МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра екології Зоріна Н. О., Стельмахович Г. Д. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ПРАКТИКУМ


Скачати 372.01 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра екології Зоріна Н. О., Стельмахович Г. Д. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ПРАКТИКУМ
Сторінка2/3
Дата08.04.2013
Розмір372.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
1   2   3

2.2 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Методика оцінки концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі

Забруднюючі речовини в атмосферному повітрі на повинні перевищувати ГДК.

ГДК (граничнодопустима концентрація) полютанта – це такий його вміст у природному середовищі(ґрунті, воді, повітрі), який не знижує працездатність та самопочуття людей, не їхньому здоров’ю та не викликає негативних наслідків у нащадків.
18

Максимально разова ГДК викликає рефлекторні реакції у людей (запах, тепло, світло), внаслідок 20-ти хвилинної дії на людину.

Середньо добова ГДК не має шкідливого впливу на людину у разі тривалої дії.

При наявності в повітрі кількох забруднювачів їх сумарна концентрація не повинна перевищувати 1 (одиницю), що можна розрахувати за формулою:
, (2.1)

де С12, С3,…Сn – фактична концентрація полютантів, мг/м3

ГДК1 ,ГДК2, ГДК3, ГДКn – їх відповідні граничні концентрації, мг/м3
Для об’єктів, що забруднюють атмосферне повітря, розраховують і встановлюють норму гранично допустимих викидів (ГДВ).
ГДВ – це така кількість шкідливих речовин, яка не повинна перевищуватись під час викиду в повітря за одиницю часу, щоб концентрація порлютантів в повітрі на межі ССЗ (санітарно-захисної зони) не була вищою ГДК.
ССЗ – це ділянки землі, яку відводять під зелені насадження навкого народно господарського об’єкту, з метою зменшення шкідливого впливу його на людей.
Приклади розрахунків за формулою (2.1):
ГДК ацетону=0,35 мг/м3 С1=0,7 мг/м3
19

ГДК кселолу=0,2 мг/м3 С2=0,2 мг/м3

ГДК толуолу=0,6 мг/м3 С3=0,12 мг/м3

Висновок: сумарна концентрація забруднювачів перевищує 1, що свідчить про те, що викиди в атмосферне повітря великі, і тому потрібно впровадити заходи про зменшення викидів в атмосферу
Варіанти виконання розрахункової роботи

Кожен студент виконує один із 25 варіантів
13579

246810

357911

4681012

5791113

68101214

79111315

810121416

911131517

10 С1012141618

11 С1113151719

12 С1214161820

13 С1315171921

14 С1416182022

20

15С517192123

16С1618202224

17С17+С19212325

18С182022241

19С192123252

20С20222413

21С21232524

22 С2224135

23 С2325246

24 С241357

25 С252468
Таблиця 2.3 – Перелік речовин для виконання роботи


№№

ч/ч

речовина

ГДК

С

1

2

3

4

1

Оксид вуглецю

5

11,2

2

Оксид сірки

0,5

0,83

3

Діоксид азоту

0,085

0,34

4

Пил неорганічний

0,5

3,2

5

Бензин

5,0

3,4

6

Толуол

0,6

1,4

7

Ксилол

0,2

1,0

8

Ацетон

0,35

0,08

9

Формальдегід

0,035

0,04

10

Хлор

0,1

0,02

11

Водень хлористий

0,2

0,07

12

Вінілхлорид

0,005

0,001

21


Закінчення таблиці 2.3

1

2

3

4

13

Синтетичні жирні кислоти

0,1

0,02

14

Аміак

0,05

0,007

15

Нафта та нафтопродукти

0,05

0,001

16

Фенол

0,001

0,003

17

Хлориди

0,03

0,04

18

Фтор-іон

0,003

0,02

19

Ацетон

0,35

0,003

20

Аміак(1)

0,05

0,003

21

Діоксид сірки

0,5

0,7

22

Формальдегід(1)

0,035

0,071

23

Фенол

0,001

0,0003

24

Бензин(1)

5,0

0,45

25

Вінілхлорид(1)

0,005

0,0072.3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1 Екологічний стан атмосферного повітря в Івано-Франківській області

2 Екологічний стан атмосферного повітря в м. Івано-Франківськ

3 Природні джерела забруднення атмосферного повітря

4 Смог

5 Кислотні дощі

6 Тютюновий дим

7 Парниковий ефект

8 Проблеми озонових дір

9 Шляхи захисту озонового шару

10 Ліс та атмосферне повітря
22

11 Механічні методи очищення атмосферного повітря на підприємствах

12 Хімічні методи очищення атмосферного повітря

13 Транскордонні перенесення

14 Ядерна зима та ядерна ніч

15 Забруднення космічного простору

16 Хімічні перетворення забруднювачів в атмосферному повітрі

17 Гранично допустимий викид

18 Законодавство України та охорона атмосферного повітря

19 Моніторинг атмосферного повітря

20 Здоров’я людини та атмосферне повітря.

23

Практична робота № 3

НАФТА І ДОВКІЛЛЯ
Обсяг часу: 4години.

Мета: ознайомити з факторами, небезпечними для довкілля та здоров'я людини, які супроводжують добування та переробку нафти на всіх етапах, навчитися кількісно оцінювати технологічні параметри нафтопереробного підприємства.

План:

3.1 Теоретична частина

3.2 Практичне завдання

3.3 Питання для самоконтролю.

Максимальна кількість балів: 10.

3.1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
У процесі нафторозвідки на материку чи на континенталь­ному шельфі, є ризик того, що витікання нафти вийде з-під контролю. Це може при­вести до утворення значних і тривалих нафтових "плям", дуже шкідливих для морського довкілля. Ікстоцський фонтан 1979 р у Мексиканській затоці є тому прик­ладом. Відновлення контролю за фонтануючою нафтою потребує значного часу та часто вимагає буріння похилої свердловини для зупинення потоку нафти. Ця ситуація надзвичайно ускладнюється в північних районах, де утворення та рух крижин може суттєво перешкодити, навіть зовсім завадити бурінню додаткових свердловин.

Характер впливу всіх стадій — від добування до спалювання нафтопродуктів — на навколишнє середовище можна зрозуміти із даних таблиці 3.1.

24

Таблиця 3.1 – Вплив нафти на навколишнє середовище


Довкілля


Операції з енергією

розвідка

добування, виробництво, переробка

транспорту­вання

використання та зберігання

Атмо­сфера

викиди Н2S та вуглевод-нів як результат аварії

викиди нафтопере­робного підприємст­ва SO2, H2S, СО2, NОХ, та вуглеводніввикиди SО2, CO2, та вуглеводнів

Гідро­сфера

прориви та витоки з буро­вих колон, що спричиняють до нафтового забруднен-ня

прориви та витоки, забруднення розсолами та буровими розчинами, стоки нафтопереробки

аварії танкерів, що проводять до нафтового забруднення

забруднення ґрунтових вод через течї у резервуарах

Літо­сфера

прориви та витоки на ґрунт

прориви та витоки, мазутні відходи

порушення та витоки з трубопроводів

поховання нафти

Вплив на лю­дину

порушує звичайний стиль життя

заважає лову риби

заважає лову ри­би або викорис­танню ґрунту, порушує звичайний стиль життя.

вуглеводні та поліциклічні ароматичні вуг­леводні з дви­гунів внутріш­нього згоранняНафтові плями можуть призводити до загибелі птахів, забруднюють берегову смугу (пляжі), що спричинює до

значних негативних наслідків щодо прибережних та припливно-відпливних організмів, шкодить цінному рибному лову. Нафта також може забруднювати кораблі, сіті, портове обладнання, очищення яких потребує великих коштів.
25

Негативні наслідки виливу нафти у відкритому морі оцінити важче, але, мабуть, нафтові плями так саме шкодять рибному лову і взагалі організмам, що мешкають у поверхневих водах океану.

Розвідка, добування та транспортування нафти можуть відчутно вплинути на характер життя у віддалених регіонах. Наприклад, у Західному Сибіру, Тюмені люди не в змозі протистояти соціальному тиску «індустріалізованого» типу життя.

Існує також ризик витоку нафти впродовж добування та транспортування її до нафтопереробного заводу. Останній є потенціальним джерелом викидів вуглеводнів, сульфурдіоксиду (SO2), який закислює атмосферу та створює загрозу подразнення ди­хальних шляхів, гідрогенсульфід (H2S), який є вельми токсичним та має неприємний запах, карбондіоксиду (СО2), який має тепличний ефект, оксидів нітрогену (NOX), що також є джерелом утворення кислої атмосфери (HNO5), але, крім того, сприяє виник­ненню фотохімічного смогу. Нафтопереробні заводи також продукують рідкі стоки, які можуть містити вуглеводні, фенол, аміак, інші токсичні речовини. Розчинену у цих стоках органіка звичайно переробляють шляхом біологічних оксидуючих процесів, а нафту виділяють сепарацією. При цьому неминуче утворюються мули, які містять метали, особливо нікель та ванадій, що звичайно є присутніми у сирій нафті.

У процесі добуваная існує потенціальна небезпека забруднення прилеглих терито­рій хімічними складовими бурових розчинів, шламами, розсолами, які часто супровод­жують нафту.

Нафту транспортують як танкерами, так і трубопроводами у дуже великих кількос­тях, і жоден цих методів не є вільним від можливості забруднити довкілля. Як відомо, сталося декілька значних інцидентів з танкерами, що привело до значного поширення забруднення у прибережних

26

регіонах, наприклад, інцидент з "Тоrrеу Canyon" та "Amoco Cadiz" у протоці Ла Манш. Ефект такої аварії такий самий, як і після розгерметизації свердловини, згаданої нами раніше. Виливи нафти з трубопроводів звичайно менш значні, тому що трубопровід легше контролювати, хоч у цьому разі можуть бути забруд­нені сільськогосподарські угіддя зменшена їх продуктивність. Особлива проблема поля­гає у будівництві трубопроводів для транспортування нафти або природного газу в умо­вах північного клімату, де ґрунт під поверхнею постійно замерзлий (північна мерзлота). Звичайно нафта, зважаючи на її високу грузькість, помпується теплою для забезпечен ня високої потужності трубопроводу. А це вимагає, у свою чергу, доброї теплоізоляції для захисту промерзлого ґрунту від танення, що б призвело до просідання породи, яке носить назву "термокарст". Трубопроводи будують на палях або у траншеях з адекват ною ізоляцією, відділяючи їх у такий спосіб від уразливого ґрунту. Такі трубопроводи з'єднують нас з нафтовими родовищами у Західному Сибіру. І в цьому разі, і для подібних нафтопроводів на Алясці, вони проходять через малонаселені дикі місцевості, де будівництво може суттєво зашкодити місцевому характеру життя, лову риби, охоті та взагалі природокористуванню. Спірним та досі невирішеним питанням залишається усунення перешкод для сезонних міграцій північних оленів під трубопроводами, які створюють значну перешкоду для цих тварин як у Сибіру, так і в Канаді і на Алясці.

Використання та зберігання сирої нафти супроводжується виділенням вуглеводнів, сульфуроксидів, нітрогеноксидів та карбондіоксиду, які можуть впливати на навколишнє середовище та проблеми здоров'я.

У процесі неповного згорання деякі вуглеводні перетворюються на поліциклічні ароматичні сполуки, зокрема бензо(а)пірен, який є потенційним канцерогеном. Зак­лючним наслідком є зберігання відпрацьованих мастил, особливо захищених, нап­риклад з домішками плюмбуморганічних

27

сполук. У принципі, їх бажано переробляти для того, щоб повернути цінні вуглеводні та звільнитись від джерел забруднення, однак часяфїх закопують або просто виливають на звалищі.
1   2   3

Схожі:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики” Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський...
Тема ВІТЧИЗНЯНАТРАДИЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ БІОСФЕРИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент трансферу технологій» для студентів спеціальності 050202 Автоматизоване управління...
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра кореляційної оптики ЗВІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Міністерство освіти та науки України Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форми навчання.– Івано–Франківськ, 2011....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КИЇВ НТУУ "КПІ" 1997 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти і науки України
Рецензенти: д-р техн наук, проф. /. М. Астрелін (Національний технічний університет України «КПІ»), д-р техн наук, проф. О. Я. Лобойко...
Доцент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Ю. В. Марчук ЗМІСТ Стор
Бойко В. С., Тарко Я. Б., Вольченко Д. О., Соломчак Я. В., Псюк М. О. Лабораторний практикум з технології видобування нафти. Частина...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка