої електропроводки роботи потрiбно проводити пiсля зняття напруги зi всього обладнання об'єкта.

Водiям при роботi на пожежi забороняється без команди КГП подавати воду /пiну, вогнегасячi засоби, електроенергiю/ або закiнчувати їх подачу, перемiщати автомобiль, проводити якi б то не було рухи автодрабини i колiнчатих пiдiймачiв, а також залишати без нагляду автомашини, мотопомпи i працюючi насоси.

При роботi в нiчний час насоснi вiддiлення автонасосiв та автоцистерн, а також вимiрювальнi прилади iншої пожежної технiки повиннi постiйно бути освiтленими. Використання брометилових вогнегасячих установок /як переносних, так i стацiонарних /всерединi примiщень дозволяється тiльки в iзолюючих протигазах.

Перед застосуванням вуглекислотного /брометилового, порошкового/ вогнегасника разструб повинен бути направлений в сторони вогню.

Забороняється брати не захищеною рукою за разструб працюючого вуглекислотного вогнегасника. При гасiннi пожеж на складi ядохiмiкатiв, хiмiчних реактивiв, мiнеральних добрив КГП повинен вияснити в адмiнiстрацiї об'єкту характер речовин якi зберiгаються, намiтити заходи по забезпеченню безпеки особового складу залученого до робiт по гасiнню пожежi.

При цьому :

1. Всi працюючi повиннi бути забезпеченi iндивiдуальними засобами захисту органiв дихання i зору .

2.Вводити стволи повиннi з підвітряної сторони.

3.Залучення членiв ДПД, ПСО та громадян до розборки та евакуацiї ядохiмiкатiв та добрив про-водити тiльки пiсля погодження з адмiнiстрацiєю об'єкта, яка повинна забезпечити їх необхiдними захисними засобами та провести iнструктаж з питань безпеки праці при проведеннi робiт .

Робота по гасiнню пожежi на об'єктi де використовуються радiоактивнi речовини, повинна виконуватись з залученням мiнiмально необхiдної кiлькостi працiвникiв пожежної охорони /враховуючи резерв для надання допомоги/. Робота виконується тiльки в iзольованих протигазах з масками .

На пiдставi довiдок дозиметричних служб об'єкту в кожнiй пожежнiй частинi повинен вестись суворий персональний облiк випадкiв опромiнювання о/с в якому необхiдно з'ясувати: коли, хто, яку дозу опромінювання отримав. При повторних виїздiв на пожежу якщо дозволяють умови, в зону можливого опромінювання рекомендується направляти осiб, якi не отримали опромiнення при гасiннi попередньої пожежi. Особи якi отримали дозу опромiнення в 25 рентген, повиннi бути негайно виведенi з загрозливої зони i подальше їх використання на роботах в зонi радiоактивного зараження забороняється. Гасiння на пожежi на об'єктi або в будiвлi де знаходяться установки /ємкостей / пiд високим тиском, проводиться пiсля отримання iнформацiї вiд обслуговуючого персоналу про вид установок /ємкостей, що в них зберiгається i найбiльш безпечних прийомiв роботи.

На протязi гасiння пожежi необхiдно :

1.Приймати мiри для недопущення перегрiву цих установок до небезпечної межi.

2.Вимагати вiд адмiнiстрацiї об'єкту прийняти по можливостi, мiри по зниженню тиску в установках до безпечних меж.

3.Органiзувати охорону примiщень та видалити з них усiх осiб, якi не зв'язанi з гасiнням пожежi. При гасiннi пожеж в будiвлях та примiщеннях з наявнiстю хiмiчноактивних речовин потрiбно з'ясувати у адмiнiстрацiї об'єкту їх характер, та не допустити використанню знарядь пожежогасiння , якi можуть вступати в реакцiю з речовинами, якi можуть привести до вибуху .

При гасiннi пожеж в примiщеннi з електроустановками якi знаходяться пiд високою напругою, а також в пiдземних спорудах метрополiтену КГП зобов'язаний незалежно вiд розмiру пожежi та кiлькостi пiдроздiлiв, органiзувати оперативний штаб пожежогасiння, в якому повиннi ввiйти вiдповiдальнi працiвники адмiстрацiї об'єкту та чергового iнженерно-технiчного персоналу /всi рiшення , якi приймаються узгоджуються з ними /.

При гасiннi пожежi в холодильниках та наявностi в примiщеннях холодильних камерах, задимлення амiачного або iншого середовища, яке не придатне для дихання, необхiдно всi роботи о/с проводити в iзолюючих протигазах, приймати мiри для видалення диму.

При гасiннi пожеж на лiсовiй бiржi i складi пиломатеріалів необхiдно слiдкувати за поведiнкою лiсу та пиломатерiалiв, позицiї ствольщикiв вибирати з таким розрахунком, щоб при руйнуваннi штабелiв ствольщикiв не опинились в зонi завалiв, приймати мiри для забезпечення безпечної роботи пожежних, якi керують стацiонарними лафетними стволами, забезпечувати захист о/с вiд впливу теплової радiацiї /тепловiдбивний костюм, водянi завiси екрани та iн./.

При гасiннi пожежi на складi ВР КГП зобов'язаний:

1.Недопускати скупчення о/с в небезпечних зонах.

2.Передбачити захист о/с та техніки від вибуху, використовувати покриття, військову техніку /танки, бронемашини та ін., для прокладки рукавних ліній. 3.Забезпечувати виконання о/с заходів безпеки при евакуації, розборі конструкцій для недопущення вибуху ВР.

При гасінні пожеж на підприємстві хімічної та нафтохімічної промисловості КГП зобов'язаний:

1.Застосовувати засоби гасiння пожежi з врахуванням характеру палаючих речовин, максимально використовуючи установки пожежогасiння.

2. З врахуванням рекомендацiй адмiнiстрацiї об'єкту приймати мiри по евакуацiї речовин .

3. Органiзувати на мiсцi пожежi медичну допомогу та призначити осiб начальницького складу вiдповiдальним за дотриманням мiр безпеки о/с.

4. Якщо в зонi пожежi знаходяться кислоти та iншi речовини, якi можуть викликати хiмiчнi опiки , забезпечити через адмiнiстрацiю об'єкта весь працюючий о/с зазахисним одягом та взуттям.

5.При необхiдностi та по рекомендацiї служби об'єкту органiзувати пiсля гасiння пожежi санiтарну обробку о/с та дегазацiю технiки.

Керiвник гасiння пожежi має право допускати вiдхiд вiд встановлених вимог, якi приведенi в пунктах дiючих правил тiльки в тому випадку, коли їх безумовне виконання не дозволяє надати допомогу

людям, якi знаходяться в бiдi, не допустити загрозу вибуху, руйнування або розповсюдження пожежi , яка приймає розмiри стихiйного лиха.
4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ, НАВЧАНЬ, СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

Усі навчально-тренувальні заняття мають проводитись на основі затвердженого розкладу занять.

Керівник занять зобов'язаний:

- впевнитись у готовності спортивного майданчика;

- починати і закінчувати заняття у встановлений розкладом

час;

- допускати до занять тільки тих осіб, які пройшли медичний

огляд;

- під час проведення занять постійно знаходитись на спортивному майданчику і контролювати підлеглих.

При навчанні особового складу роботі з пожежно-технічним озброєнням, кожний тренер, викладач чи керівник занять повинен дотримуватись заходів щодо безпечних умов праці.

Пожежне обладнання, яке використовується при проведенні занять, завдань, спортивних змагань має бути випробуване і відповідати правилам безпеки праці.

Перед початком занять на навчальній башті, керівник повинен організувати розпушування верхнього шару запобіжної подушки. Оновлюють запобіжну подушку не менше одного разу на два роки, що оформлюють актом. Перевіряють також роботу страхувального пристрою.

Перед початком занять зі штурмовою драбиною необхідно перевірити її технічний стан, особливу увагу звернути на те, щоб тятиви і щаблі не мали тріщин, крюк і щаблі були щільно закріплені, не хитались і т.ін. Рекомендується ставити страхувальників на третій і четвертий поверхи, щоб вони, за необхідності, притулили крюк драбини до підвіконня і запобігли його обрив. Крім того, необхідно використовувати страхувальний пристрій.

При роботі з висувною драбиною слід більше уваги звертати на страхування, тому що найменші неточності при встановленні драбини біля башти, дуже великий нахил драбини в бік першого номера, піднімання першого номера по незакріпленій висувній драбині, бокові нахили драбини і т.ін. можуть призвести до травмування.

Підіймання по висувній драбині дозволяється після того, як кулачки вала затримки обперлись на щабель коліна драбини.

По кожній драбині (драбині-палиці, штурмовій і висувній) може переміщатись одночасно тільки одна людина. Використовувати драбини, які мають неполадки, пошкодження основних частин або частини, що не витримали випробування, забороняється.

Переставляти висувну драбину у висунутому положенні на інше місце не дозволяється.

При роботі на висувній драбині (зі стволом, шанцевим інструментом і т.ін.) необхідно прийняти міри щодо запобігання їх падіння і падіння ствольщика. При цьому драбина має підтримуватися знизу.Провідний фахівець сектору

організації служби, пожежегасіння

та реагування на НС

майор вн. сл. Тарасенко О.О.


Схожі:

Робота в протигазах АСП-2 у
МНС України в Миколаївській області надсилає Вам зразок методичної розробки для проведення практичних занять з особовим складом підрозділу...
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник ШПГ УПБ та АРР МНС України в Миколаївській...

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з тактичної підготовки з особовим...
ТЕМА №3 : Гасіння пожеж на об’єкта добування, зберігання, переробки та транспортування горючих газів
План-конспект Проведення заняття в системі службової підготовки з...
Проведення заняття в системі службової підготовки з працівниками апарату ГУ МНС України в Миколаївській області
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказу МНС України №455 від 27. 11. 2003 року
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття із функціональної підготовки
Тема Наказ МНС України №226 від 10. 07. 2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС...
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник УПБ та АРР МНС України в Миколаївській області полковник вн сл
...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським...
Наказ МНС України від 08. 08. 07 р. №538 „Про затвердження настанови з експлуатації
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з рятувальної підготовки з особовим...
ТЕМА №5 Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС на водних об’єктах
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказів МНС України №601 від 01. 09. 09р., №10 від 08. 2004 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка