КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
Сторінка1/7
Дата13.03.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Економіка > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТАПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Млинівський державний технолого-економічний коледж
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Розробила:

Викладач економічних дисциплін,

спеціаліст І категорії

Павуско Зоя Ананівна

www.pavusko.ucoz.ru

МЛИНІВЗМІСТ
1
ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ.1

Зміст економічного аналізу.2

Роль економічного аналізу за ринкових відносин.3

Мета й завдання економічного аналізу. Основні його категорії4

Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами.5

Предмет економічного аналізу.6

Види й напрямки економічного аналізу.7

Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа.8

Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація.9

Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження.
2
АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА.

28
1

Аналіз земельних ресурсів.2

Аналіз основних виробничих фондів.3

Аналіз машинно-тракторного парку.4

Аналіз трудових ресурсів.
3
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

45
1

Сутність інвестицій.2

Напрями використання КІ3

Критерії оцінки інвестиційної діяльності.4

Аналіз капітальних інвестицій у формування основного стада.5

Етапи аналізу капітальних вкладень
4
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА.

49
1

Аналіз виробництва продукції рослинництва.


 • завдання аналізу


 • фактори впливу на валовий збір2

Аналіз виробництва продукції тваринництва.


 • завдання аналізу


 • фактори впливу на валове виробництво3

Аналіз роботи підприємств промисловості.


 • завдання аналізу


 • показники аналізу
5
АНАЛІЗ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ, ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ.

54

6
АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ.

60
1

Значення, мета та завдання аналізу.2

Аналіз собівартості продукції рослинництва.3

Аналіз собівартості продукції тваринництва.4

Шляхи і резерви зниження собівартості продукції
7
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

64
1

Завдання аналізу і джерела даних. Аналіз звіту про фінансові результати. (л1)2

Аналіз суми прибутку за видами реалізованої продукції. (л1)3

Аналіз грошових надходжень діяльності підприємства та суми виручки від реалізації продукції.(л2)4

Аналіз доходів від цінних паперів.(с)5

Аналіз резервів збільшення прибутку.(л2)6

Аналіз рівня рентабельності та розподілу прибутку. (л3)
8
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.

74
1

Завдання і джерела аналізу.2

Аналіз майна і джерел його утворення.3

Аналіз фінансової стійкості.4

Аналіз платоспроможності.5

Визначення платоспроможності в умовах банкрутства.6

Аналіз оборотності оборотних активів та ефективності використання активів.
9
АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.

92
1

Аналіз кредитного портфеля.2

Сутність і значення іпотеки, особливості іпотечних відносин в аграрному секторі економіки.


ЛІТЕРАТУРА


ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ.

1. Зміст економічного аналізу.

2. Роль економічного аналізу за ринкових відносин.

3. Мета й завдання економічного аналізу. Основні його категорії

4. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами.

5. Предмет економічного аналізу.

6. Види й напрямки економічного аналізу.

7.Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа.

8. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація.

9. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження.
1. Зміст економічного аналізу.

Господарська діяльність підприємств різних галузей матеріального виробництва є основою суспільного відтворення валового внутрішнього продукту. Відомо, що кожне підприємство є складною системою взаємозв’язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції.

Економічний бік діяльності підприємства відображує система показників, які дають економічну оцінку процесам та результатам цієї діяльності.

Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз.

Термін «аналіз» іншомовного походження (від. analysis) і означає «розділяти», «розчленовувати». Щодо економічного аналізу - це означає вичленовування окремих показників господарської діяльності із загальних складових для наступного їх вивчення.

Аналіз економічних показників доповнюється в міру необхідності протилежним заходом - синтезом (гр. synthesis), який, з'єднуючі окремі показники в одне ціле, уможливлює вивчення зв’язків і залежностей між ними. Отже, аналіз і синтез у комплексі забезпечують наукове вивчення явищ і процесів у їхньому зв'язку та взаємодії.

Слід підкреслити, що економічний аналіз провадиться на всіх рівнях управління економікою: на рівні держави, галузей та регіонів (макроекономіка), на рівні підприємств і організацій (мікроекономіка).

На макрорівні здійснюється економічний аналіз макропоказників, на мікрорівні - конкретніш економічніш аналіз, який іще називають аналізом господарської діяльності підприємства.

Економічний аналіз діяльності підприємства має бути тісно пов'язаний із системним підходом, тобто з комплексним вивченням об'єкта управління з урахуванням усіх його аспектів: економічного, соціального, технічного, організаційного, екологічного та психологічного.

За системного підходу кожний об'єкт управління розглядають як комплекс взаємоповязаних елементів, котрим притаманні визначені загальні властивості і котрі об єднані для досягнення певної мети. У спеціальній літературі рекомендується для визначення системи користуватися пятьма найважливішими принципами:

 1. системі притаманна єдина мета;

 2. система складається із взаємоповязаних елементів, які створюють її внутрішню структуру;

 3. система існує в певному середовищі, яке може справляти обмежуючий вплив на її функціонування;

 4. система має певні ресурси, які забезпечують її функціонування;

 5. систему очолює керуючій центр, який організує її рух до визначеної мети.

Ці особливості системного підходу до управління свідчать, що економічний аналіз не може забезпечити підготовки управлінських рішень стосовно всіх аспектів діяльності підприємства. Але він є надійним інструментом для вирішення проблем саме економічного аспекту, а також для економічного обґрунтування рішень з інших проблем управління.

Це дає змогу визначити місце економічного аналізу в системі управління підприємством.

Інформаційна система управління включає всі види обліку, що створюють масив управлінської інформації, котрий характеризує стан системі, що управляється, та виконання управлінських рішень. Уся управлінська інформація аналізує, і відповідно до результатів аналізу готуються проекти управлінських рішень, які передаються в систему управління. У системі, що управляє, проекти управлінських рішень разом з іншою інформацією використовуються відповідно до загальних функцій управління для формулювання управлінських рішень, які передаються на об'єкт управління (систему, що управляється).

В об'єкті управління управлінські рішення передаються у відповідні підрозділи та забезпечується контроль за їх використанням. Щодо всіх операцій, які здійснюються в підрозділах, формується відповідна первинна інформація, котра в порядку зворотного зв'язку направляється в інформаційну систему управління.

Формування механізму ринкових відносин, безперечно, змінює характер аналітичної роботи. Вона повинна охоплювати як внутрішнє, так і зовнішнє економічне середовище кожного об'єкта господарювання, включно з кон'юнктурою ринку та адаптивністю до нього, можливою конверсією капіталу та оцінкою міри економічного ризику.

Економічний аналіз за порівняно короткий історичний термін зазнав суттєвих трансформацій: від аналізу балансу підприємства до комплексного економічного аналізу з використанням сучасних персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж.

Ці трансформації тривають під впливом розвитку суспільних відносин. Слід коротко назвати особливості сучасних змін економічного аналізу порівняно з традиційними його формами.

 1. Значно ширше використання принципу управління за відхиленнями, що дає можливість керівництву звертати увагу на зміни безпосередньо в процесі виробництва.

 2. Підвищення оперативності економічного аналізу, що виявляється в мінімізації періоду, за який проводиться поточний аналіз.

 3. Відхід від обов'язкової формальної «точності» результатів аналізу, тобто перенесення центру уваги від аналізу звітності до аналізу ситуацій, цільового аналізу резервів.

 4. Широке використання додаткової інформації поряд з використанням зовнішньої і внутрішньої звітності.

 5. Створення аналітичних груп з участю економістів, технологів, маркетологів, юристів (залежно від змісту проблеми) для забезпечення комплексності економічного аналізу.

 6. Розширення використання в економічному аналізі вибіркових даних.

Економічний аналіз широко застосовується в процесі проведення ревізій, аудиторських перевірок та маркетингових досліджень. Це невід'ємна частина системи планування підприємства, яка (особливо щодо собівартості продукції) є складовою управлінського обліку.

2. Роль економічного аналізу за ринкових відносин.

Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною.

Ґрунтуючись на матеріалах інших самостійних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майбутнім фахівцям оцінювати окремі господарські ситуації та розв'язувати комплексні економічні проблеми на підприємстві, а також у банківських, фінансових і державних установах.

Економічний аналіз є складовою частиною економічної роботи на підприємстві. Він, як завершальний її етап, комплексно охоплює всі інші елементи цієї роботи.

Економічний аналіз, який дає змогу правильно оцінити роботу підприємства і його підрозділів, виявити причини негараздів і наявні резерви, уможливлює значне поліпшення рівня всієї економічної роботи, робить її серйозним стимулом науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва.

Важливого значення економічний аналіз набуває за ринкових реформ, коли на перший план виходять економічні методи управління: він має не лише виправляти хиби, а й розкривати можливості дальшого зростання економіки.

За цих умов аналіз забезпечує можливість об'єктивної оцінки економічних результатів діяльності трудових колективів, визначення їхнього місця в галузі, регіоні, а також визначення внеску кожного робітника в загальний економічний результат діяльності підприємства відповідно до кількості та якості його трудових затрат. Це створює підґрунтя для розроблення системи матеріального заохочення працівників на підприємстві за рахунок фонду оплати праці та інших джерел.

Криза економіки України потребує активної аналітичної робота, бо саме економічний аналіз дає змогу виявити й кількісно виразити залежності між результатами діяльності підприємств та ресурсами, заробітком, формами власності.

Економічний аналіз сприяє бережливості, умілому витрачанню всіх видів засобів, ліквідації безгосподарності, непродуктивних витрат і втрат.

Ринкові відносини потребують ґрунтовного аналізу ринкових ситуацій з тим, щоб визначити принципи дії ринкових механізмів. Такий аналіз у розвинутих країнах виявив цілу низку об'єктивних закономірностей і дав змогу планувати кількість товару відповідно до вимог споживачів, «підігнати» товар під наявний на ринку попит. У результаті відбулась переорієнтація виробництва, а слідом за ним і попиту. Почалось становлення так званого ринку покупця - практичне втілення концепції маркетингу.

Аналітичні розрахунки треба будувати з урахуванням фактичного стану суспільства та економіки. Однак об'єктивний аналіз повинен брати до уваги й ті матеріальні передумови, що забезпечили успіх цим країнам: специфічна матеріально-технічна база, сформовані основи приватної власності та її правовій захист.

У міру становлення ринкових відносин масштаби виробництва, темпи його зростання повинні прискорюватись. Тому треба скоротити час між проведенням аналізу та використанням його висновків.

Поліпшення організації та повніше використання економічного аналізу в управлінні тісно пов'язані з усією системою вдосконалення господарського механізму в нашій країні, спрямованою на підвищення ефективності виробництва і якості праці в усіх ланках національної економіки.
3. Мета й завдання економічного аналізу. Основні його категорії
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Конспект лекцІй з дисципліни “ ПОТЕНЦІАЛ і розвиток ПІДПРИЄМСТВА”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ дисципліни «Історія економічних учень»

Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство...
Опорний конспект лекцій з дисципліни „Організація торгівлі” для студентів напряму підготовки 030510 денної форми навчання / Укладач...
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО...
Конспект лекцій з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів ІІІ курсу. Павлоград: ЗПІЕУ, 2007
Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...
Конспект лекцій Частина II Суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка