ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ


Скачати 157.23 Kb.
НазваІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
Дата21.02.2016
Розмір157.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ


Кафедра технічної діагностики і моніторингу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

_______________ М. О. Галущак

«___» ___________ 2013 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Менеджмент трансферу технологій

(шифр і назва навчальної дисципліни)


спеціальність 8.050202 Автоматизоване управління технологічними процесами

(шифр і назва спеціальності – заповнюється для V курсу)
інститут, факультет Факультет інформаційних технологій

(назва інституту, факультету)

Івано-Франківськ – 2013 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент трансферу технологій» для студентів спеціальності 8.050202 Автоматизоване управління технологічними процесами.
«28» листопада 2013 року 10 с.

Розробники:

Тацакович Назарій Любомирович – доцент кафедри технічної діагностики і моніторингу, канд. техн. наук, спеціаліст в сфері систем менеджменту якості (сертифікат №TRA/06/20760, TUV Rheinland)

Карпаш Максим Олегович – доцент кафедри технічної діагностики і моніторингу, д-р техн. наук, доцент, спеціаліст в області систем менеджменту якості (сертифікат №TRA/07/23613, TUV Rheinland)

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри технічної діагностики і моніторингу.
Протокол від «28» листопада 2013 року № 14

Завідувач кафедри технічної діагностики і моніторингу
_______________________ (Карпаш О.М.)

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»___________________ 20___ року

Розглянута і схвалена на засіданні випускної кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології

спеціальності 8.050202 Автоматизоване управління технологічними процесами

(шифр, назва)
Протокол від “____”________________20___ року № ___
Завідувач випускної кафедри_______________ (Семенцов Г.Н.)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Декан факультету _______________ (Юрчишин В.М.)

(підпис) (ініціали та прізвище)

 ІФНТУНГ , 2013 рік

 __________, 2013 рік


  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,0

Галузь знань:

_______________

(шифр і назва)

За вибором


Напрям підготовки:

___________________

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність:

8.050202 Автоматизоване управління технологічними процесами

(шифр і назва,

заповнюється для V курсу)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 36

9-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 16

самостійної роботи студента – 16

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

_______________


16 год.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

- для денної форми навчання – 1,0

- для заочної форми навчання ____
1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

1.1 Мета вивчення дисципліни

Протягом багатьох століть людству доводилося реалізовувати безліч проектів. Зростаюча складність проектів, з одного боку, і накопичений досвід керування, з іншого, зробили необхідним і можливим створення ідеології й методології управління проектами. Бурхливий розвиток кібернетики, теорії управління й дослідження операцій у середині 20 сторіччя дозволило створити ряд формальних моделей і тим самим закласти систематичну наукову основу управління проектами.

Проголошена державна політика, спрямована на інтеграцію у світовий та європейський дослідницький освітній простір в сучасних умовах не може бути реалізована без активної участі українських наукових, освітніх та виробничих підприємств у міжнародних проектах науково-технічного співробітництва.

В результаті комплексних економічних перетворень, що відбуваються в Україні, створюються нові, впроваджуються існуючі моделі та механізми побудови сучасних економічних відносин як в державі, так і на підприємстві.

Вивчення дисципліни “ Менеджмент трансферу технологій ” ставить перед собою таку мету:

- дати майбутнім спеціалістам сучасні прикладні знання з основних аспектів управління проектами міжнародного науково-технічного співробітництва;

- набути навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

- формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних функцій управління проектами;

- подання характеристики узагальненої моделі управління проектами як системи взаємозв’язаних цілей, функцій та інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються в ході виконання проектів.

Після вивчення курсу “ Менеджмент трансферу технологій ” фахівець повинен знати і вміти використовувати:

- основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються в світовій практиці для аналізу проектних рішень;

- прийоми і практичні навички розробки та обґрунтування управлінських рішень з погляду різних учасників проекту;

- приймати управлінські рішення у процесі обґрунтування і аналізу проекту, оцінки ефективності управлінських структур проекту.

Засвоєння перерахованих питань дасть можливість тим, хто навчаються, мати уяву про:

- управління проектами як розділу теорії управління соціально-економічними системами, що вивчає методи, форми, засоби найбільш ефективного і раціонального управління змінами;

- методи управління проектами, способи і засоби залучення ресурсів для їх реалізації та механізмів управління ними;

- найважливіші проблеми, пов’язані з аналізом, підготовкою і реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях.

1.3 Рекомендації щодо вивчення дисципліни

Велику увагу необхідно приділити лекційному матеріалу, вивченню різноманітних прикладів з промисловості та опрацюванню наявних підручників, посібників та іншої додаткової літератури самостійно, зокрема іноземної. У зв’язку з тим, що дана дисципліна включена до програми підготовки майбутніх фахівців і суттєво доповнює професійну базу їх знань, найбільшу увагу при вивченні дисципліни необхідно приділити опрацюванню правил і практик управління проектами, як українських, так і міжнародних. Крім того, знання цієї дисципліни є обов’язковим при виконанні наукових досліджень спеціалістами.
2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Зміст лекційного курсу
Таблиця 1 – Зміст лекційного курсу

Шифри модулів (М), змістовних модулів (ЗМ) та навчальних елементів

Назва теми та її зміст

Обсяг лекційних занять, годин

Література

1

2

3

4

М1

Менеджмент трансферу технологій

8
ЗМ 1

Теоретичні засади організації міжнародного науково-технічного співробітництва (управління проектами)

8
НЕ 1.1

Засади державної політики в сфері міжнародного науково-технічного співробітництва. Законодавча база. Основні джерела та форми фінансування. Об’єкти та суб’єкти науково-технічного співробітництва.

2

4.1.1, 4.1.2, 4.1.5

НЕ 1.2

Загальна характеристика управління проектами. Основні форми організаційної структури проекту. Загальні підходи до планування проекту.

2

4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.7

НЕ 1.3

Практичні засади управління проектами. Структуризація проекту. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету.

2

4.1.2, 4.1.4, 4.1.6

НЕ 1.4

Формування та розвиток проектної команди. Програмне забезпечення процесу управління проектами. Контроль виконання проекту. Управління ризиками в проекті. Управління якістю проектів.

2

4.1.2, 4.1.5, 4.1.7

ЗМ 2

Практичні засади організації міжнародного науково-технічного співробітництва (управління проектами)НЕ 2.1

Вибір тематики проекту. Складання короткого опису проекту, загальної мети та конкретних цілей. Обґрунтування проекту. Розроблення логіко-структурної матриці проекту.

2

4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.4 – 4.2.9

НЕ 2.2

Методологія розроблення детального опису проекту. Державна реєстрація та документальний супровід міжнародних науково-технічних проектів.

2

4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

НЕ 2.3

Складання заходів щодо сталого розвитку проекту, визначення його індикаторів. Розроблення бюджету проекту.

2

4.1.2, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.3, 4.2.4

НЕ 2.4

Вивчення можливості використання пакету Excel для планування і контролю реалізації проекту.

2

4.1.2, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.1


2.2 Зміст самостійної та індивідуальної роботи
Підготовка до лекційних і практичних занять – годин.

Перелік матеріалу, який студент зобов’язаний вивчити самостійно, наведений у таблиці 3.
Таблиця 2 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення


Шифри модулів і занять

Теми занять


Обсяг годин

Література


1

2

3

4

М 1

Менеджмент трансферу технологій


ЗМ 1

Теоретичні засади організації міжнародного науково-технічного співробітництва (управління проектами)


НЕ 1.1

Різновиди проектів та особливості їх менеджменту.4.1.1, 4.1.2

НЕ 1.2

Законодавчі особливості проектів міжнародного науково-технічного співробітництва4.1.2, 4.1.3

НЕ 1.3

Технологія проектування організації в системі управління проектами.4.1.1, 4.1.5

НЕ 1.4

Концепція багаторівневої системи планування і контролю процесів управління проектами.4.1.1, 4.1.3

ЗМ 2

Практичні засади організації міжнародного науково-технічного співробітництва (управління проектами)НЕ 2.1

Методи оцінки проектних витрат.
4.2.1, 4.2.3

НЕ 2.2

Зміни в проекті та контроль за ними.
4.2.4 – 4.2.9

НЕ 2.3

Гармонізація якісних та вартісних параметрів проекту.
4.2.1, 4.2.3

НЕ 2.4

Особливості поєднання програмного забезпечення різного спрямування і рівня інтеграції
4.1.7, 4.2.1


2.3 Індивідуальна робота
На індивідуальне завдання винесено написання реферату, тему якого студент обирає із запропонованого переліку самостійно або за допомогою викладача. До кожної теми додається перелік літератури, але реферати можуть мати й аналітичний огляд із висновками студента щодо проблеми, розглянутої в роботі.
2.4 Структура залікового кредиту дисципліни
Таблиця 3 – Заліковий кредит дисципліни

Шифр модуля

Назва модуля

Обсяг (в годинах) форм навчальної діяльності студента

Лекції

Практичні

Самос-тійна робота

Індиві-дуальна робота

1

2

3

4

5

6

М 1

Менеджмент трансферу технологій

16


ЗМ 1

Теоретичні основи організації міжнародного науково-технічного співробітництва (управління проектами)

8


ЗМ 2

Практичні основи організації міжнародного науково-технічного співробітництва (управління проектами)

8

Підготовка до лекційних і практичних занять

-

-


Всього:

16


Всього год./кредитів:


3 МЕТА ВИВЧЕННЯ І ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ
Таблиця 4 – Мета вивчення і засвоєння змістових модулів

Шифри модулів

Мета діяльності, зміст і уміння

Примітка

М1

Менеджмент трансферу технологій
ЗМ1

Сформувати систему знань про методи, техніку та інструментарій управління проектами, виявляти найважливіші проблеми, пов’язані з аналізом, підготовкою і реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях, застосовувати прийоми і практичні навички з розроблення та обґрунтування управлінських рішень з погляду різних учасників проекту.
ЗМ2

Сформувати систему навиків, інструментів та можливостей управління проектами
4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
4.1 Основна література

4.1.1. Проектний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., стер. Затверджено МОН /Бардиш Г.О. – К., 2006. – 415 с.

4.1.2 Управление проектами: Справочник для профессионалов /И.И. Мазур, В. Д. Шапиро, С.А. Титов и др. – М.: Высш. шк., 2001. – 875 с.

4.1.3 Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник /Ред. В.Д.Шапиро. – М.: Высш. шк., 2000. – 379с.

4.1.4 Бушуев С. Д., Морозов В. В. Динамическое лидерство в управлении проектами. – К.: УАУП, 1999. – 311с.

4.1.5 Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч. посібник. – К., КНЕУ, 2005.

4.1.6 Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2004.– 344 с.

4.1.7 Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 2000. – 224 с.
4.2 Додаткова література

4.2.1 Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами: Навчальний посібник для студ. вузів.– К.: ЦНЛ, 2005.– 280 с.

4.2.2 Управление проектами. Зарубежный опыт / Под ред. В.Д. Шапиро.- СПб: Два Три, 1993.

4.2.3 Клиффурд Ф. Грей, Зрик У. Ларсен. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. – М.: «Дело и сервис», 2003.- 528 с.

4.2.4 A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, PMI Publishing Division, 1996. 

4.2.5 Celeland D. Project Management: Strategic Design and Implementation. – N. Y., 1989.

4.2.6 Harrison, Advanced. Project Management. – Gawer Publishing, 1992.

4.2.7 Kerzner H. Project Management, 2-nd Ed. – Van Nastrand Reinhold Company, 1992.

4.2.8 Lach, Dennis. Project Management. – Gawer Publishing Co Ltq., 1988.

4.2.9 Turner,J. Rodney. The Handbook of Project-Based Management. New York. – N.Y.: McGraw-Hill, 1992.
4.3 Використання обчислювальної техніки
Таблиця 5 – Використання комп’ютерної техніки

Модуль

Вид занять

Тема заняття

Машинний час ЕОМ

М1

Лекції

ЗМ 1, ЗМ2 – мультимедійний проектор

165 СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ
Таблиця 6 – Система оцінки знань студентів в балах

Види робіт, що контролюються

Номер контролю

Максимальна кількість балів

1 Засвоєння змістових модулів лекційного матеріалу дисципліни

ЗМ 1, ЗМ2

50,50

Разом для залікового кредиту 1 100


Оцінювання знань з дисципліни лектором та асистентом ведеться систематично протягом всього періоду її вивчення. Їх результати відображаються в журналі і повідомляються студентам відповідно до етапів контролю.

Форма семестрового оцінювання – залік у формі тестування.
Таблиця 8 - Підсумкова шкала оцінювання знань студентів


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниhuskroua_logo_en


Project HUSKROUA/1101/194

“Cross-border innovation network for technology transfer (CONTENT)”
huskroua_eu_logo_right_en


Схожі:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики” Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Івано-Франківський національний...
Зоріна Н. О., Стельмахович Г. Д. Основи екології: Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010 – 36 с
ЗАКОН УКРАЇНИ
України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання...
Доцент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Ю. В. Марчук ЗМІСТ Стор
Бойко В. С., Тарко Я. Б., Вольченко Д. О., Соломчак Я. В., Псюк М. О. Лабораторний практикум з технології видобування нафти. Частина...
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти і науки України
Рецензенти: д-р техн наук, проф. /. М. Астрелін (Національний технічний університет України «КПІ»), д-р техн наук, проф. О. Я. Лобойко...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форми навчання.– Івано–Франківськ, 2011....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Кочкодан Я. М. кандидат технічних наук, доцент кафедри буріння нафтових і газових свердловин Івано-Франківського національного технічного...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство»...
Стеблинська О. С. Кримінальне право України. Загальна частина: Робоча навчальна програма. – Івано-Франківський університет права...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КИЇВ НТУУ "КПІ" 1997 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Національний Технічний Університет України “КПІ”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка