Уроку: Навчальна


Скачати 88.12 Kb.
НазваУроку: Навчальна
Дата30.10.2013
Розмір88.12 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Економіка > Урок
Розділ 3. Національна економіка як ціле. Тема 6. Загальні результати національного виробництва, 11 клас (рівень стандарту)

Урок № 25

Тема уроку: «Безробіття і зайнятість трудових ресурсів»

Мета: уроку:

Навчальна:

 • сформувати в учнів уявлення про безробіття як наслідок порушення макрорівноваги;

 • розглянути поняття, хто такі безробітні, зайняті, працездатні, види безробіття;

 • навчити визначати рівень безробіття;

 • сформувати вміння аналізувати умови виникнення безробіття;

Розвиваюча:

 • розвивати зацікавленість учнів у вивченні нового матеріалу;

 • продовжувати розвивати економічне мислення.

Виховна

 • продовжувати роботу над вихованням в учнів працездатності, самостійності, уважності. 

Тип уроку: комбінований.
Вид уроку: урок вивчення нових знань.

Обладнання: підручники з економіки

Хід уроку:
I . Організаційний момент

 1. Привітання

 2. Перевірка присутніх

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 1. Складання сенкена

Декільком учням пропонується завдання: Складіть сенкен до теми «ВВП». (Валовий внутрішній продукт; номінальний, реальний; розраховується, збільшується, зменшується; показує рівень добробуту країни, сума доходів)

 1. Усне опитування

Дайте відповіді на наступні питання одним словом: «так» чи «ні»:

1) До ВВП належить вартість товарів промислового виробництва (Так)
2) ВВП враховує вартість всіх створених на території країни товарів та послуг (Так)

3) Чи належать до сукупних витрат непрямі видатки? (Ні)

4) Частина інвестиційних витрат держави направляється на розширення суспільних благ (Ні)

5) Чи можна вважати амортизаційні відрахування частиною доходу підприємця? (Так)

6) Чи доцільно використовувати показник ВВП для розрахунку продуктивності суспільної праці? (Так)

7) Дефлятор ВВП застосовують для того, щоб визначити величину НД (Ні)

8) Чи є сенс у подальшому збільшенні частки промисловості у ВВП України? (Ні)

9) Чи належить до складу ВВП вартість послуг закладів освіти? (Так)

10) Чи доцільно стверджувати, що найбільш мінливим компонентом ВВП є витрати іноземців? (Ні)

11) Чи належить до складу національного багатства країни особиста власність її громадян? (Так)

12) Збільшуючи розміри непрямих податків, держава автоматично погіршує життєвий рівень населення (Так)

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ми вже знаємо, що показник ВВП на душу населення характеризує рівень розвитку країни. Ще одним показником добробуту людей є показник зайнятості. Кожна країна зацікавлена у високій зайнятості робочої сили та невисокому вимушеному безробітті. Люди хочуть мати високооплачувану роботу відповідно до своїх здібностей та інтересів. Проте жодне суспільство не здатне забезпечити роботою всіх працездатних. В економіці безробіття виникає з різних причин. В країні одночасно з безробіттям існують вакансії, тобто вільні місця, які не можуть зайняти безробітні з різних причин.

Утрата робочого місця може мати для окремої людини погані наслідки. Масове ж безробіття спричиняє шкідливі наслідки для всього суспільства. Воно виникає через порушення макроекономічної рівноваги.

Сьогодні ми розглянемо тему: «Безробіття і зайнятість трудових ресурсів»

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя

Метою нашого уроку буде вивчення таких понять як: «безробіття», «робоча сила», «зайняті» та «безробітні», рівень безробіття, види безробіття.
Що ж таке безробіття?

Безробіття - ситуація в економіці, за якої люди, які можуть і бажають працювати, перебувають у пошуку відповідних робочих місць.
Практично неможливо знайти у світі країну, де немає тієї чи іншої форми безробіття. І Україна теж не виняток. Кожен працівник може в той чи інший момент залишитися безробітним, в силу різних обставин. Це можуть бути особисті обставини - переїзд на нове місце проживання, стан здоров'я, підвищення кваліфікації, бажання знайти роботу, що забезпечує кар'єрний ріст та ін. Залишитися без роботи можна і за обставинами, які мало залежить від людини - спад в економіці, зміна галузевої структури…. За будь-якої причини, якщо людина залишиться без роботи, якщо пошуки нового робочого місця надовго затягуються, це стає важким випробуванням для людини і його сім'ї.
Мозковий штурм

Давайте подумаємо, які проблеми в суспільстві і в економіці країни тягне за собою безробіття? (можливі відповіді учнів)

1) Безробітня людина нічого не виробляє, тому безробіття перешкоджає зростанню добробуту країни.

2) Товариство змушене шукати кошти для порятунку безробітних від голодної смерті, виділяючи для цього державні гроші, які завжди обмежені.

3) Зростання безробіття скорочує попит на товари на ринку, ускладнює збут товарів і сприяє скороченню робочих місць.

4) Безробіття загострює політичну ситуацію в країні.

5) Зростання безробіття веде до зростання кількості злочинів.

Розповідь вчителя

Все населення країни умовно можна розділити на 3групи:

 • зайняті;

 • безробітні;

 • ті, що не входять до складу робочої сили.

Зайняті - це люди, що виконують оплачувані види робіт.
Людина, що працює неповний день або неповний тиждень вважається неповно або частково зайнятим і включається до числа зайнятих. До зайнятих відносяться також люди, що не працюють у зв'язку з відпусткою, хворобою і страйком, стихійними лихами.

Безробітні - це люди, які не мають роботи, активно її шукають, але не знайшли роботу з якої-небудь причини. Зайняті й безробітні становлять робочу силу. У категорію "Ті, що не входять до складу робочої сили" автоматично потрапляють непрацездатні громадяни (не можуть працювати і роботу не шукають). Це:

 • діти до 16 років;

 • пенсіонери та інваліди;

 • укладені і що знаходяться в психіатричних лікарнях;

 • домогосподарки;

 • люди, які шукали роботу, але зневірені її знайти і припинили пошук роботи.

Основним показником, що вимірює безробіття - є рівень безробіття.
Рівень безробіття являє собою відношення чисельності безробітних до загальної чисельності робочої сили (сумі кількості зайнятих і безробітних), виражене у відсотках. Рівень безробіття оцінюється показником * 100%, де
U - рівень безробіття; L - загальна чисельність робочої сили;

Наприклад, в Україні у 2005р. Нараховувалося 989 тис. безробітних. Кількість працездатного населення – 27 472 тис. осіб. Розрахуємо рівень безробіття в Україні в 2005 році.

* 100% = 3,6%.

Причини безробіття.

Одним із перших, хто спробував з’ясувати сутність і причини безробіття, був англійський економіст Т. Мальтус. В основу теорії він поклав біологічний закон – живі істоти розмножуються швидше, ніж можуть забезпечити себе їжею. Подолати безробіття можна лише за допомогою війн, обмеження народжуваності тощо. Згідно з технологічною теорією, причиною безробіття є технічний прогрес. Тому для подолання такого явища необхідно обмежити темпи прогресу. Марксистська теорія основною причиною виникнення безробіття називає конкурентну боротьбу, що змушує власників збільшувати витрати на вдосконалення техніки, а не робочу силу. Найпоширенішою в наш час є кейнсіанська теорія безробіття. Основну причину цього явища вона пояснює недостатнім попитом на товари й послуги. Для подолання такої невідповідності необхідно знижувати податки, збільшувати допомогу малозабезпеченим та, зокрема, військові витрати держави. Щоб однозначно відповісти на це питання треба знати у якій конкретній ситуації виникло безробіття.

Розрізняють такі види безробіття:

 • Фрикційне

 • Структурне

 • Циклічне

Фрикційне безробіття виникає внаслідок безперервного руху працездатного населення між регіонами, від професії до професії. Воно пов’язане зі змінами етапів у житті людини (народження і догляд за дитиною в жінок, закінчення навчального закладу тощо). До нього також належать люди, особливо молодь, які вперше шукають роботу.

Структурне безробіття має місце тоді, коли попит і пропозиція на робочу силу не збігаються через зміни в структурі споживчого попиту, а відповідно – і в структурі загального попиту на робочу силу. При цьому попит на одні професії зменшується або взагалі зникає, а на інші – збільшується. Наприклад, після винайдення нових верстатів, досвід і навички робітників стають непотрібними, а для освоєння нових професій необхідний час.

Циклічне безробіття виникає внаслідок економічного спаду, тобто у фазі ділового циклу, яка характеризується низьким попитом на робочу силу. Коли сукупний попит на товари й послуги зменшується, то зайнятість скорочується й безробіття відповідно зростає.

Фрикційне і структурне безробіття абсолютно неминучі, уникнути їх у будь-якій економічній системі неможливо. Коли говорять, що в країні «повна зайнятість», то в ній немає циклічного безробіття, яке в фазі піднесення дорівнює нулю.

Як же знизити рівень безробіття?

Наприклад, рівень фрикційного безробіття може бути знижений за рахунок поліпшення інформаційного забезпечення ринку праці, а також ліквідації чинників, які знижують мобільність робочої сили. Структурне безробіття можна подолати шляхом усунення невідповідності між структурною пропозицією праці та попиту на неї, появі нових галузей і виробництв. Найважче подолати циклічне безробіття: необхідно створити умови для зростання опиту на товари, допомогти збільшенню само зайнятості, створювати нові робочі місця тощо.

V. Закріплення вивченого матеріалу
Завдання.

1. Визначте в кожному із наведених прикладів вид безробіття і позначте його буквами (ф - фрикційне, с – структурне, ц - циклічне).

ф

Закінчився сезон будівельних робіт і 200 будівельників залишились без роботи

с

Реалізація програми «Розброєння» призвела до розформування 2-х військових частин; 600 військовослужбовців звільнено в запас

с

10 працівників заводу замінив один станок з числовим програмним управлінням

ф

Бухгалтер Іванов вже два місяці безробітний, він звільнився з приватного підприємства через низьку зарплату і шукає іншу роботу

ц

Закрили цех з випікання тістечок і звільнили 6 пекарів через значне падіння попиту населення на цю продукцію

2. За даними статистичного управління регіону, чисельність зайнятих у регіоні становить 518,6 тис. осіб. В регіоні існує безробіття зі структурою:

 • звільнено через конверсію заводу 1,8 тис. осіб;

 • звільнено за власним бажанням 12,1 тис. осіб;

 • випускники закладів освіти, які не знайшли роботу – 6,7 тис. осіб;

 • звільнено у зв’язку із банкрутством підприємств 18,1 тис. Осіб;

 • звільнено по закінченні сезону на консервному заводі 4,9 тис. осіб.

Розрахуйте:

 • чисельність робочої сили;

 • загальний рівень безробіття;

 • природний рівень безробіття;

 • рівень циклічного безробіття.

Розв’язання:

 1. Робоча сила = зайняті + безробітні (L=E+U).

518,6+(1,8+12,1+6,7+18,1+4,8)=518,6+43,6=562,2 тис. осіб.

 1. Загальний рівень безробіття = безробіття / робоча сила *100%= 43,6 / 562,2 * 100%= 7,76%.

 2. Природний рівень безробіття = фрикційне + структурне безробіття / робоча сила * 100% = (12,1+6,7+4,9)+1,8 / 562,2 * 100% = = 4,54 %.

 3. Рівень циклічного безробіття = циклічне безробіття / робоча сила * 100% = 18,1/562,2*100% = 3,22%.

Або можна так: загальний рівень безробіття – природний рівень безробіття: 7,76 – 4,54 = 3,22%.

VI. Підведення підсумків

VII. Домашнє завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника (автори не завжди співпадають)

Написати есе на тему: «Безробіття – не вирок»

Схожі:

Уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна
Тема: Гідросфера Тема уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна: Продовжити формування системи знань про гідросферу...
Тема уроку: Застосування похідної до розв’язування прикладних задач Навчальна мета уроку
Навчальна мета уроку: Формувати в учнів вміння знаходити найбільше і найменше значення функції при розв’язуванні різних типів прикладних...
Розробка уроку з теми «Різноманітність круглих червів» Мета: Навчальна
...
Уроку: засвоєння нових знань Хід уроку
Навчальна: ознайомити учнів з поняттям «глобальна проблема», з’ясувати необхідність природоохоронних заходів з метою охорони середовища...
Уроку: комбінований. Хід уроку
Навчальна: ознайомити учнів з сучасними технологіями переробки відходів, з’ясувати необхідність спостереження та аналізу стану природи...
Уроку: Навчальна
Тема уроку: Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв'язок з якістю растрових...
Уроку спецтехнології на тему: «Режими газового зварювання»
Мета уроку: навчальна – навчити учнів самостійно працювати над новим матеріалом,вміти виділяти головне,ознайомити учнів з режимом...
Уроку: Навчальна
Тема уроку: Поняття про стиснення даних. Архівація файлів. Програми для роботи з архівами. Створення архіву. Додавання файлів до...
ТЕМА УРОКУ
Навчальна: Навчити учнів здійснювати обробку монтаж, та додавання титрів у відеозаписи
Уроку : Навчальна
Тема. Створення та демонстрація презентацій засобами MS PowerPoint на тему «Подорож в країну знань»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка