ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5


НазваЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Сторінка1/42
Дата06.03.2016
Розмір2.01 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України


ЛІТОПИС

КНИГ


Державний бібліографічний

покажчик України
№ 23
Грудень 2008
(16251—17028)

Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1924 року


Київ • 2008

Ivan Fedorov Book Chamber

of Ukraine, State Research Institution

National

bibliography of Ukraine


BOOK

CHRONICLE


State Bibliographic

index of Ukraine
№ 23
Deсember, 2008
(16251—17028)

Issued semimonthly

Published since 1924


Kyiv • 2008

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Укладачі: В. О. Кочупалова, Т. В. Івахненко

Редагування М. І. Давиденко

Коректура З. А. Медведевої

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1991 від 12.05.96

Підп. до друку 26.01.2009. Формат 60х84 1/16. Папір oфcет.

Ум. друк. арк. 7,67. Обл.-вид. арк. 8,20.

Тираж 240 пр. Зам. № 164.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ-94, 02660.

Тел. 292-30-11.
З питань придбання звертатись за тел. 292-02-94.

© Книжкова палата України, 2008
ЗМІСТ
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 11

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 11

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо 12

  1. Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 12

070 Газети. Преса. Журналістика 12

087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва 14
1 Філософські науки. Психологія 14

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 17

3 Суспільні науки. 18

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Гендерні дослідження 18
314 Демографія. Вивчення народонаселення. міграція 19
316 Соціологія 19
32 Політика. Політологія 20
33 Економіка. Економічні науки 21
34 Право. Юриспруденція 29
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 36

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 38

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 38

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 41

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 42
51 Математика 43
  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія 45
53 Фізика 46
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 48
55 Геологія. Науки про Землю 49
56 Палеонтологія 50
57 Біологічні науки 50

  1. Ботаніка 51

  2. Зоологія 51

  1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 52

60 Біотехнологія 52

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 52
62 Інженерна справа. Техніка в цілому 59

  1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 66

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 69

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва.

Книжкова торгівля 69

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв’язок 69

657 Бухгалтерія. Рахівництво 70

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та техніка

торгівлі. Службові відносини 71

659 Реклама. Система інформації 72

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 72

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 73

  1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 74

  1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 74

  1. Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Художня література.

Літературознавство 77

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 77

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 77

82 Художня література. Літературознавство 85
9 Географія. Біографії. Історія 111
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 111
908 Краєзнавство 111

  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 113
929 Біографічні та подібні дослідження 113

93/94 Історія 116

Перелік мов (крім української), якими надруковані книги 122

Іменний покажчик 123

Покажчик помилкових ISBN 132


Передмова―див. № 1 "Літопис книг"

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство.
Організація розумової праці


16251. "Актуальні питання історії науки і техніки", всеукраїнська наук. конф. (6 ; 2008 ; Полтава). Матеріали 6-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки", (11—12 жовт. 2007 р.). — Полтава : Terra ; ПДАА, 2008. — 332 с. ; 20 см. — У надзаг.: М-во аграр. політики України, Полтав. держ. аграр. акад., Центр пам'яткознав. НАНУ і УТОПІК, Акад. інж. наук України, Асоц. пра­цівників музеїв техн. профілю. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 150 пр. — ISBN 978-966-2088-12-0. — [2008-15933] УДК 001+62](091)(06)

ББК 72я43+3я43

А 43

16252. Довідник офіційного опонента : зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань експертизи дисертац. дослідж. / [упоряд. Ю. І. Цеков] ; за ред. Р. В. Бойка. — [2-ге вид., виправл. і доповн.]. — К. : Ред. "Бюл. Вищ. атестац. коміс. України" : То­лока, 2008. — 64 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 60—64. — ISBN 966-7990-25-7. — [2008-16407] УДК 001.817(094)

ББК 72б

Д58

16253. Зосимов А. М. Доказове рецензування медичних дисертацій / А. М. Зо­симов, Л. К. Пархоменко. — Х. : Факт, 2008. — 143 с. : іл., табл. ; 20 см. — Присвяч. 85-річчю Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Бібліогр.: с. 143 (19 назв). —
150 пр. — ISBN 978-966-637-632-2. — [2008-164 31] УДК 001.817:61

ББК 72+5

З-87

16254. Крымская академия наук : 15 лет / [редкол.: В. С. Тарасенко (гл. ред.) и др.]. — Симферополь : Оригінал-М, 2008. — 220 с. : ил., портр. ; 29 см. — Библиогр. в тексте. — 500 экз. — ISBN 978-966-8933-34-9. — [2008-15732] УДК 001.32(477.75)(091)

ББК 72.4г(4Укр-6Крм)

К 85

16255. "Моделювання", наук.-техн. конф. (26 ; 2008 ; Київ). ХХVIІ науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конф., 10—11 січ. 2008 р. — К. : Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, 2008. — іл., табл. ; 20 см. — У надзаг.: НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — 100 пр. — [2008-15989] УДК 001.891.57(06)

ББК 72я431

М 74

16256. Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. ст.] / НАН України ; [редкол.: Яцків Я. С. (голов. ред.) та ін.]. — К. : [б. в.], 2008— . — 24 см. — ISBN 978-966-02-4704-8.

Вип. 1. — 2008. — 95 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — 400 пр. — ISBN 978-966-02-4705-5 (помилк.). — [2008-16015] УДК 001(477)(082)

ББК 72(4Укр)я43

Н 34

16257. Наукове Товариство ім. Шевченка в Європі (Сарсель). Наукова та видавнича діяльність Наукового Товариства імені Шевченка в Європі : [зб. ст. / упоряд.: Д. В. Бурім та ін.]. — К. : Ін-т укр. археографії та джерелознав., 2007. — 523, [2] с. ; 25 см. — У надзаг.: НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Наук. Т-во ім. Шевченка в Європі, Б-ка ім. О. Ольжича.
— Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр. — ISBN 978-966-02-4625-6 (у паліт.). — [2008-16016] УДК 001.89(477)(091)

ББК 72.4(4Укр)

Н 34

16258. Тимченко А. А. Системні дослідження в науці та техніці / А. А. Тим­ченко. — Черкаси : ЧДТУ, 2006— . — 29 см. — (Бібліотечка науково-технічного жур­налу "Вісник Черкаського державного технологічного університету", №1—2, 2007).

Ч. 3 : Гносеологія наукових досліджень. — 2008. — 32 с. : іл., табл., портр. — Рез.: укр., англ. — Бібліогр.: с. 29—30 (55 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2008-15834] УДК 001.891

ББК 72

Т 41

16259. ХХХІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослід­них робіт студентів за 2007 рік, [Полтава, 10 квіт. 2008 р.] : зб. матеріалів / [редкол.: Маркіна І. А. та ін.]. — Полтава : ПУСКУ, 2008. — 188 с. : іл., табл. ; 20 см. —
У надзаг.: М-во освіти і науки України, Центр спілка спожив. т-в України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — ISBN 978-966-7971-70-0. — [2008-15936] УДК 001(06)

ББК 72я43

Т 67

16260. Труды Крымской академии наук / [редкол.: Ф. В. Лазарев (председатель) и др.]. — Симферополь : Оригинал-М, 2008. — 186, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. — Биб­лиогр. в конце ст. — ISBN 978-966-8933-33-2. — [2008-15736] УДК 001.32(477.75)(082)

ББК 72.4(4Укр-6Крм)я43

Див. 16347, 16993

002 Друк у цілому. Документація. Науково-технічна інформація

16261. Друк України...: стат. зб. / [уклад. С. Буряк ] ; Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федо­рова". — К. : Кн. палата України. — 20 см.

... 2007. — 2008. — 116 с. : табл. — 100 пр. — ІSBN 978-966-7865-14-6. — [2008-15617] УДК 002.2(477)"2007"(083.41)

ББК 76.1(4Укр)

Д 76

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

16262. Акустическая техника : собр. тр. : в 11 т. / под общ. ред. Дидковско-
го В. С. — К. : [б. и.] ; Кировоград : Імекс-ЛТД, 2006— . — 20 см. — (Библиотека акустика). — На авантитуле: Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т", Каф. акустики и акустоэлектроники. — Посвящ. 110-летию со дня основания Нац. техн. ун-та Украины "Киев. политехн. ин-т".

[Т.] 9 : Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации : монография / В. С. Дидковский, М. В. Дидковская, А. Н. Продеус. — 2008. — 418 с. : ил., табл. — Библи­огр. в конце гл. — 500 экз. — ІSBN 978-966-8861-85-7. — [2008-16453] УДК 004.351:534.78

ББК 32.973+22.32

А44

16263. Бабич Н. П. Основы цифровой схемотехники : [учеб. пособие] / Н. П. Бабич, И. А. Жуков. — К. : МК-Пресс ; М. : Додэка-ХХІ , 2008. — 479 с. : ил., табл. ; 24 см. — Библиогр.: с. 453—455 (68 назв.). — 2 500 экз. — ISBN 978-966-8806-31-5 (МК-Пресс) — ISBN 978-5-94120-115-0 (Додэка-ХХІ). — [2008-15596] УДК 004.383.3(075)

ББК 32.973

Б 12

16264. Берндт Г.-Й. Измерение, управление и регулирование с помощью макросов VBA в Word и Excel / Ганс-Йоахим Берндт, Буркард Каинка ; пер. с нем.
В. В. Литвин. — К. : МК-Пресс ; СПб. : Корона-Век, 2008. — 245 с. : ил., табл. ; 20 см. — 2 000 экз. — ISBN 978-966-8806-51-3 (МК-Пресс) — ISBN 978-5-7931-0504-0 (Ко­рона-Век). — [2008-15597] УДК 004.312

ББК 32.973

Б 51

16265. Вешемірський А. С. Основи програмування на Turbo Pascal та Delphi : [посіб. для студ. фіз.-мат. спец.] / Вешемірський А. С., Плаксій Я. І., Кобися А. П. ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т математики, фізики і тех­нол. освіти. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 180 с. : іл., табл. ; 20 см. — Біблі­огр.: с. 179 (28 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-2150-38-4. — [2008-15554]

УДК 004.424(075.8)

ББК 32.973.26-018.2я721

В 97

16266. Інформаційні технології у фармації : [підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації] / І. Є. Булах,
Л. П. Войтенко, Л. О. Кухар [та ін.] ; за ред. І. Є. Булах. — К. : Медицина, 2008. — 222 с. : іл., табл. ; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — На паліт. та тит. арк. тільки три авт. — Бібліогр.: с. 220—222. — ISBN 978-966-8144-96-7 (у паліт.). — [2008-16317] УДК 004.4:615.1(075.8)

ББК 32.973-018я73+52.82я73

Б90

16267. Кенигсмарк А. ф. Мастерская CINEMA 4D 10 : [пособие] / Арнт фон Кенигсмарк ; пер. с англ.: В. Н. Стаценко, М. В. Хаймик. — К. : МК-Пресс, 2008. — 433 с. : ил. ; 24 см + 1 компакт-диск. — 2 000 экз. — ISBN 978-966-8806-40-7. — [2008-15598] УДК 004.4(075)

ББК 32.973я7

К 35

16268. Ковтанюк Ю. С. CorelDRAW для дизайнера. Под Windows Vista
/ Ю. С. Ковтанюк. — К. : МК-Пресс ; М. : Додэка-ХХІ, 2008. — 1636 с. : ил. ; 25 см + 1 компакт-диск. — Предм. указ.: с. 1595—1636. — 1 500 экз. — ISBN 978-966-8806-34-6 (МК-Пресс). — ISBN 978-5-94120-194-5 (Додэка-ХХІ) (в пер.). — [2008-15599]

УДК 004.4(075)

ББК 32.973я7

К 56

16269. Кулик А. Я. Теорія інформації і кодування : [навч. посіб. для студ. на­пряму підготов. "Системна інженерія" спец. "Системи упр. і автоматики" / А. Я. Ку­лик, С. Г. Кривогубенко] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2008. —
144 с. : іл., табл. ; 20 см. — Авт. зазначено на обкл. — Бібліогр. в кінці гл. — 100 пр.. — [2008-15844] УДК 004.415.3(075.8)

ББК 32.973-018.2я73

К 90

16270. Ленков С. В. Методы и средства защиты информации : [в 2 т.] / С. В. Лен­ков, Д. А. Перегудов, В. А. Хорошко. — К. : Арій, 2008. — 23 см. — ISBN 978-966-498-21-7.

Т. 1 : Несанкционированное получение информации. — 464 с. : ил., табл. — Библи­огр.: с. 461—464 (86 назв.). — 4 000 экз. — ІSBN 978-966-498-22-4. — [2008-15761]

Т. 2 : Информационная безопасность. — 342 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 339—342 (86 назв.). — 4 000 экз. — ІSBN 978-966-498-23-1. — [2008-15762] УДК 004.056.5

ББК 32.973.202-018.2

Л 46

16271. Онлайновый электронный бизнес: реальность, конкурентоспособность, эффективность : учеб. пособие / [Берсуцкий Я. Г., Винарик Л. С., Берсуцкий А. Я. и др.] ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, Донец. ун-т экономики и права. — Донецк : ДонУЭП, 2008. — 328 с. : ил. ; 20 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библи­огр.: с. 318—328 (135 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-966-02-4799-4. — [2008-15920]

УДК 004:334.012.32](075)

ББК 32.973.26я7+65.01я7

О-58

16272. Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика : зб. доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 9 черв. 2008, м. Київ, Україна. — К. : ІПММС НАНУ, 2008. — 218 с. : іл., табл. ; 29 см. — У надзаг.: НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — Текст: укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — Авт. покажч.:
с. 218. — 120 пр. — ISBN 978-966-02-4814-4. — [2008-16028] УДК 004+681.5](06)

ББК 32.973я43

С 40

16273. Фетісов В. С. Основи інформатики : практикум / В. С. Фетісов ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин (Черніг. обл.) : НДУ ім. М. Гоголя, 2008— . — 20 см.

Ч. 2. — 2008. — 58 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 58 (5 назв). — 115 пр. —
[2008-15897] УДК 004(076.5)

ББК 32.973я7

Ф 98

16274. Хомченко А. Н. Геометричне моделювання на дискретних елементах / Хомченко А. Н., Тулученко Г. Я. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2007. — 270 с. : іл. ;
21 см. — Бібліогр.: с. 254—270 (151 назва). — 500 пр. — ISBN 966-8447-27-1 (у па­літ.). — [2008-16480] УДК 004.925.8

ББК 32.973.26-018.2

Х76

Див. 16380, 16610-11, 16667

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

16275. Виходець О. М. Організаційна культура малого бізнеса : (монографія) / Олександр Михайлович Виходець. — Одеса : Олтех, 2008. — 224 с. : іл., табл. ;
20 см. — Бібліогр.: с. 213—224 (152 назви). — 300 пр. — ISBN 978-966-96350-6-8. — [2008-15903] УДК 005.73:338.22

ББК 65.290

В 54

16276. Вишневецький Г. В. Впровадження оптимальних проектних рішень при створенні нових підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Виш­невецький, В. О. Коваленко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х. : НТУ "ХПІ", 2008. — 226 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 169 (8 назв). —
300 пр. — ISBN 978-966-593-643-5 (у паліт.). — [2008-15942] УДК 005.1(075.8)

ББК 65.290я73

В 55

16277. Громовик Б. П. Менеджмент і маркетинг у фармації : [підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл.] / Б. П. Громовик, Г. Д. Гасюк, О. Р. Левицька ; за ред. Б. П. Громовика. — К. : Медицина, 2008. — 750 с. : іл., табл. ; 25 см. — Біблі­огр.: с. 741—744. — ISBN 978-966-10-0004-8 (помилк.) (у паліт.). — [2008-16320]

УДК 005:615.1](075.8)

ББК 65.29я73+52.82я73

Г87

16278. Залознова Ю. С. Управління персоналом вугільної шахти: оцінка стану та стратегії розвитку : (монографія) / Ю. С. Залознова ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк : [б. в.], 2008. — 379 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — 350 пр. — ISBN 978-966-02-4797-0 (у паліт.). — [2008-15914] УДК 005.95:622.012.2

ББК 65.290+33

З-24

16279. Кирилюк Є. М. Економічне оцінювання : навч. посіб. / Є. М. Кирилюк. — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. — 223 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.:
с. 220—222 (46 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-353-095-6. — [2008-15824]

УДК 005.52-027.21(075)

ББК 65.053я7

К 43

16280. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз : підручник / Г. І. Кіндрацька,
М. С. Білик, А. Г. Загородній. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 487 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 461—464 (57 назв). — Предм. по­кажч.: с. 480—487. — ISBN 978-966-346-592-0 (у паліт.). — [2008-16255]

УДК 005.642.4(075.8)

ББК 65.053я73

К41

16281. Компании, у которых есть чему поучиться. — К. : Агентство "Стан­дарт", 2005— . — 24 см.

Кн. 4 / [В. Алма, О. Гарбар, А. Иванова и др.]. — 2007. — 259 с. : ил., портр. — ІSBN 978-966-8961-11-3 (в пер.). — [2008-16380] УДК 005.7

ББК 65.290-2

К63

16282. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. — 8-е изд., стер. — К. : Знання, 2008. — 459 с. : ил., табл., портр. ; 21 см. — (Серия "Высшее образование ХХІ века"). — Библиогр.: с. 457—459 (35 назв.). — ISBN 978-966-346-512-8 (в пер.). — [2008-16257] УДК 005.92(075.8)

ББК 65.050.2я73

К96

16283. Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кредісов А. І., Матвієнко Р. О., Назаренко І. І. та ін.] ; за ред. А. І. Кредісова ; Міжгалуз. ін-т упр. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — К. : Знання України, 2008. — 539 с. : іл., табл. ; 24 см. — Авт. зазначено на с. 12—13. — Біблі­огр.: с. 535—539 (81 назва). — 1 000 пр. — ISBN 966-316-137-Х. — [2008-15661]

УДК 005(075.8)

ББК 65.29

М 50

16284. Нагаєв В. М. Менеджмент : навч. посіб. для студ. спец. "Економіка п-ва" / [В. М. Нагаєв, Н. В. Кондратюк] ; М-во аграр. політики України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : ХНАУ, 2008. — 106 с. : табл. ; 20 см. — Авт. зазначено на обкл. — Бібліогр.: с. 103—104 (24 назви). — 200 пр.. — [2008-15954] УДК 005(075.8)

ББК 65.29я73

Н 16

16285. Нападовська Л. В. Управлінський облік : практикум / Л. В. Нападовсь­ка, С. Я. Король, О. І. Мазіна ; за заг. ред. Л. В. Нападовської ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : КНТЕУ, 2008. — 299 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 296—299 (62 назви). — 300 пр. — ISBN 966-629-249-1 (у паліт.). — [2008-16014] УДК 005.3:657(076.5)

ББК 65.052я7

Н 27

16286. Петронговський Р. Р. Стиль роботи та імідж керівника : навч посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / Р. Р. Петронговський. — Житомир : Полісся, 2008. — 347 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 342—347 (99 назв). — 600 пр. — ISBN 978-966-655-307-5 (у паліт.). — [2008-15698] УДК 005.32:17.022.1

ББК 65.29-2

П 31

16287. Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. / Е. В. Гаврилов,
М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля [та ін.] ; за заг. ред. М. Ф Дмитриченка. — К. : Знан­ня України, 2005— . — 20 см.

Кн. 5 : Ергономіка. — 2008. — 255 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 242—253
(148 назв). — Предм. покажч.: с. 254—255. — 500 пр. — ІSBN 978-966-316-215-7. — [2008-15659] УДК 005.642.5:656](075.8)

ББК 65.290я73+39.3я73

С 40

16288. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за освіт.-проф. прогр. підготов. бакалавра зі спец. "Облік і аудит"] / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Рогальський ; за ред. Ф. Б. Рогальсь­кого. — К. : Вища шк., 2007. — 253, [1] с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 252
(16 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-642-367-5. — [2008-15611] УДК 005.92(075.8)

ББК 65.290-2я73

С 51

16289. Стратегічне планування і політика формування прихильності до здоро­вого способу життя у військовослужбовців та працівників правоохоронних органів : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації] / Барко В. І., Бой-
ко О. В., Ірхін Ю. Б. [та ін.]. — К. : К.І.С., 2007. — 199 с. : іл., табл. ; 20 см. — На па­літ. у надзаг.: Прогр. розв. ООН, М-во внутр. справ України, М-во оборони України, Держ. прикордон. служба України. — Бібліогр.: с. 195—196 (31 назва). — ISBN 978-966-7048-88-4 (у паліт.). — [2008-16078] УДК 005.21:[613.8:355]](075)

ББК 51.204.0я7+68.5/.7я7

С83

Див. 16519

007 Діяльність і організація: загальна теорія інформації,
комунікацій та управління (кібернетика)


16290. Спину Г. О. Робототехніка : монографія / Г. О. Спину, В. Є. Юмашев ; Жи­томир. держ. технол. ун-т. — Житомир : ЖДТУ, 2008. — 334 с. : іл., табл. ; 25 см. — Біблі­огр.: с. 328—332. — 300 пр. — ISBN 978-966-683-155-5 (у паліт.). — [2008-16217]

УДК 007.52

ББК 32.81

С72

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

16291. Культурологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Б. Шуст,
Ю. М. Бойко, І. В. Гунько, Ф. Х. Джос ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. по­літики України, Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 280 с. : іл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 277—280. — 300 пр. — ISBN 978-966-2150-42-1 (у паліт.). — [2008-15559] УДК 008-027.21(075.8)

ББК 71я73

К 90

Див. 16693

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги

16292. Віталій Іванович Семчик : [укр. правознавець] : до 80-річчя від дня на­родж. : [бібліогр. покажч.] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецько­го ; [упоряд.: Т. Куліш та ін.]. — К. : Ін Юре, 2008. — 122 с., [2] арк. іл. : портр. ; 19 см. — (Біобібліографія вчених України). — Імен. покажч.: с. 118—121. — 300 пр. — ISBN 978-966-313-352-2. — [2008-16457] УДК 012Семчик+016:[929Семчик+34(477)(092)

ББК 67.3(4Укр)

С97

16293. Іван Миколайович Вишневський : [вчений в галузі ядер. фізики та атом. енергетики: біобібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Тришин та ін.] ; НАН України, [Ін-т ядер. досліджень]. — К. : Наук. думка, 2008. — 75, [1] с., [2] арк. іл. : портр. ; 17 см. — (Біобібліографія вчених України). — 150 пр. — ISBN 978-966-00-0778-9. — [2008-15624] УДК 012Вишневський+016:[929Вишневський+539.1(477)(092)

ББК 91.9:22.38+22.38г(4Укр)я1

В 95

16294. Мирон Петровский : [литературовед, градовед, культуровед] : биобиб­лиография / сост. Ю. Веретенникова ; под ред. С. Захаркина и А. Пучкова. —
К. : А+С, 2007. — 82, [1] с. : портр. ; 16 см. — 150 экз. — ISBN 966-8613-29-5. — [2008-15744] УДК 012Петровский+016:[929Петровский+821.161.1.09](092)

ББК 91.9:83.3+83.3(4Укр)я1

П 30

16295. Художня література. Критика. Літературознавство (2007) : рекоменд. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад. А. Шаповалова]. — К. : НПБУ, 2008. — 131 с. ; 20 см. — 100 пр. — [2008-16035] УДК 016:82.09"2007"

ББК 91.9:93+83я1

Х 98

16296. Цимбалюк В. І. Нейрохірурги України : біобібліогр. довід. / В. І. Цим­балюк. — К. : Авіцена, 2008. — 157, [1] с. : іл., портр. ; 24 см. — На паліт. авт. не заз­начено. — 500 пр. — ISBN 978-966-96753-9-6 (у паліт.). — [2008-15748]

УДК 016:[929+616.8-089](477)(092)

ББК 91.9:5+56.1я1

Ц 61

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

16297. Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. ІІ. міжнар. наук.-практ. конф., 17—18 квіт. 2008 р., м. Київ / [редкол.: Т. Вилегжаніна (голова) та ін.]. — К. : НПБ України, 2008. — 158 с. : іл., табл. ; 20 см. — У надзаг.: М-во культури і туризму України, Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України". — Текст: укр. рос. — Біб­ліогр.: с. 158. — 200 пр. — ISBN 978-966-7547-45-5. — [2008-15984] УДК 027.022(06)

ББК 78.3я431

Б 59

16298. Роль бібліотеки професійно-технічного навчального закладу в житті учня : досвід роботи бібліотекарів-переможців Всеукр. конкурсу "Бібліотекар проф.-техн. навч. закл. 2008 р." : [зб. творч. робіт] / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України, Від-ня змісту проф.-техн. освіти ; [упоряд. Павлова Л. М.]. — К. : ПТіЗО МОН України, 2008. — 139 с. : табл., схеми ; 21 см. — 120 пр. — [2008-1 6026] УДК 027.7

ББК 78.3

Р 68

Див. 16991

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо

16299. Велика ілюстрована енциклопедія України / [В. К. Борисенко, Л. І. Брюхо­вецька, Г. І. Веселовська та ін.]. — К. : Махаон-Україна, 2008. — 501, [2] с. : іл., портр. ; 28 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — 20 000 пр. — ISBN 978-966-605-887-7 (у паліт.). — [2008-16305] УДК 030(477)

ББК 92

В97

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

16300. Діяльність громадських організацій : погляд журналістів. — [Б. м : б. в, 2008?]. — 74 с. ; 20 см. — У надзаг.: Прогр.: "Засоби мас. інформації для громадян. сусп-ва".. — [2008-15994] УДК 061.2

ББК 66.79л

Д 50

Див. 16687

069 Музеї

16301. Діючі музеї при професійно-технічних навчальних закладах України / [упоряд.: Н. І. Бугай, О. І. Богданович ] ; Ін-т інновац. технологій і змісту, Від-ня проф.-техн. освіти. — К. : ІІТіЗО, 2008— . — 20 см.

Ч. 1 : Автономна Республіка Крим — Миколаївська область. — 2008. — 163 с. : іл., табл., портр. — 120 пр. — [2008-15992]

Ч. 2 : Одеська область — м. Севастополь. — 2008. — 204 с. : іл., портр. — [2008-15993] УДК 069.015(477)

ББК 79.1(4Укр)

Д 50

Див. 16471

070 Газети. Преса. Журналістика

16302. Геополітика держав : корот. слов. для журналістів /  [упоряд.: А. Лазарєва] ; ІМІ у співпраці з Могилян. шк. журналістики (НаУКМА). — К. : Ін-т масової інформації : Софія-А, 2007. — 213 с. ; 30 см. — Вид-во встановлено на основі ISBN. — Бібліогр.:
с. 213. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8684-46-3. — [2008-16370] УДК 070.449.7(035)

ББК 76.01я2

Г35

16303. Григораш А. М. Фразеологические инновации в современной публи­цистике Украины : (на материале русскояз. и украинояз. прессы 1990-х — 2000-х годов) : монография / А. М. Григораш ; Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова. — К. : Знания Украины, 2008. — 439 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 415—436. — 500 экз. — ISBN 978-966-316-217-1. — [2008-15658] УДК 070:[811.161.1+811.161.2]'373.7(075.8)

ББК 81.2Рос-3+81.2Укр-3

Г 83

16304. Громадські медіа в Україні / [упоряд. Р. В. Шутов]. — К. : Макрос, 2008. — 111 с. : іл., портр. ; 21 см. — У надзаг.: Проект "Створення медіа центрів громад у сільській місцевості", [Європ. інструмент підтримки демократії та прав людини]. — Бібліогр.: с. 111 (25 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-2022-03-2. — [2008-16319] УДК 070.42(477)

ББК 76.0(4Укр)

Г87

16305. Доступ до інформації / [голов. ред. В. Сюмар] ; Ін-т масової інформації. — К. : Ін-т масової інформації : Софія-А, 2008. — 71 с. ; 21 см. — Вид-во встановле­но на основі ISBN. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8684-51-7. — [2008-16371]

УДК 070.449.7(035)

ББК 76.01я2

Д70

16306. Житарюк М. Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і нова­торство / Мар'ян Житарюк. — Львів : [б. в.], 2008. — 415 с. : іл., табл. ; 20 см + 1 ком­пакт-диск — Бібліогр.: с. 393—411 та в підрядк. прим. — 500 пр. — ISBN 5-8326-0159-9. — [2008-15884] УДК 070.1

ББК 76.01

Ж 74

16307. "Запорізька правда" (1917—2007 рр.) : погляд крізь роки : зб. матеріа­лів міжрегіон. наук. практ. конф., присвяч. 90-літтю газ. "Запоріз. правда", (26—27 жовт. 2007 р. ; Запоріжжя) / [за ред. А. В. Кобинець]. — Запоріжжя : ТОВ "ВПО "Запоріж­жя", 2007. — 112 с. : табл. ; 20 см. — У надзаг.: Запоріз. нац. ун-т, Ред. газ. "Запоріз. прав­да". — Бібліогр. в кінці доп. — 120 пр. — ISBN 978-966-7732-65-3. — [2008-15583]

УДК 070(477.64)"1917/2007"

ББК 76.01(4Укр-4Зап)

З-33

16308. Половинчак Ю. М. Газета "Киевлянин" і українство: досвід національ­ної самоідентифікації : монографія / Юлія Половинчак ; НАН України, Нац. б-ка Ук­раїни ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2008. — 216, [1] с. : портр. ; 20 см. — Біб­ліогр.: с.181—216 (734 назви) та у підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-966-02-4786-4. — [2008-16021] УДК 070.1(477)"18/19"

ББК 76.02(4Укр)

П 52

16309. Хроніка свободи слова 2006 рік / Ін-т масової інформації. — К. : Со­фія-А : Ін-т масової інформації, 2007. — 158 с. ; 21 см. — Вид-во встановлено на основі ISBN. — 1 000 пр. — ISBN 966-8684-13-3. — [2008-16378] УДК 070.13"2006"

ББК 76.01

Х94

16310. Як уникати мови ворожнечі / [голов. ред В. Сюмар] ; Ін-т масової інформації. — К. : Софія-А, 2008. — 79 с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 60. — Вид-во встановлено на осно­ві ISBN. — 700 пр. — ISBN 978-966-8684-53-1. — [2008-16379] УДК 070.13+070.41

ББК 76.01

Я44

Див. 16310

087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва

16311. Атлас мира для школьников / [пер. с англ. Н. Скоробагатов]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. —
47 с. : ил. ; 33 см. — Перевод изд.: Children's First Atlas (London : Horus Editions Limited, 2004). — Указ. геогр. назв.: с. 46—47. — 15 000 экз. — ISBN 978-966-14-0079-4. — ISBN 978-5-9910-0542-5 (в пер.). — [2008-16081] УДК 087.5:911.2(100)

ББК 26.82(0)я2

А22

16312. Енциклопедія техніки для дітей / [авт.-упоряд. В. П. Товстий]. — Х. : Промінь, 2008. — 271 с. : іл. ; 30 см. — 10 000 пр.. — [2008-15681] УДК 087.5:629](03)

ББК 92+39я2

Є 63

16313. Котенко Е. Выращиваем растения сами : [для детей мл. и сред. шк. возраста] / Екатерина Котенко. — Донецк : Веско, 2008. — 63 с. : цв. ил. ; 20 см. — (Любопытным детям обо всём на свете). — 5 000 экз. — ISBN 978-966-341-502-4. — [2008-15432] УДК 087.5:635.91

ББК 42.374я2

К 73

16314. Москаленко Ю. Україно моя... [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Юлія Москаленко, Антоніна Олешко. — К. : Країна мрій, 2008. — 47, [1] с. : кольор. іл., портр. ; 26 см. — Алф. покажч.: с. 48. — 3 500 пр. — ISBN 978-966-424-113-4 (у паліт.). — [2008-16095] УДК 087.5:394(477)

ББК 92

М82

16315. Мурашки. Коники. Павуки / [пер. з англ. О. Чибісової ; авт. тексту
Т. Морріс]. — К. : Махаон-Україна, 2008. — 94, [1 ] с. : іл. ; 28 см. — (Світ на долоні). — 3 000 пр. — ISBN 978-966-605-871-6 (у паліт.). — [2008-16310] УДК 087.5:595.4/.7

ББК 28.691.89я2

М91

16316. Порцевський К. О. Моя перша книга про Космос : [для читання до­рослими дітям] / К. Порцевський. — К. : Перо, 2008. — 95 с. : іл. ; 28 см. — (Моя перша книга, ISBN 978-966-462-134-9). — На паліт. авт. не зазначено. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-462-136-3 (у паліт.). — [2008-15781] УДК 087.5:52

ББК 22.6я2

П 60

16317. Травіна І. В. Моя перша книга про динозаврів : [для читання дорос­лими дітям] / І. Травіна. — К. : Перо, 2008. — 95 с. : іл. ; 28 см. — (Моя перша книга, ISBN 978-966-462-134-9). — На паліт. авт. не зазначено. — Покажч.: с. 94—95. —
5 000 пр. — ISBN 978-966-462-137-0 (у паліт.). — [2008-15780] УДК 087.5:568.19

ББК 28.1я2

Т 65

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

16318. Бойко М. П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації: (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова) / М. П. Бойко ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ (Дніпропетров. обл.) : ДДТУ, 2008. — 260, [1] с. : іл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 251—260 (148 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-8551-57-4. — [2008-15804] УДК 141.7(477)

ББК 87(4Укр)

Б 77

16319. Кибалион : учение герметич. философии древ. Египта и Греции / Фи­лософ.-эзотер. шк. — К. : Арктур-А, 2008. — 94, [2] с. : ил. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 966-7572-10-2. — [2008-15765] УДК 141.331(32+38)

ББК 87.3

К 38

16320. Клепко С. Ф. Конспекти з філософії освіти / С. Ф. Клепко ; Акад. пед. наук України, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. — Полтава : ПОІППО, 2007. — 419 с. : портр. ; 24 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр. — ISBN 966-7215-77-6. — [2008-15931] УДК 101:37

ББК 87+74.0

К 48

16321. Кремень В. Г. Філософія управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К. : НТУ "ХПІ", 2008. — 521 с. : іл., табл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 511—518 (129 назв). — Предм. покажч.: с. 519—521. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-593-593-3 (у паліт.). — [2008-15949] УДК 1:658](075.8)

ББК 87я73+65.29я73

К 79

16322. Тайна имени / [авт.-сост. М. П. Згурская]. — Х. : Фолио, 2008. — 313, [1] с. ; 20 см. — (Ваша судьба). — 3 000 экз. — ISBN 978-966-03-4424-2 (в пер.). — [2008-16446] УДК 133

ББК 86.42

Т14

Див. 16985

159.9 Психологія

16323. Виленский И. Л. Тайный смысл эмоций или путь к ЭДЕМу : Новые психотехнологии. Экральный анализ / Виленский И. Л., Креденцев В. В. — К. : Арат­та, 2008. — 591. с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 584—589. — Алф. указ. терми­нов: с. 577—583. — 500 экз. — ISBN 978-966-8475-34-4. — [2008-16283] УДК 159.942

ББК 88.3

В44

16324. Вікова та педагогічна психологія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднічук та ін.]. — Вид. 2-ге, до­повн. — К. : Каравела, 2008. — 399 с. : табл. ; 20 см. — (Вища освіта в Україні). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 966-8019-64-4 (у паліт.). — [2008-16069] УДК 159.922.73(075.8)

ББК 88.8я73

В43

16325. Гресь А. 100 батьківських "чому" : Відповідає психолог / Анна Гресь. — Х. : Основа, 2008. — 208 с. : іл. ; 22 см. — (Для турботливих батьків). — ISBN 978-966-333-768-5 (у паліт.). — [2008-16489] УДК 159.922.7:649.1

ББК 88.8

Г80

16326. Гресь А. 100 родительских "почему" : Отвечает психолог / Анна Гресь. — Х. : Основа, 2008. — 218 с. : ил. ; 22 см. — (Для заботливых родителей). — ISBN 978-966-333-767-8 (в пер.). — [2008-16490] УДК 159.922.7:649.1

ББК 88.8

Г80

16327. Кузьмина Р. И. Психолого-диагностическая практика в школе : для студентов специальности "Практ. психолог" : учеб. пособие / Р. И. Кузьмина, С. Б. Ка­пидинова ; Республик. вуз "Крым. инженер.-пед. ун-т". — Симферополь : Крымучпедгиз, 2008. — 234 с. : ил., табл. ; 29 см. — Библиогр.: с. 233—234 (44 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-966-354-211-9. — [2008-16049] УДК 159.922.7(075.8)

ББК 88.8я73

К89

16328. Лучко В. М. Краткая энциклопедия русского национального мышления / В. М. Лучко. — [1-е изд.]. — К. : Арктур-А, 2008— . — 20 см.

Ч. 1 : А — Е. — 2008. — 278, [1] с. — 25 экз. — ІSBN 966-7572-11-0. — [2008-15766]

УДК 159.922.4(031)

ББК 88я2

Л 87

16329. Нікітіна І. В. Суб’єктне самовизначення молодої людини в період пов­ноліття : монографія / І. В. Нікітіна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К. : КНТ, 2008. — 187 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 156—173 (272 назви). — 500 пр. — ISBN 978-966-373-468-2. — [2008-16090] УДК 159.922.8

ББК 88.37

Н62

16330. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К. : Караве­ла, 2008. — 351 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 351 та в кінці розд. — 500 пр. — ISBN 966-8019-00-8 (у паліт.). — [2008-16075]

УДК 159.922.6(075.8)

ББК 88.37я73

П44

16331. Предко О. І. Психологія релігії : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]
/ О. І. Предко. — К. : Академвидав, 2008. — 343 с. ; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-8226-65-6 (у паліт.). — [2008-15754] УДК 159.9:2-1

ББК 86.2

П 71

16332. Приходько І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України : монографія / І. І. Приходько ; М-во внутр. справ України, Акад. внутр. військ МВС України. — Х. : Акад. внутр. військ МВС Украї­ни, 2008. — 189 с. : іл., табл. ; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.:
с. 145—172 (305 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-8671-13-5. — [2008-15960]

УДК 159.9.072:351.74(477)

ББК 88.4(4Укр)+67.9(4Укр)401.213

П 68

16333. Скребець В. О. Основи психодіагностики : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. О. Скребець ; М-во освіти і науки України. — К. : Слово, 2007. — 191 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 188—191 (82 назви). — ISBN 966-8407-14-8. — [2008-16361] УДК 159.9.072(075.8)

ББК 88я73

С45

16334. Тепляков Н. Н. История психологии : атомист. теория Демокрита или мат. начала психологии / Н. Н. Тепляков ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. — (Изд. 2-е, испр. и доп.). — Одесса : ТМСИ, 2007. — 184 с. : ил., портр. ; 19 см. — Библиогр.:
с. 180—183 (39 назв.). — 300 экз. — ISBN 5-88687-043-1. — [2008-16406] УДК 159.9

ББК 88.1

Т34
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 28 1 Філософські науки. Психологія 30
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 17 1 Філософські науки. Психологія 21
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 30 1 Філософські науки. Психологія 31
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 13 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 15 1 Філософські науки. Психологія 15
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 23 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 24 1 Філософські науки. Психологія 24
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 14 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 18 1 Філософські науки. Психологія 18
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 24 32 Політика 25 33 Економіка. Економічні науки 28 34 Право. Юриспруденція 39 35 Державне адміністративне управління....
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 14 32 Політика. Політологія 15 33 Економіка. Економічні науки 19 34 Право. Юриспруденція 38 35 Державне адміністративне...
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 27 316 Соціологія 28 32 Політика 30 33 Економіка. Економічні науки 31...
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 11 316 Соціологія 12 32 Політика 13 33 Економіка. Економічні науки 14...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка