2013 Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває


Назва2013 Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває
Сторінка5/5
Дата21.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5

219. Під датою аудиторського висновку розуміють:

– дату, коли аудиторський висновок передається клієнту;

– дату опублікування річного фінансового звіту клієнта;

– дату закінчення аудиторської перевірки;

– дату передачі аудиторського висновку за місцем вимоги.
220. Вислів у тексті «за винятком невідповідностей…» свідчить про такий вид аудиторського висновку:

– позитивний висновок (існує безумовна позитивна згода);

– умовно-позитивний висновок (існує нефундаментальна невпевненість);

– негативний висновок;

– відмова від надання висновку.
221. Відповідальність за достовірність фінансової звітності, перевіреної аудитором, несе:

– аудитор;

– керівник підприємства, де проводилася перевірка;

– головний бухгалтер підприємства, де проводилася перевірка;

– усі відповіді вірні.
222. Найбільш достовірним доказом для підтвердження повноти обліку грошових коштів є:

– інвентаризація;

– відомості, отримані від робітників підприємства;

– аналіз руху грошових коштів, проведений аудитором;

– контрольний замір.
223. Виявлені за результатом інвентаризації надлишки грошових коштів у касі підприємства:

– перераховуються в бюджет;

– повертаються матеріально-відповідальній особі;

– оприбутковуються підприємством у складі доходів;

– один із перерахованих варіантів за вибором.
224. При перевірці основних засобів за критерієм «існування» будуть використані такі аудиторські докази:

– акт приймання-передачі;

– товарно-транспортна накладна;

– платіжне доручення;

– інвентарна картка.
225. Аудитор визнає правильним віднесення витрат на придбання необоротних активів на рахунок:

– адміністративних витрат;

– капітальних інвестицій;

– довгострокових фінансових інвестицій;

– виробничих запасів.
226. Аудитор повинен віддавати перевагу під час перевірки рахунків клієнта у банках таким доказам:

– усним повідомленням клієнта;

– документам з обліку операцій на рахунках у банках;

– випискам банку;

– результатам зустрічної перевірки.
227. Назвіть прийоми, які використовує аудитор при перевірці своєчасності оприбуткування готівки, отриманої з рахунку в банку, та її збереження у касі підприємства:

– спостереження;

– інвентаризація;

– огляд приміщення каси;

– звіряння записів у касовій книзі і виписок банку.
228. Назвіть завдання, що не належать до комплексу завдань з оплати праці, які необхідно перевірити аудитору:

– облік і контроль виробітку і нарахування заробітної плати працівників-відрядників;

– розрахунки з визначення середньої заробітної плати;

– розрахунки з підзвітними сумами;

– розрахунки утримань із заробітної плати фізичних осіб.
229. Назвіть відхилення, які при перевірці повноти і достовірності фінансової звітності класифікують як шахрайство чи помилку:

– відхилення від чинного законодавства;

– відхилення від нормативних актів, що визначають організацію і методологію обліку;

– недотримання протягом звітного періоду прийнятої облікової політики відображення у бухгалтерському обліку окремих госпо­дарських операцій і оцінки майна;

– усі названі відхилення.
230. Аудиторський висновок про результати аудиту фінансової звітності акціонерних товариств може мати форму:

– стандартну;

– стандартну або модифіковану;

– модифіковану;

– модифіковану, крім безумовно-позитивного.
231. Під час дослідження системи внутрішнього контролю аудитор встановив, що на підприємстві більше двох років не проводилася інвентаризація матеріальних цінностей, що є недоліком системи:

– бухгалтерського обліку;

– контрольних процедур;

– бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

– внутрішнього контролю.
232. У сучасних умовах використовують такі способи обробки інформації в аудиті:

– ручний;

– механічний;

– автоматизований;

– усі перелічені.
233. При перевірці облікової політики основних засобів встановлюють дотримання вимог:

– МСА 300;

– П(С)БО 7;

– МСА 700;

– П(С)БО 16.
234. Обов’язковою умовою створення аудиторської фірми є:

– наявність хоча б одного сертифікованого аудитора;

– наявність трьох сертифікованих аудиторів;

– штат працівників має становити не менше 10 осіб;

– директором має бути особа з вищою юридичною освітою.
235. Аудитор - це:

– інспектор ДПС;

– випускник ВУЗу за спеціальністю «Облік і аудит»;

– особа, яка має сертифікат аудитора, здійснює діяльність у складі аудиторської фірми або самостійно;

– працівник міністерства.
236. Форми та методи проведення зовнішнього аудиту визначає:

– аудитор самостійно відповідно до мети аудиту;

– замовник на рівні підприємства;

– МСА;

– визначено Законом «Про аудиторську діяльність».
237. Рівень ризику та суттєвості зазначається в:

– плані та програмі аудиту;

– договорі на проведення аудиту;

– листі-зобов’язані;

– листі-замовленні.
238. Розробка загальної стратегії й детального підходу до очікуваного характеру, часу та обсягу аудиту – це:

– тактика аудиту;

– методика аудиту;

– планування аудиту;

– аудиторські процедури.
239. Назвіть критерії, яким повинні відповідати аудиторські докази:

– достатність і необхідність;

– законність і надійність;

– повнота і своєчасність;

– обмеженість і надійність.
240. Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у вивченні процесів або процедур, виконуваних іншими особами, має назву:

– інспектування;

– підрахунок;

– запит;

– спостереження.

241. Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у перевірці записів, документів або матеріальних активів, має назву:

– інспектування;

– підрахунок;

– запит;

– спостереження.
242. Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у пошуку і одержанні інформації у обізнаних осіб, має назву:

– інспектування;

– підрахунок;

– запит;

– спостереження.
243. Питання визначення суттєвості в аудиті регламентує:

– МСА 700;

– Закон України «Про аудиторську діяльність»;

– МСА 320;

– МСА 500.
244. Визначення мети при аудиті регламентує:

– МСА 700;

– Закон України «Про аудиторську діяльність»;

– МСА 200;

– МСА 500.
245. Здійснення планування в аудиті регламентує:

– МСА 700;

– МСА 300;

– МСА 320;

– МСА 500.
246. Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів встановлені:

– Кодексом професійної етики бухгалтерів;

– МСА 300;

– Законом України «Про аудиторську діяльність»;

– Положенням з контролю якості аудиторських послуг.
247. Не є аудиторськими процедурами такі заходи:

– аналітичні процедури;

– процедури огляду;

– процедури по суті;

– процедури прогнозування.
248. Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення всіх операцій і подій, які мають бути відображені у фінансовій звітності, має назву:

– повнота;

– відсікання;

– існування;

– відображення.
249. Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення операцій і подій у відповідному звітному періоді, має назву:

– повнота;

– відсікання;

– існування;

– відображення.
250. Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення операцій і подій на відповідних рахунках, має назву:

– повнота;

– відсікання;

– існування;

– відображення.
251. Міжнародні стандарти аудиту прийняті АПУ в якості національних у:

– 2010 р.;

– 1999 р.;

– 1993 р.;

– 2004 р.
252. Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

– залучати на договірній основі до аудиторської перевірки аудиторів, працюючих самостійно;

– вилучати первинні документи і облікові регістри по фактах виявлених порушень або зловживань;

– вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, винних у виявлених зловживаннях;

– повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти виявлених порушень або зловживань.
253. Суб’єкти внутрішнього аудиту звітують перед:

– керівництвом підприємства;

– головним бухгалтером;

– економічною службою;

– службою безпеки.
254. Ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних або логічних помилок у облікових записах і розрахунках відповідно до МСА 240 має назву:

– шахрайство;

– помилка;

– недбалість;

– злочин.
255. Не є формою шахрайства:

– маніпуляція обліковою політикою;

– фальсифікація бухгалтерських документів і записів;

– неправильне представлення в обліку фактів господарської діяльності внаслідок несвідомих дій;

– невідповідне відображення записів у обліковій політиці.
256. Визначте різницю між негативним висновком і відмовою від видачі висновку:

– немає ніякої різниці.

– підставою для негативного висновку є фундаментальна незгода, а для відмови - фундаментальна невпевненість;

– причини рішення одні й ті ж самі, але відмова для клієнта більш вигідніша;

– підставою відмови є несуттєвість виявлених відхилень.
257. Документ, що містить послідовний перелік робіт для досягнення мети аудиту має назву:

– договір на проведення аудиту;

– лист-зобов’язання;

– тест внутрішнього контролю;

– план аудиту.
258. Внутрішні стандарти, розроблені аудитором, мають бути спрямовані на:

– розкриття переліку робочої документації;

– затвердження процедур обмеження доступу та надійності збереження;

– стандартизацію вимог до складання документації;

– усі відповіді вірні.
259. Впровадження внутрішнього контролю на підприємстві регулюється:

– незалежним аудитором;

– керівником підприємства;

– податковою інспекцією;

– контроль-ревізійним управлінням.

260. До етапу планування аудиторської перевірки не відносять:

– дослідження економічного стану підприємства;

– вивчення системи внутрішнього контролю;

– перевірку інформаційних джерел по суті;

– дослідження організації обліку.

1   2   3   4   5

Схожі:

Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції...
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17. 01. 2013 №19 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» внести зміни...
План перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства суб’єктами господарювання
Ступінь ризику господарської діяльності суб’єкта для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища (високий,...
Про адміністратора Вільшанської районної державної адміністрації...
Вільшанської районної державної адміністрації та порядок його взаємодії з дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним...
Проведення виставково-ярмаркових заходів в Естонії у 2013 році
За інформацією Посольства України в Естонській республіці з 18 по 20 квітня 2013 року у м. Тарту (Естонія) планується проведення...
План перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства...
Ступінь ризику господарської діяльності суб’єкта для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища (високий,...
РЕГЛАМЕНТ проведення чемпіонату України з шахів серед юнаків і дівчат віком до 20 років
Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи «Обласний шахово-шашковий клуб» з 12 лютого (день приїзду) по 24 лютого 2013 р., згідно...
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
НАКАЗ 01 жовтня 2012 року №98-О Про проведення Відкритої
Краєзнавчому відділу (Коломієць Р. Ф.) організувати проведення Відкритої першості МОЦТКЕ УМ з краєзнавства протягом 2012-2013 навчального...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0027, видане рішенням Аудиторської Палати України №98 від 26. 01. 2001р., із продовженнями...
Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік
Про міський бюджет на 2013 рік'', асигнувань, затверджених в кошторисах установ на 2013 рік та по кодам функціональної та економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка