ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5


НазваЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Сторінка8/19
Дата23.02.2016
Розмір2.07 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право
власності. Патентне право та право на товарний знак.
Реєстрація зразків, проектів, найменувань тощо


6054. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування : практ. посіб. / [Д. Лонг, П. Рей, В. О. Жаров та ін.]. — К. : К.І.С., 2007. — 448 с. : іл., табл. ; 27 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. —
ISBN 978-966-7048-97-6 (в опр.). — [2008-01780] УДК 347.77(477)

ББК 67.9(4Укр)404.3

З-39

6055. Коноваленко В. Операции с интеллектуальной собственностью: оформление, налогообложение / Владимир Коноваленко. — Х. : Консульт, 2007. — 287 с. : ил., табл., портр. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 966-8423-81-Х (в пер.). — [2008-01563] УДК 347.77

ББК 67.404.3

К 64

6056. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення : навч. посіб. / О. В. Ієві­ня, В. П. Мироненко, Н. В. Павловська, С. А. Пилипенко. — К. : КНТ, 2007. — 261 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 255—261 (66 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-373-311-1 (в опр.). — [2008-01692] УДК 347.77(477)(075)

ББК 67.9(4Укр)404.3

П 68

6057. Юровский Б. С. Как получить доход от интеллектуальной собственности : кн. для тех, кто хочет заработать на интеллекте / Борис Юровский. — Изд. 2-е, перераб. — Х. : Консульт, 2007. — 348 с. : ил., табл., портр. ; 20 см. — Часть текста укр. — 800 экз. — ISBN 966-8423-76-3. — [2008-01570] УДК 347.77.01

ББК 67.404.3

Ю 78

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій

6058. Васильєв С. В. Цивільний процес : навч. посіб. / Васильєв С. В. — Х. : Одіссей, 2007. — 478, [1] с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-649-675-3 (в опр.). — [2008-02344] УДК 347.91/.95(075)

ББК 67.410я7

В 19

6059. Гордієнко К. Д. Юридична служба на підприємстві : типові положення, зразки документів, судова практика / К. Д. Гордієнко. — К. : КНТ, 2007. — 303 с. : табл. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-373-281-7 (в опр.). — [2008-01673] УДК 347.96:005.936.3

ББК 67.410+65.290

Г 68

6060. Павлик П. М. Процесуальна документація : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 459 с. : табл. ; 24 см. — ISBN 978-966-364-465-9 (в опр.). — [2008-02441] УДК 347.9(075.8)

ББК 67.410я73

П 12

348 Церковне право. Канонічне право. Релігійне право

6061. Горбань Р. А. Належність до церкви sui iuris та її зміна згідно з чинним цер­ковним законодавством : комент. прав. норм, що регулюють належність до Церкви sui iuris і обряду та їх зміну / Річард Горбань. — Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. — 99 с. : портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 85—97 (143 назви) та в підрядк. прим. — 500 пр. — ISBN 978-966-8207-71-6. — [2008-01760] УДК 348:271.2

ББК 67.400+86.37

Г 67

349.2 Трудове право

6062. Гончарова Г. С. Трудове право України у запитаннях та відповідях : навч.-до­відк. посіб. : нормат. акти подані за станом на 1 жовт. 2007 р. / Г. С. Гончарова, В. В. Жер­наков, С. М. Прилипко. — Х. : Одіссей, 2007. — 663 с. ; 22 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-633-676-0 (в опр.). — [2008-02346] УДК 349.2(477)(075)

ББК 67.9(4Укр)405я7

Г 65

6063. Роїна О. М. Трудові правовідносини : практ. посіб. / О. М. Роїна. — (3-тє вид.). — К. : КНТ, 2007. — 346 с. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-373-231-2 (в опр.). —
[2008-01843] УДК 349.2(477)(075)

ББК 67.9(4Укр)я7

Р 65

6064. Трудові стосунки в фармацевтичній галузі за ринкових умов : навч.-метод. посіб. / Гудзенко О. П., Немятих О. Д., Козицька К. І., Бабічева Г. С. ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ : Луган. обл. друк., 2007. — 186, [2] с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 186—187 (27 назв). — 200 пр. — ISBN 978-966-7566-58-6 (в опр.). — [2008-01822] УДК 349.2:615.1](477)(075)

ББК 67.9(4Укр)405я7+52.82(4Укр)я7

Т 58

6065. Юровский Б. С. Твои трудовые права / Борис Юровский. — Х. : Консульт, 2006. — 151 с. : табл. ; 20 см. — Часть текста укр. — 1 000 экз. — ISBN 966-8423-63-1. —
[2008-01576] УДК 349.2

ББК 65.405

Ю 78

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених пунктів. Будівельне право. Житлове право

6066. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України : (в питаннях та відпо­відях) : навч.-практ. посіб. / Жушман В. П. — Вид. 4-те. — Х. : Одіссей, 2007. — 735, [1] с. : іл. ; 21 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-633-677-7 (в опр.). — [2008-02347] УДК 349.42(477)(075.8)

ББК 67.9(4Укр)407я73

Ж 94

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища

6067. Коваленко Л. П. Адміністративно-правове регулювання природоохоронних від­носин в Україні / Лариса Коваленко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Майдан, 2006. — 167 с. ; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 966-372-030-1. — [2008-02127] УДК 349.6(477)

ББК 67.9(4Укр)407

К 56

6068. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. По­вітряний кодекс України : станом на 1 листоп. 2007 р. — Х. : Одіссей, 2007. — 214, [1] с. ;
20 см. — (Серія "Закони України"). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-633-682-1. — [2008-02351]

УДК 349.6(477)(094.4)

ББК 67.9(4Укр)407-3

К 57

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

351/354 Державне адміністративне управління

6069. Клітгард Р. Корумповані міста : практ. посіб. з лікування та запобігання / Роберт Клітгард, Рональд Маклін-Абароа, Г. Ліндсі Перріс ; [пер. на укр. мову: М. Павлова, А. Леу­хіна]. — Х. : Права людини, 2007. — 142, [1] с. : іл. ; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. —
1 000 пр. — ISBN 978-966-8919-35-0. — [2008-02080] УДК 352:343.35](075)

ББК 67.401я7

К 49

6070. Лазор О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / Лазор О. Д., Лазор О. Я., Лазар І. Г. — К. : Дакор, 2007. — 311 с. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці тем. — 1 000 пр. — ISBN 966-8379-21-7 (в опр.). — [2008-01517] УДК 351/352(477)(075.8)

ББК 67.9(4Укр)401я73

Л 17

6071. Основи казначейської справи : опор. конспект лекцій з курсу / упоряд. Р. А. Крам­ченко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : МАУП, 2006. — 67, [1] с. ; 19 см. — Бібліогр.: с. 65 (11 назв). — 3 000 пр. — ISBN 966-608-621-2. — [2008-01946] УДК 351.72.07:336.14](042.3)

ББК 65.26я7

О-75

6072. Посібник з питань місцевого самоврядування : для депутатів місц. рад та сіл. голів / [упоряд.: Івченко В. І. та ін.]. — Суми : Мрія-1, 2007. — 422 с. : іл., табл. ; 21 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-566-371-3 (в опр.). — [2008-01980] УДК 352(477)

ББК 67.9(4Укр)401

П 61

6073. Сідак В. С. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Сідак, В. Ю. Артемов. — К. : КНТ, 2007. — 158,
[1] с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 131—146 (204 назви). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-373-301-2 (в опр.). — [2008-01845] УДК 351.746:007](100)(075.8)

ББК 67.9(0)404.3я73

С 34

Див. 5757, 5849, 5972, 6010, 6052

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн

Див. 5890

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування

6074. Книга для батьків : посіб. до тренінг. курсу "Підготов. канд. у прийомні батьки та батьки-вихователі" : (у 3 ч.) / [Т. Ф. Алєксєєнко, А. Ф. Андрейчак, Т. В. Войцях та ін.] ;
М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді, Укр. фонд "Благополуччя дітей". — К. : Держсоцслужба, 2007. — 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд.

Ч. 1. — 182 с. : іл., табл.— 2 000 пр. — ІSBN 978-966-8690-79-2. — [2008-01522]

Ч. 2. — 191 с. : іл., табл.— 2 000 пр. — ІSBN 978-966-8690-92-9. — [2008-01523]

Ч. 3. — 103 с. : іл., табл. — 2 000 пр. — ІSBN 978-966-8690-92-9. — [2008-01524]

УДК 364.4-058.855

ББК 60.54

К 53

6075. Юровский Б. С. Пенсии государственные и негосударственные: на что можно рассчитывать : кн. для тех, кому уже больше 18, но еще меньше 60, для тех, кто хочет обрести финансовую защищенность / Борис Юровский. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Х. : Консульт, 2006. — 205 с. : табл., портр. ; 20 см. — 1 100 экз. — ISBN 966-8423-68-2. — [2008-01572] УДК 364.35-646.2

ББК 65.272

Ю 78

Див. 6135

368 Страхування

6076. Бігдаш В. Д. Страхування : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Д. Бігдаш ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 2-ге вид., стер. — К. : МАУП, 2007. — 444 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 5 500 пр. — ISBN 978-966-608-796-9. — [2008-01934]

УДК 368(075.8)

ББК 65.271я73

Б 59

6077. Смоляк В. А. Страхування : навч. посіб. / В. А. Смоляк, Є. Ю. Кузькін ; М-во фі­нансів України, Харків. філ. Укр. держ. ун-ту економіки і фінансів. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 270 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 211—215 (57 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-392-163-1. — [2008-01751] УДК 368(075)

ББК 65.27я7

С 51

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

6078. Волошенко І. І. Освіта Монастирищини: становлення і розвиток : докум.-худож. вид. / Іван Волошенко, Катерина Бульба. — Монастирище : Мрія, 2007. — 399 с. : іл., портр. ; 30 см. — Бібліогр.: с. 399 (15 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8167-29-4 (в опр.). — [2008-01989] УДК 37(477.46-21)(091)

ББК 74.03(4Укр-4Чек)

В 68

Див. 5911, 6138, 6555

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання.
Навчальні плани, програми, предмети


6079. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цього навчати / Н. В. Вукіна, Н. П. Демен­тієвська. — Х. : Основа : Тріада +, 2007. — 110 с. : іл., табл. ; 21 см. — (Серія "Педагогічні інновації. Майстерня"). — Бібліогр.: с. 109—110 (33 назви). — ISBN 978-966-495-017-3. — [2008-02286] УДК 37.03

ББК 74.200

В 88

6080. Лопатина О. О. Родинне виховання. 32 уроки доброти / О. Лопатина, М. Скреб­цова. — Х. : Основа : Тріада +, 2007. — 155 с. : іл. ; 21 см. — ISBN 978-966-333-550-6. — [2008-02294] УДК 37.032

ББК 74.200.51

Л 77

6081. Лосюк П. В. Регіональний етнографічний компонент у сучасній школі (на прик­ладі Гуцульського регіону) : [для широкого загалу читачів] / Петро Лосюк ; Б-ка Гуцул. шк., Акад. пед. наук України, Н.-д. лаб. "Гуцул. етнопедагогіка гуцульщинознав.". — Снятин : ПрутПринт, 2007. — 156, [2] с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ISBN 978-966-8209-62-8. — [2008-02389] УДК 37.035.6(477.85/.87)

ББК 74.200.50(4УкрЗ)

Л 79

6082. Матвієнко О. В. Інформаційна культура особистості: освітньо-виховний кон-текст : навч.-метод. посіб. / О. В. Матвієнко ; Ун-т економіки та права "Крок". — К. : Ун-т економіки та права "Крок", 2006. — 115 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 101—111 (147 назв). —
50 пр. — ISBN 966-7735-07-9. — [2008-01709] УДК 37.031:004

ББК 74.200+32.973

М 34

6083. Нечволод Л. І. Виховна робота в школі / Л. І. Нечволод. — Х. : Основа : Тріада +, 2007. — 111, [1] с. : іл., табл. ; 21 см. — (Адміністратору школи). — Бібліогр.: с. 112 (16 назв). — ISBN 978-966-495-049-4. — [2008-02297] УДК 37.017

ББК 74.200

Н 95

6084. Плавання. Основи теорії і методики викладання / [уклад.: Звонар В. В. та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т, Ф-т фіз. виховання і спорту. — Ужгород : Говерла, 2006. — 96 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці тем. — 100 пр. — ISBN 966-7400-56-5. — [2008-01658]

УДК 37.016:797.212

ББК 74.267.5

П 37

6085. Урок музыки в общеобразовательной школе : метод. рек. по совершенствованию учеб. процесса / авт.-сост. О. А. Ромазан. — Симферополь : Крымучпедгиз, 2007. — 117,
[2] с. : ил., нот. ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 118 (8 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-966-354-160-0. — [2008-01603] УДК 37.016:78](072)

ББК 74.268.53

У 71

6086. Федій О. А. Естетотерапія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Федій. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 253, [1] с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 248—254 (123 назви) та в кінці розд. — ISBN 978-966-364-499-8. — [2008-02455] УДК 37.036:615.851](075.8)

ББК 74.200.54я73+53.57я73

Ф 98

6087. Як вижити, якщо ти дівчинка / [авт. тексту: Е. Рігон, Б. Коста-Прадес ; пер. з фр. А. Кабалкін]. — К. : Махаон-Україна, 2008. — 121, [1] с. : іл. ; 20 см. — (Секрети супердів­чинки). — Переклад за вид.: Comment survivre quand on est une fille / Emmanuelle Rigon Bernadette Costa-Prades (Paris : Aldin Michel Jeunesse, 2003). — 5 000 пр. — ISBN 966-605-707-7 (в опр.). — [2008-02244] УДК 37.018.1-055.25

ББК 74.90

Я 44

Див. 5759, 5900, 5903

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація

6088. Вас призначено заступником директора з виховної роботи / [упоряд.: О. М. Воро­жейкіна, А. Г. Дербеньова]. — Х. : Основа : Тріада +, 2007. — 221, [1] с. : табл. ; 21 см.
— (Адміністратору школи). — Бібліогр.: с. 222 (22 назви). — ISBN 978-966-495-015-9. — [2008-02285] УДК 371.111

ББК 74.204

В 19

6089. Жерносек І. П. Організація науково-методичної роботи в школі / І. П. Жерносек. — [2-ге вид., доповн.]. — Х. : Основа : Тріада +, 2007. — 117, [1] с. : іл., табл. ; 21 см. — (Адміністратору школи). — ISBN 978-966-495-014-2. — [2008-02290] УДК 371.121:001.89

ББК 74.204

Ж 60

6090. Кульчицька О. М. Цікаві шкільні свята : навч. посіб. / О. М. Кульчицька. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 174, [1] с. ; 20 см. — (Бібліотека вчителя). — На обкл. авт. не зазначено. — ISBN 978-966-408-348-2. — [2008-02484] УДК 371.239

ББК 74.200.5

К 90

6091. Наші улюблені свята у школі / [Г. П. Бондар, Н. В. Пампушна, С. А. Поперенко та ін.]. — Х. : Основа : Тріада +, 2007— . — 21 см. — (Серія "Класний керівник").

Вип. 2. — 2007. — 330 с. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 329—330
(40 назв). — ІSBN 978-966-333-634-3. — [2008-02296] УДК 371.383

ББК 74.200.58

Н 37

6092. Сухарева Л. С. Позакласні заходи з математики / Л. С. Сухарева. — Х. : Основа : Тріада +, 2007. — 48 с. : іл. ; 21 см. — (Математичний гурток у початковій школі). — ISBN 978-966-495-058-6. — [2008-02310] УДК 371.384

ББК 74.200.58

С 91

6093. Черньонков Я. О. Професійна культура майбутнього вчителя іноземної мови: формування та діагностика : монографія / Я. О. Черньонков. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2007. — 188 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 155—173 (279 назв) та в тексті. — 300 пр. — ISBN 978-966-8861-74-1. — [2008-01738] УДК 371.134:81'243

ББК 74.58

Ч-49

6094. Шишикіна Н. Ф. Взаємодія з громадськими організаціями / Н. Ф. Шишикіна. — Х. : Основа, 2007. — 188, [2] с. : табл. ; 21 см. — (Школа класного керівника). — Бібліогр.:
с. 190 (12 назв). — ISBN 978-966-333-638-1. — [2008-02321] УДК 371.83(094.9)

ББК 74.27б

Ш 65

Див. 5903
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Схожі:

ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 14 1 Філософські науки. Психологія 14
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 28 1 Філософські науки. Психологія 30
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 30 1 Філософські науки. Психологія 31
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 13 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 15 1 Філософські науки. Психологія 15
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 23 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 24 1 Філософські науки. Психологія 24
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 14 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 18 1 Філософські науки. Психологія 18
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 24 32 Політика 25 33 Економіка. Економічні науки 28 34 Право. Юриспруденція 39 35 Державне адміністративне управління....
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 14 32 Політика. Політологія 15 33 Економіка. Економічні науки 19 34 Право. Юриспруденція 38 35 Державне адміністративне...
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 27 316 Соціологія 28 32 Політика 30 33 Економіка. Економічні науки 31...
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 11 316 Соціологія 12 32 Політика 13 33 Економіка. Економічні науки 14...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка