2013 Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває


Назва2013 Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває
Сторінка2/5
Дата21.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5

56. Помилки пов'язані з неправильним розподіленням операцій по облікових періодах, коли їх відображають у фінансовій звітності «не свого» звітного періоду, виникають внаслідок:

– неповноти відображення операцій;

– необґрунтованості облікових записів;

– помилок в періодизації;

– помилок у записах.


57. Інформація, що виявлена аудитором і підтверджує наявність помилок чи відхилень, передається до:

– Арбітражного суду України;

– Господарського суду України;

– керівництва підприємства;

– кредиторів підприємства.
58. Інформація, яка міститься у фінансових звітах, є зіставною:

– так;

– ні;

– ні, якщо цього не вимагають МСА;

– вірна відповідь відсутня.
59. До видів аудиторських доказів за джерелами отримання не відносять:

– докази, отримані у формі усних пояснень;

– докази, отримані із зовнішніх джерел;

– докази, отримані із внутрішніх джерел;

– докази, отримані аудитором безпосередньо.
60. До тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду відносять:

– права та зобов'язання;

– наявності;

– відсічення операцій та подій;

– класифікації та зрозумілості.
61. Відповідність аудиторських доказів - це:

– критерій оцінки якості аудиторських доказів;

– критерій оцінки кількості аудиторських доказів;

– критерій оцінки адекватності аудиторських доказів;

– критерій оцінки роботи аудитора в частині одержання доказів.
62. Достатність аудиторських доказів - це:

– критерій оцінки якості аудиторських доказів;

– критерій оцінки кількості аудиторських доказів;

– критерій оцінки адекватності аудиторських доказів;

– критерій оцінки роботи аудитора в частині одержання доказів.
63. Обсяг, перелік та зміст робочої документації визначає:

– аудитор самостійно;

– Аудиторська палата України;

– Спілкою аудиторів України;

– мають типову форму в окремих напрямках аудиторської перевірки.


64. Метою складання аудиторської робочої документації є:

– зафіксувати всі дії, які було зроблено фахівцями аудиторської фір­ми з моменту укладання договору до моменту надання аудиторського висновку;

– забезпечення достатніх та відповідних записів, які слугують осно­вою для формування аудиторського висновку;

– забезпечити докази того, що аудиторська перевірка виконана відпо­відно до МСА та застосовуваних нормативних та законодавчих актів;

– вірна відповідь 2 і 3.
65. Призначення договору на проведення аудиту:

– можливість запропонувати інші послуги і збільшити очікуваний гонорар;

– пояснення ролі аудиту клієнту;

– необхідна формальність;

– встановлення обсягу робіт, їх оплати й термінів виконання, обов'язків та відповідальності сторін.
66. Обов'язкова необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається:

– МСА 315;

– Законом України «Про аудиторську діяльність»;

– Кодексом етики для професійних бухгалтерів;

– МСА 210.

67. За формою подання робочі документи поділяються на:

– графічні, табличні, текстові, комбіновані;

– ручні, на машинних носіях;

– стандартизовані, довільної форми;

– оглядові, інформативні, перевірочні, розрахункові.
68. Робочі документи аудитора за способом і джерелом отримання бувають:

– від третіх осіб, від підприємства-клієнта, складені аудитором;

– довгострокові, короткострокові;

– стандартизовані, довільної форми;

– документи підготовчого періоду, документи робочого періоду, документи завершального етапу аудиторської перевірки.
69. За технікою складання робочі документи поділяються на:

– графічні, табличні, текстові, комбіновані;

– оглядові, інформативні, перевірочні;

– ручні, на машинних носіях;

– первинні, документи вторинної обробки.

70. Розділ аудиторського висновку «Масштаб перевірки» включає таку інформацію:

– висновок аудитора про фінансову звітність та її правильність у всіх суттєвих аспектах;

– склад звітності, яка перевіряється та розмежування відповідальності за результати аудиту між керівництвом підприємства та аудиторською фірмою;

– зміст проведених робіт, які дають впевненість в тому, що аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимоги чинного законодавства;

– реквізити суб’єкта господарювання.
71. Умовно-позитивний висновок надається за умов:

– під час перевірки мало місце обмеження в інформації, яке однак не здійснило істотного впливу на думку аудитора;

– під час перевірки були встановлені факти невідповідності діючому законодавству;

– відхилення, які були виявлені під час перевірки, не були ліквідовані до складання аудиторського звіту;

– коли під час проведення аудиту були створені оптимальні умови для проведення аудиту.
72. Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства:

– це не суперечить чинному законодавству;

– це заборонено Законом України «Про аудиторську діяльність»;

– висновок підлягає підтвердженню аудитором України;

– це не регламентовано національним законодавством.
73. Назвіть розділ аудиторського висновку, який дає упевненість, що аудиторська перевірка здійснена відповідно до вимог чинного законодавства:

– масштаб перевірки;

– вступна частина;

– заголовок;

– підпис аудиторського висновок.
74. Назвіть розділ аудиторського висновку, який містить відомості про те, що аудит проведений незалежним аудитором, а також назву фірми (або прізвище аудитора):

– вступна частина;

– заголовок;

– масштаб перевірки;

– адреса аудитора.

75. Право підписувати аудиторський висновок має:

– аудитор, який проводив аудит;

– аудитор, який проводив аудит або директор аудиторської фірми;

– директор аудиторської фірми, який має сертифікат;

– правильної відповіді немає.
76. Назвіть обставини, за яких невпевненість або незгода вважаються фундаментальними:

– коли, на думку аудитора, існує ймовірність неоднозначного тлумачення наданої інформації;

– коли вплив факторів на фінансову інформацію настільки значний, що це може суттєво перекрутити дійсний стан справ у цілому;

– коли аудитор не може виконати всіх необхідних аудиторських процедур;

– вірна відповідь відсутня.
77. До факторів, що впливають на думку аудитора, відноситься незгода з керівництвом щодо достатності відомостей, розкритих у звітності. Назвіть вид модифікованого висновку, що повинен надати аудитор, якщо існує фундаментальна незгода.

– безумовно-позитивний з пояснювальним параграфом;

– умовно-позитивний;

– негативний;

– відмовитися від надання висновку.
78. Назвіть принцип, який передбачає, що висновок аудитора має бути обґрунтований, складений неупереджено стосовно до клієнта та інших заінтересованих сторін:

– незалежності;

– об'єктивності;

– конфіденційності;

– професійної компетентності.
79. До аудиторського висновку не включається:

– адресат;

– опис перевірених документів;

– рівень аудиторської гарантії;

– опис виявлених невідповідностей.
80. Назвіть необхідні дії аудитора, якщо він виявив суттєвий фактор невизначеності, що впливає на фінансову звітність:

– аудитор не буде посилатися на цей фактор та складе висновок без обмежень;

– аудитор вкаже на існування невизначеності у пояснювальному параграфі висновку;

– аудитор надасть умовно-позитивний висновок;

– аудитор відмовить у наданні висновку.
81. Для формулювання аудиторського висновку аудитору необхідно:

– вивчити всю наявну інформацію за період, що перевіряється та зібрати достатню кількість аудиторських доказів;

– перевірити 90 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється;

– скористатися інформацією, що надана попереднім аудитором;

– перевірити 50 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється.
82. Аудитор має право видати негативний аудиторський висновок за таких обставин:

– аудитор задоволений станом обліку та звітності на підприємстві;

– існує незначна невпевненість достовірності обліку окремих господарських операцій;

– існує незначна незгода щодо способу відображення в обліку окремих господарських операцій;

– аудитор виявив незадовільний стан обліку та звітності на підприємстві.
83. При незгоді аудитора і клієнта з питань обраної облікової політики, аудитор має вчинити таким чином:

– аудитор відмовляється надати аудиторський висновок;

– аудитор надає умовно-позитивний висновок;

– аудитор надає позитивний висновок, що враховує побажання клієнта;

– аудитор надає безумовно-позитивний висновок.
84. Аудитор надає керівництву підприємства результати своєї перевірки:

– в усній формі з обговоренням шляхів удосконалення внутрішнього контролю;

– в письмовій формі у вигляді висновків;

– в письмовій формі у вигляді листа;

– передає висновок через працівників підприємства-клієнта.
85. Наявність нефундаментальної невпевненості веде до:

– видачі позитивного висновку;

– видачі умовно-позитивного висновку;

– видачі негативного висновку;

– відмові від видачі висновку.
86. Наявність фундаментальної невпевненості веде до:

– видачі позитивного висновку;

– видачі умовно-позитивного висновку;

– видачі негативного висновку;

– відмові від видачі висновку.


87. При проведенні аудиту в комп’ютерному середовищі було залучено експерта з досліджуваного програмного продукту, тому:

– відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором;

– відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором, про що слід обов’язково зазначити в аудиторському висновку;

– відповідальність за проведені процедури несе експерт;

– відповідальність за висновок несе суб’єкт господарювання.

88. До складу інформаційних джерел при перевірці касових операцій не відносять:

– журнал-ордер та відомість до 30 рахунку;

– звіти про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт;

– розрахунково-платіжну відомість;

– інвентарна картка обліку основних засобів.
89. До складу інформаційних джерел при аудиті розрахунків з підзвітними особами не відносять:

– установчі документи підприємства;

– прибутковий касовий ордер;

– видатковий касовий ордер;

– журнал-ордер та відомість до 372 рахунку.
90. До складу інформаційних джерел при аудиті зобов’язань за розрахунками з оплати праці не відносять:

– розрахунково-платіжні відомості;

– трудові контракти;

– виписки банку;

– векселі.
91. До складу інформаційних джерел при аудиті кредитів і позик не відносять:

– протоколи зборів власників;

– розрахунки відсотків;

– накладні;

– курси валют.
92. До складу інформаційних джерел при аудиті власного капіталу не відносять:

– Головну книгу;

– статут підприємства;

– звіти про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт;

– протоколи загальних зборів засновників підприємства.
93. До програми аудиту обліку основних засобів не включають:

– правильність оцінки та введення в експлуатацію;

– правильність нарахування зносу;

– правильність визначення витрат на капітальний ремонт;

– правильність формування резерву сумнівних та безнадійних боргів.
94. До складу інформаційних джерел при аудиті запасів не відносять:

– прибутковий ордер;

– приймальний акт;

– картку складського обліку;

– інвентарну картку.
95. При відпуску матеріальних цінностей на сторону аудитор перевіряє такий первинний документ:

– вимога;

– лімітно-забірна картка;

– накладна;

– дорожній лист.
96. Назвіть прийом контролю, який застосовується для перевірки наявності товарів на складах:

– документальний контроль оптових товарних операцій;

– прийом зіставлення даних синтетичного обліку товарних операцій з даними складського обліку товарів;

– прийоми контрольно-вибіркового зіставлення даних на підставі товарних документів;

– фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.

97. Назвіть орган, за рішенням якого до аудитора застосовується стягнення у вигляді зупинення чинності сертифіката:

– Аудиторська палата;

– Рахункова палата;

– Міністерство юстиції;

– Міністерство фінансів.
98. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється:

– Державною податковою адміністрацією України;

– Аудиторською палатою України;

– Державною казначейською службою України;

– Національним банком України.


99. У перекладі з латинської слово «audio» означає:

– аудит;

– говорити;

– слухати;

– перевіряти.
100. Назвіть документи, якими оформляються результати інвентаризації каси:

– інвентаризаційний опис;

– порівняльна відомість;

– акт інвентаризації наявності грошових коштів;

– акт інвентаризації каси.
101. Назвіть документ, яким оформляються вилучення первинних документів:

– розпорядженням;

– накладною;

– протоколом (актом);

– наказом.
102. Викривлення, що виявлені під час аудиту бухгалтерського обліку та фінансової звітності, можуть бути у вигляді:

– відображення результатів реалізації;

– складання балансу;

– складання інших форм звітності;

– шахрайства.
103. Види планування аудиторської діяльності:

– коригування планових завдань;

– розробка і складання бізнес-плану;

– стратегічний, поточний, оперативний;

– планування аудиту та інших послуг.
104. Аудиторські докази за відношенням до об’єктів аудиту поділяють на:

– теоретичні, практичні;

– документальні;

– прямі, непрямі;

– матеріальні.
105. Основною метою контролю якості роботи аудитора є:

– підвищення кваліфікації аудиторів;

– відповідність здійснення аудиту прийнятим стандартам;

– зменшення аудиторського ризику;

– підтвердження складання акту виконаних робіт.
106. Суб’єктом аудиту є:

– аудитор, аудиторська фірма;

– клієнт;

– економічний суб’єкт;

– немає правильної відповіді.
107. Аудит - це:

– державний фінансовий контроль;

– фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади;

– незалежний фінансовий контроль вищої організації;

– незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об’єкта з метою висловлення думки про неї.
108. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність за умови:

– що в ній працює хоча б один сертифікований аудитор;

– що директором цієї фірми є особа, яка має економічну освіту;

– що штат працівників фірми - не менше 10 чоловік;

– що це є товариство з повною відповідальністю.
1   2   3   4   5

Схожі:

Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції...
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17. 01. 2013 №19 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» внести зміни...
План перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства суб’єктами господарювання
Ступінь ризику господарської діяльності суб’єкта для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища (високий,...
Про адміністратора Вільшанської районної державної адміністрації...
Вільшанської районної державної адміністрації та порядок його взаємодії з дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним...
Проведення виставково-ярмаркових заходів в Естонії у 2013 році
За інформацією Посольства України в Естонській республіці з 18 по 20 квітня 2013 року у м. Тарту (Естонія) планується проведення...
План перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства...
Ступінь ризику господарської діяльності суб’єкта для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища (високий,...
РЕГЛАМЕНТ проведення чемпіонату України з шахів серед юнаків і дівчат віком до 20 років
Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи «Обласний шахово-шашковий клуб» з 12 лютого (день приїзду) по 24 лютого 2013 р., згідно...
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
НАКАЗ 01 жовтня 2012 року №98-О Про проведення Відкритої
Краєзнавчому відділу (Коломієць Р. Ф.) організувати проведення Відкритої першості МОЦТКЕ УМ з краєзнавства протягом 2012-2013 навчального...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0027, видане рішенням Аудиторської Палати України №98 від 26. 01. 2001р., із продовженнями...
Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік
Про міський бюджет на 2013 рік'', асигнувань, затверджених в кошторисах установ на 2013 рік та по кодам функціональної та економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка