Міністерство освіти і науки України


НазваМіністерство освіти і науки України
Дата05.03.2016
Розмір78.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

Кафедра економічної теорії (601)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи


______________Павленко В.М.

« » _______________2015 р.

МАКРОЕКОНОМІКА

(назва навчальної дисципліни)

ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки ______бакалавра______________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адмінісрування»

(шифр і назва галузі)

Напрями підготовки:

6.030601 «Менеджмент»

(шифр і назва напряму)

Харків 2015 рік
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національний аерокосмічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Сафронов Я.В.; ст. викладач кафедри економічної теорії Волкова Л.О.


Навчальну програму розглянуто на засіданні кафедри економічної теорії (601)

Протокол № 12 від «25» червня 2015 року

Завідувач кафедри економічної теорії, к.е.н., професор
_____________________ Сафронов Я.В.


Навчальну програму розглянуто на засіданні випускаючої кафедри № 602

Протокол № від « » 2015 року

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент _____________________ Гончар І.О.

Обговорено та рекомендовано методичною комісією Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Протокол №___ від “___ ” ___________ 2015 року
“__”________2015 р. Голова комісії ______________(В.М. Павленко)

(підпис) (прізвище та ініціали)

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Макроекономіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки __________бакалавра_______

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму (спеціальності) 6.030601 «Менеджмент».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є причино-наслідкові зв’язки в економіці, економічні відносини в їх єдності і взаємодії з організаційно-економічними відносинами на макрорівні, механізм функціонування народного господарства в коротко строковій та довгостроковій перспективі і методи державного регулювання економіки.

Міждисциплінарні зв’язки: регіональна економіка, історія економіки та економічної думки, економічна теорія, мікроекономіка, національна економіка, державне регулювання економіки, прикладна економіка.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Макроекономічний аналіз.

2. Макроекономічне регулювання.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Макроекономіка» є вивчення механізму функціонування національної економіки в умовах ринку, формування сучасного економічного мислення.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Макроекономіка» є вивчення економіки в цілому на макро і глобальному рівнях та головних проблем: зайнятість, інфляція, економічне зростання.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні поняття макроекономічного аналізу;

 • сутність і закономірності відтворення суспільного продукту:

 • сутність економічних законів діючих на макрорівні;

 • структуру макроринків;

 • господарський механізм в системі керованого суспільного
  виробництва;

 • теоретичні основи світового господарства та економічні аспекти
  глобальних проблем.

вміти:

 • використовувати отримані теоретичні знання для аналізу розвитку суспільства;

 • аналізувати, порівнювати, давати оцінку ефективності використання обмежених ресурсів з метою отримання максимального кінцевого результату;

 • прогнозувати і робити висновки, володіючи сучасною макроекономічною ситуацією в країні;

 • застосовувати макроекономічні моделі для забезпечення умов суспільного економічного зростання.

мати уявлення:

 • про прогнозування макроекономічних ситуацій в країні;

 • про формування економічної політики держави;

 • про моделювання економічних процесів.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
Тема 1. Предмет, метод та функції макроекономіки.

Місце макроекономіки в економічній науці.

Об'єкт і предмет макроекономіки.

Історія розвитку макроекономічної науки.
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Суть системи національних рахунків.

Основні показники макроекономічних вимірювань.

Номінальні та реальні макроекономічні показники.

Індекси цін та дефлятор ВВП.
Тема 3. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Сукупний попит. Нецінові чинники, що впливають на сукупний попит.

Сукупне пропонування. Кейнсіанський, проміжний та класичний відрізки кривої сукупної пропозиції.

Механізм досягнення рівноваги в економіці.
Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції.

Споживання як функція доходу.

Чинники, що впливають на споживання.

Заощадження та чинники, що на нього впливають.

Інвестиції та фактори інвестування.

Чинники інвестиційного попиту.

Крива сукупного попиту на інвестиції.

Номінальна і реальна процентна ставка.

Вплив сукупних втрат на валовий внутрішній продукт.

Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості.
Тема 5. Класична модель макроекономічної рівноваги.

Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Класична модель макроекономічної рівноваги: взаємодія ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій.

Праця як головний ресурс класичної макромоделі.

Ринок грошей та його рівновага. Ринок товарів.

Ринок заощаджень.

Загальна рівновага класичної макромоделі: система взаємопов’язаних графіків.
Тема 6. Рівновага національного ринку у моделі IS-LM.

Модель «витрати-випуск» - кейнсіанська модель товарного ринку.

Сукупні видатки. Заплановані видатки, фактичні видатки. Графік «кейнсіанський хрест». Становлення рівноваги на товарному ринку без державного втручання та з ним. Інфляційний та дефляцій ний (рецесійний) розриви.

Ринок грошей та цінних паперів. Пропозиція грошей. Попит на гроші.

Загальна рівновага на ринках товарів і послуг, грошей та цінних паперів. Модель IS-LM – як аналітичний засіб макроекономічної політики.

Змістовий модуль 2
Тема 7. Фіскальна політика держави.

Необхідність державного втручання в економіку.

Роль держави у змішаної економіці.

Основні економічні функції держави.

Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти.

Податкові надходження як основне джерело доходів держави.

Державні видатки. Їх структура.

Державний борг та його структура.
Тема 8. Монетарна політика.

Банківська система та грошова пропозиція.

Попит на гроші, пропозиція грошей. Рівновага на грошовому ринку.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Основні інструменти регулювання грошового ринку.

Вплив грошово-кредитної політики на рівень національного виробництва.
Тема 9. Циклічні коливання та економічне зростання.

Економічне зростання і економічний розвиток.

Модель економічного зростання Харрода - Домара.

Модель Кобба-Дугласа.
Тема 10. Інфляція та інфляційна політика.

Інфляція як показник макроекономічної нестабільності.

Інфляція попиту та інфляція витрат. Рівень інфляції.

Антиінфляційна політика держави.
Тема 11. Безробіття та політика зайнятості.

Ринок праці. Попит і пропонування на ринку праці.

Зайнятість і безробіття. Закон Оукена.

Державне регулювання ринку праці.

Проблема нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині.
Тема 12. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

Зовнішньоекономічна діяльність та її форми.

Зовнішня торгівля та теорія порівняльних переваг.

Платіжний баланс і його структура.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Валютні відносини. Валютний курс. Валютні системи
3. Рекомендована література

Основна література

 1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., Макроекономіка. М.,2007.

 2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроекономіка. СПб., 2008.

 3. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. М., 1997.

 4. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001.

 5. Мельникова В.І., Мельникова О.П., Сідлярук Т.В., Шведова Г.М. Методика підготовки курсової роботи з макроекономіки. – Харків., 2010.

Допоміжна

 1. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика./Пер. с аннг. М., 1994.

 2. Соболев В.М. Макроэкономика. Харьков, 1997.

 3. Радіонова 1. Макроекономика та економічна політика: Підручник К., 1996.

4. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф.Б, Макроэкономика; глобальний подход, СПб., 1994.

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання проведення поточного контролю у вигляді контрольних робіт, домашніх розрахункових робіт, письмового модульного контролю. Фінальний контроль – у вигляді іспиту.

5. Засоби діагностики успішності навчання проведення поточного експрес-тестування, модульного контролю.

Схожі:

ПОСТАНОВА від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ Про затвердження Положення...
Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Департамент професійно-технічної освіти
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
Міністерство освіти і науки України       Національна академія наук України
Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 N 773 (773/2000),...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 N 802 ( z0892-08 ) Про
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 N 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка