Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології


Скачати 365.24 Kb.
НазваПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Сторінка3/3
Дата17.03.2013
Розмір365.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3

Спадковість і мінливість
Закономірності спадковості

Закономірності мінливості.

СелекціяГенетика. Методи генетичних досліджень

(у тому числі спадковості людини). Основні поняття генетики: гени (структурні та регуляторні), алель гена, локус гена, домінантний і рецесивний стани ознак, гомозигота, гетерозигота, генотип, фенотип, спадковість, мінливість.

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем та їх статистичний характер. Закон чистоти гамет. Методи перевірки генотипу гібридних особин. Проміжний характер успадкування. Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів. Співвідношення статей у популяціях. Успадкування, зчеплене зі статтю. Взаємодія генів та її типи.

Організація геному у різних груп організмів. Цитоплазматична спадковість.


Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості і статистичні закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд. Варіаційна крива.

Спадкова мінливість та її види: комбінативна і мутаційна. Типи мутацій. Мутагенні фактори. Спонтанні мутації. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.


Завдання і методи селекції. Сорт, порода, штам. Штучний добір, його форми. Системи схрещувань організмів: внутрішньовидова

гібридизація (споріднене – інбридинг, і неспоріднене – аутбридинг схрещування), міжвидова (віддалена) гібридизація. Гетерозис.

Особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Поліплоїдія.

Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин.

Біотехнології, генетична та клітинна інженерія. Генетично модифіковані і химерні організми.Розпізнавати: алельні і неалельні гени; гомозиготи і гетерозиготи; домінантний і рецесивний стани ознак, типи взаємодії генів.

Характеризувати вплив токсичних речовин, наркотиків, алкоголю та тютюнокуріння на спадковість людини.

Пояснювати: цитологічні основи законів спадковості Г. Менделя; принципи взаємодії алельних і неалельних генів; вплив летальних алелей; механізми визначення статі; значення зчепленого (у тому числі зі статтю) успадкування; множинну дію генів; основні закономірності функціонування генів у про- та еукаріотів; біологічне значення цитоплазматичної спадковості.

Визначати причини відхилень при розщепленні від типових кількісних співвідношень, встановлених
Г. Менделем.

Порівнювати: гомозиготи і гетерозиготи; генотип і фенотип; геноми різних груп організмів (прокаріот, еукаріот, вірусів).

Аналізувати: основні положення хромосомної теорії; схеми моногібридного і дигібридного схрещування; родоводи; спадкові ознаки родини.

Складати схеми моногібридного і дигібридного схрещування.

Розв’язувати генетичні задачі: на моногібридне і дигібридне схрещування, взаємодію алельних генів: повне і неповне домінування, кодомінування, зчеплене зі статтю успадкування.

Обґрунтовувати: цілісність генотипу; роль спадковості в еволюції організмів; значення вивчення законів спадковості для практичної діяльності людства.
Розпізнавати: спадкову і неспадкову мінливість; види спадкової мінливості; типи мутацій.

Пояснювати: роль взаємодії генотипу та умов довкілля у формуванні фенотипу; адаптивний характер модифікаційних змін; значення комбінативної мінливості; роль мутагенних чинників.

Характеризувати: закономірності комбінативної та мутаційної мінливості; властивості мутацій.

Визначати: причини модифікаційної мінливості; джерела комбінативної мінливості; причини виникнення мутацій.

Порівнювати мутаційну і модифікаційну мінливість.

Аналізувати варіаційний ряд і варіаційну криву.

Обґрунтовувати: значення мутацій у природі та житті людини; заходи захисту від впливу мутагенних чинників; роль мутацій в еволюції організмів; значення закону гомологічних рядів спадкової мінливості.
Розрізняти: форми штучного добору; системи схрещувань організмів.

Характеризувати: особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів; напрямки досліджень та сучасні досягнення біотехнологій; принципи створення та застосування генетично модифікованих і химерних організмів.

Порівнювати класичні та новітні методи біотехнологій.

Пояснювати: значення законів генетики для селекції, біологічне значення явища гетерозису; значення поліплоїдії в селекції рослин; роль досягнень сучасних біотехнологій у житті та господарській діяльності людини.

Визначати: генетичні наслідки різних систем схрещувань організмів; причини гетерозису; способи подолання стерильності міжвидових гібридів; наслідки застосування сучасних біотехнологій.

Надорганізмові рівні організації життя

Екологічні фактори

Середовище існування

Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. Поняття про обмежуючий (лімітуючий) фактор. Закон оптимуму. Екологічна валентність виду (межі витривалості). Еврибіонтні та стенобіонтні організми. Взаємодія екологічних факторів. Форми біотичних зв’язків (конкуренція, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Адаптація. Адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм. Сезонні зміни у житті рослин і тварин.
Основні середовища існування організмів: наземно-повітряне, водне, ґрунтове. Організм живих істот як особливе середовище існування. Життєві форми організмів.

Наводити приклади: екологічних факторів; біологічних ритмів.

Класифікувати: екологічні фактори; форми біотичних зв’язків; адаптивні біологічні ритми організмів.

Пояснювати: роль обмежуючого фактора у поширенні організмів; залежність змін інтенсивності дії екологічних факторів від особливостей середовища існування; біологічне значення біологічних ритмів, фотоперіодизму.

Аналізувати дію екологічних факторів на організми, їх вплив на динаміку і коливання чисельності популяції.

Встановлювати: причинно-наслідкові зв’язки між явищами і процесами у живій природі; причини та значення біологічних ритмів.
Характеризувати особливості основних середовищ існування.

Наводити приклади: пристосованості організмів до умов життя; подібності в пристосуванні різних видів до однакових умов існування.

Порівнювати: різні середовища існування; організми, що пристосувались до життя в різних середовищах.

Пояснювати шляхи пристосування організмів до середовищ існування.

Популяційно-видовий рівень організації життя
Екосистеми

Біосфера

Охорона видового різноманіття організмів


Вид. Критерії виду. Ареал. Екологічна ніша. Структура виду. Популяція. Характеристика популяції. Структура популяції (вікова, просторова, статева). Популяційні хвилі. Гомеостаз популяції. Генофонд популяції.


Екосистеми, їх склад та різноманіття. Взаємозв’язки між по популяціями в екосистемах (прямі і непрямі; антагоністичні, нейтральні і мутуалістичні; трофічні і топічні). Перетворення енергії в екосистемах. Продуценти. Консументи. Редуценти. Ланцюги живлення. Трофічний рівень. Трофічна сітка. Правило екологічної піраміди. Типи екологічних пірамід. Розвиток екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем. Агроценози.

Біосфера. Ноосфера. Жива речовина біосфери її властивості і функції. Кругообіг речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування.

Сучасні екологічні проблеми: ріст населення планети, ерозія та забруднення ґрунтів, ріст великих міст, знищення лісів, нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі зміни клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття.

Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, його значення для уникнення глобальної екологічної кризи..

Червона та зелена книги. Природоохоронні території. Поняття про екологічну мережу. Природоохоронне законодавство України. Міжнародне співробітництво у галузі охорони природи.


Характеризувати: критерії виду; показники, що характеризують популяцію (чисельність, густота, біомаса, народжуваність, смертність, приріст); структуру виду і популяції.

Визначати фактори, які впливають на чисельність і густоту популяції.

Пояснювати значення популяційних хвиль;

потребу охорони генофонду популяцій.

Наводити приклади: штучних і природних екосистем; взаємозв’язків між популяціями в екосистемах; організмів, що є продуцентами, консументами, редуцентами; змін угруповань в одному місцезнаходженні.

Класифікувати: екосистеми; типи ланцюгів живлення; види екологічних пірамід.

Пояснювати: зв’язки між організмами у екосистемах; вплив екологічних факторів на зміни в екосистемах; механізми саморегуляції популяцій та екосистем; особливості функціонування агроценозів, шляхи підвищення їх продуктивності.

Визначати причини змін екосистем.

Порівнювати природні і штучні екосистеми.

Обґрунтовувати потребу охорони генофонду популяцій; роль організмів продуцентів, консументів, редуцентів і людини в штучних і природних екосистемах.

Розв’язувати задачі з екології (структура, продуктивність і стійкість різних екосистем).
Наводити приклади: надорганізменних рівнів життя; ролі живих організмів у перетворенні оболонок Землі (створенні осадових порід, ґрунтоутворенні, підтриманні сталості газового складу атмосфери).

Визначати межі біосфери.

Характеризувати: властивості і функції живої речовини біосфери; форми забруднення навколишнього середовища.

Розкривати взаємозв’язки складових надорганізмових рівнів організації життя.

Обґрунтовувати: шляхи подолання екологічної кризи (необхідність раціонального природокористування, розвитку альтернативних джерел енергії; необхідність збереження біорізноманіття).
Наводити приклади: природоохоронних територій; міжнародного співробітництва у галузі охорони природи.

Класифікувати: види, занесені до Червоної книги, залежно від стану їх популяцій та ступеня загрози зникнення; природоохоронні території.

Пояснювати роль природоохоронних територій у збереженні та відтворенні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері.

Обґрунтовувати: заходи охорони популяцій, екосистем на основі знань про особливості їхнього функціонування.

Історичний розвиток органічного світу

Основи еволюційного вчення

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Еволюція. Філогенез. Філогенетичний ряд. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка. Основні положення еволюційного вчення
Ч. Дарвіна. Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера.

Дивергенція та конвергенція, аналогічні та гомологічні органи, рудименти та атавізми, мімікрія та її види.

Синтетична теорія еволюції. Мікроеволюція. Природний добір. Видоутворення. Макроеволюція. Біологічний прогрес і регрес. Сучасні еволюційні погляди (гіпотези адаптивного компромісу, перерваної рівноваги, неокатастрофізму, сальтаціонізму)


Сучасна система органічного світу. Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці.

Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Основні події, що відбувалися у ті чи інші геологічні періоди історії Землі

Наводити приклади: аналогічних та гомологічних органів; рудиментів та атавізмів; мімікрії; тварин, які мають захисне, попереджувальне забарвлення; внутрішньовидової та міжвидової боротьби за існування; ароморфозів, ідіоадаптацій, загальної дегенерації.

Характеризувати: основні положення синтетичної теорії еволюції (елементарна одиниця, елементарні фактори, рушійні сили); шляхи біологічного прогресу (ароморфоз, ідіоадаптація та загальна дегенерація); сучасні уявлення про фактори еволюції (синтез екології і еволюційних поглядів).

Розрізняти: форми природного добору; способи видоутворення.

Визначати причини та наслідки боротьби за існування.

Пояснювати: еволюційне значення популяційних хвиль, ізоляції; творчу роль природного добору; утворення нових видів.

Порівнювати: еволюційні гіпотези Ламарка і Дарвіна; різні форми боротьби за існування; дарвінізм та синтетичну теорію еволюції; макро- і мікроеволюцію.

Аналізувати: передумови розвитку еволюційних поглядів та еволюційного вчення; різноманітність адаптацій організмів як результат еволюційного процесу; форми природного добору.

Обґрунтовувати відносність пристосованості організмів до умов життя у певному середовищі;
Наводити приклади основних еволюційних подій в протерозойську (вендський період), палеозойську (кембрійський, ордовицький, силурійський, девонський, кам’яновугільний, пермський періоди), мезозойську (тріасовий, юрський, крейдяний періоди), та кайнозойську (палеогеновий, неогеновий, антропогеновий періоди) ери.

Аналізувати ускладнення тваринного і рослинного світу в процесі еволюції.

Обґрунтовувати єдність органічного світу.


Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти О.А. Удод


1   2   3

Схожі:

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
БІОЛОГІЯ програма зовнішнього незалежного оцінювання
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики
...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики Мета зовнішнього...
...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України Програма...
Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінити знання і уміння випускників
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році
Міністерства освіти і науки від 29. 05. 2008 р. №479 (зі змінами), з метою ознайомлення осіб, які виявили бажання вступати до вищих...
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА про підсумки проведенная зовнішнього незалежного...
ГУОН від 24. 11. 2006р. №236 «Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2007 році»...
Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії
Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка