Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1


Скачати 50.97 Kb.
НазваПредмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1
Дата22.04.2013
Розмір50.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук

Варіант 1


  1. Що є об’єктом економічного дослідження:

А) політологія;

Б) математика;

В) економіка;

Г) економічна теорія.

2. Головна економічна проблема:

А) вміння орієнтуватись у сфері бізнесу;

Б) використання обмежених ресурсів для створення товарів та послуг з метою

задоволення безмежних потреб людей;

В) переміщення товарів від виробника до споживача;

Г) раціональне використання ресурсів.

3. Обмін – це економічний процес, що передбачає:

А) зміну роботи;

Б) зміну старих станків на нові;

В) купівля товарів на ринку за гроші;

Г) зміну виду діяльності підприємств.

4. Що із нижче названого вивчає мікроекономіка?

А) Виробництво пшениці і динаміку її ціни.

Б) Загальний рівень цін.

В) Виробництво у масштабах всієї економіки.

Г) Рівень безробіття.

5. Яке з наведених питань може вирішуватись тільки на макрорівні?

А) Які товари і послуги виробляти?

Б) Хто буде виробляти товари та послуги?

В) Як поліпшити технологію виробництва?

Г) Як вплинути на інфляційне зростання рівня цін?

6. Представником школи фізіократів є:

А) Антуан де Монкрет’єн;

Б) Адам Сміт;

В) Франсуа Кене;

Г) Давід Рікардо.

7. Розподіл в економічному розумінні - це:

А) спосіб поєднання ресурсів - землі, праці, капіталу - та їх узгодженого,

цілеспрямо­ваного використання.

Б) формування доходів: підприємця чи робітника, службовця чи власника земельної

ділянки, банкіра чи держави.

В) відносини, завдяки яким речі та послуги рухаються від виробників до

споживачів.

Г) використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та

послуги.

8. Економічна інформованість є ознакою:

А) демократизації суспільного життя.

Б) високого загальноосвітнього рівня більшості населення країни.

В) високого професійного рівня економічного керівництва країни.

Г) ступеня розвитку продуктивних сил країни.

9. Теза про економічну свободу, за якої вільна людина, керуючись своїми

особистими інтересами, працює на себе і на суспільство, є головною ідеєю:

А) меркантилістів;

Б) фізіократів;

В) класичної економічної школи;

Г) історичної економічної школи.

10. Яке значення має економіка в житті окремої людини:

А) допомагає розробити принципи, які стають основою економічної політики;

Б) надає громадянину можливість орієнтуватись у сфері бізнесу;

В) сприяє демократизації суспільства;

Г) забезпечує раціональну поведінку.

11. Доповніть наведене визначення економічної науки: «Економічна наука вивчає, як створюються і

розподіляються продукти в суспільстві…»
Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук

Варіант 2


  1. Що вивчає економіка:

А) як заробити гроші;

Б) виробництво, розподіл, споживання, обмін;

В) природні ресурси;

Г) глобальні проблеми людства.

2. Яке з положень не має відношення до визначення предмета економіки:

А) ефективне використання ресурсів;

Б) необмежені виробничі ресурси;

В) максимальне задоволення потреб;

Г) рідкісність ресурсів.

3. Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем?

А) Зростанням населення Землі.

Б) Наявністю безробіття та інфляції.

В) Безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів.

Г) Забрудненням навколишнього середовища.

4. Об’єктами дослідження макроекономіки є:

А) ціни на автомобілі;

Б) регулювання грошового обігу;

В) вплив неурожаю зернових на видатки сімей на продукти харчування;

Г) вплив реклами на підвищення попиту на модні моделі взуття.

5. Яке з наведених питань може вирішуватись лише на мікрорівні?

А) Як стимулювати економічне зростання?

Б) Як подолати інфляцію?

В) Що і скільки виробляти?

Г) Як забезпечити повну зайнятість?

6. Приватне підприємство "Альфа" реалізувало на ринку 200 кг слив і 400 кг яблук. Це є прикладом:

А) виробництва;

Б) розподілу;

В) обміну;

Г) споживання.

7. Якщо розглядати ринкову економіку під кутом зору руху виробничих ресурсів,

товарів і доходів, то її дійовими особами виступають:

А) домашні господарства і підприємства;

Б) власники певних виробничих ресурсів;

В) банки, страхові компанії, товарні та фондові біржі, підприємства роздрібної та

оптової торгівлі;

Г) найманий працівник як власник зарплати, підприємець як власник прибутку,

акціонер як власник дивіденду на акцію, Міністерство фінансів як збирач держав­них

податків.

8. Поль Самуельсон вважав, що:

А) економічна теорія є наукою про створення і використання матеріальних благ;

Б) економіка вивчає процес виробництва матеріальних благ;

В) економічна теорія є наукою про використання людьми обмежених виробничих

ресурсів для створення різних товарів з метою споживання;

Е) економічна теорія є наукою про сучасні ринкові відносини і механізм їх дії.

9. Яке значення має наука економіка для суспільства:

А) надає громадянам можливість орієнтуватись у сфері бізнесу;

Б) забезпечує раціональну поведінку у споживанні та використанні індивідуальних заощаджень;

В) допомагає розробити принципи, які стають основою економічної політики, та сприяє економічній

інформованості й демократизації суспільства;

Г) робить людей багатшими.

10. Арістотель називав економікою:

А) сукупність підприємств невиробничої і виробничої сфери;

Б) спосіб ведення господарства, який спрямований на примноження благ, необхідних для життя і

корисних для людини та держави;

В) розширення ринків збуту та одержання дешевих товарів;

Г) вміння орієнтуватись у сфері бізнесу.

11. Доповніть наведене визначення економічної науки: «Економічна наука досліджує, як краще

задовольняти потреби людей…»
Література


  1. Бондарєва Н. Ф. Економіка. 10 клас. – Х.: Основа, 2009. – 128 с.
  1. Горленко О. Г. Збірник задач з економіки: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки . – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – 168 с.
  1. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / Тимченко І. Є., Крупська Л. П., Латер Ю. С., Чорна Т. І., Ящишина І. В. – Вид. 2, перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – 136 с.
  1. Калінська А. В. Збірник навчальних та контрольних тестів і завдань з економіки. К.: ЛВК, 2007. – 132с.
  1. Климюк І. І. Конспект лекцій з економіки для учнів старших класів. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. - 164 с.  1. Латер Ю. С., Ящишина І. В. Робочий зошит із загальної економіки. Частина I. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – 96 с.
  1. Основи економіки. Тренувальні тести. Завдання, відповіді, методичні рекомендації / О. І. Грінченко, О. В. Бутко, А. П. Постільна та ін.. – Х.: Основа, 2008. – 223 с.

Схожі:

Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
Що і для чого вивчає економіка, її місце серед інших наук. Обмеженість...
МЕТА: Показати основні особливості предмета «Основи економіки»; розкрити суть обмеженості ресурсів і безмежності потреб. Показати...
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
Закономірності і етапи розвитку капіталістичної економічної системи
Предмет, методи та функції політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук
Розділ філософії, що займається аналізом і поясненням закономірностей...
Ф. Б. Це система узагальнюючих суджень філос характеру про предмет і методи біології, місце біології серед ін наук і в системі наукового...
Теми і зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
Об’єкт, предмет, методи і функції економічної науки. Специфіка економічних явищ і процесів
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
...
План Поняття кримінології як науки, її предмет. Місце кримінології в системі наук
Саме слово кримінологія означає, що це наука про злочинність. Crimen (лат.) – це злочин, злочинність, а logos (грец.) – вчення
Тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю практичного заняття №4 по темі
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один варіант
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка