Тематика рефератів з філософії


Скачати 38.85 Kb.
НазваТематика рефератів з філософії
Дата04.04.2013
Розмір38.85 Kb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Філософія > Реферат
Тематика рефератів з філософії

для аспірантів і здобувачів

(2007-2008 н. р)

 1. Проблема походження філософії.        

 2. Космоцентризм і основні поняття античної філософії.

 3. Вчення Демокрита. Поняття атома і порожнечі.       

 4. Життя і філософствування Сократа.

 5. Вчення Платона про буття.

 6. Вчення Аристотеля про причини, матерію і форму.

 7. Елліністична філософія (загальна характеристика, основні школи і проблематика).

 8. Бог, людина і світ у середньовічній християнській філософії.

 9. Антропоцентризм і гуманізм у філософській думці Відродження.

 10. Раціоналістична метафізика XVII століття (Декарт, Спіноза, Лейбніц).

 11. Еволюція англійського емпіризму (Бекон, Локк, Юм).

 12. Соціальна філософія французького Просвітництва.

 13. Критична філософія Канта.

 14. Етична теорія Канта.

 15. Система і метод філософії Гегеля.

 16. Філософія історії Гегеля.

 17. Антропологічний принцип філософії Фейєрбаха.

 18. К. Маркс про відчуження і перспективи його подолання.

 19. Сутність матеріалістичного розуміння історії К. Маркса.

 20. Позитивізм і неопозитивізм (загальна характеристика й еволюція). Позитивізм і наука.

 21. Волюнтаризм А. Шопенгауера. Світ як воля і уявлення.

 22. Неокантіанство XIX століття (проблематика, школи, представники).

 23. Програма "переоцінки всіх цінностей" і "імморалізм" Ф. Ніцше.

 24. Психоаналіз і філософія неофрейдизму.

 25. Э. Гуссерль і основні ідеї феноменологічної філософії.

 26. Екзистенціальна філософія (основні положення, проблеми, поняття).

 27. Сучасна філософська герменевтика. М. Гадамер.

 28. Аналітична філософія в XX столітті, її еволюція і криза. Сучасна "філософія науки".

 29. Релігійна філософія В.С.Соловйова (загальна характеристика й основні поняття).

 30. Екзістенціально-релігійна філософія Н.А. Бердяєва. Воля і творчість.

 31. Онтологія, гносеологія, аксіологія як основні розділи філософії.

 32. Проблема буття в історії культури. Буття і суще.

 33. Категорії як вищі роди буття і ступіні пізнання.

 34. Головні онтологічні категорії (буття і ніщо, сутність і існування, єдине і множинне).

 35. Проблема єдності світу і основні шляхи її вирішення.

 36. Реальність об'єктивна і суб'єктивна. Об'єктивність ідеального. Матерія як об'єктивна реальність.

 37. Простір і час. Еволюція уявлень.

 38. Напрямок часу. Час статичний і динамічний, циклічний і лінійний.

 39. Рух і розвиток.

 40. Основні форми руху. Еволюція і революція. Прогрес і регрес.

 41. Принцип детермінізму. Категорії причини і наслідку, необхідності і випадковості, можливості і дійсності. Причина і ціль.

 42. Природа нежива і жива. Життя і розум у контексті глобальної еволюції Всесвіту.

 43. Походження людини. Праця, спілкування, мова як основні фактори антропосоціогенезу.

 44. Людина та її місце у світі. Проблема життя і смерті в духовному досвіді людства.

 45. Психіка, мислення, свідомість. Чуттєві і інтелектуальні компоненти свідомості.

 46. Несвідоме як психічний феномен. Структура несвідомого.

 47. Природа пізнавального відношення. Суб'єкт і об'єкт пізнання.

 48. Чуттєве і раціональне в пізнанні. Пізнання як "відображення" і як "конструювання" дійсності.

 49. Істина як ціль пізнання. Класичне визначення істини і шлях його історичного розвитку.

 50. Основні сторони буття науки: наука як система знань, як процес одержання нового знання, як соціальний інститут і як особлива область і сторона культури.

 51. Характерні риси і різноманіття наукового знання.

 52. Засоби і методи емпіричного пізнання.

 53. Засоби і методи теоретичного пізнання.

 54. Наука в системі культури.

 55. Загальнокультурне значення історії науки і її роль у розумінні сутності науки. Критика європоцентризму і антиісторизму в розумінні сутності і походження науки.

 56. Неопозитивістська модель розвитку науки.

 57. Концепція розвитку наукового знання К.Поппера.

 58. Концепція зміни наукових парадигм Т.Куна.

 59. Методологія науково-дослідних програм И.Лакатоса.

 60. Заперечення адекватності раціональних реконструкцій історії науки П.Фейерабендом.

 61. Еволюціоністська модель розвитку науки.

 62. Тематичний аналіз науки Дж. Холтона.

 63. Взаємозв'язок наукових і технічних революцій.

 64. Диференціація й інтеграція в науці. Методологічна єдність і різноманіття сучасної науки.

 65. Комп'ютеризація і інформаційні технології як фактор розвитку сучасної науки.

 66. Проблема класифікації. Класифікація і теорія.

 67. Гіпотеза, дані досвіду і теорія. Структура теорії. Типологія теорій.

 68. Мова науки. Поняття і види опису. Принцип додатковості описів.

 69. Поняття і види пояснення і розуміння. Співвідношення розуміючого і пояснюючого підходів у різних науках.

 70. Пророкування (ретросказання) і прогнозування. Особливості прогнозування соціальних явищ.

 71. Проблема математизації науки.

 72. Єдність знання і проблема критеріїв вибору теорій.

 73. Проблема редукціонізму.

 74. Проблема причинності. Різноманіття причинно-наслідкових зв'язків.

 75. Еволюціонізм у сучасній науці.

 76. Проблема аксіологічної суверенності науки. Значимість критичної традиції усередині наукового співтовариства як підстави наукової об'єктивності.

 77. Різноманіття ціннісних орієнтації науки як соціального інституту.

 78. Сцієнтизм і антисцієнтизм.

 79. Класична і некласична наука. Особливості стилю мислення в науці XXІ століття.

 Затверджено на засіданні кафедри філософії від 10.09.2005, протокол № 2. 

Завідувач кафедри                                            В.М.Белінський

Схожі:

Тематика рефератів
Волинська духовна семінарія і її вплив на духовно-інтелектуальне відродження регіону
Тематика рефератів і вказівки до їх написання
Характеристика і сфера застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання
Тематика рефератів
Характеристика та умови застосування методів аналізу, що використовуються в процесі маркетингового аудиту підприємства
Дипломної педагогічної освіти ТЕМАТИКА випускних робіт, творчих проектів...

Тематика рефератів з курсу «Адміністративний процес»
...
Основна тематика есе, рефератів, доповідей, виступів, творів
Наукові досягнення лауреатів нобелівських премій з економіки і їхнє застосування для аналізу причин і шляхів подолання світової фінансово-економічної...
РефератІВ 89 ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 90
Курс "Фінанси" відноситься до фундаментальних дисциплін і передбачає послідовне та систематизоване вивчення положень програми, яка...
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
Становлення китайської філософії
Греції. То було п'яте сторіччя до н е., яке увійшло в історію китайської філософії як «золоте сторіччя китайської філософії». Як...
Закони діалектики
Світогляд як центральне поняття філософії. Його різновиди і типи. Предмет філософії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка