ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився «31» грудня 2012 р


Скачати 332.26 Kb.
НазваПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився «31» грудня 2012 р
Сторінка1/3
Дата08.07.2013
Розмір332.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Примітки до фінансової звітності за рік,

що закінчився «31» грудня 2012 р.


 1. Інформація про Товариство.

Повне найменування підприємства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Скорочене найменування підприємства

ПАТ «ЗНКІФ «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Організаційно-правова форма підприємства

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Код ЕДРПОУ

35918387

Юридична адреса підприємства

Україна, 01010, місто Київ, вулиця Суворова, будинок 4

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і ФОП

19.05.2008 № 1 070 102 0000 033164

Орган реєстрації

Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Контактні телефони

044-203-41-85

Адреса електронної пошти

kua@elliott.kiev.ua

Розмір зареєстрованого статутного капіталу, тис. грн.

200 000

Розмір сплаченого статутного капіталу, тис. грн.

200 000

Органи управління

– Загальні збори Акціонерів

– Наглядова рада

Вид діяльності по КВЕД-2010

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

66.30 Управління фондами

Можливі користувачі фінансової звітності

засновники, банки, податкові, статистичні і інші уповноважені державні органи і інші суб'єкти, передбачені чинним законодавством

Форми ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік здійснює за журнально-ордерною системою за допомогою програмного системного продукту 1С: Підприємство.

Середня кількість працівників Товариства протягом звітного періоду

1

Голова Наглядової Ради – Президент

Сосіс О.Й.

Головний бухгалтер

Штатним розкладом не передбачено

2. Облікова політика.
2.1. Основи облікової політики та складання звітності.
Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності.
Облікова політика Товариства – документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу.

Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України для Публічних акціонерних товариств, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій України, основними принципами міжнародних стандартів фінансової звітності, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.
Обрана Товариством облікова політика:

 • забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;

 • визначає систему ведення бухгалтерського обліку;

 • закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансового,

 • управлінського та податкового обліку;

 • відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;

 • направлена на повне задоволення потреб управління Товариством;

 • сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;

 • забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;

 • встановлює правила документообігу;

 • затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;

 • визначає технологію обробки облікової інформації.


Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою і валютою подання фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч.
Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку – збитку (власного капіталу), які відображаються за справедливою вартістю.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, а також на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображені у звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов’язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку.
Товариство постійно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського обліку, крім випадків істотних змін в діяльності або в правовій базі. Методи обліку та оцінки статей балансу, як правило, використовуються постійно.
Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку та

дотримується таких основних критеріїв як:

 • наступність, тобто залишки на бухгалтерських рахунках на початок поточного звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду;

 • повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності; усі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Товариства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;

 • обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання та/ або витрати – не занижуватимуться;

 • пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у звітності фактів господарської діяльності виходячи не тільки з правової норми, але і з економічного змісту фактів та умов господарювання;

 • несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;

 • раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарської діяльності Товариства;

 • відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально зрозумілі для користувачів, достовірно відображають операції Товариства, уникають двозначності в відображенні позиції Товариства. Необхідні пояснення дано в додатках та пояснювальних записках до звітів;

 • суттєвість – у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом, інвесторами, та іншими користувачами звітності;

 • своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку;

 • автономність, тобто активи та зобов’язання Товариства повинні бути відокремлені від активів та зобов’язань власників цього Товариства або інших підприємств;

 • безперервність, тобто оцінка активів Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що господарська діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;

 • нарахування та відповідність доходів та витрат для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Доходи - це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов'язаного з внесками акціонерів. Витрати - це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами. Власний капітал - це залишкова частина в активах Товариства після вирахування всіх зобов'язань;

 • послідовність - постійне (із року в рік) застосування Товариством обраної облікової політики;

 • історична (фактична ) собівартість, тобто активи та зобов’язання обліковуються, як правило, за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.


Облікова політика в Товаристві застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення.

Актив враховується в балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх економічних вигод для Товариства і актив має собівартість або вартість, яка може бути достовірно обчислена.

Зобов’язання – це теперішня заборгованість Товариства, що виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів.
У фінансових звітах Товариство використовує такі методи оцінки, як історична (первісна) вартість, ринкова вартість, справедлива вартість, балансова вартість.

Первісна вартість передбачає відображення в обліку активів за сумою фактичних витрат на їх придбання на дату їх придбання, а зобов’язань – на суму мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання. За первісною вартістю Товариство обліковує основні засоби та нематеріальні активи та фінансові інструменти {дебіторська заборгованість, цінні папери, вкладення (інвестиції) в асоційовані компанії, дочірні підприємства}.

Ринкова вартість – сума, яку можна отримати від продажу активу на активному ринку. При відображенні в обліку активів та зобов’язань за ринковою вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких самих активів на поточний момент. При відображенні в обліку зобов’язань вони визнаються за тією сумою коштів, яка вимагалася для проведення розрахунку у поточний момент. Приведення вартості активів у відповідність із ринкової здійснюється шляхом їх переоцінки.

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. За справедливою вартістю Товариство визначає безоплатно отримані активи, а також активи, отримані в результаті обміну на неподібний об’єкт.

Балансова вартість – сума, за якою актив обліковується у балансі після вирахування будь-якої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.
2.2. Основні засоби.

Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що утримуються Товариством для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг, для надання в оренду або для адміністративних цілей та використовуються, за очікуванням, протягом більше одного періоду. До основних засобів відносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких за одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. і більше. Активи, вартість яких складає менш ніж 2,5 тис. грн. списуються на витрати в період їх придбання.

Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка визначається як фактична собівартість у сумі грошових коштів справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобів. Зміна первісної вартості допускається лише у випадках поліпшення - добудови, дообладнання, реконструкції (з відображенням витрат за відповідними рахунками капітальних інвестицій), часткової ліквідації об’єкта або його переоцінки.

Завершені витрати для поліпшення об’єкта основних засобів – на добудову, реконструкцію, модернізацію основних засобів відносяться на збільшення їх вартості.

Вартість робіт, здійснених для підтримання об’єкту в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх вигод від його використання, та витрати з технічного обслуговування, не впливають на балансову вартість об’єкту та відносяться на витрати.

Нарахування амортизації в здійснюється по кожному об’єкту прямолінійним методом протягом строку корисного використання об’єкта, який визначається при введені його в експлуатацію (оприбуткуванні на баланс). Нарахування амортизації починається з моменту, коли об’єкт основного засобу стає придатним для використання. Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишкової вартості активу нульового значення. Нарахування амортизації припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації та їх балансовою вартістю. У разі перевищення балансової вартості об’єкта над виручкою від реалізації або навпаки результат визначається витратами або доходами.

Станом на звітну дату у власності Товариства не має об’єктів основних засобів.
2.3. Інвестиційна нерухомість.
Необоротні активи класифікуються як інвестиційна нерухомість, якщо вони є нерухомістю (землею,будівлею чи частиною будівлі або їх поєднанням), яка утримується Товариством в якості власника або лізингоодержувача за договором про фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання лізингових (орендних) платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей.

Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або частина будівлі, або земля і будівля, що перебувають у розпорядженні Товариства з метою отримання орендних платежів, доходів від зростання капіталу або того чи іншого, але не для надання послуг або адміністративних цілей.

Один і той самий об’єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно відокремлені частини, що використовуються з різною метою: одна частина - для отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша-для використання в процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей.

У бухгалтерському обліку такі частини об’єкта нерухомості відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці частини не можуть бути придбанні окремо, такий об’єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умов, що лише незначна його частина утримується для використання в процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей.
Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Товариство оцінює ії за собівартістю. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає вартість її придбання та витрати, що безпосередньо пов’язанні з нею.

Оцінка інвестиційної нерухомості після первісного визнання здійснюється по собівартості.

Амортизація об’єктів інвестиційної нерухомості здійснюється за методом прямолінійного списання.

Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об’єкта інвестиційної нерухомості визнаються витратами під час їх здійснення.

Товариство припиняє обліковувати в балансі об’єкт інвестиційної нерухомості під час його вибуття внаслідок продажу чи передавання у фінансовий лізинг (оренду) або якщо більше не очікується отримання будь-яких економічних вигід від його використання.

Фінансовий результат від вибуття (ліквідації) об’єкта інвестиційної нерухомості розраховується як різниця між надходженнями коштів від вибуття (ліквідації) об’єкта та його балансовою вартістю і визнається у звітному періоді,у якому відбулося таке вибуття (ліквідація).

Станом на звітну дату у власності Товариства не має об’єктів інвестиційної нерухомості.
  1   2   3

Схожі:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ПАТ «ЗНВКІ Фонд «Бета»» Примітки до попередньої фінансової звітності...
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ...
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
АУДИТ
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс», проведена аудиторська перевірка фінансової звітності...
АУДИТ
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс», проведена аудиторська перевірка фінансової звітності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка