Організаційно-правова форма господарювання приватна


Скачати 114.97 Kb.
НазваОрганізаційно-правова форма господарювання приватна
Дата16.06.2013
Розмір114.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від 31 березня 1999 р. N 87

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 11 грудня 2006 р. N 1176)

Дата (рік, місяць, число)

2012

12

31

Підприємство Кредитна Спілка «Інтеграл»

за ЄДРПОУ

34604721

Територія Донецька область

за КОАТУУ

1410136900

Організаційно-правова форма господарювання приватна

за КОПФГ

10

Орган державного управління

за СПОДУ
Вид економічної діяльності : Інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Середня кількість працівників 4 чол.Одиниця виміру : тис. грн.Адреса : пр. Київський, 20 «А» , м. Донецьк, 83054

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):


за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС

на 31 грудня 2012 р.Форма № 1

код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010первісна вартість

011накопичена амортизація

012Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:


залишкова вартість

030

54

58

первісна вартість

031

82

102

знос

032

(28)

(44)

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050

50

159

Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080

104

217

ІІ. Оборотні активи


Виробничі запаси

100Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130Товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160первісна вартість

161резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190

242

351

із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1568

903

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

726

592

у тому числі в касі

231в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом ІІ

260

2536

1846

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2
Баланс

280

2642

2063
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал


Статутний капітал

300Пайовий капітал

310

1037

1147

Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(411)

(656)

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

626

492

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410

156

182

Цільове фінансування2

420Усього за розділом ІІ

430

156

182

ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450Відстрочені податкові зобов’язання

460Інші довгострокові зобов’язання

470

1425

907

Усього за розділом ІІІ

480

1425

907

ІV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550

3

7

з позабюджетних платежів

560зі страхування

570

4

7

з оплати праці

580з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобов’язання

610

428

468

Усього за розділом ІV

620

435

482

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

2642

2063Керівник Н.Ю.Юркіна
Головний бухгалтер Н.Ю.Юркіна

Схожі:

Актив
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Звіт незалежних аудиторів
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 рік
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю
Звіт про власний капітал за 2012 рік
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Міністерства фінансів України віл 29 лнстопала 2000 р
Організаційно-правова форма господарювання Іовариство з обмеженою відповідальністю за К'ОІІФІ
31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
ЗАЯВКА Повна назва ОГС, що подає заявку
Організаційно-правова форма легалізації ОГС (будь ласка, оберіть лише один варіант відповіді)
ТОВ «Фондова компанія «Авангард» Організаційно-правова форма
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка