Уроку: а навчальна


Скачати 296.47 Kb.
НазваУроку: а навчальна
Сторінка1/3
Дата05.03.2016
Розмір296.47 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Урок
  1   2   3
План – конспект заняття

майстра в/н А.М. Педоренко

на ______________

ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Структура і зміст Звіту про фінансові результати

Мета уроку:

а) навчальна:

- повторення та закріплення теоретичних знань з даної теми на практиці;

- формування і розвиток умінь і навичок застосування знань для розв’язання навчально-виробничих завдань;

- формування та закріплення умінь і навичок складання звіту про фінансовий результат;

б) розвивальна:

- активізація розумової діяльності учнів;

- формування прийомів мислення: аналіз – порівняння – узагальнення – висновок, розвиток умінь аналізувати законодавчі акти;

- розвиток уваги, спостережливості, логічного мислення;

в) виховна:

- виховання старанності в роботі;

- прищеплення почуття відповідальності;

- формування культури виробничої діяльності, любові до знань, дисципліни, ініціативи;

- виховання економного використання матеріалів (бланків документів).

г) методична:

- застосування інноваційних технологій.
Форма уроку: урок виробничого навчання в навчальній майстерні

Методи:

- словесні (інструктаж, бесіда, пояснення, робота з друкованим джерелом інформації);

- наочні (слайд-шоу, роздатковий матеріал, показ прийомів роботи);

- практичні (вправи, самостійна практична робота учнів);

- репродуктивні (пояснювально-ілюстративний, виконання учнями прийомів та операцій за зразком, показаним майстром, виконання завдання, використовуючи інструкційну карту).

Матеріально-технічне забезпечення: калькулятор, ручка, олівець, лінійка, План рахунків бухгалтерського обліку, бланки первинних документів.

Міжпредметні зв’язки: Бухгалтерський облік, економіка підприємств, фінансовий аналіз, економічний аналіз, фінанси підприємств
Структура заняття

 1. Організаційна частина

 1. Перевірка присутності учнів;

 2. Перевірка готовності учнів до уроку;

3. Перевірка дотримання вимог техніки безпеки праці.

 1. Вступний інструктаж

Актуалізація знань:

1. Повідомити тему уроку;

2. повідомити мету уроку;

3. перевірити знання і практичні навики учнів по матеріалу пройденому на попередніх уроках;

4. підведення підсумків вступного інструктажу, звернути увагу на допущені помилки при відповідях.

Викладання нового матеріалу:

 1. повідомлення нової навчальної інформації;

 2. показ нових прийомів трудової діяльності – порядку заповнення нових для учнів документів;

 3. опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних майстром;

 4. відповідь майстра на запитання учнів.


ІІІ. Поточний інструктаж:

- видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення алгоритму їх виконання;

- розподіл учнів по робочих місцях;

- повідомлення про критерії оцінювання виконаних робіт;

- цільові обходи майстра робочих місць учнів;

- прийом та оцінювання виконаних робіт;

- прибирання робочих місць.

IV. Заключний інструктаж:

- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок учнів та пропозиції засобів по їх усуненню;

- повідомлення та обґрунтування оцінок;

- видача домашнього завдання.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1. Дайте визначення поняття бухгалтерська (фінансова) звітність?

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Відповідно до ст. 1 Закону про бухгалтерський облік користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

 1. Охарактеризуйте основні етапи підготовки до складання фінансової звітності?

Фінансова звітність є основним джерелом інформації про майновий та фінансовий стан підприємства.

Річний фінансовий звіт складається на кінець останнього дня звітного періоду. Перед складанням фінансової звітності проводиться підготовча робота бухгалтера:

 • Вивчення нормативно-правових актів, зміни, доповнення щодо складання фінансової звітності;

 • Організація і проведення річної інвентаризації грошових коштів, матеріальних цінностей;

 • Узгодження доходів і витрат, що відносяться до звітного періоду;

 • Проведення підсумкових робіт в регістрах аналітичного обліку;

 • Складання оборотних відомостей за аналітичними рахунками;

 • Завершення записів в головній книзі;

 • Складання оборотних відомостей за синтетичними рахунками;

 • На підставі даних оборотних відомостей складається баланс встановленої форми;

 • Складається інші форми звітності. Здійснюється взаємоузгодженість показників фінансової звітності;

 • Розгляд і затвердження річної фінансової звітності;

 • Подання фінансової звітності.

 1. Порядок складання та стоки подання фінансової звітності?

За звітним періодом фінансові звіти поділяються на річні та квартальні. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року, до моменту ліквідації.

Квартальна звітність складається наростаючим підсумком з початку року у складі двох форм — Балансу і Звіту про фінансові результати.

Форми фінансової звітності (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України за погодженням з Держкомстатом України.

Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів державного казначейства України з виконанням бюджетів усіх рівнів і кошторисів видатків і порядок їх заповнення встановлюються Державним казначейством України.

Складання звітів — завершальний етап облікового процесу, тому до початку складання звітів проводиться значна підготовча робота.

Процес підготовки до складання та безпосереднього складання фінансової звітності може бути поділений на кілька етапів.

Датою подання фінансової звітності вважається день її фактичної передачі за належністю, а у разі надсилання поштою — дата одержання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата. У разі, якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність:

 • органам, до сфери управління яких вони належать;

 • власникам (засновникам), відповідно до установчих документів;

 • трудовим колективам на їх вимогу;

 • органам виконавчої влади та іншим користувачам, відповідно до законодавства.

Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до порядку подання фінансової звітності: квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року. Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

 1. Якісні характеристики фінансової звітності?

  • інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна
   бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її
   користувачами за умови, що вони мають достатні знання та
   зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;

  • фінансова звітність повинна містити лише доречну
   інформаці
   ю, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає
   змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події,
   підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому;

  • фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація,
   наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не
   містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення
   користувачів звітності;

  • фінансова звітність повинна надавати можливість
   користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни.

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням
таких принципів:

1) автономності підприємства;

2) безперервності діяльності;

3) періодичності;

4) історичної (фактичної) собівартості;

5) нарахування та відповідності доходів і витрат;

6) повного висвітлення;

7) послідовності;

8) обачності;

9) превалювання змісту над формою;

10) єдиного грошового вимірника.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою
користувачам, вона повинна містити дані про:

 • підприємство;

 • дату звітності та звітний період;

 • валюту звітності та одиницю її виміру;

 • відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;

 • облікову політику підприємства та її зміни;

 • консолідацію фінансових звітів;

 • припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

 • обмеження щодо володіння активами;

 • участь у спільних підприємствах;

 • виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

 • переоцінку статей фінансових звітів;

 • іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними
  положеннями (стандартами).

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ,
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до
чинного законодавства) включає:

1) Баланс

2) Звіт про фінансові результати

3) Звіт про рух грошових коштів

4) Звіт про власний капітал

5) Примітки до звітів

 1. Дайте визначення поняття «баланс», назвіть основні види балансів?

Баланс є основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, дає можливість визначити ліквідність та оборотність ресурсів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості. За цими даними можна визначити інвестиційну привабливість суб’єкта господарювання, наскільки є надійно і ефективно вкладати у нього інвестиції, придбавати його акції, облігації. Отримання такої інформації є необхідною умовою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Вступний баланс складають на початку діяльності підприємства. Він відображає активи і пасиви, які сформовані його засновниками на дату створення суб’єкта господарювання.

Періодичний баланс складається протягом календарного року за звітними періодами (місяць, квартал).

Річний баланс відображає фінансовий стан підприємства на кінець звітного року.

Об’єднувальний баланс складається у разі злиття кількох підприємств в єдине об’єднання на правах юридичної особи.

Розподільний баланс складається в разі реструктуризації великих підприємств, поділу їх на декілька менших за обсягом підприємств з правами юридичної особи.

Санований баланс найчастіше складається у тих випадках, коли підприємству загрожує банкрутство. Його складають із залученням незалежного аудитора ще до закінчення звітного періоду з метою показати реальний фінансовий стан підприємства.

Ліквідаційний баланс складається у разі ліквідації підприємства.

Зведений баланс складається підприємством, до складу якого входять реструктуризовані підприємства або окремі господарства, виділені на самостійний баланс.

Консолідований баланс передбачає включення до його складу всіх підприємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної особи.

 1. Структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»?

Статті Балансу згруповані в розділи — три в активі Балансу та п’ять у пасиві .

В активі балансу подано розділи, у яких згруповані ресурси підприємства, що ними воно володіє на звітну дату.

У першому розділі активу Балансу відображається вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.

У другом у розділі активу відображається вартість оборотних активів: запасів; дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги; дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів тощо; поточних фінансових інвестицій; грошових коштів та їх еквівалентів.

У третьому розділі відображаються витрати, які мали місце у попередніх звітних періодах, але належать до наступних звітних періодів.

У першому розділі пасиву вміщується інформація про власний капітал підприємства — статутний, пайовий, додатковий вкладений, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тощо.

У другому розділі пасиву відображається вартість сформованих резервів на забезпечення наступних витрат і платежів — на виплату відпусток, додаткових пенсій, гарантійних зобов’язань, а також отримані цільові фінансування та надходження.

У третьому розділі пасиву наводиться інформація про довгострокові зобов’язання — довгострокові кредити банків, отримані позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими векселями тощо.

У четвертому розділі пасиву відображається інформація про поточні зобов’язання — короткострокові кредити банків та позики, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці та за іншими розрахунками.

У п’ятому розділі пасиву відображаються доходи майбутніх періодів — доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, але які відносяться до наступних звітних періодів.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕМИ

Методика складання «Звіту про фінансові результати» відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»

Наступним елементом фінансової звітності (згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") є Звіт про фінансові результати. Загальні вимоги до розкриття статей даного звіту, а також форма та зміст звіту визначаються вимогами П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
  1   2   3

Схожі:

Уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна
Тема: Гідросфера Тема уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна: Продовжити формування системи знань про гідросферу...
Тема уроку: Застосування похідної до розв’язування прикладних задач Навчальна мета уроку
Навчальна мета уроку: Формувати в учнів вміння знаходити найбільше і найменше значення функції при розв’язуванні різних типів прикладних...
Розробка уроку з теми «Різноманітність круглих червів» Мета: Навчальна
...
Уроку: засвоєння нових знань Хід уроку
Навчальна: ознайомити учнів з поняттям «глобальна проблема», з’ясувати необхідність природоохоронних заходів з метою охорони середовища...
Уроку: комбінований. Хід уроку
Навчальна: ознайомити учнів з сучасними технологіями переробки відходів, з’ясувати необхідність спостереження та аналізу стану природи...
Уроку: Навчальна
Тема уроку: Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв'язок з якістю растрових...
Уроку спецтехнології на тему: «Режими газового зварювання»
Мета уроку: навчальна – навчити учнів самостійно працювати над новим матеріалом,вміти виділяти головне,ознайомити учнів з режимом...
Уроку: Навчальна
Тема уроку: Поняття про стиснення даних. Архівація файлів. Програми для роботи з архівами. Створення архіву. Додавання файлів до...
ТЕМА УРОКУ
Навчальна: Навчити учнів здійснювати обробку монтаж, та додавання титрів у відеозаписи
Уроку : Навчальна
Тема. Створення та демонстрація презентацій засобами MS PowerPoint на тему «Подорож в країну знань»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка