ТОВ «Фондова компанія «Авангард» Організаційно-правова форма


Скачати 223.33 Kb.
НазваТОВ «Фондова компанія «Авангард» Організаційно-правова форма
Дата28.02.2016
Розмір223.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2014 рік.


 1. Загальна інформація

Найменування організації, що подає звіт:

ТОВ «Фондова компанія «Авангард»

Організаційно-правова форма:

товариство з обмеженою відповідальністю

Країна реєстрації:

Україна


Адреса:

02660, м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52, к. 402


Звітний період:

рік, що закінчується 31 грудня 2014 р.


№ свідоцтва про державну реєстрацію

А01 № 726288

Дата первинної реєстрації

23.08.2007 р.

Місце проведення реєстраційної дії

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Дата та номер Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, яки надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

18.04.2008 р. № 1327


Основні види діяльності, ліцензії

66.12 – посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Ліцензія Серія АЕ № 185401 «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність); Рішення НКЦПФР № 1191 від 27.12.2012 р.).

Строк дії – 18.01.2003 р. необмежений

Ліцензія Серія АЕ № 185402 «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність); Рішення НКЦПФР № 1191 від 27.12.2013 р.).

Строк дії – 18.01.2013 р. необмежений


Місцезнаходження


02660, м.Київ, вул. Попудренка, буд. 52, к. 402


Телефон


044 599 01 60

Чисельність працівників

6

Валюта звітності

Українська гривня

Рівень округлення в звітності, що подається


з точністю до тисячі гривень

Функціональна валюта підприємства


українська гривняРОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Фінансова звітність, що додається, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - “МСФЗ”).

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципів:

 • методу нарахування;

 • безперервності діяльності.


Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

З 1 січня 2013 року Компанія прийняла МСФЗ (IFRS) 1 “ Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності ”.

Фінансова звітність Компанії складається на 31 грудня 2014 року.

Перша фінансова звітність за міжнародними стандартаи фінансової звітності складалася на 31 грудня 2013 року.
Судження

Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на суми доходів, витрат, активів і зобов'язань, що зазначаються у звітності, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання.

У процесі застосування облікової політики Компанії керівництво використовувало такі судження, що мають найбільш істотний вплив на суми, визнані у фінансовій звітності.
Ризики пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності включаючи контроль за операціями з цінними паперами продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих обласних і центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Компанія дотримувалась всіх нормативних положень і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані.
Резерв

Компанія регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат виданих постачальникам для визначення втрати вартості даних активів. Компанія використовує судження, які ґрунтуються на досвіді взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу у випадку, коли контрагент знаходиться у складній фінансовій ситуації.

Керівництво здійснює оцінку, базуючись на історичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартості активу.

Станом на 31 грудня 2014 року резерв не нараховувся.

Основні принципи облікової політики

Перерахунок іноземної валюти

Фінансова звітність представлена в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою та валютою подання звітності Підприємства.

Операції в іноземній валюті перераховуються в українську гривню, за валютними курсами, що діяли на дату здійснення операцій. Грошові активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, переводяться в гривню за курсом НБУ, що діяв на звітну дату. Курсові різниці, що виникають в результаті переведення в іноземну валюту, відображаються у складі прибутку чи збитків.

Визнання доходу

Дохід від реалізації визнається за умови, що сума доходу може бути достовірно визначена, та коли значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на цінні папери, переходять до покупця, зазвичай, при перереєстрації прав власності на цінні папери.

Процентний дохід

За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, і процентними фінансовими активами, класифікованими як наявні для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до складу фінансового доходу у звіті про сукупні прибутки та збитки.
Дохід.

Основний дохід підприємства - дохід від надання брокерських послуг на фондовому ринку України та здійснення дилерської діяльності на ринку цінних паперів.

Надання брокерських послуг та операції з купівлі-продажу цінних паперів не є об'єктом для нарахування податку на додану вартість.

Податки

Поточний податок на прибуток

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим законодавством на основі оподатковуваного доходу і витрат, відображених компаніями в їх податкових деклараціях. В 2014 році ставка податку на прибуток підприємств складала 18%.

Окрім цього, нарахування податку на прибуток від операцій з цінними паперами здійснювалось згідно з українським податковим законодавством за ставкою 10 % щодо об’єкту оподаткування (за період з 01 січня 2014 року по 02 серпня 2014 року включно).

Поточні податкові зобов'язання та активи за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що належить до сплати податковим органам або підлягає відшкодуванню податковими органами.
Фінансові інструменти та

Фінансові активи

Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення або інвестиції, наявні для продажу або як похідні інструменти призначені для хеджування при ефективному хеджуванні.

Фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язані зі здійсненням операції.

Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів, умови яких вимагають передачі активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку, відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання з придбання активу.
Позики та дебіторська заборгованість

Позики і дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з установленими або обумовленими виплатами, які не котируються на активному ринку.

Такі активи визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення угоди. Позики та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю, яка розраховується з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від їх знецінення.

На 31.12.2014 р. не було проведено оцінку за амортизаційною вартістю, тому що вся дебіторська заборгованість - поточна і найближчим часом буде погашена. До позик та дебіторської заборгованості відноситься дебіторська заборгованість за операціями з торгівлі ціннии паперами (основний вид діяльності).
Фінансові активи, наявні для продажу

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, класифіковані як наявні для продажу та не включені до фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку; кредитів і дебіторської заборгованості; інвестицій, утримуваних до погашення.

В обліку фінансові активи наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю.

Компанія оцінила свої фінансові активи, наявні для продажу, на предмет справедливості припущення про можливість і наявність наміру продати їх у найближчому майбутньому.

Справедлива вартість інвестицій, що знаходяться в активному обігу на організованих фінансових ринках, визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, на момент закінчення торгів на дату звітності. Справедлива вартість інвестицій, що не мають активного обігу на ринку, визначається з використанням методик оцінки.

Визнання фінансового активу (або, при необхідності, частини фінансового активу або частини Компанії подібних фінансових активів) припиняється у випадку:

закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;

збереження за Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок на транзитних умовах; або

якщо Компанія передала свої права отримувати грошові потоки від активу та (а) передала практично всі ризики й вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) ані передала, ані зберегла за собою практично всі ризики та вигоди, пов'язані з ним, але при цьому передала контроль над активом.
Знецінення фінансових активів

На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або Компанії фінансових активів. Фінансовий актив або Компанія фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), які мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом або Компанією фінансових активів, що піддається надійній оцінці. Ознаки знецінення можуть включати зазначення того, що боржник або Компанія боржників зазнають істотних фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або несправно здійснюють виплату процентів або основної суми заборгованості, а також імовірність того, що з ними буде проведена процедура банкрутства або іншої фінансової реорганізації. Крім цього, до таких ознак відносяться спостережувані дані, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з відмовами від виконання зобов'язань з виплати боргів.
Фінансові активи, наявні для продажу, що відображаються за справедливою вартістю

У випадку дольового фінансового інструменту класифікованого як наявний для продажу, об'єктивні ознаки зменшення корисності включатимуть значне чи триваюче зменшення справедливої вартості інвестиції відносно її первісної вартості. «Значне» повинно бути оціненим відносно первісної вартості інвестиції, а «триваюче» - відносно періоду в якому справедлива вартість була нижче її первісної вартості.

При виявлення ознак зменшення корисності, кумулятивний збиток, що визначений як різниця між витратами на придбання та поточною справедливою вартістю за вирахуванням усіх раніше відображених у звіті про прибутки та збитки втрат від зменшення корисності, виключається з іншого сукупного доходу та відображається у звіті про прибутки та збитки.
Довгострокові фінансові інвестиції.

Довгострокові фінансові активи згідно МСФЗ 32,39 обліковуються за первісною вартістю (собівартістю). Ці активи не є ринковими і визначити їх справедливу вартість не є можливим.
Фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ 39, класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики, або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні.

Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною у випадку позик і кредитів на витрати безпосередньо пов'язані з їх отриманням згідно угоди.

Фінансові зобов'язання Компанії включають кредиторську заборгованість і процентні кредити та позики.
Кредиторська заборгованість з визначеним строком погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Торгова та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку погашення оцінюється за собівартістю.

Процентні кредити і позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні їх визнання, а також по мірі нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки.

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат у звіті про прибутки або збитки.

Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дії минув.

Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про прибутки та збитки.
Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування на купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат за угодою.

Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі операцій, використання поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі оцінки.
Основні засоби

Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

У разі якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які мають різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних засобів.

Наступні ремонти включаються до балансової вартості активу або відображаються окремо як актив, тільки якщо ймовірно, що є майбутні економічні вигоди, що відносяться до цього активу, і вартість активу може бути надійно оцінена.

Всі інші витрати на ремонт і техобслуговування відображаються у звіті про доходи, витрати (Звіт про фінансові результати) в тому періоді, в якому вони виникли.

Витрати на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти списуються.

Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про прибутки і збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку.

Прибуток або збиток від списання або вибуття відображається на рахунках прибутків або збитків по мірі виникнення.
Власні активи

До складу необоротних активів належать:

 • Основні засоби;

 • Нематеріальні активи;

 • Інвестиційна нерухомість;

 • Незавершені капітальні інвестиції;

 • Довгострокові фінансові інвестиції;

 • інші необоротні активи.Амортизація

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта та його готовності до експлуатації.

По земельних ділянках амортизація не нараховується. Амортизація не нараховується на об'єкти не введені в експлуатацію (не використовуються).

У таблиці нижче наведені терміни корисного використання об'єктів основних засобів:


Назви груп основних засобів

Коди рахунків

Строки корисного використання (рік)

Земельні ділянки 

101

-

Будівлі та споруди


103


20

ОЗ у орендованих приміщеннях

ОЗ не готові до експлуатації

Інвестиційна нерухомість

103

20

Обладнання (сейфи)

 104,106

5

Меблі та вбудовані елементи обладнання

106

4

Офісне устаткування (комп'ютерна техніка, пов'язані з ним засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові))

 106

4

Транспортні засоби

105 

8

Інструменти, прилади, інвентар (холодильники, обігрівачі, інше)

106

4


Нематеріальні активи

Нематеріальні активи визнаються за собівартістю, яка включає в себе всі супутні витрати, пов’язані з визнанням активу.

Нематеріальні активи (крім тих, що мають необмежений термін корисного використання) відображаються за первісною вартістю, з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Витрати на придбання ліцензій на спеціальне програмне забезпечення і його впровадження капіталізуються у вартості відповідного нематеріального активу.

Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, визнаються як витрати по мірі їх виникнення.

Амортизація по нематеріальних активах нараховується по методу рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного використання і відбивається у складі прибутку або збитку.

Строк корисного використання нематеріальних активів визначається підприємством самостійно.

Ліцензії на здійснення дилерської та брокерської діяльності є безстроковими, амортизація на них не нараховується.
Оренда

Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, відбувається на базі аналізу змісту операції на дату виникнення відносин оренди. При цьому необхідно встановити, чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів та чи переходить право використання активу в результаті даної операції.
Компанія в якості орендаря

Операційна оренда - оренда, при якій не відбувається істотного перенесення всіх ризиків і вигод, пов'язаних з володінням активу. Орендні платежі при операційній оренді відображаються у складі витрат, доходів за періодами нарахування.
Витрати на позики

Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати на позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики включають процентні витрати та інші витрати, понесені компанією у зв'язку з позичанням коштів.
Грошові та прирівняні до них кошти.

Грошові та прирівняні до них кошти включають готівку, поточні та кореспондентські рахунки, короткострокові депозити в банках.


 

На 31.12.2014 р.

всього

у тому числі в іноземній валюті

Грошові кошти та їх еквіваленти, рахунки в банках, готівка (сума рядків 1165, 1166 та 1167)

198

0

зокрема:на поточних рахунках


198

0

Вклади в банках (депозити), у тому числі (назва банківської установи):

0

0


готівка в касі

0

0Витрати.

Всі витрати відображаються в обліку відповідно до принципу нарахування (тобто в момент їх здійснення).

Основні статті витрат:

 • Собівартість – собівартість реалізованих цінних паперів; прямі витрати, пов'язані із здійсненням діяльності торговця цінними паперами;

 • Адміністративні витрати - оренди, утримання адміністративного апарату, послуги зв'язку, юридичні послуги, послуги зберігачів цінних паперів, консультаційні, інформаційні послуги з питань господарської діяльності тощо;

 • Витрати на збут - реклама, посередницькі послуги.


Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи

Умови, в яких працює Компанія

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується відносно високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Компанії, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Компанії, та, що Компанія продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.
Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом і виникнення, у зв'язку з цим, фінансових збитків у Компанії. Фінансові інструменти, за якими у Компанії може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів, інвестицій наявних для продажу, дебіторської заборгованості а також інших фінансових активів.

Грошові кошти Компанії, зберігаються у надійних банках, що розташовані в Україні.

Більшість продажів Компанії здійснюється надійним покупцям з відповідною кредитною історією або зі 100% передплатою.
Ризик ліквідності

Ризик ліквідності це ризик того, що Компанія буде не здатна забезпечити виконання своїх фінансових зобов'язань у міру їх настання. Мета Компанії полягає в підтримці безперервності та гнучкості фінансування її операційної діяльності шляхом залучення кредитних ресурсів та використання права відстрочки платежу постачальникам.

Основними джерелами фінансування Компанії були грошові потоки від операційної діяльності.

Ризик управління капіталом

Метою управління капіталом Компанії є збереження можливості продовжувати безперервну діяльність Компанії в майбутньому для забезпечення прибутку учасникам і користі іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, капітальних вкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу.

Компанія проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, який розраховується як сума чистих зобов’язань поділена на загальну суму капіталу та чистих зобов’язань.

Керівництво Підприємства регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і може змінювати політику управління капіталом та цілі, в залежності від економічного середовища, настроїв ринку і стратегії розвитку.
Потенційні зобов’язання та операційні ризики

Середовище діяльності та ризики притаманні Україні

Українській економіці, незважаючи на отриманий ринковий статус, все ще притаманні ознаки економіки, що розвивається. Ці ознаки включають в себе, але не обмежуються, низький рівнем ліквідності на ринку капіталу, відносно високі темпи інфляції, наявність жорсткого регулювання валютних операцій, що є причиною неліквідності національної валюти за межами України. Стабільність української економіки буде значною мірою залежати від політики Уряду та його дій відносно регулятивної, правової та економічної реформ. У результаті вище означеного, діяльності в Україні притаманні ризики, які не типові для країн з розвиненою ринковою економікою.

Українська економіка уразлива до негативних змін на ринку та економічного спаду будь-де у світі. Глобальна фінансова криза призвела до значної нестабільності на ринку капіталів, значного спаду ліквідності банків, більш жорстких умов банківського кредитування та значного коливання національної валюти відносно основних валют. У той час ж Український Уряд впроваджує різноманітні програми по стабілізації з метою забезпечення ліквідності та підтримки боргового рефінансування Українських банків, існує невизначеність щодо доступу Компанії та її контрагентів до фінансування та його вартості. Ці фактори можуть мати вплив на фінансовий стан, результати операційної діяльності та перспективи бізнесу Компанії.

На діяльність та фінансовий стан Компанії й надалі буде впливати політичний розвиток України, включаючи вплив існуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такі чинники та їх вплив на Компанію можуть суттєво вплинути на можливість Компанії продовжувати свою діяльність. Керівництво вважає, що такий вплив на Компанію є не більшим, ніж на інші подібні підприємства України.
Зобов’язання за операційною орендою – Компанія у якості орендаря

Компанія уклала угоди оренди офісного приміщення. Строк договору оренди становить один рік з можливістю поновлення.
Податкові та регулятивні ризики

Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання інших аспектів операційної діяльності, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних: органів. Нерідко точки зору різних органів на певні питання відрізняються. Керівництво вважає, що Підприємство дотримувалось всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані у фінансовій звітності. Підприємство визначило потенційні податкові зобов’язання, які можуть додатково вимагатися до сплати у зв’язку з існуванням згаданих вище відмінностей у інтерпретаціях вимог законодавства. Керівництво вважає, що такі потенційні зобов’язання не підлягають нарахуванню у фінансовій звітності. Такі потенційні зобов’язання можуть матеріалізуватись, у такому випадку від Підприємства може вимагатися сплата додаткових сум податків та інших зборів.

Події після дати балансу

Після звітної дати, підприємство не мало суттєвих подій, які мали би вплив на фінансову діяльність.


Директор ______________________ В.О.Зінченко

Головний бухгалтер ______________ В.О.Зінченко

М.П.


Схожі:

Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Організаційно-правова форма господарювання приватна

31 Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Актив
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Звіт незалежних аудиторів
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 рік
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка