УРОК №8 Тема уроку


Скачати 68.56 Kb.
НазваУРОК №8 Тема уроку
Дата02.06.2013
Розмір68.56 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Розділ І. Чотирикутники

УРОК № 8

Тема уроку. Ромб. Властивості та ознаки ромба.

Мета уроку: дати означення ромба, ознайомити учнів з його властивостями та ознаками; навчити розпізнавати ромб серед чотирикутників за його ознаками і розв'язувати нескладні задачі, застосову­ючи властивості ромба.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиця 4 «Ромб. Його властивості та ознаки».

Хід уроку

І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Наявність домашнього завдання перевіряють консультанти груп. Задачі достатнього та високого рівнів пояснюють два учні за під­готовленими на дошці рисунками.

Задача 2. Розв'язання

Нехай ABCD (рис. 1) — даний прямокутник, АВ < ВС. Діагоналі АС і BD перетинаються в точці О. Кут АВО менший від кута BOA на 30°. Розглянемо трикутник АВО. Це рівнобедрений трикутник з основою АВ (оскільки за властивостями діагоналей прямокутника ВО = АО). Нехай ABO = x, тоді BAO = х також (кути при осно­ві рівнобедреного трикутника рівні), a BOA = = (x + 30) (x > 0). Враховуючи те, що сума кутів трикутника дорівнює 180°, маємо: 2х + х + 30 = 180, 3х = 150, х = 50. Отже, ABO = 50°.

Відповідь: 50°.

Задача 3. Розв'язання

Нехай ABCD (рис. 2) — даний прямокутник, АК BD, точ­ка О — точка перетину діагоналей BD і АС, ВК : KD = 1 : 3, OF AD, OF = 6 см. Нехай ВК = х (х > 0), тоді KD = 3x, BD = 4x. Оскільки ABCD — прямокутник, то BO = = OD = АО = ОС = 2х. Звідси ВК = КО = х. Отже, висота АК трикутника АВО є також його медіаною. Звідси трикутник АВО — рівнобедрений з основою ВО. Тобто АВ = АО. Але АО = ВО, отже, АВ = ВО = АО. Подовжимо відрізок OF до його пере­тину зі стороною ВС, одержуємо: OE = OF = 6 см. Отже, FЕ = 12 см. Розглянемо чотирикутник ABEF. У ньому всі кути прямі, таким чином, ABEF — прямокутник, AB = EF = 12 см (за властивістю протилежних сторін прямокутника). Отже, ВО = АВ = 12 см. Таким чином, за властивістю діагоналей прямокутника AC = BD = 24 см.

Відповідь: 24 см.


ІІІ. Формулювання мети і задач уроку
IV. Актуалізація опорних знань учнів

Учитель пропонує учням виконати рисунок чотирикутника, у якого всі сторони рівні.

Питання класу

 • Чи буде такий чотирикутник паралелограмом? (Так. За ознакою паралелограма.)

Учитель звертає увагу класу на те, що саме цей вид паралело­грама й буде сьогодні вивчатися на уроці.
V. Вивчення нового матеріалу

План викладення теми

 1. Означення ромба.

 2. Ознаки ромба.

 3. Властивості ромба.

 4. Приклади розв'язування задач із застосуванням властивостей і ознак ромба.

У ході викладення теми вчитель на дошці, а учні в зошитах скла­дають таблицю «Ромб. Його властивості та ознаки» (таблиця 4).

Таблиця 4

Ромб. Його властивості та ознаки


Означення ромбаРомб — це паралелограм, у якого всі сто­рони рівні.

Ромб — це чотирикутник, у якого всі сто­рони рівні.

Ознаки ромба1. Якщо в паралелограмі діагоналі пере­тинаються під прямим кутом, то цей паралелограм — ромб.2. Якщо в паралелограмі діагоналі є бісек­трисами його кутів, то цей паралело­грам — ромб.3. Якщо в паралелограмі дві суміжні сторони рівні, то цей паралелограм — ромб.

Властивості ромба1. Оскільки ромб є паралелограмом, то всі властивості паралелограма справедливі й для ромба.

2. Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом.

3. Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів.


Означення ромба

Учитель звертає увагу учнів на той факт, що ромб є дельтоїдом.

Оскільки учні вже отримали ромб як чотирикутник з рівними сторонами, то вчитель звертає увагу класу на можливість вико­ристовувати два означення ромба. Дійсно, якщо в чотирикутнику протилежні сторони рівні, то цей чотирикутник — паралелограм за ознакою, а якщо всі його сторони рівні, то цей паралелограм є ромбом.
Ознаки ромба

Учитель формулює ознаки ромба у вигляді задач, що потребують доведення, які розв'язуються колективно.

Задача 1. Доведіть, що якщо в паралелограмі діагоналі перпен­дикулярні, то він є ромбом.

Доведення

Нехай ABCD (рис. 3) — паралелограм, у якого діагоналі АС і BD перпендикулярні й перетинаються в точці О. Трикутники АОВ і AOD рівні за двома катетами: BO = OD за властивістю діагоналей паралелограма, АО — спільна сторона, а кути при вершині О — прямі. З рівності трикутників випливає, що АВ = AD. А за власти­вістю протилежних сторін паралелограма AD = ВС, АВ = CD. Отже, AD = ВС = АВ = CD, таким чином, ABCD — ромб.

Задача 2. Доведіть, що якщо в паралелограмі діагоналі є бісек­трисами його кутів, то цей паралелограм — ромб.

Доведення

Нехай ABCD (рис. 4) — паралелограм, у якому діагональ АС — бісектриса кутів BCD і BAD. Оскільки BCD = BAD за властивістю протилежних кутів паралелограма, то і ВСА = ВАС як поло­вини рівних кутів. Розглянемо трикутник ABC: у ньому два кути рівні, отже, він — рівнобедрений з основою АС. Звідси АВ = ВС. А оскільки АВ = CD, ВС = AD за властивістю протилежних сторін паралелограма, то одержимо: AB = BC = CD = AD. Таким чином, ABCD — ромб.Задача 3 (цю ознаку можна запропонувати для самостійного доведення). Доведіть, що якщо в паралелограмі дві сусідні сторони рівні, то цей паралелограм є ромбом.

Доведення

Нехай ABCD (рис. 5) — паралелограм і АВ = ВС. Як відомо, AB = CD і ВС = AD, отже, усі сторони паралелограма рівні. Таким чином, ABCD — ромб.
Властивості ромба

Оскільки під час доведення ознак ромба вже розглядалися рівнобедрені трикутники та застосовувалися їх ознаки та властивості, доцільно запропонувати учням самостійно продумати доведення властивостей діагоналей ромба, а потім розглянути їх біля дошки, викликавши одного з учнів за бажанням.

Далі вчитель підкреслює, що, оскільки ромб є паралелограмом, він має всі властивості паралелограма, і пропонує учням їх пере­лічити.

Таким чином, на дошці й у зошитах учнів з'являється наведена вище таблиця 4.
VI. Первинне закріплення нових знань учнів

Виконання усних вправ

 1. Кут ромба дорівнює 70°. Визначте інші його кути.

 2. У ромбі ABCD діагоналі АС і BD дорівнюють відповідно 10 см і 6 см. Яка довжина відрізків АО і ВО?

 3. У ромбі ABCD A = 140°. Чому дорівнює кут ВАС? Доведіть, що трикутник АОВ — прямокутний (точка О — точка перетину діагоналей ромба). Чому дорівнює кут АВО?

Виконання письмових вправ

Задачу 1 учні розв'язують колективно з розбором на дошці, а за­дачу 2 — самостійно (один з учнів працює за відкидною дошкою для перевірки правильності розв'язання).

Задача 1. З вершини тупого кута ромба, який дорівнює 120° , про­ведена висота, що відсікає від сторони відрізок 2 см. 1) Знайдіть периметр ромба і довжину меншої діагоналі. 2) Доведіть, що ви­сота є бісектрисою кута, утвореного діагоналлю й стороною ромба.

Розв’язання

Нехай ABCD (рис. 6) — ромб, BK AD, АК = 2 см, ABC = 120°. Оскільки BD — бісектриса кута ABC (за властивістю діагоналей ромба), то ABD = ABC = 60°. Оскільки трикутник ABD — рівнобедрений (АВ = AD), то він є рівностороннім (один з його кутів дорівнює 60°). Тобто AB = BD = AD. AK — висота трикутника ABD, яка є також і медіаною. Тоді АК = KD = 2 см. Отже, AD = 2АК = 4 см. Таким чином, AB = AD = BD = 4 см. PABCD = 4АВ = = 4 · 4 = 16 (см). Із того, що трикутник ABD рівносторонній, випливає, що ВК є також і бісектрисою кута ABD.Задача 2. Периметр ромба дорівнює 16 см, а висота, проведена з вершини тупого кута, ділить сторону ромба навпіл. 1) Знайдіть кути ромба і довжину діагоналі, проведеної з тієї самої вершини. 2) Доведіть, що висота ромба є бісектрисою кута, утвореного даною діагоналлю і стороною ромба.
VII. Підбиття підсумків уроку

Питання класу

 1. Чому дорівнює сторона ромба, якщо його периметр дорівнює 24 см?

 2. Що можна сказати про чотирикутник, якщо він є ромбом?

 3. Гострий кут ромба дорівнює 40°. Який кут утворить його діа­гональ, проведена з вершини цього кута, зі стороною?


VIII. Домашнє завдання

С 1. Сторона ромба утворює з однією з діагоналей кут 50°. Знай­діть кути ромба.

Д 2. Діагоналі ромба утворюють із його стороною кути, один із яких на 50° менший від другого. Знайдіть кути ромба.

В 3. Висота ромба, проведена з вершини тупого кута, ділить сто­рону ромба навпіл. Знайдіть кути ромба.Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготіна Геометрія 8 клас Урок № 8

Схожі:

Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
УРОК №35 Тема уроку
Тема уроку. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
УРОК 13 Тема уроку
...
УРОК №28 Тема уроку
...
Урок 1 Тема уроку
Тема уроку: Що означає бути щасливим. Індивідуальність людини та відчуття гармонії в собі. Чому важливо правильно оцінювати себе
Урок №53 Дата: 18. 03. 2013 Тема уроку
Тема уроку: Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів
УРОК 33 Тема уроку
Тема уроку: Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го сте­пеня і його властивості
Уроку: Урок
Тема уроку: Історія відкриття та освоєння материка. Практична робота №8 (продовження)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка