5. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ


Скачати 55.41 Kb.
Назва5. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ
Дата18.05.2013
Розмір55.41 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи

5. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ


Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

  • опрацювання лекційного матеріалу, навчальної та навчально-методичної літератури, законодавчих актів, що регулюють фінансову діяльність підприємства;

  • розв’язання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання;

  • виконання індивідуальних вибіркових модульних тестових завдань;

  • підготовка рефератів як одна із основних форм самостійної і науково-дослідної роботи студентів.

Під час контролю систематичності та активності роботи оцінюються рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях, активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття, результати виконання індивідуальних практичних завдань.

1. Оцінювання відповідей.

Максимальна оцінка (2 бали) виставляється за умови, що студент демонструє вичерпну відповідь на поставлене запитання, показує глибокі знання використаної основної і додаткової літератури; висловлює своє ставлення до різних точок зору з даної проблеми; викладає матеріал логічно грамотно, послідовно і самостійно.

Оцінка в один бал виставляється за умов, коли студент оволодів суттю питання, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти і події. Але разом із тим студент при викладенні матеріалу допускає неточності, робить помилки; має місце недостатня аргументованість при викладанні матеріалу.

Нуль балів виставляється за умови, коли питання не розкрито, студент не розуміє основної суті питання, не може зробити висновки і узагальнення.

2. Оцінювання індивідуальних практичних завдань.

А. Десять балів, якщо студент наводить повну вичерпну відповідь. Вона складається з вірної арифметичної відповіді, доцільного і логічного пояснення виконаних розрахунків, посилання (за необхідності) на відповідні законодавчі та нормативні акти.

Б. Вісім балів – студент розв’язує задачу з теоретичним обґрунтуванням виконаних розрахунків, хід розв’язання правильний але є арифметична помилка у розрахунках.

В. Шість балів – студент виконує задачу без теоретичного пояснення ходу розв’язання задачі, допускає грубі принципові помилки, хоча хід розв’язання правильний.

Г. Нуль балів – студент не розв’язує задачі або розв’язує її неправильно.

3. Оцінювання тестів в процесі семестрового модульного контролю.

Кожне питання тесту оцінюється в два бали (максимальна оцінка).

Нуль балів виставляється за умови невірної відповіді або її відсутності.

За виконання тестових завдань за одним модулем студент може одержати 30 балів як максимальну оцінку.

4. Оцінювання доповідей.

А. Оцінка 8-10 балів виставляється за умови, що тему доповіді повністю розкрито; студент показує глибокі знання використаної основної і додаткової літератури; висловлює своє ставлення до різних точок зору з даної проблеми; викладає матеріал логічно грамотно, послідовно і самостійно.

Б. Оцінка від 5 до 7 балів виставляється за умов, викладених у п. а. Але разом із тим студент при викладенні матеріалу допускає неточності і робить помилки; має місце недостатня аргументація при викладанні матеріалу.

В. Оцінка від 2 до 4 балів виставляється у випадку, коли тему доповіді в основному розкрито, студент оволодів суттю питання, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти і події, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не може самостійно викласти матеріал.

Г. Оцінка 0-1 бал виставляється за умови, коли тему доповіді не розкрито, студент не розуміє основної суті питання, не може зробити висновки і узагальнення.

5. Оцінювання рефератів.

Виконання реферату є обов’язковим для кожного студента.

Оцінювання реферату здійснюється аналогічно оцінюванню доповідей за єдиною відмінністю, що реферат не заслуховується на колоквіумі чи на іншому занятті. Відповідно до цього встановлюється наступна шкала оцінювання рівня знань і навичок студентів (табл. 3).

Таблиця 3 – Шкала оцінювання підготовки студентів до лекційних і практичних занять, виконання індивідуальних завдань, модульних контрольних робіт

Об’єкт оцінювання

Форма

контролю

Кількість балів

Максимальна сума балів за модуль

Рівень звань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях

Усне

опитування

2 бали за одне

заняття

5 тем×2=10

Захист виконаних індивідуальних завдань

Індивідуальна співбесіда в поза аудиторний час

10 балів за одне завдання

4 завд.×10=40

Оцінювання модульних контрольних робіт

Тести

2 бали за кожен тест

15 тестів×2=30

Оцінювання доповідей

Колоквіум

10 балів

10

Оцінювання рефератів

Колоквіум

10 балів

10

Разом за модуль:

100

Таблиця 4 – Перелік контрольних робіт


Семестр 5

Номер та назва контрольних робіт

Кількість годин

1 Модульна контрольна робота, тестування

на 9 тижні

2

2 Модульна контрольна робота , тестування

на 17 тижні

2

3 Підсумковий рейтинговий контроль

на 17 тижні
Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для самостійного опрацювання програмного матеріалу. Для підготовки до усного обговорення запропонованих тем студент повинен використати спеціальну літературу, яка стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Мінстату України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, періодичних виданнях та звітах про фінансово-господарську діяльність підприємств і фінансово-кредитних установ.

Таблиця 5– Шкала оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою

За шкалою

ECTS

За національною шкалою

За

сумою балів

А

Відмінно

90-100

В

Відмінно

81-89

В

Добре

75-81

C

Добре

66-74

D

Задовільно

60-65

E

Задовільно

50-59

FX

Незадовільно

20-49

F

Незадовільно

1-19

Схожі:

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Методичні рекомендації щодо оцінювання знань і практичних навичок слухачів, курсантів і студентів під час державної атестації / В.І....
Критерій оцінки знань студентів по диференційованому заліку
Максимальна сума балів, які може набрати студент, складає 100 балів, з яких 50 балів – за поточне тестування і індивідуальну роботу...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ III КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 05. 01. 00 „БАНКІВСЬКА СПРАВА”, „ОБЛІК...
Система поточного та підсумкового контролю знань
...
Критерії оцінювання знань студентів за рейтинговою системою
Внаслідок рівнозначної кількості кредитів у кожному модулі підсумкова оцінка знань з дисципліни «Фінанси підприємства» визначається...
ПРОГРАМА вступних випробувань освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр...
Критерії оцінювання знань (за 200-бальною системою, мінімальна кількість балів – 140)
Закономірності формування й розвитку української культури у світовому...
Посібник містить тематичний план курсу, основний зміст дисципліни з рекомендованою літературою до тем, список обов’язкових для засвоєння...
Завдання для тематичного оцінювання складені у відповідності до програми...
Тести розраховані для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів з предмету «Музика» 1-4 класи та «Музичне мистецтво»...
Завдання для тематичного оцінювання складені у відповідності до програми...
Тести розраховані для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів з предмету «Музика» 1-4 класи та «Музичне мистецтво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка