До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»


Скачати 127.51 Kb.
НазваДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
Дата22.04.2013
Розмір127.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
Коди
Дата (рік, місяць, число)

22012

101

01

Підприємство ТОВ „КУА „Перфект Капітал ”

за ЄДРПОУ

35215276

Територія Україна, м. Донецьк

за КОАТУУ

1410136300

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

10

Орган державного управління ____________________________

за СПОДУ

240

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума
Адреса 83086, м. Донецьк, вул. Челюскінцев, 69 А

БАЛАНС

на 31 грудня 2011 р.


Форма № 1

код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010

1

-

первісна вартість

011

2

2

накопичена амортизація

012

( 1 )

( 2 )

Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:


залишкова вартість

030

11

10

первісна вартість

031

32

33

знос

032

( 21 )

( 23 )

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

79

79

інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080

91

89

ІІ. Оборотні активи


Запаси:


виробничі запаси

100поточні біологічні активи

110незавершене виробництво

120готова продукція

130товари

140векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

27

22

первісна вартість

161

27

22

резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170

5

5

за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

16
Поточні фінансові інвестиції

220

11 756

11 759

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом ІІ

260

11 804

11 786

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270Баланс

280

11 895

11 875
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал


Статутний капітал

300

11 838

11 838

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330


Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

7

7

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

11 845

11 845

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Цільове фінансування

420Усього за розділом ІІ

430ІІІ. Довгострокові зобовязання


Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобовязання

450Відстрочені податкові зобовязання

460Інші довгострокові зобовязання

470Усього за розділом ІІІ

480ІV. Поточні зобовязання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

41

1

Поточні зобовязання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550

1

3

з позабюджетних платежів

560зі страхування

570

3

6

з оплати праці

580

5

19

з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобовязання

6101

Усього за розділом ІV

620

50

30

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

11 895

11 875Керівник ________________________ С.В. Соснін

Головний бухгалтер _______________ Г.В. Красноок

Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка