Критерії оцінювання знань студентів за рейтинговою системою


Скачати 45.13 Kb.
НазваКритерії оцінювання знань студентів за рейтинговою системою
Дата18.05.2013
Розмір45.13 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Фінанси > Задача

7. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ


Критерії оцінювання знань студентів за рейтинговою системою.

До підсумкового оцінювання знань за рейтингом допускаються студенти, які виконали і захистили курсовий проект. Внаслідок рівнозначної кількості кредитів у кожному модулі підсумкова оцінка знань з дисципліни «Фінанси підприємства» визначається як середнє арифметичне значення оцінок з двох модулів за 100-бальною шкалою з наступним визначенням рейтингової оцінки за шкалою ECTS (табл.6).

Критерії оцінювання знань студентів при складанні іспиту.

До іспиту допускаються студенти, що виконали і захистили курсову роботу і одержали за самостійну роботу не менше як 20 балів.

На іспит виносяться вузлові питання програми та типові задачі, що потребують творчої відповіді та уміння застосувати отримані знання при вирішенні практичних задач.

Екзаменаційний білет місить два теоретичних питання, кожне з яких оцінюється за шкалою 10, 5, 0 балів і дві задачі, кожна з яких має максимальну оцінку 30 балів, за грубу помилку знімається 20 балів, за незначну помилку – 5 балів. Таким чином, система оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за наступною шкалою.

Самостійна робота – 20 балів.

Теоретичне питання №1 від 0 до 10 балів;

Теоретичне питання №2–від 0 до 10 балів;

Задача №1: 0 – 30 балів;

Задача №2: 0– 30 балів.

Таблиця 6– Шкала підсумкового оцінювання знань студентів

За шкалою

ECTS

За національною шкалою

За

сумою балів

А

Відмінно

90-100

В

Відмінно

81-89

В

Добре

75-81

C

Добре

66-74

D

Задовільно

60-65

E

Задовільно

50-59

FX

Незадовільно

20-49

F

Незадовільно

1-19ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ


10.1. Перелік запитань, що виносяться на іспит.

 1. Сутність і функції фінансової роботи на підприємстві.

 2. Мети і завдання фінансів підприємства.

 3. Джерела фінансових ресурсів підприємства.

 4. Показники валового доходу від експлуатаційної (операційної), надзвичайної і фінансової діяльності підприємства.

 5. Показники результатів діяльності підприємства і їх використання.

 6. Прибуток, види прибутку підприємства. Формування і розподіл прибутку підприємства.

 7. Прибуток від реалізації продукції і його формування.

 8. Планування прибутку.

 9. Показники самофінансування і джерела коштів для розвитку підприємства.

 10. Безготівкові розрахунки в господарському обороті України.

 11. Розрахунки платіжними дорученнями.

 12. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.

 13. Акредитивна форма розрахунків.

 14. Вексельна форма розрахунків.

 15. Розрахунки гарантованими дорученнями.

 16. Математична і графічна інтерпретація універсальної моделі порога рентабельності бізнесу.

 17. Практичне застосування методів операційного C-V – P аналізу.

 18. Операційний леверидж і його застосування.

 19. Загальна характеристика документації фінансової звітності та її основних показників.

 20. Призначення, мета й етапи фінансового аналізу.

 21. Робочий капітал і його визначення.

 22. Аналіз показників ліквідності.

 23. Показники ділової активності.

 24. Показники рентабельності.

 25. Показники платоспроможності і кредитоспроможності підприємства.

 26. Показники фінансової стійкості і методи її забезпечення.

 27. Ринкові показники.

 28. Інтегральний фінансовий аналіз. Формула Дюпона.

 29. Завдання фінансового управління оборотними коштами. Фактори, що впливають на потребу в оборотних коштах.

 30. Джерела фінансування і політика фінансового управління оборотними коштами.

 31. Визначення нормативу оборотних коштів по товарних запасах сировини, матеріалів і комплектуючих виробів.

 32. Визначення нормативу оборотних коштів у незавершеному виробництві.

 33. Визначення нормативу оборотних коштів по готовій продукції на складі.

 34. Управління дебіторською заборгованістю.

 35. Джерела фінансування оборотних коштів і їхній вплив на фінансову рівновагу підприємства.

 36. Показники ефективності використання оборотних коштів.

 37. Методи планування потреби в оборотних коштах.

 38. Характеристика ризиків, викликаних нестачею і надлишком оборотних коштів.

 39. Фінансовий леверидж.

 40. Завдання і методи поточного фінансового планування на підприємстві. Графік руху грошових коштів.

 41. Завдання і методи довгострокового фінансового планування на підприємстві.

 42. Функції інституту банкрутства і порядок визнання підприємства банкрутом.

 43. Класична модель фінансової санації підприємства.

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА.

1. Розрахунки платіжними дорученнями

2. Управління дебіторською заборгованістю

3. Задача 1. Виручка від реалізації продукції у цінах реалізації з урахуванням ПДВ становить 24 000 грн. Собівартість реалізованої продукції 18 600 грн. Прибуток від іншої реалізації 700 грн. Видатки (збитки) від надзвичайної діяльності 400 грн.

Вам треба визначити суму податку на додану вартість (або іншими словами зобов'язання підприємства по податку на додану вартість), валову (тобто до оподатковування), чистий прибуток, рентабельність реалізованої продукції, рентабельність до собівартості.

4. Задача 2. Наднормативні залишки товарно-матеріальних цінностей, під які було взятий кредит, на початок кварталу дорівнювали 400 тис. грн. Скласти план повернення кредиту за місяцями наступного кварталу, якщо в першому місяці на склад підприємства надійде матеріалів на 120 тис. грн.; а буде витрачено на 250 тис. грн.; у другому місяці відповідно 110 тис. грн. і 230 тис. грн., у третьому – 140 і 260 тис. грн. відповідно.

Схожі:

Дипломної роботи магістра
РОЗДІЛ ОЦІНЮВАННЯ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Дипломної роботи магістра
РОЗДІЛ ОЦІНЮВАННЯ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ПРОГРАМА вступних випробувань освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр...
Критерії оцінювання знань (за 200-бальною системою, мінімальна кількість балів – 140)
Система поточного та підсумкового контролю знань
...
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Методичні рекомендації щодо оцінювання знань і практичних навичок слухачів, курсантів і студентів під час державної атестації / В.І....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Оцінювання знань студента відбувається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, яка відповідає вимогам ECTS,...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ III КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 05. 01. 00 „БАНКІВСЬКА СПРАВА”, „ОБЛІК...
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ навчальних досягнень учнів 10-11 класів за профілем трудового навчання
Допускає суттєві помилки під час перевірки теоретичних знань, в організації робочого місця, планування проектувальних дій, в прийомах...
5. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ
Під час контролю систематичності та активності роботи оцінюються рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка