Особливості викладання математики у 6 класі за новою програмою


Скачати 66.58 Kb.
НазваОсобливості викладання математики у 6 класі за новою програмою
Дата25.03.2013
Розмір66.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Особливості викладання математики у 6 класі за новою програмою

. Курс математики, який пропонується учням 5-6-х класів, - це пропедевтичний курс. Він є проміжним між математикою початкової школи і систематичним курсом математики основної і старшої школи й має будуватися на виваженому співвідношенні нових і раніше засвоєних знань, обов’язкових і додаткових тем, а також з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей учнів.

Структурування змісту навчального матеріалу для 6-х класів визначається програмою, що містить чотири розділи: “Подільність чисел”, «Звичайні дроби», «Відношення і пропорції» і “Раціональні числа та дії над ними”.

Кількість годин на вивчення математики у 6-х класах зменшено з 4,5 до 4 годин на тиждень. Навчальну програму розвантажено і ряд тем (взаємно обернені числа, обернена пропорційна залежність, паралелограм, площа трикутника і паралелограма, пряма призма, циліндр, куля, основа і висота призми та циліндра, розгортка поверхні призми та циліндра, формули площі поверхні й об’єму прямої призми, циліндра та кулі, центр, радіус, діаметр кулі, відстань між двома точками на координатній прямій) вивчатимуться у наступних класах.

Водночас, пропонуються для вивчення нові теми: нескінченні періодичні десяткові дроби, десяткове наближення звичайного дробу, випадкова подія, ймовірність випадкової події, задачі економічного змісту.

Основний зміст математики у 6-му класі раціональні числа (цілі й дробові, додатні, від'ємні і нуль). Шестикласники мають навчитися розрізняти різні види раціональ­них чисел: натуральні, цілі, дробові (додатні і від’ємні), вміти додавати, віднімати, множити і ділити їх, знати назви компонентів і результатів дій, а також мати уявлення про квадрат і куб числа, округлення чисел, середнє ариф­метичне, модуль числа; вміти розкладати натуральні числа на прості множ­ники, знаходити НСД, НСК двох і кількох натуральних чисел тощо. Крім того, вони мають уміти розв'язувати задачі на дроби, відсотки, на відсоткове відношення двох чисел чи значень ве­личин, на пропорційний поділ.

З метою пропедевтики геометрії передбачається ознайомити шестикласників з найпростішими і важливішими геометричними поняттями: точка, відрізок, промінь, ламана, кут, трикутник, многокутник, прямокутник, квадрат, коло, круг, куб, прямокутний паралелепіпед.

З алгебраїчних понять учні 6-х класів вивчають такі: буквені вирази, рівняння, корінь рівняння, нерівність; вчаться спрощувати вирази, розв'язувати рівняння та не­рівності. Ознайомлення шестикласників з від'ємними числами дає можливість розв’язувати рівняння способом перенесення його членів з однієї частини рівняння в іншу. За допомогою рівняння бажано розв'язувати задачі на знаходження двох чисел за їх сумою і різницею, за сумою або різницею і відношен­ням, а також відповідні задачі на рух, на спільну роботу тощо.

Особливості методики вивчення окремих тем

Вивчаючи теоретичний матеріал розділу «Подільність чисел», доцільно звернути увагу учнів на особливості міркування методом неповної індукції. Застосовуючи цей метод для відкриття ознак подільності, доходимо правильного висновку, хоча закономірність, встановлена цим методом, не завжди є справедливою. Пошук ознак подільності доцільно здійснювати через евристичну бесіду.

Учні повинні вміти користуватися алгоритмом знаходження НСК і НСД, однак захоплюватися їх обчисленням для великих чисел недоречно, оскільки знаходити НСК і НСД потрібно буде, виконуючи дії над звичайними дробами, де використовують двоцифрові та трицифрові числа. Варто ширше практикувати усні обчислення та штучні методи знаходження НСК і НСД, що зазвичай вимагає навичок у виконанні усних обчислень.

Знаходячи НСК двох чисел, можна запропонувати такі прийоми: а) більше із чисел помножити на 2, 3, 4 й одержаний добуток поділити на менше число; б) проаналізувати числа на подільність на 2, 5, 10, 9, 3, якщо одне з них ділиться, наприклад, на 5, а інше — ні, то його потрібно помножити на 5, можливо, одержимо НСК; в) не обов’язково розкладати числа на прості множники, а розкласти на довільні множники, інколи так можна швидше знайти НСД.

Подільність натуральних чисел - найважливіша і найдоступніша складова частина теорії чисел. У цьому розділі йдеться про речі, зрозумілі навіть учням 6 класу, і в той же час які містять багато загадок і таємниць. Адже над десятками проблем про прості числа, числа-близнята, досконалі числа тощо провідні математики працюють впродовж багатьох століть, а ці проблеми й досі залишаються нерозв’язаними. Нерідко молоді люди зацікавлюються математикою і стають відомими математики насамперед завдяки ознайомлення з простішими проблемами теорії чисел. Тому подільність чисел може бути чудовою темою факультативних занять у старших класах. Але в 6-му класі розширювати її не бажано.

До подільності натуральних чисел доводиться неодно­разово повертатись учням і в старших класах. Наприклад, ознаки подільності часто використовують для ілюстрації необхідних і до­статніх умов. Під час опрацювання розділу «Многочлени» учні розв'язують достатню кількість задач на подільність чисел, на­приклад: довести, що сума трьох послідовних цілих чисел кратна 3; що сума чисел аbс, bса і саb завжди ділиться на 11 і на 97 тощо.

Вивчаючи звичайні дроби, можна використати метод доцільних задач. За допомогою них створюється проблемна ситуація. До пошуку правил виконання дій над звичайними дробами залучають учнів, правила формулюють у формі алгоритму. Учні, порівнюючи дроби та виконуючи їх додавання і віднімання, стикаються з труднощами. До того ж, частина учнів намагається запам’ятати алгоритм виконання дій додавання і віднімання, не розуміючи, навіщо виконується конкретний крок.

Знаходячи дріб від числа та число за його дробом, значна частина учнів вгадує, яку дію потрібно виконати, тому слід шукати методи, прийоми, які допомогли б школярам зрозуміти суть кожного типу задач та їх відмінність. Усвідомити суть задачі допомагає скорочений запис умови, її схематичне зображення. Це допоможе учневі зрозуміти, що в конкретній задачі становить ціле, а що — частину. Сказане вище має стосунок і до основних задач на відсотки.

Як свідчить досвід вивчення теми «Відношення», більшість учнів не запам’ятовують ні терміна, ні означення цього поняття, воно залишається для них часткою або дробом.

Аналогічні труднощі трапляються під час вивчення пропорцій, останнє поняття сприймається як запис , що має таку властивість ad = cb. Звертаємо увагу, що пропорцію утворюють чотири числа a, b, c, d, які мають таку властивість: a : b = c : d , або ad = bc. Основним у цій темі є не означення пропорції, а її властивість та розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції.

Поняття прямої пропорційної залежності варто вводити за допомогою такої задачі, зміст якої підкаже учням властивість цієї залежності, а саме: зі збільшенням (зменшенням) однієї величини у кілька разів збільшується (зменшується) інша величина у стільки ж разів. Новим для учнів є поняття «відповідне значення», яким учні користуватимуться, складаючи пропорцію для значень прямо пропорційних величин.

Потрібно навчити учнів використовувати пряму пропорційну залежність, пропорцію для розв’язування задач на відсоткові розрахунки. У цьому розділі розв’язують три основні задачі на відсотки та задачі на обчислення зміни величини у відсотках. Останній тип задач складний для учнів тим, що є два значення однієї величини, і, знайшовши їх різницю, важко зрозуміти, на яке із двох значень потрібно ділити.

Новою для шестикласників є тема «Випадкова подія. Ймовірність випадкової події». Поняття цієї теми описуються прикладами, з якими учням уже доводилося мати справу. Це такі поняття, як випадкова подія, вірогідна, неможлива, більш імовірна, менш імовірна, рівноймовірна події, а також імовірність події. Учням слід пропонувати задачі на обчислення ймовірності тільки рівноймовірних подій.

Для знаходження формул довжини кола та площі круга доцільно пропонувати учням виконати практичні роботи. Варто звернути увагу і на побудову кругових (секторних) діаграм, оскільки учні не знають, що колу відповідає центральний кут, який дорівнює 360°. Учням можна запропонувати провести діаметр кола, тоді утворяться два розгорнуті кути. Звідси випливає, що круговому секторові, що становить півкруга, відповідає кут, градусна міра якого дорівнює 180°. Будуючи секторну діаграму, вважають, що весь круг становить 100%, тоді на півкруг припадає 50%. Звідси випливає, що на сектор, який становить 1% круга, припадає 180° : 50 = 3,6°. Помноживши 3,6° на відповідне число відсотків, будують кут за допомогою транспортира.

Методика вивчення дій над раціональними числами аналогічна до методики вивчення дій над звичайними дробами. Зауважимо, що учням необхідно опанувати правила виконання дій над від’ємними числами та над числами з різними знаками, оскільки виконувати дії над додатними числами (числами без знаків) учні вміють. Інший підхід призводить до того, що значна частина дітей починають вагатися, за яким правилом потрібно додавати числа 5 і 7.
Розподіл годин на вивчення окремих тем та кількість тематичних оцінювань можуть бути такими:

6 клас

( 4 год на тиждень у І семестрі-64 год, 4 год на тиждень у ІІ семестрі-76 год, всього 140 год)

№ п/п

Назва теми

 

 

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

I

Подільність чисел

10

1+вхідне

II

Звичайні дроби

30

3

III

Відношення і пропорції

24

2

ІV

Раціональні числа та дії над ними

64

5

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1


(За матеріалами Міністерства освіти і науки України)

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання української мови в школі з...
Шляхи координації викладання української та російської мов у 5 класі в умовах білінгвізму
«Формування навичок застосування математики є однією із головних цілей викладання математики»

Посібник містить завдання для поточного та тематичного оцінювання...
Вані завдання призначені для проведення тестів, самостійних та контрольних робіт в 11 класі за темами «Показникова та логарифмічна...
Формування готовності вчителів до викладання математики у 5 класі за новими програмами
Математична освіта – важлива складова загальноосвітньої підготовки молодого покоління індикатор готовності суспільства до соціально-економічного...
Методика вивчення дієслова в 6-му класі школи з російською мовою навчання. Виконав
За програмою, дієслово вивчається в 6-му класі. На вивчення цілої теми «Дієслово» відводиться 20 навчальних годин. В рамках цієї...
Б. СИВАКІВСЬКИЙ, викладач кафедри алгебри і методики викладання математики...

Конспект уроку з алгебри у 9 класі з поглибленим вивченням математики
Обладнання: тестові завдання у програмі ТЕСТ,посібник Готуємось до ЗНО з математики, картки зворотнього зв`язку для перевірки знань...
Викладання курсу фізики в 7 класі
До основних завдань, що забезпечують удосконалення фізичної освіти належить реалізація наступних положень
Календарно тематичне планування з математики у 6 класі за підручником...
Календарно – тематичне планування з математики у 6 класі за підручником «Математика» Г. П. Бевз, В. Г. Бевз
Урок математики в 1 класі. Урок-тренінг «Вправи на Застосування таблиць...
Сєргєєва Валентина Олександрівна, вчитель вищої категорії,старший вчитель КНТМЛ №81. Збірка «Цікаво в 1 класі.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка