ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на ЕОМ Державна політика в галузі охорони праці


Скачати 70.65 Kb.
НазваІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на ЕОМ Державна політика в галузі охорони праці
Дата05.07.2013
Розмір70.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ


при роботі на ЕОМ
Державна політика в галузі охорони праці

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди

особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;

адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству;

інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

 забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
Навчання з питань охорони праці

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об'єктів економіки забезпечуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки в усіх навчальних закладах за програмами, погодженими із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Схема надання першої допомоги при ураженні електрострумом:

— усунути вплив на організм ушкоджуючих факторів, котрі
загрожують здоров'ю та життю потерпших, оцінити стан потерпшого;

— визначити характер та важкість травми, найбільшу загрозу для
життя потерпшого і послідовність заходів щодо його рятування;

- при раптовій зупинці серці – нанесіть прекардіальний удар по грудині и приступіть до реанімації;

- при кровотечі – накладіть кровоспинний джгут, стисну пов’язку;

- при електричних опіках і ранах – накладіть стерильні пов’язки;

- при переломах кісток кінцівок – шини (можна використати будь-які підручні засоби)

- викличте швидку допомогу.

Загальні вимоги безпеки праці


 1. До самостійної роботи на персональних електронно-обчислю­вальних машинах (ПЕОМ) допускаються особи, що досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці і навчання за спеці­альною програмою.

 2. Під час роботи на ПЕОМ та інших пристроях, які входять до ПЕОМ, на працівника можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

  • Електрострум. Випромінювання.

  • Перенапруга зору під час роботи з екранними пристроями, особ­ливо при нераціональному розташуванні екрана по відношенню до очей.

 1. Освітлювальні установки повинні забезпечувати рівномірну освітле­ність і не повинні утворювати засліплюючих відблисків на клавіатурі й інших частинах пульту, а також на екрані дисплею в напрямку очей оператора.

 2. Дисплеї повинні розташовуватися при однорядному їх розміщенні на відстані не меншій 1м від стін; відстань між робочими місцями повинна бути не менша 1,5м. Забороняється встановлювати дисплеї екранами один проти одного.

 3. Кут нахилу екрана дисплея по відношенню до вертикалі повинен складати 10-15 градусів, а відстань до екрана - 400-500мм.

 4. У приміщеннях і на робочому місці необхідно підтримувати чистоту і порядок, проводити систематичне провітрювання.

 5. Про всі виявлені під час роботи несправності обладнання необхідно доповісти керівнику у випадку аварії слід негайно припинити роботу для усунення аварійних обставин.

 6. Про кожний нещасний випадок очевидець, працівник, який його ви­явив, або сам потерпілий повинні доповісти безпосередньому керівникові робіт і вжити заходів щодо лікарської допомоги.

 7. Керівники, які не забезпечили дотримання вимог цієї інструкції, а також особи, що допустили порушення цих вимог притягуються до відпові­дальності, згідно з діючим законодавством.


Відповідальність


 1. За порушення пунктів даної інструкції винні притягуються до матері­альної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно з діючим Законом України про охорону праці.


Режим праці та відпочинку


 1. Необхідно чітко виконувати встановлений режим праці та відпо­чинку, що враховує функціональну напруженість праці, динаміку систем організму та працездатності і передбачає обов'язкове виконання регламен­тованих перерв.


Вимоги безпеки праці перед початком роботи


 1. Перевірити наявність та надійність захисного заземлення устатку­вання.

 2. Перевірити стан електричного шнура та вилки.

 3. Перевірити справність вимикачів та інших органів управління ПЕОМ.

 4. Перевірити наявність та стан захисного екрана на дисплеї.

 5. При виявленні будь-яких несправностей ПЕОМ не вмикати і негайно повідомити про це керівника.


Вимоги безпеки праці під час роботи


 1. Виконувати тільки ту роботу, яка входить в обов'язки працівника.

 2. Вмикати і вимикати ПЕОМ тільки вимикачами, забороняється про­водити вимкнення вийманням вилки з розетки.

 3. Забороняється оператору знімати захисні кожухи з обладнання і працювати без них.

 4. Не допускати до ПЕОМ сторонніх осіб, які не беруть участі у ро­боті.

 5. Забороняється переміщати і переносити блоки, обладнання, які знаходяться під напругою.

 6. Забороняється поправляти і заправляти фарбуючу стрічку на принтері під час роботи.

 7. Не палити на робочому місці.

 8. Суворо виконувати загальні вимоги по електробезпеці та пожежній безпеці. Самостійно розбирати та проводити ремонт електронної та електронно-механічної частини ПЕОМ категорично забороняється. Ці роботи можуть виконувати лише фахівці з технічного обслуговування ПЕОМ.

 9. Основною перервою є перерва на обід. Крім того, у відповідності з особливостями трудової діяльності працівників на ПЕОМ, в режимі праці повинні бути додатково через кожну годину роботи перерви на 5-10 хв., а через 2 год.- на 15 хв.

 10. Кількість знаків, які опрацьовуються, не повинна перевищувати 30-и тисяч за 4 години роботи.

 11. Під час роботи з текстовою інформацією (у режимі введення даних, редагування тексту та читання з екрану дисплея) найбільш фізіологічним є пред'явлення чорних знаків на світлому фоні.


Вимоги безпеки праці після закінчення роботи


 1. Відключити ПЕОМ від електромережі, для чого необхідно вимкну­ти тумблери, а потім витягнути штепсельну вилку із розетки.

 2. Протерти зовнішню поверхню ПЕОМ чистою вологою тканиною. При цьому не допускається використання розчинників, одеколону, очищу­ючих препаратів в аерозольній упаковці.

 3. Прибрати робоче місце. Скласти дискети у відповідні місця зберігання.Вимоги безпеки життєдіяльності в аварійних ситуаціях


 1. При появі незвичного звуку, запаху паленого, самовільного вимкнення машини негайно припиніть роботу і повідомте про це безпосереднього кері­вника.

 2. ПЕОМ необхідно використовувати у суворій відповідності з експ­луатаційною документацією на неї.

 3. Під час виконання роботи слід бути уважним, не звертати уваги на сторонні речі.

 4. Про всі виявлені несправності та збої в роботі апаратури необхідно повідомити безпосереднього керівника.


Схожі:

1. Що означає термін „охорона праці”: D система правових, соціально-економічних,...
На яких з наведених нижче основних принципах базується державна політика України в галузі охорони праці
Інструкція з безпеки життєдіяльності для вчителів ОБЖ
Керуючись основними законодавчими актами з охорони праці, законами «З охорони праці», «З протипожежної безпеки», «З охорони здоров'я»,...
Тема Навчання з питань охорони праці
Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових...
Колективних договори. В розділі “Охорона праці” фахівцем з питань...
Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці виробничого середовища на підприємствах, установах та організаціях міста Вознесенська...
22. 02. 2013 ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ
...
Зеркалов Д. В. З-57 Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник
Рецензенти: Лисюк М. О. – заступник директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та...
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
«Кращий слоган з охорони праці» для студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів з підбиттям підсумків на конференції...
УРОК з предмета " Охорона праці " Тема: " Основні законодавчі акти з охорони праці "
Розвиток усвідомленої активності студентів та глибоке розкриття вузлових питань з охорони праці
УРОК з предмета " Охорона праці " Тема: " Основні законодавчі акти з охорони праці "
Розвиток усвідомленої активності студентів та глибоке розкриття вузлових питань з охорони праці
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка