1. Державна політика щодо використання та охорони земель 37 Тема Нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини в Україні 45


Назва1. Державна політика щодо використання та охорони земель 37 Тема Нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини в Україні 45
Сторінка6/18
Дата30.03.2013
Розмір2.45 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Адміністративне право України: Бібліографічний довідник: Методичний посібник / Упорядник: канд. юрид. наук В.І. Курило. – К.: НАУУ. – 2004.

 2. Аніщенко В.О., Боровий В.О. Моніторинг і охорона земель: Навч. посіб. – К.: КНУБА, 2003. – 176 с.

 3. Бакка М.Т., Стрельченко В.П., Божок П.Т. Основи ведення сільського господарства та охорона земель: Навч. посіб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 366 с.

 4. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічне управління: Навч. посіб. – К.: Науковий світ, 2001. – 193 с.

 5. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник. – К., 1995.

 6. Гончарук С.Т. Суб’єкти адміністративного права України: Навчальний посібник. – К., 1998.

 7. Горлачук В.В., В’юн В.Г., Сохнич А.Я. Управління земельними ресурсами: Навч. посібник / За ред. В.Г. В’юна. – Миколаїв: В-во МФ НаУКМА, 2002. – 316 с.

 8. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

 9. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2003.

 10. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 6–16.

 11. Земельне право України: Практикум: Навчальний посібник / Курило В.І., Миронець І.М., Харланович А.В., Ковальський Д.В.; За заг. ред. В.І.Курила. – К.: Магістр - XXI сторіччя, 2006. – 144 с.

 12. Земельне право: Підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Ін Юре, 2001.

 13. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей ВНЗ / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Ін Юре, 2001. – 424 с.

 14. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – К.: Ін Юре, 2003. – 676 с.

 15. Казанцев Н.Д. Государственный контроль за использованием земель // Земельное право: учебник. – М.: Юрид. лит., 1971.

 16. Курило В.І., Миронець І.М., Харланович А.В., Ковальський Д.В. Земельне право України: Практикум: навч. посіб. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2005.

 17. Курило В.І., Моторіна Т.С. Земельне право України: Навч. посіб. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2005.

 18. Курило В.І., Моторіна Т.С. Основи земельного права України: Навч. посіб. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2006. – 160 с.

 19. Науково–практичний коментар Земельного кодексу України / За заг. ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 11–13.

 20. Правові основи майнових і земельних відносин: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр - XXI сторіччя, 2006. – 384 с.

 21. Сівак В.К., Солодкий В.Д. Природоохоронне інспектування: Навч. посіб. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 200 с.

 22. Теорія держави і права: Навч. посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. К.: Юрінком Інтер, 2004.


Наукові праці:

 1. Адиханов Ф.Х. Теоретические проблемы правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1989. – 272 с.

 2. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. – К.: Наукова думка, – 2004. – 300 с.

 3. Башмаков Г.С. Значение государственного земельного контроля для обеспечения рационального использования земли // Правовое обеспечение рационального использования земли в СССР. – М.: Наука. – 1969. – С. 88-93.

 4. Борець Я.В. Контроль як функція управління // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. ст. – 2002. – №1. – 296 с.

 5. Борисова В.А. Раціональне землекористування в умовах реформування земельних відносин // Матеріали Міжнародної наукової конференції. В 2-х част. – К.: НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – 2000. – Ч. 2. – С. 56-58.

 6. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз'яснення, коментарі: станом на 1 січня 2001 року / Укладачі: С.Є. Демський, В.С. Перепічай, В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин; Відп. ред. П.І. Шевчук. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 7. Волошин Г.О. Наукові основи раціонального використання земель та виведення з інтенсивного обробітку деградованих і малопродуктивних земель // Землевпорядний вісник. – 2002. – №3. – С. 33-37.

 8. Гавриш Н.С. Ґрунти як об’єкт правової охорони // Вісник Львівського ун-ту: Сер. юридична. – Вип. 35. – Львів, 2000. – С. 346-349.

 9. Голиченков А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 136 с.

 10. Горшнев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юрид. лит., 1987. – 176 с.

 11. Джалилов И.Д. Правовые проблемы использования, управления и охраны природных ресурсов на современном этапе. – Ташкент: Фан, 1984. – 183 с.

 12. Дорогунцов С.І., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу України і проблеми забезпечення його ефективного використання. – К.: НАН України, РВПС України, 1999. – 82 с.

 13. Земельне законодавство України: Збірник нормативних актів, судової та арбітражної (господарської) практики: У 2 кн. – 2-ге вид., перероб. та допов. / За ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика, О.О. Погрібного, В.В. Кулинича; Упоряд.: Є.С. Бердніков, П.П. Пастушенко, Я.М. Конопад. – К.: Урожай, 2002.

 14. Иконицкая И.А. Разрешение земельных споров. – М., 1973.

 15. Иконицкая И.Я. Чтобы сберечь землю // Новое в жизни, науке, технике: Серия: Право в нашей жизни. – М.: Знание. – 1984. – №8.

 16. Іванух Р.А. Охорона і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільського господарства. – К.: Урожай, 1985. – 127 с.

 17. Курило В.І. До проблеми конституційності повноважень органів адміністративної юрисдикції з накладення штрафу // Адвокат. – 2005. – №2.

 18. Курило В.І. Державний контроль за використанням та охороною земель як адміністративно-правовий інструмент забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції // Матеріали Міжнародного консорціуму аграрних ВУЗів. – К., 22-24.09.2003 р. – С. 220.

 19. Лемешко А.А. Правовые вопросы рационального использования земли. – Ф.: Кыргызстан, 1974. – 68 с.

 20. Лугіна В.Ф. Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського землекористування. – К.: 1998. – 168 с.

 21. Москаленко В.М. Эффективность использования и охраны земель. – К.: Урожай, 1983. – 88 с.

 22. Мышко Ф.Г. Содействие ОВД другим государственным органам в охране природы. – Подольск: Славянская школа, 1999. – 67 с.

 23. Оптимизация использования охраны земельных ресурсов / Цемко В.П., Новоторов А.С., Паламарчук И.К. и др. – К: Наук. думка, 1989 – 292 с.

 24. Прошляков В.П. Использование и охрана земель. – М.: Колос, 1979. – 125 с.

 25. Рибіна М.О. Екологічні аспекти раціонального землекористування // Матеріали Міжнародної наукової конференції: В 2-х част. – К.: НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – 2000. – Ч. 2. – С. 56-58.

 26. Сохнич А.Я. Екологічні аспекти землекористування. – Львів: Українські технології, 1998. – 44 с.

 27. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. – М., 1974.

 28. Супрунович Б.П. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. – М., 1990. – 75 с.

 29. Титова Н. Землі сільськогосподарського призначення – особливий об’єкт правової регламентації // Вісник Львівського ун-ту. – Львів, 1999. – Вип. 34. – 240 с.

 30. Цемко В.П., Новоторов А.С. и др. Оптимизация использования охраны земельных ресурсов. – К.: Наук. думка, 1989. – 292 с.

 31. Эффективность использования и охраны земель. / Под ред. В.М. Москаленко – К.: Урожай, 1983. – 88 с.

 32. Янчук В.В. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення. – К.: Урожай, 1987. – 180 с.


Нормативно-правові акти:

 1. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. 213/95-ВР // ВВР України. – 1995. – №24. – С. 189.

 2. Закон України „Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 р. // ВВР України. – 2001. – №22. – С. 163.

 3. Закон України „Про архітектурну діяльність” від 20.05.1999 р. // ВВР України. – 1999. – № 31. – С. 246.

 4. Закон України „Про відходи” від 05.03.1998 р. №187/98-ВР // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 5. Закон України „Про Генеральну схему планування територій України” від 07.02.2002 р. // ВВР України. – 2002. – №30. – С. 204.

 6. Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19.06.2003 р. №963-IV // ВВР України. – 2003. – №39. – С. 350.

 7. Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 року №1952-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – №30.

 8. Закон України „Про екологічну експертизу” від 09.02.1995 р. // ВВР України. – 1995. – №8. – С. 54.

 9. Закон України „Про електроенергетику” від 16.10.1997 р. №575/97-ВР // ВВР України. – 1998. – №1. – С. 1.

 10. Закон України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” від 13.10.1992 р. // ВВР України. – 1992. – №50. – С. 676.

 11. Закон України „Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” від 14 вересня 2000 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www. rada. kiev. ua.

 12. Закон України „Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки” від 21 вересня 2000 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www. rada. kiev. ua.

 13. Закон України „Про залізничний транспорт” від 04.07.1996 р. №273/96-ВР // ВВР України. – 1996. – №40. – С. 183.

 14. Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004–2010 роки” від 20 квітня 2004 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www. rada. kiev. ua.

 15. Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” від 22 березня 2001 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www. rada. kiev. ua.

 16. Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” від 4 березня 2004 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www. rada. kiev. ua.

 17. Закон України „Про захист рослин” від 14.10.1998 р. // ВВР України. – 1998. – №50-51. – С. 310.

 18. Закон України „Про зв’язок” від 16.05.1995 р. // ВВР України. – 1995. – №20. – С. 143.

 19. Закон України „Про звернення громадян” від 02.10.1996 р. №393/96-ВР зі змінами та доповненнями від 13.05.1999 р. №653-XIV // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 20. Закон України „Про курорти” від 05.10.2000 р. №2026-ІІІ // ВВР України. – 2000. – №50. – С. 435.

 21. Закон України „Про меліорацію земель” від 14.01.2000 р. №1389-XIV // ВВР України. – 2000. – №11. – С. 90.

 22. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами та доповненнями від 22.05.2003 р. №862-IV та від 19.06.2003 №969-IV // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 23. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 р. №586-XIV зі змінами та доповненнями від 02.10.2003 р. №1213-IV // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 24. Закон України „Про оренду землі” від 06.10.1998 р. №161-ХIV XIV // ВВР України. – 1998. – №46-47. – С. 280.

 25. Закон України „Про основи містобудування” від 16.11.1992 р. //ВВР України. – 1992. – №52. –С. 683.

 26. Закон України „Про особисте селянське господарство” від 15.05.2003 р. №742-IV // ВВР України. – 2003. – №29. – С. 232.

 27. Закон України „Про охорону земель” від 19.06.2003 р. // ВВР України. – 2003. – №39. – С. 349.

 28. Закон України „Про охорону земель” від 19.06.2003 р. №962-IV // ВВР України. – 2003. – №39. – С. 349.

 29. Закон України „Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. №1805-ІІІ // ВВР України. – 2000. – №39. – С. 333.

 30. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р. №1264-ХІІ // ВВР України. – 1991. – №41. – С. 546.

 31. Закон України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 15, ст. 229.

 32. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 р. №2658-ІІІ // ВВР України. – 2001. – №47. – С. 251.

 33. Закон України „Про пестициди і агрохімікати” від 02.03.1995 р. // ВВР України. – 1995. – №14. – С. 91.

 34. Закон України „Про планування і забудову територій” від 20.04.2000 р. №1699-ІІІ // ВВР України. – 2000. – №31. – С. 250.

 35. Закон України „Про плату за землю” від 03.07.1992 р. №2535-ХІІ // ВВР України. – 1992. – №38. – С. 560.

 36. Закон України „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27.02.1991 р. // ВВР України. – 1991. – №16. – С. 198.

 37. Закон України „Про приватизацію державного майна” від 04.03.1992 р. (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) №2163-ХІІ // ВВР України. – 1997. – №17. – С. 122.

 38. Закон України „Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 р. №2456-ХІІ // ВВР України. – 1992. – №34. – С. 502.

 39. Закон України „Про столицю України – місто-герой Київ” від 15.01.1999 р. №401-XIV // ВВР України. – 1999. – №11. – С. 79.

 40. Закон України „Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” від 23.12.1998 р. // ВВР України. – 1999. – № 5-6. – С. 46.

 41. Закон України „Про транспорт” від 10.11.1994 р. №232/94-ВР // ВВР України. – 1994. – №51. – С. 446.

 42. Закон України „Про трубопровідний транспорт” від 15.05.1996 р. // ВВР України. – 1996. – №29. – С. 139.

 43. Закон України „Про туризм” від 15.09.1995 р. // ВВР України. – 1995. – №31. – С. 241.

 44. Закон України „Про фізичну культуру і спорт” від 24.12.1993 р. // ВВР України. – 1994. – №14. – С. 80.

 45. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 3–4, ст. 27.

 46. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: за станом нормат.-правов. актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 р. / Упорядник А.М. Мірошниченко. – К., 2006. – 720 с.

 47. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – К.: Ін Юре, 2003. – 676 с.

 48. Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 року / Відп. ред. Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 49. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. №132/94-ВР // ВВР України. – 1994. – №36. – С. 340.

 50. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

 51. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 52. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. №3852-ХІІ // ВВР України. – 1994. – №17. – С. 99.

 53. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджено Постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 р. 188/98-ВР // ВВР України. – 1998. – №38-39. – С. 248.

 54. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1147 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 55. Перелік водних об’єктів місцевого значення, затверджено наказом Держводгоспу України від 03.06.1997 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – №2. – С. 174.

 56. Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах, затверджено Указом Президента України від 14.08.2000 р. №970/2000 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 57. Положення про Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів „Центрдержродючість”, затверджено Наказом Мінагрополітики України “Про Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів” від 01.09.2000 р. №167 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 58. Положення про Державну екологічну інспекцію, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 р. №1520 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 59. Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. №1958 // Посібник по здійсненню державного контролю за використанням та охороною земель / Збірка законодавчих актів і нормативних документів. Під заг. ред. О.М. Нечипоренка – К.: Геопринт, 2004. – С. 8-14.

 60. Положення про державну систему моніторингу довкілля, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. №391 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 61. Положення про Державну службу заповідної справи, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. №1000 // Офіційний вісник України. – 2001. – №33. – С. 63.

 62. Положення про здійснення державної землевпорядної експертизи, затверджено наказом Держкомзему України від 11.03.1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – №20. – С. 184.

 63. Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затверджено наказом Держкомзему від 26.08.1997 р. №85 // Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормат.-правові акти з земельних питань. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 253-261.

 64. Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затверджено Указом Президента України від 10.02.2004 р. №176/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – №6. – С. 308.

 65. Положення про порядок ведення державного земельного кадастру, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.1993 р. №15 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 66. Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затверджено наказом Держбуду України від 05.12.2000 р. №273 // Офіційний вісник України. – 2000. – №52. – С. 354.

 67. Порядок виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 р. №1619 // Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормат.-правові акти з земельних питань. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 251-253.

 68. Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1287 // Офіційний вісник України. – 2002. – №36. – С. 40.

 69. Порядок планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, затверджено Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 12.12.2003 р. № 312 // Посібник по здійсненню державного контролю за використанням та охороною земель / Збірка законодавчих актів і нормативних документів. Під заг. ред. О.М. Нечипоренка – К.: Геопринт, 2004. – С. 27-38.

 70. Порядок проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. №129 // Офіційний вісник України. – 2002. – №36. – С. 45.

 71. Порядок складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту, затверджено наказом Мінбудархітектури та Держкомзему України від 24.09.1993 р. №158/61 // Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормат.-правові акти з земельних питань. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 235-238.

 72. Постанова Верховної Ради України ”Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 05.03.1998 р. №188/98-ВР // ВВР України. – 1998. – №38-39. – С. 248.

 73. Постанова Верховної Ради України „Про стан дотримання законодавства України щодо видачі державних актів на право власності на землю, сертифікатів на право на земельну частку (пай) та їх обігу; про дотримання законодавства України щодо виділення в натурі (на місцевості), використання та обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення” від 22 травня 2003 року №882-IV // Голос України. – 2003. – 24 червня.

 74. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб” від 11.04.2002 р. №502 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 75. Постанова Кабінету Міністрів України „Питання Державного комітету України по земельних ресурсах” від 22 червня 1992 року № 345 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 76. Постанова Кабінету Міністрів України „Про ref::1173-2000п::Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001–2005 роках та прогноз до 2010 року” від 16 листопада 2000 року № 1704ref::1704-2000п:: // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 77. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Державну службу з питань національної культурної спадщини” від 15 березня 2006 року № 336 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 78. Постанова Кабінету Міністрів України „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок” від 11.10.2002 р. № 1531 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 22 жовтня.

 79. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” від 23 березня 1995 року № 213 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 80. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію” від 17 листопада 2001 року № 1520 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 81. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Державну службу заповідної справи” від 9 серпня 2001 року № 1000 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 82. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження типових положень про територіальні органи земельних ресурсів” від 24 лютого 2003 року № 200 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 83. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Комплексну програму захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001–2005 роках та прогноз до 2010 року” від 26 липня 2000 року № 1173 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 84. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” від 23.03.1995 р. №213 (в редакції від 08.08.2001 р.) // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 85. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)” від 30.05.1997р. №525 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 86. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються для проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” від 27 липня 2005 року № 659 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 87. Постанова Кабінету Міністрів України „Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів” від 18.12.98 р. № 2024 // Офіційний вісник України. – 1998. – №51. – С. 31.

 88. Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення урядових органів державного управління у складі Міністерства екології та природних ресурсів” від 14 березня 2001 року № 239 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 89. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” // Вісник Верховного суду України. – 2004. – №6.

 90. Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Мінтрансу від 20.12.1996 р. №411 // Офіційний вісник України. – 1997. – №8. – С. 212.

 91. Про Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 р., затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. №1704 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 92. Про Основні напрями здійснення земельної реформи на 2001-2005 роки, затверджено Указом Президента України від 30.05.2001 р. №372/2001 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 93. Програма відтворення видатних пам’яток історії та культури України, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 р. №700 // Офіційний вісник України. – 1999. – №17. – С. 110.

 94. Програма розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності на період до 2010 року, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.1999 р. №1756 // Офіційний вісник України. – 1999. – №39. – С. 49.

 95. Статут залізниць України, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. №457 // Офіційний вісник України. – 1998. – №14. – С. 150.

 96. Типові регіональні правила забудови затверджені наказом Держбуду України від 10.12.2001р. № 219 // Офіційний вісник України. – 2002. – №3. – С. 138.

 97. Указ президента України „Питання Міністерства аграрної політики України” від 7 червня 2000 року № 772/2000 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 98. Указ президента України „Питання Міністерства екології та природних ресурсів України” від 29 травня 2000 року № 724/2000 // "Юрист+ ЗАКОН" www.cct.com.ua.

 99. Указ Президента України „Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів” від 06.01.1996 р. №34/96, зі змінами від 19.08.2002 р. №720/2002 // Програмний комплекс „Эксперт-юрист”. – 2004. – лютий.

 100. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40–44, ст. 356.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

РОЗ’ЯСНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МДПІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України...
Нормативно-правові акти, що регулюють державну молодіжну політику України
Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року №2859-XII (зі змінами)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на ЕОМ Державна політика в галузі охорони праці
Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових...
У назві та тексті постанови слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно словами...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Законодавчі та нормативно-правові акти щодо управління підрозділами з реагування на надзвичайні ситуації
Цивільне право України
Норми цивільного права (як і інші правові норми) регулюють суспільні відносини за участю громадян і різноманітних організацій. При...
Тема: Законодавче та нормативне забезпечення охорони праці в Україні
Мета роботи: ознайомлення з основними документами нормативно- правової бази з охорони праці в Україні
ЕЛЕМЕНТАРНИЙ КУРС М І ГРАЦ І ЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Законодавчі та інші нормативно-правові акти подано станом на 1 вересня 2003 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка