Уроку Дата Тема уроку


НазваУроку Дата Тема уроку
Дата13.04.2013
Розмір126 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
Календарне планування

з АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ в 11-му класіуроку

Дата

Тема уроку

Примітка

І. Границя і неперервність функції (4 год)


1.
Модуль дійсного числа та його властивості.

Розділ VI §1. Вправи №2 (1; 3; 4), №3 (1; 2)


2.
Границя функції неперервного аргументу.

Розділ VI §6. Запитання і завдання для повторення №6. Вправи №2(6), №12(1)


3.
Основні теореми про границі.

Розділ VI §6 (приклад 5), §7. Вправи №13, № 14 (1-3).


4.
Неперервність функції.

Розділ VI §8. Запитання і завдання для повторення № 9, 10. Вправи № 15, №16(4).

ІІ.а. Похідна функції (8 год)


5.
Задачі, які приводять до поняття похідної.

Розділ VIІ §1. Запитання і завдання для повторення № 1-5, 7-10. Вправи №2, 9.


6.
Похідна. Механічний та геометричний зміст похідної.

Розділ VIІ §2. Запитання і завдання для повторення № 11-17. Вправи №1(1,2),3


7.
Похідні елементарних функцій.

Розділ VIІ §3. Запитання і завдання для повторення № 19-22. Вправа № 4(2, 4).


8.
Теореми про похідну суми, добутку і частки функцій.

Розділ VIІ §4. Запитання і завдання для повторення № 23-27. Вправа №10(1-5, 7-8).


9.
Похідна складеної функції.

Розділ VIІ §4. Запитання і завдання для повторення № 23-28. Вправа № 10 (6, 10, 14, 22).


10.
Похідна показникової, логарифмічної та степеневої функцій.

Розділ VIІ §1,2,3. Запитання і завдання для повторення № 1-4, 10. Вправи №2 (3,5,7,9,11,13,15,17), 8 (1,3,5,7,9,11).


11.
Розв’язування вправ.

Підготуватись до тематичного оцінювання. Вправи № 10 (15,16,20,25) розділ VІІ, №2(22,26,38,42), 8(14,18) розділ X.


12.
Тематичне оцінювання “Границя, неперервність та похідна функції” (Контрольна робота №1)

ІІ.б. Застосування похідної (8 год)


13.
Зростання і спадання функції.

Розділ VIІІ §1. Запитання і завдання для повторення № 2; 4. Вправа №1 (3,11).


14.
Екстремальні точки. Локальний екстремум функції.

Розділ VIІІ §1-2. Запитання і завдання для повторення № 5-11. Вправа №2 (1; 2).


15.
Розв’язування вправ.

Вправи №1 (4; 10), №2 (3) до розділу VIII, №7 (1; 7) до розділу Х.


16.
Знаходження найбільшого і найменшого значень функції.

Розділ VIІІ §4. Запитання і завдання для повторення № 12-14. Вправа № 3 (2; 4; 7).


17.
Розв’язування вправ.

Розділ VІIІ §4. Запитання і завдання для повторення № 12-14. Вправа № 4 (1; 2).


18.
Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка.

Розділ VIІІ§5. Запитання і завдання для повторення № 11. Вправа №5 (2; 4).


19.
Розв’язування вправ.

Підготуватись до тематичного оцінювання. Розділ VIІІ§5. Вправа №5 (5; 7).


20.
Тематичне оцінювання “Застосування похідної” (Контрольна робота №2).

ІІІ. Інтеграл та його застосування (12 год)


21.
Первісна. Таблиця первісних. Невизначений інтеграл.

Розділ ІХ §1-2. Запитання і завдання для повторення № 1-7. Вправа №1 (1-5).


22.
Основна властивість первісної.

Повторити таблицю первісних (невизначених інтегралів). Вправи № 2 (1-4), № 3 (1; 2).


23.
Правила знаходження первісних.

Розділ ІХ §3. Запитання і завдання для повторення № 8. Вправи №3 розділу ІХ, № 3 (1-7) розділу Х (записати у вигляді невизначених інтегралів).


24.
Приклади задач, що приводять до поняття інтеграла. Означення інтеграла

Розділ ІХ §4(1-2). Запитання і завдання для повторення № 9, 10. Вправа (додаток 1).


25.
Формула Ньютона-Лейбніца.

Розділ ІХ §4(3). Запитання і завдання для повторення № 11-12. Вправа №10 (1; 3; 5; 7; 9).


26.
Розв’язування вправ на знаходження інтегралів.

Вправа № 10 (11; 13-16).


27.
Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур.

Розділ ІХ §4(4). Запитання і завдання для повторення № 14-15. Вправи № 11 (7; 9; 11) розділу ІХ та №4 (1; 3; 5) розділу Х


28.
Розв’язування вправ на знаходження площ плоских фігур.

Розділ ІХ §4(4). Вправа № 11 (15; 16).


29.
Обчислення об’ємів тіл.

Розділ ІХ §4(5). Запитання і завдання для повторення № 16-17. Вправа №12 (1-3).


30.
Інтеграл у фізиці та техніці.

Розділ ІХ §4(6). Запитання і завдання для повторення № 13. Вправи №13(2;4), 17, 6


31.
Диференціальні рівняння.

Вправа № 9(2) до розділу Х, підго-туватись до тематичного оцінювання.


32.
Тематичне оцінювання “Інтеграл та його застосування”.

IV. Елементи комбінаторики (8 год)


33
Множини. Операції над множинами.

Розділ ХІІ §1. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІ № 1-10. Вправи № 1-4.


34
Числові множини.

Розділ ХІ §1,2. Запитання і завдання для повторення розділу ХІ № 1-8. Вправи № 1(1,2), 2(1-4), 6(1,2).


35
Упорядковані множини. Перестановки.

Розділ ХІІ §2(1). Запитання і завдання для повторення розділу ХІІ № 11-14. Вправи № 13-16.


36
Упорядковані підмножини даної множини. Розміщення.

Розділ ХІІ §2(2). Запитання і завдання для повторення розділу ХІІ № 15-17. Вправи № 17,22.


37
Комбінації. Трикутник Паскаля.

Розділ ХІІ §2. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІ № 18-21. Вправи № 18, 24, 29.


38
Розв'язування прикладних задач.

Розділ ХІІ §3. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІ № 11, 22. Вправи № 23, 25, 30.


39
Біном Ньютона.

Розділ ХІІ §4. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІ № 23-25. Вправи № 19, 20.


40
Тематичне оцінювання “Елементи комбінаторики” (контрольна робота №4)

V. Початки теорії ймовірностей (12 год)


41
Основні поняття теорії ймовірностей.

Розділ ХІІІ §1-2. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІІ № 1-11.


42
Класичне означення ймовірностей.

Розділ ХІІІ §3. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІІ № 12-14. Вправи № 1, 2.


43
Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірності подій.

Розділ ХІІІ §4. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІІ № 1-14. Вправи № 3-5, 16, 17.


44
Операції над подіями.

Розділ ХІІІ §5(до теореми),§6(до теореми). Запитання і завдання для повторення розділу ХІІІ № 15, 16. Вправи № 6, 19.


45
Теорема про додавання ймовірностей несумісних подій.

Розділ ХІІІ §5. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІІ № 16-18. Вправи № 7-8, 23.


46
Незалежність подій. Ймовірність добутку незалежних подій.

Розділ ХІІІ §6. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІІ № 20.

Вправи № 9, 10, 25.


47
Ймовірність здійснення принаймні однієї з незалежних подій.

Розділ ХІІІ §7. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІІ № 21. Вправи № 11, 40, 41.


48
Умовна ймовірність.

Вивчити теоретичний матеріал за конспектом. Вправа № 13.


49
Незалежні випробування. Схема Бернулі.

Розділ ХІІІ §8. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІІ № 22, 23. Вправи № 14, 15, 28, 29.


50
Поняття про статистичну ймовірність, закон великих чисел.

Розділ ХІІІ §9. Запитання і завдання для повторення розділу ХІІІ № 25, 26. Вправи № 45.


51
Розв'язування вправ.

Підготуватись до тематичної контрольної роботи та виконати вправи № 21, 24 до розділу ХІІІ.


52
Тематичне оцінювання “Початки теорії ймовірностей” (контрольна робота №5)

VI. Вступ до статистики (4 год)


53
Поняття про статистику та її методи. Статистичні таблиці.

Розділ ХІV §1,2. Запитання і завдання для повторення розділу ХІV № 1-8, 15-18.


54
Ряди розподілу. Наочне зображення статистичного розподілу.

Розділ ХІV §3. Запитання і завдання для повторення розділу ХІV № 9. Вправи № 1, 3.


55
Мода і медіана. Середні значення.

Розділ ХІV §4-5. Запитання і завдання для повторення розділу ХІV № 10-14. Вправи № 5-6.


56
Завдання математичної статистики. Розв'язування вправ.

Розділ ХІV §6. Запитання і завдання для повторення розділу ХІV № 19-21. Вправи № 2 (додатково знайти центральні тенденції).

Повторення (14 год)


57
Дійсні числа.


58
Тотожні перетворення алгебраїчних виразів.


59
Тотожні перетворення тригонометричних виразів.


60
Тотожні перетворення логарифмічних виразів.


61
Алгебраїчні рівняння, нерівності та їх системи.


62
Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи.


63
Показникові рівняння, нерівності та їх системи.


64
Логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи.


65
Елементарні функції, їх властивості та графіки.


66
Похідна та її застосування.


67
Інтеграл та його застосування.


68
Елементи комбінаторики та теорії ймовірності.


69
Тематичне оцінювання “Повторення” (контрольна робота №6)


70
Підсумковий урок.


Схожі:

Уроку Дата Тема уроку
Розділ II. Мале коло економічного кругообігу: домашні господарства і підприємства
Урок №53 Дата: 18. 03. 2013 Тема уроку
Тема уроку: Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів
Уроку Дата Тема уроку

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку Дата Тема (тематика спілкування)

Уроку Дата Тема (тематика спілкування)

УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка