ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5


НазваЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Сторінка4/19
Дата23.02.2016
Розмір2.07 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

Див. 5851

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

5888. Краузе С. В. Забытая цивилизация / Краузе С. В. — Черновцы : Місто, 2007. — 719 с. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-8341-96-0 (в пер.). — [2008-01965] УДК 130.1

ББК 87.21

К 78

5889. Межжерин В. А. Человек экологический — мера всего мыслящего человечества / Виталий Межжерин. — К. : Логос, 2007. — 255, [2] с., включая обл. : портр. ; 20 см. — Библиогр.: с. 252—254. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-581-920-2. — [2008-01814]

УДК 141.7:502/504

ББК 87.6

М 43

5890. Панфілов О. Ю. Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних трансформацій: силовий аспект : монографія / О. Ю. Панфілов ; М-во оборони України, Хар­ків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Х. : Майдан, 2007. — 357, [1] с. ; 20 см. — Бібліогр.:
с. 314—358. — 300 пр. — ISBN 978-966-372-143-9. — [2008-02130] УДК 141.7:[316.422:355.02]

ББК 87+68

П 16

5891. Хамітов Н. В. Філософський словник. Людина і світ / Н. Хамітов, С. Крилова. — К. : КНТ : Центр навч. л-ри, 2007. — 259 с. : портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 256—259. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-373-308-1. — ISBN 978-966-364-515-5. (в опр.). — [2008-01854] УДК 1(038)

ББК 87я21

Х 18

159.9 Психологія

5892. Бродовська В. Й. Тлумачний російсько-український словник психологічних тер­мінів = Толковый русско-украинский словарь психологической терминологии / Бродовська Валентина Йосипівна, Грушевський Валерій Олександрович, Патрик Інеса Петрівна ; Південнослов'ян. ін-т Київ. славістич. ун-ту. — К. : Професіонал, 2007. — 503 с. ; 21 см. — 600 пр. — ISBN 966-370-051-3 (в опр.). — [2008-02158] УДК 159.9(038)=161.1=161.2

ББК 88я2

Б 88

5893. Воронова В. І. Психологія спорту : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] /
В. І. Воронова. — К. : Олімп. л-ра, 2007. — 271 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.:
с. 255—268 (212) назв. — 2 000 пр. — ISBN 966-7133-92-3 (в опр.). — [2008-02324]

УДК 159.98:796](075.8)

ББК 88.4я73

В 75

5894. Горбунова В. В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях : кредит.-мо­дул. система орг. навч. процесу : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Горбунова В. В. ; М-во освіти і науки України. — К. : Професіонал, 2007. — 207 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці модулів. — Темат. показн.: с. 181—186. — 500 пр. — ISBN 978-966-370-067-0. — [2008-02143] УДК 159.9.07(075.8)

ББК 88я73

Г 67

5895. Дрозденко К. С. Загальна психологія в практичному вимірі : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Дрозденко К. С. ; Глухів. держ. пед. ун-т. — К. : Професіонал, 2007. — 606 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 602—606 (129 назв). — 800 пр. — ISBN 978-966-370-060-1 (в опр.). — [2008-02145] УДК 159.9(075.8)

ББК 88я73

Д 75

5896. Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 391 с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 384—391 (167 назв) та в тексті. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-364-516-2 (в опр.). — [2008-02412]

УДК 159.922.73(075.8)

ББК 88.8я73

Д 84

5897. Дуткевич Т. В. Практична психологія: вступ у спеціальність : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 255 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 252—255 (58 назв). — ISBN 978-966-364-482-0 (в опр.). — [2008-02413] УДК 159.9(075.8)

ББК 88.5я73

Д 84

5898. Карнегі Д. Як завойовувати друзів та впливати на людей. Як виробляти в собі впевненість і впливати на людей, виступаючи прилюдно. Як перестати хвилюватись і почати жити / Дейл Карнегі ; [пер. з англ.: Л. І. Підлісна та ін.]. — Х. : Промінь, 2007. — 558, [1] с. ; 20 см. — 5 000 пр. — ISBN 966-324-011-3 (в опр.). — [2008-02200] УДК 159.95

ББК 88.4

К 24

5899. Коломінські читання : матеріали Першого Міжнар. наук. форуму, присвяч. па­м'яті д-ра психол. наук, проф. Н. Л. Коломінського, м. Київ, МАУП, 28 берез. 2007 р. / [ред­кол.: Головатий М. Ф. та ін]. — К. : МАУП, 2007. — 371 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. —
У надзаг.: Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-966-608-824-9. — [2008-01944] УДК 159.923(06)

ББК 88.37я43

К 61

5900. Лисянська Т. М. Вікова і педагогічна психологія : інформ. забезп. змісту практ. занять, індивід., самост. роботи, модул. контролю знань студ. (спеціалізація "Психологія") / Т. М. Лисянська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Ін-т сучас. підруч., 2007. — 127 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 111—125 та в тексті. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-450-013-2. — [2008-01834] УДК 159.922.7+37.015.3](075)

ББК 88.8я7+74.200я

Л 88

5901. Лисянська Т. М. Загальна психологія : інформ. забезп. змісту практ. занять, індивід., самост. роботи, модул. контролю знань студ. (спеціалізація "Психологія") /
Т. М. Лисянська, Н. В. Співак, Д. М. Співак ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. :
Ін-т сучас. підруч., 2007. — 141, [1] с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 133—140 та в тексті. — ISBN 978-966-450-029-3. — [2008-01835] УДК 159.9.01(075)

ББК 88.3я7

Л 88

5902. Титаренко Т. М. Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармо­нізації сімейних взаємин : наук.-метод. посіб. / Т. М. Титаренко, О. Я. Кляпець ; Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. — К. : Міленіум, 2007. — 142 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 119—121. — 500 пр. — ISBN 978-966-8063-72-5. — [2008-01960] УДК 159.9:316.711.1](075)

ББК 88я7+60.5я7

Т 45

5903. Туріщева Л. В. Вивчення особистості школяра і педагога: діагностика, практич­ні рекомендації / Л. В. Туріщева, О. В. Гончаренко. — Х. : Основа : Тріада +, 2007. — 144 с. : іл., табл. ; 21 см. — (Серія "Психологічна служба школи"). — Бібліогр.: с. 128—129 (34 назви). — ISBN 978-966-333-632-9. — [2008-02314] УДК 159.9.072:(37.011.32+371.1)

ББК 88.8+74.200

Т 87

5904. Юридична психологія : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І. та ін.] ; за заг. ред.: Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва ; М-во освіти і науки України. — К. : КНТ, 2007. — 359 с. ; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці тем. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-373-273-2 (в опр.). — [2008-01858]

УДК 159.9:34](075.8)

ББК 88.4я73

Ю 70

Див. 6103, 6112

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки

5905. Кузьменко В. В. Онтологический статус математических сущностей в истории философии / В. В. Кузьменко. — Днепропетровск : Инновация, 2007. — 222 с. : портр. ;
20 см. — Библиогр.: с. 211—222 (269 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-966-8676-21-5. —
[2008-01825] УДК 164(091)

ББК 22.12г

К 89

5906. Хоменко І. В. Логіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Хоменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 335 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 329—335. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-364-529-2 (в опр.). — [2008-02457]

УДК 16(075.8)

ББК 87.4я73

Х 76

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія

5907. Выходец А. М. Культура вождения автомобиля : учеб. пособие для подгот. водителей категории В, С, Д, Е / А. М. Выходец, С. С. Кизилов. — Одесса : Олтех, 2008. — 35, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 36 (3 назв.). — 1 000 экз. — ISBN 966-96350-3-9. — [2008-02326] УДК 174:656.13.052.8](072)

ББК 87.75я7+39.3я7

В 94

5908. Етика ділового спілкування : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Гри­ценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко та ін. ; за ред.: Т. Б. Гриценко та ін.]. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 343 с. : табл. ; 21 см. — Авт. зазначено на опр. — Бібліогр.: с. 341—343, в кінці розд. та в підрядк. прим. — ISBN 978-966-364-476-9 (в опр.). — [2008-02418] УДК 174(075.8)

ББК 87.75я73

Е 89

5909. Єланська А. Якщо хочеш бути щасливою... : тести для дівчаток / Анна Єланська. — К. : Махаон-Україна, 2008. — 141 с. : іл. ; 20 см. — (Секрети супердівчинки). — На опр. авт. не зазначено. — 5 000 пр. — ISBN 966-605-782-4 (в опр.). — [2008-02245] УДК 177

ББК 87.7

Е 48

5910. Маличевский В. Переговоры: психология, стратегия, аргументы / Владимир Маличевский. — Х. : Консульт, 2007. — 125 с. : ил., табл., портр. ; 20 см. — 2 000 экз. — ISBN 966-8423-77-1. — [2008-01567] УДК 174.4

ББК 87.75

М 19

5911. Утюж І. Г. Освітній потенціал особистості / Ірина Утюж. — Запоріжжя : КСК-Альянс, 2007. — 146 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 134—146 (206 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-96965-0-2. — [2008-01711] УДК 17.021.2:37

ББК 87+74

У 87

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

2-1 Теорія та філософія релігії. Природа релігії. Феномен релігії. Релігієзнавство

5912. Религиоведение : учеб. пособие / [Лобазов П. К., Ануфриев Л. Д., Баканурс-
кий А. Г. и др.] ; под ред. Лобазова П. К. ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Филос. ф-т. — Х. : Одиссей, 2007. — 478, [1] с. : табл. ; 21 см. — Авт. указаны на 3-й с. — Библиогр. в конце разд. — 1 500 экз. (2-й з-д 1 000). — ISBN 978-966-633-662-3. — [2008-02357] УДК 2-1(075)

ББК 86.2я7

Р 36

2-4 Релігійна діяльність. Релігійна практика

Див. 5927

27 Християнство. Християнське віросповідання.
Християнські церкви і деномінації


5913. Аверинцев С. С. Софія-Логос : словник / Сергій Аверинцев ; упоряд. та авт. пе­редм. К. Сігов. — [Вид. 3-тє, виправл. і доповн.]. — К. : Дух і літера, 2007. — 650 с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр. С. С. Аверинцева: с. 615—650. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 966-378-036-3. — [2008-01621] УДК 27(038)

ББК 86.37я2

П 32

5914. Агафангел (митрополит Одесский и Измаильский). Собрание сочинений / высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский и Измаильский. — Одесса : Пласке, 2006— . — 30 см.

Т. 2 / Агафангел (митрополит). — 2007. — 315, [1] с. : портр. — 1 000 экз. — ІSBN 978-966-8692-10-9 (в пер.). — [2008-02044] УДК 27-29

ББК 86.372

А 23

5915. Аксенов-Меерсон М. Созерцанием Троицы Святой... : Парадигма Любви в рус­ской философии троичности / протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон ; пер. с англ.: М. На­зырова и др. — Адапт. и доп. для рус. изд. — К. : Дух и литера, 2007. — 323 с. : ил., портр. ; 21 см. — Библиогр.: с. 297—310 и в подстроч. примеч. — Предм. указ.: с. 311—318. — Имен. указ.: с. 319—323. — В пер. — [2008-01622] УДК 27-144.89(470+571)

ББК 86.37-4

А 42

5916. Біблія, або Книги святого письма Старого й Нового Заповіту : з мови давньоєвр. й грец. на укр. дослівно наново перекладена / [пер. І. Огієнка]. — Донецьк : Донеччина, 2007. — 1359 с. ; 20 см. — ISBN 966-2914-03-Х (в опр.). — [2008-02103] УДК 27-23

ББК 86.37

Б 59

5917. Вашольц Р. Библия ветхозаветной церкви : текст. свидетельства каноничности Ветхого Завета / Роберт Вашольц ; пер. с англ. Е. Терёхина. — Черкассы : Коллоквиум, 2007. — 158, [1] с. ; 20 см. — (Коллоквиум в монографиях). — Библиогр.: с. 152—158 и в подст­роч. примеч. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-8957-07-9 (в пер.). — [2008-01558] УДК 27-242/-245

ББК 86.37

В 23

5918. Дейтон Р. Готов дать ответ : [религиоз. изд.] / Рик Дейтон. — Симферополь : Диайпи, 2007. — 127 с. : табл. ; 20 см. — 8 000 экз. — ISBN 978-966-8180-90-3. — [2008-01536] УДК 27-1

ББК 86.37

Д 27

5919. Кислашко О. П. Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прослав­лених / Олександр Кислашко. — К. : Грамота, 2007. — 326, [1] с. : портр. ; 20 см. — (Ду­ховна грамота). — Бібліогр.: с. 321 (12 назв). — 3 000 пр. — ISBN 978-966-349-108-Х. — [2008-01766] УДК 27-36

ББК 86.372-574

К 44

5920. Лайтман М. Мой мир : наука каббала / Михаэль Лайтман. — Кировоград : Код, 2007. — 216 с. ; 14 см. — 500 экз. — ISBN 978-966-8264-78-8. — [2008-01549] УДК 27-141

ББК 86.37

Л 18

5921. Пономарев В. Р. Небесный камертон : [стихи] / В. Р. Пономарев. — Одесса : По­лиграф : ВМВ, 2007. — 219 с. ; 20 см. — На обл. авт. не указан. — На обл. в подзаг.: Стран­ник. — Содерж.: Краткая исповедь ; Просьба ; Солнечный кларнет ; Благодатный огонь ; Камертон души ; Вестики ; Сквозь грозы ; Все бесценно ; Суть стихов ; Свет, и др. стихи. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-413-048-3. — [2008-02054] УДК 27-291

ББК 86.37-5

П 56

5922. Уайт Э. Блаженства изреченные на горе / Э. Уайт. — Черновцы : Місто : Вісник Реформації, 2007. — 110 с. ; 20 см. — 3 000 экз. — ISBN 978-966-8341-95-3. — [2008-01968]

УДК 27-42-29

ББК 86.37-43

У 13

5923. Человеческая целостность и встреча культур : [материалы ежегод. Междунар. конф. "Успенские чтения", 2006 г., Киев : сб. ст. / сост. К. Сигов]. — К. : Дух і літера,
2007. — 402 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-966-378-055-9 (в пер.). —
[2008-01630] УДК 27-4+27-18

ББК 86.37-4

Ч-39

5924. Шип Ю. В. Переказ у роздумах про село Великі Лази в соборній родині Хрис­тової Церкви / Юрій Шип. — Ужгород : Патент, 2007. — 584 с. : іл., портр. ; 21 см. — Біблі­огр.: с. 573—579. — 200 пр. — ISBN 978-966-8760-32-7 (в опр.). — [2008-02026] УДК 27-29

ББК 86.37

Ш 63

Див. 6061, 6189

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

5925. Мармоза А. Т. Статистика сільського господарства : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Т. Мармоза. — К. : Ельга-Н : КНТ, 2007. — 692, [1] с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 686—687. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-373-211-4 (в опр.). — [2008-01685]

УДК 311:63](075.8)

ББК 60.6я73+40я73

М 28

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

5926. Дорошенко Л. С. Демографія : практикум / Л. С. Дорошенко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : МАУП, 2007. — 79 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 9 500 пр. — ISBN 978-966-608-746-4. — [2008-01941] УДК 314(076.5)

ББК 60.7я73

Д 69

Див. 6568-69, 6576, 6588, 6590-93

316 Соціологія

Див. 5847

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система.
Соціальні процеси


5927. "Родина — спільнота любові", міжнародний конгр. родини (22; Київ ; 2006). ХХІІ Міжнародний конгрес родини "Родина — спільнота любові", Київ, 9—11 трав. 2006 р. — К. : Дух і літера, 2007. — 420, [5] с., [8] арк. іл. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 966-378-046-0. — [2008-01627] УДК 316.356.2+2-45](06)

ББК 60.56я431

Р 60

5928. Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфлік­тами : навч. посіб. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / Іван Русинка ; М-во освіти і науки України. — К. : Професіонал, 2007. — 334 с. : табл., портр., схеми. ; 21 см. — Бібліогр.:
с. 332—334 (43 назви). — 800 пр. — ISBN 966-370-048-3 (в опр.). — [2008-02156]

УДК 316.48(075.8)

ББК 60.56я73

Р 88

5929. Скібіцька Л. І. Конфліктологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Скі­біцька. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 383 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 317—319 (71 назва). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-364-521-6 (в опр.). — [2008-02450] УДК 316.48(075.8)

ББК 88.5я73

С 42

Див. 5890, 5965-66, 6579
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 14 1 Філософські науки. Психологія 14
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 28 1 Філософські науки. Психологія 30
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 30 1 Філософські науки. Психологія 31
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 13 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 15 1 Філософські науки. Психологія 15
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 23 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 24 1 Філософські науки. Психологія 24
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 14 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 18 1 Філософські науки. Психологія 18
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 24 32 Політика 25 33 Економіка. Економічні науки 28 34 Право. Юриспруденція 39 35 Державне адміністративне управління....
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 14 32 Політика. Політологія 15 33 Економіка. Економічні науки 19 34 Право. Юриспруденція 38 35 Державне адміністративне...
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 27 316 Соціологія 28 32 Політика 30 33 Економіка. Економічні науки 31...
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 11 316 Соціологія 12 32 Політика 13 33 Економіка. Економічні науки 14...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка