Міністерство освіти і науки України


Скачати 80.16 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України
Дата28.02.2016
Розмір80.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи


_____________Павленко В.М.

« » _______________2013 р.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

(назва навчальної дисципліни)


ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки ______бакалавра______________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

(шифр і назва галузі)

Напрями підготовки:

6.030508 «Фінанси і кредит»

(шифр і назва напряму)


(Шифр за ОПП_________)
Харків 2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національний аерокосмічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

ім. М.Є. Жуковського ХАІ
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Сафронов Я.В.; к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Хмель С.М.

Обговорено та рекомендовано методичною комісією Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ Харківський авіаційний інститут”

з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Протокол №___ від “___ ” ___________ 2013 року
“__”________2013 р. Голова комісії ______________(В.М. Павленко)

(підпис) (прізвище та ініціали)

ВСТУП

програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки __________бакалавра_______ (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму (спеціальності) 6.030508 «Фінанси і кредит».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародні економічні відносини, їхні субстанція, зміст, форми та механізми реалізації, а також особливості в умовах економічної глобалізації.

Міждисциплінарні зв’язки: економічна теорія, політична економія, мікроекономіка, макроекономіка.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Сутність та основні форми міжнародних економічних відносин.

2. Міжнародна економічна інтеграція та глобалізація.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» є засвоєння основних категорій, що характеризують сутність міжнародних економічних відносин, світового господарства, усвідомлення механізму його функціонування та закономірностей розвитку.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» є засвоєння основних принципів сучасної побудови системи міжнародних економічних відносин у контексті механізму дії об'єктивних економічних законів на рівні транснаціонального господарювання.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • сучасні трактування категорій “міжнародні економічні відносини”, “міжнародна економічна система”, “світове господарство”;

 • основні форми сучасних економічних відносин;

 • механізм функціонування міжнародних ринків товарів, послуг, капіталів, робочої сили тощо;

 • принципи міжнародної економічної інтеграції;

 • критерії визначення ефективності функціонування системи міжнародних економічних відносин;

вміти:

 • визначити результати участі національної економіки у системі світового господарства, оцінити їх із точки зору економічної ефективності;

 • проаналізувати стан і перспективи країни як суб’єкта міжнародних економічних відносин;

 • провести аналіз тих чи інших конкретних міжнародних ринків, визначити тенденції їхнього розвитку;

 • визначити можливості поліпшення зовнішньоекономічного стану країни;

мати уявлення:


 • про методику визначення ефективності транснаціональної економічної діяльності;

 • про основні тенденції сучасних економіко-глобалізаційних процесів.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144годин/ 4кредита ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Сутність та основні форми міжнародних економічних відносин
Тема 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку
Передумови та необхідність економічної взаємодії суб’єктів господарювання з різних держав. Міжнародні економічні відносини як прояв об’єктивних економічних законів.

Предмет навчальної дисципліни “Міжнародна економіка”.

Використання методів та прийомів економічних досліджень при вивченні метанаціонального господарства.

Економікотеоретичні та інституціонально-економічні аспекти визначення поняття “міжнародна економічна система”.

Світове господарство, основні етапи його формування та розвитку.

Структура сучасної міжнародної економічної системи.
Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності
Наукове трактування поняття середовища об′єкта, явища або процесу.

Внутрішнє та зовнішнє середовище міжнародних економічних відносин.

Міжнародний розподіл праці: теоретичні та практичні аспекти. Розвиток системи МРП у сучасних умовах.
Тема 3. Міжнародна торгівля
Економічна теорія про передумови міжнародної торгівлі.

Динаміка, структура та основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі.

Особливості ціноутворення на світовому ринку.

Методика аналізу зовнішньоторговельного стану країни і впливу міжнародної торгівлі на національну економіку.

Основні форми зовнішньоторговельної політики держави. Тарифні та нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.

Послуги як об’єкт купівлі-продажу на міжнародному ринку. Розвиток міжнародної торгівлі послугами у сучасних умовах.
Тема 4. Міжнародні інвестиції
Причини міжнародної міграції капіталу у підприємницькій формі. Різновиди іноземних інвестицій.

Фактори, що впливають на процес іноземного інвестування. Основні методи зниження інвестиційного ризику.

Соціально-економічні наслідки інвестиційного експорту капіталу.
Тема 5. Міжнародний кредит
Фінансово-кредитний ринок як атрибут сучасної економіки. Формування міжнародного фінансового ринку. Міжнародні ринки капіталу і грошові ринки.

Міжнародний ринок цінних паперів. Фондові біржі. Ринки похідних фінансових інструментів.

Міжнародний кредит, його види та організаційно-інституціональні форми.
Тема 6. Міжнародна трудова міграція
Ринок праці як елемент міжнародного ринку. Причини міждержавної міграції робочої сили. Основні риси сучасного міжнародного ринку праці.

Масштаби, форми і основні напрямки трудової міграції у сучасних умовах.

Економічні наслідки міждержавного руху робочої сили.

Державне регулювання міграційних процесів.

Тема 7. Світова валютна система
Реалізація функцій грошей на міжнародному ринку. Валюта та валютні відносини.

Національна та світова валютні системи.

Валютні курси. Фактори, що впливають на рівень і динаміку валютних курсів.

Валютний ринок. Основні операції, що здійснюються на валютному ринку.

Сутність і функції світової валютної системи. Періодизація її розвитку.

Золотий стандарт.

Золото-валютний стандарт і Бреттон-Вудська система.

Ямайська система. Сучасні тенденції розвитку світової валютної системи.

Європейська валютна інтеграція.
Змістовний модуль 2. Міжнародна економічна інтеграція та глобалізація
Тема 8. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс
Розрахунковий баланс країни. Види розрахункових балансів. Методика складання розрахункового балансу.

Форми і механізм міжнародних розрахунків.

Платіжний баланс як засіб узагальнюючої характеристики зовнішньоекономічного стану країни.

Структура і методика складання платіжного балансу.

Аналіз платіжного балансу. Методи покриття і подолання його від’ємного сальдо.
Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція
Економічна інтеграція в Європі. ЄС.

НАФТА і економічні інтеграційні процеси у Північній Америці.

Економічна інтеграція у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Стан і перспективи економічної інтеграції пострадянських країн.
Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток
Сутність економічної глобалізації, її основні форми та етапи.

Особливості глобалізаційного процесу в сучасній економіці.

Наслідки економічної глобалізації: реальність і перспектива.
Тема 11. Міжнародна економічна політика України
Місце і роль України у системі міжнародного розподілу праці.

Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.

Основні напрямки подальшої інтеграції економіки України з системою світового господарства.

3. Рекомендована література


 1. Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х ч. – М.: Международные отношения, 1998.

 2. Ломакин В. К. Мировая экономика. – М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.

 3. Міжнародна економіка / Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 4. Світова економіка / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К: Либідь, 2002.

 5. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: історія. – К.: Либідь, 2006.4. Форми підсумкового контролю успішності навчання проведення поточного контролю у вигляді контрольних робіт, письмового модульного контролю. Фінальний контроль - у вигляді іспиту.
5. Засоби діагностики успішності навчання проведення поточного експрес-тестування, модульний контроль.

Схожі:

ПОСТАНОВА від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ Про затвердження Положення...
Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Департамент професійно-технічної освіти
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
Міністерство освіти і науки України       Національна академія наук України
Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 N 773 (773/2000),...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 N 802 ( z0892-08 ) Про
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 N 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка