Питання до екзаменаційних білетів


Скачати 56.27 Kb.
НазваПитання до екзаменаційних білетів
Дата14.03.2013
Розмір56.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
. Питання до екзаменаційних білетів


 1. Предмет та завдання курсу “Економічна історія”. Суспільні функції економічної історії.

 2. Методи історіко-економічного аналізу та періодизація економічної історії.

 3. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства.

 4. Оцінка господарської діяльності людей в епоху палеоліту та мезоліту.

 5. Економічний розвиток українських земель в умовах іноземної експансії (друга половина XIV- середина XVIІ ст.

 6. Економічні наслідки “неолітичної революції”.

 7. Господарство та соціально-економічні відносини в країнах Стародавнього Сходу. Особливості східного рабства.

 8. Особливості рабства і розвитку господарства у Стародавній Греції та Стародавньому Римі. Основні причини занепаду

 9. Характерні риси та періодизація економіки феодалізму.

 10. Феодальне місто, його виникнення та економічна роль. Комунальні революції.

 11. Формування централізованих національних держав Франції та Німеччини (11-15 ст.).

 12. Цеховий лад ремесла у середньовічній Європі.

 13. Передумови та економічні наслідки Великих географічних відкриттів кінця XV-XVI ст.

 14. Економічний зміст Первинного нагромадження капіталу, його загальні закономірності і особливості в окремих країнах.

 15. Становлення та розвиток мануфактурного виробництва.

 16. Роль буржуазної революції XVІ-VIІ ст. в Нідерландах.

 17. Аграрний переворот в Англії. Економічні причини та наслідки Англійської революції XVІІ ст.

 18. Особливості генези індустріального суспільства у Франції. Соціально-економічні передумови та наслідки Французької революції.

 19. Промисловий переворот і його особливості в США та Англії.

 20. Промисловий переворот у Франції та Німеччині, його етапи та економічні наслідки.

 21. Перехід провідних країн світу до монополістичної стадії капіталізму.

 22. Процес індустріалізації в США та Німеччині.

 23. Процес індустріалізації в Англії та Франції.

 24. Становлення індустріального суспільства в Японії.

 25. Аграрні відносини та розвиток сільського господарства в провідних країнах світу в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 26. Умови утворення та тенденції розвитку світового господарства.

 27. Економічні причини І світової війни та її наслідки для світової економіки.

 28. Характеристика господарства воюючих країн під час І світової війни.

 29. Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета.

 30. Вплив Жовтневої революції в Росії на світове господарство.

 31. Господарство США, Англії, Франції, Німеччини в 20-ті роки ХХ ст.

 32. Причини і особливості світової економічної кризи 1929-1933 рр. в провідних країнах.

 33. Теоретична основа та особливості “Нового курсу “ президента США Ф.Д. Рузвельта.

 34. Господарство Англії та Франції після Великої депресії.

 35. Господарство Німеччини після Великої депресії.

 36. Економічні причини ІІ світової війни.

 37. Господарство провідних країн світу в період ІІ світової війни.

 38. Зміст та зазначення плану Маршалла для відбудови європейської економіки.

 39. Головні риси розвитку провідних капіталістичних держав після ІІ світової війни. Фактори “економічного дива” Японії та ФРН в 50-60 рр. ХХ ст.

 40. Розпад колоніальної системи після ІІ світової війни і його вплив на світові економічні процеси.

 41. Економічний розвиток індустріальних держав та Державне регулювання економіки у 70-80-х рр.

 42. Причини занепаду соціалістичної економіки і вплив розпаду СРСР на світові економічні процеси.

 43. Глобальні проблеми сучасності і проблеми світової економіки наприкінці ХХ ст.

 44. Економічна криза 1991-1999 рр. в Україні та пошуки напрямків її подолання.

 45. Стратегічні пріоритети економічного і соціального розвитку України в 2000-2005рр.

 46. Формування античних міст-держав у Причорномор’ї та розвиток східнослов’янських племен.

 47. Економічні аспекти утворення державності на українських землях.

 48. Форми землеволодіння у Київської Русі.

 49. Економічні причини і наслідки феодальної роздробленості Київської Русі. Господарство Галицько-Волинського князівства.

 50. Аграрні відносини на українських землях в козацько-гетьманську добу.

 51. Розвиток мануфактурного виробництва в Україні.

 52. Формування та становлення національного українського ринку.

 53. Основні етапи та особливості промислового перевороту в Україні.

 54. Вплив аграрних реформ у Російській та Австрійській імперіях на економічній розвиток України.

 55. Процес індустріалізації на українських землях.

 56. Економічна політика українських урядів та більшовиків у 1917-1919 рр.

 57. Основні етапи суцільної колективізації сільського господарства в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.

 58. Українське господарство в добу ІІ Світової війні та післявоєнні роки (1939-1950 рр.).

 59. Спроби реформування економіки у 50-60 рр. та їх вплив на українську республіку.

 60. “Застійний період” української економіки та шляхи виходу з кризового стану.ІІ частина.

1.З’ясувати предмет “Історії економічних вчень” і визначити головні методологічні підходи до її вивчення.

2.Пояснити відмінності між історією економічної думки та історією економічних вчень і обґрунтувати значення та місце курсу “Історія економічних вчень” в системі економічних наук.

3.Охарактеризувати загальні риси та відмінності економічної думки Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

4.Визначити особливості західноєвропейської економічної думки середніх віків.

5.Назвати характерні риси теорії меркантилізму та визначити його історичне місце в розвитку економічної науки.

6.Сформулювати головні положення школи фізіократів і визначити їх заслуги перед економічною наукою.

7.Визначити головні теоретичні положення та охарактеризувати методологію класичної політичної економії.

8.Визначити головну заслугу А. Сміта та Д. Рікардо в розвитку економічної теоретичної науки.

9.Пояснити причини та визначити напрямки еволюції політичної економії в різних країнах в першій половині ХІХ ст.

10.Визначити особливості предмету і методології дослідження в теорії Ф. Ліста. В чому полягає головна заслуга Ф.Ліста перед економічною наукою?

11.Визначивши головні положення та методологію теорії історичної школи. Пояснити, чому її представників прийнято відносити до нетрадиційного напрямку в економічній науці.

12.Пояснити, з чим пов’язано виникнення соціалістичних теорій і охарактеризувати економічні погляди соціал-демократії на межі ХІХ – ХХ ст. ст.

13.Визначити предмет дослідження і теоретичні основи соціально-економічної концепції марксизму.

14.Визначити головні методологічні положення маржиналізму та з’ясувати відмінності від методології класичної школи.

15.Пояснити відмінності в теоріях І та ІІ етапів маржинальної революції. Визначити особливості теорій представників Австрійської школи.

16.Визначте теоретичні та методологічні особливості неокласичної школи у порівнянні з класичною політекономією. Дайте загальну характеристику економічної теоретичної системи А. Маршалла.

17.Пояснити сутність теорій часткової та загальної рівноваги. Обгрунтувати значення моделі загальної макроекономічної рівноваги Л. Вальраса для розвитку економічної науки.

18.Пояснити сутність “кейнсіанської революції” в економічній науці і дати характеристику теорії Дж. М. Кейнса, показавши її відмінності від класичної та неокласичної теорії.

19.Визначити особливості неокейнсіанських та посткейнсіанських теорій.

20.Пояснивши зміст концепції “спонтанного порядку” Ф. Хайєка, визначити сутність його теорії лібералізації економіки.

21.Пояснити відмінності підходу до аналізу “монополії і конкуренції” в концепції Е.Чемберліна від концепції Дж. Робінсон.

22.Дати порівняльну характеристику неокейнсіанських і неокласичних теорій економічного зростання.

23.Проаналізувати відмінності неолібералізму в порівнянні з класичною політекономією та кейнсіанством.

24.Визначивши особливості неолібералізму в Німеччині, охарактеризувати концепцію соціального ринкового господарства.

25.Охарактеризувати головні теоретичні положення та особливості методології теорії монетаризму Показати головні відмінності теорії монетаризму від кейнсіанського підходу.

26.Пояснити, в чому проявилось неокласичне відродження. Дати порівняльну характеристику теорії “економіки пропозиції” і кейнсіанської теорії.

27.Визначити сутність і головні положення концепції неокласичного синтезу.

28.Визначити сутність, загальні риси та особливості різних напрямків інституціоналізму.

29.Пояснити особливості неоінституціоналізму. З’ясувати сутність теорії суспільного вибору та теорії трансакційних витрат.

30.Визначити сутність і головні положення теорій трансформації капіталізму і охарактеризувати процес їх еволюції.

Схожі:

ПИТАННЯ ДО БІЛЕТІВ

Перелік екзаменаційних питань
Становлення класового суспільства і перші держави на території України (Х ст до н е. – ІІІ ст н е.)
Перелiк питань до білетів з дисципліни
Шляхи економії паливо мастильних матеріалів при експлуатації тракторів та автомобілів
Перелік екзаменаційних питань по учбовій практиці
Ваші дії при виникненні пожежі в магазині. Назвіть заходи по запобіганню пожеж; відповідальність працівників за збереження матеріальних...
СПИСОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Утворення східнослов'янської держави Київська Русь. Русь за часів перших князів: Олег, Ігор, Ольга, Святослав
Перелік екзаменаційних питань на 1-й іспит з курсу "фінансове право"
Співвідношення суб'єктів фінансового права та суб'єктів фінансових правовідносин
Міністерство освіти і науки України
До білетів державної підсумкової атестації пропонується включити практичні завдання, зміст яких має відповідати тому варіантові програми,...
Коваленко О. Я., Чепурна О. В., Ворон Г. Л., Шопулко М. Н
Кількість білетів для проведення ДПА вчитель добирає відповідно до кількості учнів у класі (але не менше 20) та складає з них комплект...
Мовне питання в Українській федерації. Мовне питання в Україні
Мовне питання в Україні. Питання, яке стоїть вже дуже довгий час.,і яке ніхто не може вирішити. Ніяка влада
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Питання, розглянуте в цій статті, є одним з актуальних в психології та педагогіці сьогодні. Це питання розвитку людських ресурсів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка