ПРОГРАМА вступних випробувань освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»


Скачати 159.55 Kb.
НазваПРОГРАМА вступних випробувань освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Дата09.07.2013
Розмір159.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
ПВНЗ «Кіровоградський інститут регіонального управління економіки»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор інституту
_______________ І.А. Добрянський

ПРОГРАМА

вступних випробувань

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

до вступу на ІІІ курс

Затверджено

на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол №6

від «21» січня 2013 р.

Зав. кафедрою____ А.О. Олексієнко

Кіровоград –2013

Зміст


 1. Програма дисципліни

 2. Білети до співбесіди

 3. Критерії оцінювання знань (за 200-бальною системою, мінімальна кількість балів – 140)

 4. Матриця відповідей на тестові завдання

 5. Перелік питань до співбесіди


Програма дисципліни “Бухгалтерський облік”

ІІІ семестр

Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика

Поняття господарського обліку, його виникнення і розвиток. Вимоги до господарського обліку в сучасних умовах. Вимірники, що застосовуються в обліку. Види господарського обліку та їх єдність. Завдання та функції бухгалтерського обліку.
Тема 2 Предмет і метод бухгалтерського обліку

Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку. Господарські засоби, їх характеристика та класифікація.

Джерела надходжень і приросту господарських засобів, їх класифікація. Взаємозв’язок між активами підприємства та джерелами їх формування.

Господарські процеси і господарські операції . Об’єкти бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку, характеристика його основних елементів.
Тема 3 Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах

Сутність, характеристика та порядок застосування елементів методу бухгалтерського обліку на практиці. Взаємозв’язок між елементами методу бухгалтерського обліку.
Тема 4 Бухгалтерський баланс

Зміст і побудова бухгалтерського балансу. Групування статей і розділів активу та пасиву балансу відповідно до вимог управління підприємством.

Зміни в балансі під впливом господарських операцій. Математична модель балансу.

Залежність і зміст побудови балансу від галузей і форм власності.
Тема 5 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Суть і значення бухгалтерських рахунків, їх побудова, дебет і кредит рахунків. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Подвійний запис, його суть і значення.

Порядок відображення операцій на рахунках. Обороти і залишки по рахунках. Синтетичні і аналітичні рахунки. Субрахунки.

Узагальнення даних аналітичного та поточного синтетичного обліку в обігових відомостях. Їх види та класифікація, переваги і недоліки.

Взаємозв’язок між балансом і рахунками.

Класифікація рахунків за економічним змістом, призначенням та структурою. План рахунків бухгалтерського обліку.
Тема 6 Документація, інвентаризація

Загальні поняття про документи і бухгалтерську документацію. Правовий і економічний зміст бухгалтерських документів, їх значення. Реквізити бухгалтерських документів. Вимоги до змісту і оформлення документів. Перевірка документів та їх опрацювання. Класифікація документів. Документообіг і його організація. Зберігання документів.

Завдання інвентаризації, її значення і види. Порядок проведення і оформлення інвентаризації. Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку.
Тема 7 Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку

Оцінка як метод узагальнення кількісних показників бухгалтерського обліку в грошовому вимірнику.

Суть калькуляції. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькуляції. Методи калькуляції та їх характеристика. Взаємозв’язок між калькуляцією і оцінкою.

Тема 8 Облік основних господарських процесів

Методологічні основи обліку кругообігу засобів. Стадії руху господарських засобів, загальна схема їх обліку.

Облік процесу постачання. Транспортно-заготівельні витрати. Обчислення собівартості придбаних засобів.

Облік процесу виробництва. Методологія обліку виробництва. Склад і класифікація витрат на виробництво. Рахунки по обліку виробничих витрат і виходу продукції, їх характеристика і взаємозв’язок. Калькуляція собівартості продукції і порядок закриття рахунку «Виробництво».

Облік процесу реалізації. Завдання обліку процесу реалізації. Рахунки з обліку реалізації. Визначення собівартості реалізованої продукції та обчислення фінансових результатів.

Тема 9 Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промислових підприємствах

Облікові регістри, їх суть і призначення. Види і форми бухгалтерських регістрів. Способи і техніка запису в облікові регістри. Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку. Меморіально-ордерна, журнально-ордерна та автоматизована форми бухгалтерського обліку.

ІV семестр
Тема 1 Облік основних засобів

Визнання, класифікація та оцінка необоротних матеріальних активів. Облік наявності необоротних матеріальних активів (інвентарний облік). Документальне оформлення та облік надходження необоротних матеріальних активів з різних джерел (будівництво, придбання, безоплатне одержання та інше) та капітальних інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік цих операцій. Облік амортизації необоротних матеріальних активів. Методи нарахування амортизації необоротних матеріальних активів та відображення в системі рахунків амортизації (зносу) цих активів. Облік вибуття необоротних матеріальних активів (документальне оформлення та відображення в системі синтетичного та аналітичного обліку).Розкриття інформації про необоротні матеріальні активи у фінансовій звітності.

Тема 2 Облік нематеріальних активів

Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Облік наявності нематеріальних активів. Документальне оформлення та відображення в системі рахунків надходження і вибуття нематеріальних активів. Облік амортизації (зносу) нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності.

Тема 3 Облік виробничих запасів

Визначення, визнання, класифікація та первісна оцінка запасів. Методи оцінки руху запасів. Документальне оформлення та системний облік наявності та руху (надходження, вибуття) виробничих запасів. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності.

Тема 4 Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості

Грошові кошти: їх економічна сутність та визначення. Облік наявності і руху грошових коштів у касі та контроль за дотриманням касової дисципліни. Облік операції на поточних рахунках у банках.

Визнання, види та оцінка дебіторської заборгованості. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Облік розрахунків з іншими дебіторами: з підзвітними особами, за відшкодуванням завданих збитків та з покупцями і іншими дебіторами. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Тема 5 Облік фінансових інвестицій

Економічна сутність (визначення) та класифікація фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності.

Тема 6 Облік власного капіталу

Характеристика складових власного капіталу. Облік формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності й організаційно-правових форм. Облік резервного капіталу. Облік нерозподілених прибутків (непокритих) збитків. Визначення та джерела виплати дивідендів.

Тема 7 Облік зобов’язань

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання (визнання, класифікація,оцінка). Відображення в системі рахунків операцій із зобов'язань на підставі первинних документів. Методика ведення обліку зобов'язань у регістрах.

Основні принципи кредитування. Документальне оформлення банківських кредитів. Характеристика рахунків і субрахунків, які використовуються для ведення обліку банківських кредитів.

Визначення векселя як боргового зобов'язання. Характеристика простого векселя. Характеристика переказного векселя.
Тема 8 Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Законодавче регулювання оплати праці. Облік персоналу та використання робочого часу. Склад фонду оплати праці. Методика та техніка складання первинних документів з обліку робочого часу, виробітку. Порядок нарахування заробітної плати при відрядній і погодинній оплаті праці. Порядок нарахування додаткової заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності. Порядок утримань і вирахувань із заробітної плати. Порядок складання розрахунково-платіжної відомості по заробітній платі. Облік розрахунків з працюючими, а також аналітичний синтетичний обліки.

Тема 9 Облік витрат діяльності підприємства

Основні принципи обліку затрат. Умови визнання затрат. Групи класифікації затрат у бухгалтерському обліку згідно з С)БО 16 «Витрати». Варіанти ведення обліку затрат. Облік витрат від реалізації готової продукції. Облік адміністративних затрат. Облік затрат на збут. Складові елементи та облік фінансових затрат,

Тема 10 Облік доходів і фінансових результатів

Види діяльності підприємства та їх характеристика. Принципи обліку доходів. Групи класифікації доходів у бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО 15 «Дохід». Основні умови визнання та облік доходів від реалізації продукції. Документальне оформлення операцій по реалізації продукції (робіт, послуг). Облік інших доходів операційної діяльності. Облік доходів від фінансових операцій. Облік доходів від іншої звичайної діяльності.

Економічний зміст фінансових результатів (прибутку, збитків) діяльності підприємства. Облік фінансових результатів звітного року. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Облік використання прибутку звітного періоду. Облік покриття збитків.

Тема 11 Фінансова звітність

Види звітності підприємства. Склад фінансової звітності підприємства. Загальні вимоги до фінансової звітності. Організація підготовки та подання фінансових звітів. Методика складання форм №1-5 та їх коротка характеристика.

Тема 12 Облік на підприємствах малого бізнесу

Визначення кола суб’єктів господарювання, що відносяться до складу суб’єктів малого підприємництва. Специфіка оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Особливості організації облікових робіт у суб’єктів малого бізнесу. Особливості застосування спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку. Склад та побудова фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва

Тема 13 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Поняття міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Характеристика складу М(С)БО. Порядок розробки та затвердження М(С)БО. Застосування М(С)БО в практиці ведення бухгалтерського обліку.

Критерії оцінювання знань абітурієнтів на співбесіді з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Для проходження співбесіди абітурієнти повинні мати знання з загальних методологічних основ організації бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах, способів облікової реєстрації і форм організації бухгалтерського обліку; складу та порядку заповнення основних первинних документів, складу реєстрів обліку та порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами, нематеріальними активами, фінансовими інвестиціями, власним капіталом, виробничими запасами, грошовими коштами в касі та на рахунках в банку, розрахунків з покупцями та іншими дебіторами, з підзвітними особами, розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами, з банками за наданими кредитами, з працівниками з оплати праці. Абітурієнти повинні мати уявлення щодо формування в обліку інформації про доходи та витрати періоду за видами діяльності підприємства та порядку визначення фінансових результатів.

Для підтвердження належного рівня засвоєння матеріалу абітурієнти мають відповісти 3 теоретичних питання та 3 тестових завдання.

Результатом співбесіди є оцінка знань за чотирьохбальною системою: «незадовільно», «задовільно», «добре» та «відмінно».

Загальна кількість балів визначається за формулою:

К-сть балів = 100б. + загальна к-сть балів за всі відповіді

Відповідь на кожне теоретичне питання оцінюється від 0 до 28 балів, за кожний правильно виконаний тест нараховується по 5 балів. Критерії переведення балів в оцінки наведено в таблиці:

Бали

Оцінка за національною шкалою

До 140

незадовільно

141 – 160

задовільно

161-180

добре

181-200

відмінно

Абітурієнти, що отримали від 140 до 200 балів, отримують позитивну оцінку та можуть пропонуватись до зарахування на ІІІ курс.

При відсутності знань або їх низькому рівні, абітурієнти отримують менше від 140 балів та оцінку “незадовільно”.
Затверджено на засіданні кафедри облік і аудит

протокол № 6 від 21 січня 2013 р.

Зав. кафедрою _________________ Олексієнко А.О.

(підпис)Матриця відповідей на тестові завдання

№ білета

№ тесту

1

2

3

1

В

Б

А

2

В

В

Б

3

В

Б

Б

4

Г

Б

А

5

Б

В

В

6

В

Б

Б

7

В

Б

Б

8

А

В

В

9

Г

В

Г

10

В

В

Б

11

А

Г

А

12

А

Б

В

13

А

Г

В

14

Б

Б

Г

15

А

В

А

16

Б

В

А

17

Б

Б

Б

18

А

В

Б

19

А

А

А

20

В

Б

В

21

В

А

Б

22

Б

В

Б

23

Б

А

А

24

А

А

Б

25

Г

А

В

26

А

В

В

27

Б

В

Б

28

Б

А

А

29

А

Г

В

30

В

В

3,5,6,7


Перелік питань до співбесіди з дисципліни «Бухгалтерський облік»

 1. Бухгалтерський облік як наука.

 2. Загальна характеристика бухгалтерського обліку.

 3. Види господарського обліку.

 4. Вимоги до обліку.

 5. Принципи обліку.

 6. Вимірники, що застосовуються в обліку.

 7. Предмет бухгалтерського обліку.

 8. Класифікація господарських засобів за складом та розміщенням.

 9. Класифікація господарських засобів за джерелами фінансування.

 10. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку.

 11. Метод бухгалтерського обліку.

 12. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення.

 13. Структура балансу.

 14. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями.

 15. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і побудова.

 16. Подвійний запис, його суть і значення.

 17. Хронологічний і систематичний облік.

 18. Синтетичні і аналітичні рахунки.

 19. Взаємозв’язок між балансом і рахунками.

 20. Узагальнення даних поточного синтетичного обліку.

 21. Узагальнення даних поточного аналітичного обліку.

 22. Основні показники господарської діяльності.

 23. Принципи оцінки господарських засобів.

 24. План рахунків бухгалтерського обліку.

 25. Класифікація рахунків за економічним змістом та за складом і структурою.

 26. Документація та її значення.

 27. Вимоги до змісту і оформлення документів.

 28. Класифікація документів.

 29. Порядок перевірки і опрацювання документів.

 30. Документообіг і його організація.

 31. Організація зберігання документів.

 32. Інвентаризація, її значення і види.

 33. Порядок проведення і оформлення інвентаризації.

 34. Виявлення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку.

 35. Облікові регістри, їх види.

 36. Форми облікових регістрів.

 37. Техніка облікової реєстрації.

 38. Види та сутність форм бухгалтерського обліку.

 39. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виправлення і виявлення.

 40. Значення та види звітності.

 41. Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

 42. Обов’язки власника (керівника) підприємства щодо організації облікового процесу.

 43. Обов’язки головного бухгалтера.

 44. Основи управління бухгалтерським обліком.

 45. Характеристика податкового обліку.

 46. Облік капітальних інвестицій

 47. Облік наявності та руху основних засобів

 48. Знос і амортизація основних засобів

 49. Ремонти основних засобів

 50. Інвентаризація основних засобів

 51. Облік нематеріальних активів

 52. Знос нематеріальних активів

 53. Сутність та складові виробничих запасів

 54. Облік виробничих запасів на складі

 55. Облік виробничих запасів в бухгалтерії

 56. Оцінка виробничих запасів при вибутті

 57. Інвентаризація виробничих запасів

 58. Облік касових операцій

 59. Інвентаризація касових операцій

 60. Облік операцій по рахункам в банку

 61. Облік розрахунків з покупцями

 62. Сутність та класифікація фінансових інвестицій

 63. Облік фінансових інвестицій

 64. Формування та функції власного капіталу

 65. Формування та облік Статутного капіталу

 66. Облік неоплаченого капіталу

 67. Облік резервного капіталу

 68. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

 69. Сутність та класифікація зобов’язань

 70. Облік кредитів банків

 71. Облік розрахунків з постачальниками

 72. Сутність, форми та системи оплати праці

 73. Облік праці та порядок нарахування заробітної плати працюючим підприємства

 74. Облік утримань із заробітної плати працюючих

 75. Облік відпусток

 76. Облік розрахунків за лікарняними

 77. Відрахування на соціальні заходи: види, ставки, порядок відображення в обліку

 78. Інвентаризація стану розрахункових відносин підприємства

 79. Групування, склад та класифікація витрат підприємства

 80. Облік витрат діяльності

 81. Сутність та класифікація доходів діяльності

 82. Облік доходів діяльності

 83. Порядок формування фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку

 84. Облік фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку

 85. Облік нерозподілених прибутків ( непокритих збитків) та напрямки використання прибутку

 86. Нормативне регламентування складу та структури фінансової звітності підприємства

 87. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

 88. Сутність та порядок застосування спрощеної системи оподаткування

 89. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва

 90. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Схожі:

Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
Факультет обліку та аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Методичні вказівки...
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...
ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ...
ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ “ПСИХОЛОГІЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»
«Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі «Економіка...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
Скоригований список вступників, рекомендованих до зарахування до...
...
Список вступників, рекомендованих до зарахування до Львівського інституту...
...
Список вступників, рекомендованих до зарахування до Львівського інституту...
...
Список вступників, рекомендованих до зарахування до Львівського інституту...
...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Задачею фахового вступного випробування на ступінь магістра є відбір осіб з числа бажаючих отримати згаданий вище ступінь, які мають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка