Уроком: №2


Скачати 81.83 Kb.
НазваУроком: №2
Дата20.03.2013
Розмір81.83 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Астрономія > Урок
УРОК 6

Тема уроку: Похідна. Механічний та геометричний зміст похідної.

Мета уроку: Познайомити учнів з означенням похідної, вияснити механічний та геометричний зміст похідної.

І. Перевірка домашнього завдання.

  1. Фронтальна бесіда за запитаннями № 1-5, 7-9 із “Запитан­ня і завдання для повторення” розділу VII.

  2. Перевірка правильності виконання домашніх вправ за запи­сами на дошці, зробленими перед уроком:

2

=
9

.
II. Сприймання і усвідомлення поняття похідної.

На попередньому уроці ми розглянули розв'язування двох за­дач: знаходження миттєвої швидкості та знаходження кутового коефіцієнта дотичної. Ці дві задачі розв'язуються одним і тим самим способом, який складається з таких етапів:

1) незалежній змінній х надаємо приросту Δх;

2) знаходимо приріст залежної змінної — Δу;

3) знаходимо відношення ;

4) знаходимо .

використовується при розв’язуванні і інших важливих задач (зокрема, про швидкість протікання хімічних реакцій, знаходження густини неоднорідного стержня, теплоємності тіла при нагріванні, сили змінного струму в провіднику та інш.), тому доцільно всебічно вивчити властивості цієї границі, зокре­ма, вказати способи її обчислення.

Нехай задано функцію у = f(x) на деякому проміжку. Візьмемо довільну внутрішню точку хо даного проміжку, надамо значенню хо довільного приросту Δх (число Δх може бути як додатним, так і від'ємним), але такого, щоб точка хох належала даному проміжку, тоді

1) Обчислимо в точці хо приріст Δу = Δfо) функції:

Δу = Δfо) = f(xo+ Δх) – fо);

2) Складемо відношення: .

3) Знайдемо границю цього відношення при умові, що Δх → 0, тобто:Якщо дана границя існує, то її називають похідною функції у = f(x) в точці хо і позначають f '(хо) або у' (читається еф штрих від хо або у штрих).

!Похідною функції у = f(x) в точці хо називається границя відно­шення приросту функції до приросту аргументу при умові, що приріст аргументу прямує до нуля, а границя існує, тобто

.

Приклад 1. Знайдіть похідну функції f(x) = Зх2 + 2 в точці хо.

Розв'язання


Знайдемо приріст функції:

Δf = fо + Δx) – f(xo) = 3(хо + Δx)2 + 2 - 3 - 2 =

= 3 + бхоΔx+x2 + 2 - 3 - 2 = 6хоΔх+ 3Δx2 = Δx(6xο + 3Δx).

Знайдемо відношення приросту функції до приросту аргументу:

.

Знайдемо похідну даної функції в точці х0:

f '(хo) = = = 6хо + 3 · 0 = 6хо.

Відповідь: 6хо.

Приклад 2. Знайдіть похідну функції f(x) = kx + b (k і b постійні) у точці xo.

Розв'язання


Знайдемо приріст функції:

Δf = fо + Δx) – f(xo) = k(xo + Δx) + b - kxo - b = kxo + kΔx - kxo = kΔx.

Знайдемо відношення приросту функції до приросту аргументу:Отже, f '(хo) = = = k, або (kx + b)' = k.

Відповідь: k.

З другого прикладу можна зробити висновок, що похідна лінійної функції є постійна величина, яка дорівнює кутовому коефіцієнту прямої. Якщо в формулі (kx + b)' = k покласти k = 0, b = C, де С — довільна постійна, то одержимо, що С' = 0, тобто похідна постійної дорівнює нулю.

Якщо в формулі покласти k = 1, b = 0, то одержимо х' = 1.

Функцію, яка має похідну в точці хо, називають диферен­ційованою в цій точці.

Функцію, яка має похідну в кожній точці деякого проміжку, називають диференційованою на цьому проміжку. Операція знаходження похідної називається диференціюванням.

Нехай D1 множина точок, у яких функція у = f(x) диферен­ційована. Якщо кожному хD1 поставити у відповідність число f'(x), то одержимо нову функцію з областю визначення – D1. Цю функцію позначають f':Виконання вправ

1. Користуючись означенням похідної, знайдіть похідну функ­ції f, якщо:

а) f(x) = х2 + 1 в точці 1; б) f(x) = х3 в точці 1;

в) f(x) = в точці 1; г) f(x) = в точці 1.

Відповідь: а) 2; б) 3; в) -1; г) .

2. Користуючись означенням похідної, знайдіть f'(x), якщо:

a) f(x) = 2х + 3; б) f(x) = х2 + х;

в) f(x) = 5х2 + 6х; г) f(x) = 3х2 + 5х + 6.

Відповідь: а) 2; б) 2х + 1; в) 10х + 6; г) 6х + 5.
3. За допомогою формули (kx + b)' = k, знайдіть похідні функції:

a) f(x) = 3х + 4; б) f(x) = 6х - 1;

в) f(x) = 10; г) f(x) = 5х.

Відповідь: а) 3; б) 6; в) 0; г) 5.
III. Сприймання і усвідомлення механічного змісту похідної.

На попередньому уроці ми розглядали задачу про знаходження миттєвої швидкості прямолінійного руху матеріальної точки. Порівнюючи одержані результати з означенням похідної, можна зробити висновок: якщо матеріальна точка рухається прямо­лінійно і її координата змінюється по закону s = s(t), то швидкість її руху v(t) в момент часу t дорівнює похідній s'(t):

v(t) = s'(t).
Виконання вправ

1. Точка рухається по закону s(t) = 1 + 2t2 (м). Знайдіть швид­кість руху точки в момент часу t = 1 с.

Відповідь: 4 .

2. Знайдіть миттєву швидкість руху точки, якщо:

a) s(t) = 3t + 1; б) s(t) = 3 – 2t; в) s(t)=t2·, г)s(t) = 3t2.

Відповідь: а) 3; б) -2; в) 5t; г) 6t.
3. Точка рухається прямолінійно за законом s(t) = 2t3 — 3t (s — шлях в метрах, t — час в секундах). Обчисліть швидкість руху точки:

а) в момент часу t; б) в момент t = 2 с.

Відповідь: а) (6t2 – 3); б) 21.

4. Рух точки відбувається за законом s(t) = t2 4t + 6. У який момент часу швидкість руху дорівнює: а) 0; б) 10?

Відповідь: а) t = 2; б) t = 7.
IV. Сприймання і усвідомлення геометричного змісту похідної, рівняння дотичної.

На попередньому уроці ми розглядали задачу про знаходжен­ня кутового коефіцієнта дотичної. Порівнюючи одержані резуль­тати з означенням похідної, можна зробити висновок: значення похідної функції у = f(x) в точці xo до­рівнює кутовому коефіцієнту дотичної до графіка функції в точці з абсцисою xo : f'(xo) = k = tg α (рис. 27)

Розглянемо функцію у = f(x). Її гра­фік зображено на рис. 27.

У точці М(xo;yo) проведено дотичну до кривої у=f(x). Складемо рівняння дотичної AM, знаючи координати точки М(xo;yo) дотику і рівняння у = f(x) кри­вої. Дотична — це пряма. Рівняння будь-якої прямої має вигляд: у = kx + b. Оскільки k = f'(xo), тому рівняння дотичної має вигляд:

у = f'(xo)x + b. (1)

Знайдемо b, виходячи з того, що дотична проходить через точку М(xo;yo) і тому її координати задовольняють рівнянню дотичної:

уо = f '(хo) · хo + b, звідси b = уof '(xo) · xo.

Тепер підставимо значення b в рівняння (1) дотичної і одер­жимо:

у = f '(xo) ·x + уо – f '(xo) · xo y – yо = f '(xо )(x – xo

Отже, рівняння дотичної до кривої у = f(x) в точці М(xo; уo) має вигляд:

yyо = f '(xo)(x xo). (2)

Рівняння дотичної до кривої у = f(x) у заданій точці xo можна знаходити за таким планом (схемою):

1. Записуємо рівняння (2) дотичної: yyо = f '(xo)(xxo).

2. Знаходимо уo = f(xo

3. Знаходимо значення f '(x) у точці xo: f '(xo).

4. Підставляємо значення xo, yo і f '(xo) y рівняння (2).
Приклад 1. Складіть рівняння дотичної до графіка функції у = х2 - в точці xo = 1. Виконайте схематичний рисунок.

Розв'язання


  1. y - yо = f '(xo)(x xo) — рівняння шуканої дотичної.

  2. уo= 12 4·1 = 1 – 4 = - 3.

  3. .

4. Підставляємо значення xo = 1, yo = –3, f'(xo) = –2 у рівняння дотичної: y + 3 = –2(x – 1), або у = – 3 – 2x + 2, або y = –1 – 2х (рис. 28).

Виконання вправ.______________


1. Дотична до графіка функції у = f(x) у точці з абсцисою xo утворює з додат­ним напрямом осі ОХ кут 45°. Знайдіть f'(xо).

Відповідь: 1.

2. Відомо, що тангенс кута нахилу дотичної до графіка функції у = f(x) в точці з абсцисою хo = –1 дорівнює 3. Запишіть рів­няння дотичної до графіка функції в цій точці, якщо f(xo) = 2.

Відповідь: у = 3x + 5.

3. Який кут (гострий чи тупий) утворює з додатним напрямом осі ОХ дотична до графіка функції: а) у = х2 + 2х в точці x = 1; б) у = х2 + 2х в точці x = -27

Відповідь: а) гострий; б) тупий.

4. Запишіть рівняння дотичної до параболи у = 3х2 - 2 у точці:

а) xo = -2; б) xo = 0; в) xo = 1.

Відповіді: а) у = - 12х - 14; б) у = -2; в) у = 6х - 5.
V. Підведення підсумків уроку.

VI. Домашнє завдання.

Розділ VII § 2. Запитання і завдання для повторення до роз­ділу VII № 11—17. Вправи № 1 (1, 2), 3.Роганін Алгебра 11 клас, урок 6

Схожі:

Уроком тематичної атестації
Тема. Будова атома. Ізотопи. Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів і шкідливий вплив на живі організми радіоактивного...
Уроком. №4
Мета уроку: Познайомити учнів з операціями над подіями: подія, протилежна даній; сума подій; добуток подій. Вчити виражати складену...
Урок по темі «Тварини. Охорона тварин»
Вч.: Сьогодні у нас незвичайний урок, тому що ми поєднаємо урок природознавства з уроком англійської мови. А щоб урок минув приємно,...
Які ж вимоги висуваються до сучасного кабінету історії
Саме наявність підсобного при­міщення дозволяє вчителю усаміт­нитися, відключитися, зосередити­ся та набратися сил перед черговим...
УРОКУ Тема: Розробка та вивчення будови моніторів на основі ЕПТ
Структура уроку відповідала його типу та меті, відбувався взаємозв’язок між етапами, раціональний розподіл часу на всіх етапах, вчителька...
УРОКУ Тема: Розробка та вивчення будови моніторів на основі ЕПТ
Структура уроку відповідала його типу та меті, відбувався взаємозв’язок між етапами, раціональний розподіл часу на всіх етапах, вчителька...
План-конспект інтегрованого уроку з української літератури та фізики...
Організаційний момент ( 2 хв.) – привітання, перевірка присутніх, рефлексія (Який настрій у вас перед уроком?)
Уроком з української літератури для учнів 10 кл на тему: «Він більше працював, ніж жив…»
«Він більше працював, ніж жив…» (до 150-річчя з Дня народження Бориса Грінченка), відповідає чинній програмі для загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка