Тема СУТЬ І ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Економічна природа корпоративного управління


Скачати 135.33 Kb.
НазваТема СУТЬ І ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Економічна природа корпоративного управління
Дата13.03.2013
Розмір135.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»
Тема 1. СУТЬ І ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Економічна природа корпоративного управління.


Корпоративні права в системі управління. Суб'єкти корпоративного управління.

Об'єкти корпоративного управління в Україні.


Суть і економічна природа корпорацій. Особливості державного корпоративного сектора.

Структурні елементи корпоративного управління.


Зовнішнє середовище корпоративного управління. Елементи внутрішнього середовища корпоративного управління. Основні риси сучасного корпоративного управління.

Тема 2. ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЯК ОБ’ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Економічна роль господарських товариств.


Суть господарських товариств і умови їх виникнення. Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу.

Загальна характеристика господарських товариств.


Основні види господарських товариств в Україні. Особливості засновницьких документів. Порядок створення господарських товариств. Учасники і їх права. Обов'язки учасників господарських товариств.

Господарські товариства корпоративного і некорпоративного типу.

Господарські товариства корпоративного типу. Некорпоративні господарські товариства.

Тема 3. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: СУТЬ І ВИДИ

Відкриті і закриті акціонерні товариства (АТ).

Особливості виникнення АТ. Специфічні риси відкритих і закритих АТ. Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління.

Управління створенням АТ.


Необхідність випуску цінних паперів. Проведення підписки. Засновницькі збори – початок формування внутрішньофірмової системи корпоративного управління.

Особливості формування акціонерного сектора в Україні.

Основні шляхи створення акціонерного капіталу. Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі.

Тема 4. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ В КОРПОРАЦІЯХ

Форми корпоративного капіталу.


Поняття корпоративної власності. Економічна роль засновницького фонду. Способи формування капіталу АТ. Вплив відносин власності на повноваження учасників і контроль в товаристві.

Облік корпоративних цінних паперів як об'єкт управління.

Суть корпоративних цінних паперів в Україні. Акції, їх види і особливості обліку.

Тема 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

Основні напрями державного регулювання акціонерного капіталу.

Організаційно-управлінська база функціонування корпорацій. Форми державного регулювання ринку цінних паперів.

Органи державного регулювання корпоративного сектора.

Роль і функції Комісії по цінних паперах і фондовому ринку. Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі.

Управління державними корпоративними правами.

Нормативна база функціонування державного корпоративного сектора. Суб'єкти управління державними підприємствами і корпоративними правами. Уповноважені особи в структурі управління державними корпоративними правами.

Тема 6. РОЛЬ ДЕПОЗИТНОЇ СИСТЕМИ В КОРПОРАТИВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ

Суть депозитарної системи.


Корпоративні цінні папери як об'єкт депозитарного регулювання. Структура депозитарної системи в Україні.

Види депозитарної діяльності і її суб'єкти.


Депозитарії і зберігачі цінних паперів. Ведення реєстрів власників іменних акцій. Організація заощадження і обліку цінних паперів. Особливості електронного обліку цінних паперів.

Особливості переходу власності на корпоративні права.

Перехід і реалізація права власності на цінні папери. Кліринг і розрахунки за договорами цінних паперів.

Тема 7. УПРАВЛІННЯ РУХОМ АКЦІЙ НА ПЕРВИННИХ І ВТОРИННИХ РИНКАХ

Суть управління рухом акцій.


Основи управління цінними паперами на первинних і вторинних ринках. Організаційні умови функціонування фондової біржі. Позабіржова торгова система.

Тема 8. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Економічна роль фінансового посередництва.


Суть фінансового посередництва і його функції. Види фінансового посередництва. Обмеження діяльності фінансових посередників. Стан фінансового посередництва в корпоративному секторі України.

Основні організаційні форми фінансового посередництва.

Інвестиційна компанія. Інвестиційні фонди. Довірчі товариства.

Тема 9. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальна система управління в АТ.


Основні причини, які впливають на систему управління. Структура управління АТ.

Роль загальних зборів в управлінні корпорацій.


Особливості реалізацій акціонерами управлінських функцій. Організаційні вимоги проведення загальних зборів. Компетенції загальних зборів.

Організаційно-функціональна структура управління АТ в період між загальними зборами.

Роль і функції ради АТ. Виконавські органи в АТ. Ревізійні органи. Особливості організаційної структури в товаристві з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Тема 10. ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Будівництво цілісної системи внутрішньокорпоративного управління.

Методологія створення внутрішньокорпоративної системи управління. Особливості затвердження внутрішньокорпоративних управлінських документів. Внутрішньокорпоративні документи для проведення зборів.

Відносини учасників.


Регулювання основних організаційно-економічних відносин. Інтелектуальна власність в корпорації. Зацікавленість і відповідальність менеджерів.

Регулювання господарсько-організаційних структур корпорації.

Особливості вибору організаційної структури. Основні положення по організаційних структурах.

Тема 11. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

Внутрішньокорпоративне регулювання руху акціонерного капіталу.


Положення по цінних паперах. Фонди АТ.

Управління працею в корпорації.


Положення про персонал. Внутрішній трудовий розпорядок. Ознайомлення з інформацією. Комерційна таємниця. Договірна робота в корпорації.

Регулювання доходів.


Форми розподілу прибутку. Форми оплати праці. Інші види стимулювання працівників.
Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Суть антикризового управління.


Необхідність антикризового управління. Визначення кризового стану підприємства. Основні поняття антикризового управління.

Заходи по антикризовому управлінню.


Основні підходи до комплексного аналізу стану підприємства. Програма антикризових заходів. Реструктуризація в системі антикризового управління. Банкрутство і санація підприємств.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Контрольна робота - навчальна робота, яка має за мету розвиток у студентів навичок самостійної творчої діяльності, оволодіння методами аналізу, поглибленого вивчення окремих питань учбового курсу "Корпоративне управління". Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під керівництвом викладача або самостійно у вільний від обов'язкових навчальних занять час. Досвід показує, що уміння студентів самостійно працювати над матеріалом забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, формує уміння у майбутньому підвищувати свій науковий рівень, самостійно приймати рішення з тієї або іншої проблеми.

До виконання контрольної роботи доцільно приступати після вивчення теоретичного матеріалу і детального ознайомлення з методикою їх підготовки.

Вимоги до змісту роботи: застосовуючи базові теоретичні положення курсу "Корпоративне управління" необхідно розкрити зміст питань контрольної роботи, формулюючи відповіді на питання до кожної теми, чітко викласти результати аналізу, завершивши його відповідними висновками

Кожен студент виконує свій варіант, номер якого відповідає порядковому номеру в списку.

Вимоги до виконання контрольної роботи:

- контрольне завдання необхідно виконувати та подавати у термін, встановлений учбовим планом;

- перед відповіддю на питання необхідно повністю його переписати;

- робота повинна бути написана акуратно на українській мові розбірливим почерком, без помарок та закреслень. Сторінки необхідно пронумерувати та залишити поля для зауважені; викладача;

- наприкінці роботи необхідно поставити дату та підпис, а також вказати перелік використаної літератури,

- якщо у роботі були зауваження, які потребують виправлені та доповнень, їх необхідно зробити та надати роботу викладачу. За результатами захисту роботи студент допускається до заліку.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 1

1. Чим обумовлене зростання ролі корпоративного управління в Україні?

2. Що означає поняття «акції»? Які види акцій є в Україні?

3. Які основні групи чинників впливають на корпоративне управління?

Варіант № 2.

1. Що означає корпоративне управління в широкому розумінні цього слова?

2. Охарактеризуйте основні форми отримання у власність пакетів акцій.

3. Яким чином реалізується право акціонера на управління акціонерним товариством?

Варіант № 3.

1. Розкрійте суть поняття «корпоративне право».

2. У чому полягає економічна роль засновницького фонду?

3. Охарактеризуйте основні елементи структури корпоративного управління.

Варіант № 4.

1. Перерахуйте суб'єкти корпоративного управління.

2. Що означає поняття «контрольний пакет акцій»?

3. У яких випадках і хто може вимагати скликання позачергових зборів акціонерів?

Варіант № 5.

1. Чи всі інвестори є суб'єктами корпоративного управління?

2. Які основні форми існування акціонерного капіталу?

3. Чим є довірчі товариства?

Варіант № 6.

1. Чи можуть працівники корпоративних структур виступати суб'єктами корпоративних відносин?

2. Які основні напрями державного регулювання корпоративного сектора?

3. Для чого створюється організаційна комісія?

Варіант № 7.

1. Які організаційні форми бізнесу відносяться до корпоративних?

2. Яка основна мета державного регулювання корпоративного сектора?

4. Які повноваження знаходяться у винятковій компетенції загальних зборів акціонерів?

Варіант № 8.

1. Охарактеризуйте особливості державного корпоративного сектора.

2. У чому полягають особливості привілейованих акцій?

3. Основні вимоги до проведення загальних зборів.

Варіант № 9.

1. Що треба розуміти під зовнішньою сферою корпоративного управління?

2. Розкрійте основні форми державного регулювання ринку цінних паперів.

3. Охарактеризуйте повноваження і відповідальність ради акціонерного товариства.

Варіант № 10.

1 Які основні регулятори зовнішньої сфери корпоративного управління.

2. Розкрійте поняття «державна акціонерна компанія».

3. У чому полягають повноваження ревізійної комісії акціонерного товариства?

Варіант № 11.

1. Охарактеризуйте елементи внутрішньої сфери корпоративного управління.

2. У чому полягає роль уповноважених осіб в управлінні державними корпоративними правами?

3. Розкрійте особливості функціонування виконавчих органів в акціонерних товариствах.

Варіант № 12.

1. Розкрійте основні риси сучасного корпоративного управління.

2. Охарактеризуйте випадки, коли повинна бути дане згода Антимонопольного комітету на діяльність господарських товариств.

3. Які чинники впливають на методологію створення внутрішньокорпоративних документів?

Варіант № 13.

1. Охарактеризуйте основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу.

2. Які основні форми функціонування цінних паперів?

3. Поясніть, для чого необхідно регулювати відносини учасників корпорації?

Варіант № 14.

1. Дайте характеристику основних видів господарських товариств в Україні.

2. Що є підставою для отримання цінних паперів на обслуговування Національною депозитарною системою?

3. Які основні положення є основою внутрішнього корпоративного управління?

Варіант № 15.

1. Які основні вимоги до засновницьких документів господарських товариств?

2. Що означає поняття «депозитарій»?

3. Охарактеризуйте особливості організаційної структури управління в товариствах з обмеженою відповідальністю.

Варіант № 16.

1. Який порядок створення господарських товариств?

2. Які види діяльності здійснюють учасники Національної депозитарної системи?

3. На які цілі витрачаються засоби з фонду розвитку виробництва?

Варіант № 17.

1. Розкрійте основні зобов'язання учасників господарських товариств.

2. Основні особливості електронного обліку цінних паперів в Україні.

3. Які внутрішньокорпоративні документи регламентують проведення загальних зборів?

Варіант № 18.

1. Назвіть господарські товариства корпоративного і некорпоративного типів.

2. Які організації здійснюють діяльність по веденню реєстру власників іменних цінних паперів?

3. У чому полягає важливість договірної роботи в корпорації?

Варіант № 19.

1. Охарактеризуйте основні ознаки акціонерного товариства, дозволяючі відрізнити цю організаційно-правову форму від інших видів підприємницьких об'єднань.

2. Які основні напрями управління випуском акцій?

3. З якого джерела виплачуються дивіденди в акціонерному товаристві?

Варіант № 20.

1. Охарактеризуйте господарські товариства некорпоративного типу. Які з них мають певні риси корпорації?

2. Хто може здійснювати первинне розміщення акцій?

3. Які дії можуть бути віднесені до конкурентних щодо акціонерного товариства?

Варіант № 21.

1. Охарактеризуйте повні і командитні товариства.

2. Які обмеження в діяльності зберігачів?

3. Охарактеризуйте особливі форми стимулювання персоналу.

Варіант № 22.

1. Які позитивні риси акціонерних товариств зумовили їх виникнення і широке розповсюдження?

2. Охарактеризуйте поняття «фондова біржа».

3. Які форми оплати праці застосовуються в корпорації?

Варіант № 23.

1. У чому відмінність відкритого акціонерного товариства від закритого?

2. Розкрійте принципові особливості роботи фондової біржі.

3. Які особливості вибору організаційної структури акціонерного товариства?

Варіант № 24.

1. Розкрійте співвідношення понять «засновники», «учасники», «акціонери».

2. Охарактеризуйте випадки, коли повинна бути дане згода Антимонопольного комітету на діяльність господарських товариств.

3. Які особливості формування фонду участі персоналу в прибутках ?

Варіант № 25.

1. Які управлінські рішення потрібно здійснити для створення акціонерного товариства?

2. У чому полягає економічна суть позабіржових фондових ринків?

3. Охарактеризуйте основні пункти положення про персонал.

Варіант № 26.

1. Хто ухвалює рішення про створення акціонерного товариства?

2. Чим є фінансові посередники?

3. З якою метою створюються дочірні підприємства?

Варіант № 27.

1. Як здійснюється підписка на акції?

2. Охарактеризуйте види фінансового посередництва.

3. У чому полягає економічна роль резервного фонду і фонду виплати дивідендів?

Варіант № 28.

1. У чому полягають особливості проведення засновницьких зборів?

2. Які вимоги пред'являються щодо обнародування інформації про емітента?

3. У якому випадку необхідно здійснювати антикризові заходи?

Варіант № 29.

1. Які основні задачі корпоративного управління?

2. Охарактеризуйте основні функції фінансових посередників.

3. У чому полягає необхідність антикризового управління?

Варіант № 30.

1. За рахунок чого формується капітал акціонерного товариства?

2. Чим є інвестиційна компанія?

3. Які основні напрями антикризового управління?

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Зростання ролі корпоративного управління в Україні.

2. Корпоративні права в системі управління.

3. Форми державної корпоративної власності.

4. Основні види господарських товариств в Україні.

5. Господарські товариства корпоративного і некорпоративного типів.

6. Принципові відмінності між відкритими та закритими акціонерними товариствами.

7. Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління.

8. Особливості проведення установчих зборів.

9. Основні завдання корпоративного управління.

10. Економічна роль статутного фонду.

11. Основні форми існування акціонерного капіталу.

12. Напрямки регулювання корпоративного сектору.

13.Органи, які здійснюють регулювання корпоративного сектору.

14. Форми функціонування цінних паперів.

15. Структура депозитарної системи в Україні.

16. Особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.

17. Напрямки управління випуском акцій.

18. Основні завдання фондових бірж в Україні.

19. Функції фінансових посередників.

20.Інвестиційна компанія.

21. Основні елементи структури корпоративного управління.

22. Вимоги щодо проведення загальних зборів.

23. Повноваження і відповідальність ради акціонерного товариства.

24. Чинники створення внутрішньокорпоративних документів.

25. Особливості затвердження внутрішньокорпоративних управлінських документів.

26. Основні пункти положення щодо цінних паперів акціонерного товариства.

27. Економічна роль резервного фонду та фонду виплати дивідентів.

28. Необхідність антикризового управління.

29. Відмінності між антикризовим регулюванням та управлінням.

30. Особливості банкрутства акціонерних товариств.

ЛІТЕРАТУРА
1. Закон Украины “О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине”. - Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №38.

2. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 р. зі змінами та доп. - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №24.

3. Закон України “Про власність” від 7.02.91 р. зі змінами та доп. - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20.

4. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91 р. зі змінами та доп. - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №38.

5. Закон України “О хозяйственных обществах”. - Бизнес:Документы, комментарии. - 1998. - №35.

6. Акционерные общества: история и теория (Диалектика свободы). / Д. И. Функ, В. А. Михальченко, В. В. Хвалей. - Минск: Амалфея, 1999. - 608 с.

7. Акционерные предприятия. Роль и место в рыночной экономике / Б. В. Акимов, А. С. Баталов, В. В. Давыдов и др. - М.: Дело ЛТД, 1996. - 696 с.

8. Акціонерні товариства. Організація та діяльність. - К.: Фонд дер. майна України, 1997. - 344 с.

9. Берзон Н. И., Коваль А. П. Акционерное общество: капитал, правовая база, управление: Практическое пособие для экономистов и менеджеров. - М.: АО “Финстатинформ”, 1995. -157 с.

10. Дем’яненко П. В. Вдосконалення управління акціонерними товариствами // Вісн. КНЕУ - вип. 41. - 2000. - С. 44-47.

11. Задихайло Д. В., Кібенко О. Г., Назарова Г. В. Корпоративне управління. - Х.: Еспада, 2003. - 688 с.

12. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління. - К.: “Знання-Прес”, 2002. - 317 с.

13. Козаченко Г. В., Воронкова А. Е. Корпоративне управління. Підручник для вузів. - Київ: “Лібра”, 2004. - 368 с.

14. Миркин Д. М. Ценные бумаги и дофондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995. - 354 с.

15. Полонский В. Г., Белоусова С. В., Белоусов А. М. Корпоративное управление в непроизводственной сфере. - Херсон: ОЛДИ-плюс, 2003. - 460 с.

16. Петруня Ю. Э. Формы дискриминации акционерного меньшинства // Экономика Украины. - 1999. - №6. - С. 53-57.

17. Управление акционерным обществом (Корпоративное управление в Украине): Пособие. - К.: “Столетие”, 1999. - 196 с.

Схожі:

АДАПТАЦІЯ МЕТОДИКИ РЕЙТИНГУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ З УРАХУВАННЯМ...
Сконалення корпоративного управління проведено глибокий аналіз категорій та складових існуючої методики рейтингу корпоративного управління...
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА...
Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного...
6 Функції корпоративного податкового менеджменту Корпоративний податковий...
Корпоративний податковий менеджмент як складова системи управління підприємством виконує ряд функцій, які є напрямками діяльності...
Злидень Сергій Анатолійович
Директор департаменту стратегії корпоративного управління Фонду Держмайна України
Злидень Сергій Анатолійович
Директор департаменту стратегії корпоративного управління Фонду Держмайна України
СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОГО...

ЗАТВЕРДЖУЮ
Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень. Економічна суть облікової політики підприємства. Економічна...
ТЕМА Поняття і сутність менеджменту Обгрунтуйте необхідність існування...
...
МАТЕРІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА...
Иту на послуги ВНЗ в результаті несприятливих демографічних наслідків економічного спаду та політичної невизначеності кінця ХХ сторіччя;...
Ключові слова: економічне управління, економічне управління підприємством,...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка